PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
cit

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

ssagi huling [呼叫狗的聲音(動)]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

saang sisil gmneetuq [綠繡畫眉阻斷去路(形容詞)]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.‘cit’, ‘cit’sun smagi huling.
   (呼叫狗是用「cit」的聲音。)
2.Dmcit smagi huling ka Truku.
   (太魯閣族用 「cit」呼叫狗的人。)
3.Empcit ku smagi huling dsun mu maduk.
   (我 要去「cit」 呼叫狗帶去打獵。)
4.Encit su nhari smagi, kika naa musa sunan hi ka huling.
   (你應該趕快「cit」的呼叫,狗就去你那裏了。)
5.Gcit mu smagi ka huling.
   (我用 「cit」呼叫狗來。)
6.Gmcit smagi huling mu o ini usa, yasa aji hiya ka tmnabug.
   (用 「cit」呼叫我的狗而不去,是因為不是他養的。)
7.Gmncit ku smagi rudux o ini iyah, yasa ‘kut’, ‘kut’ sun smagi ka rudux.
   ( 我曾用 「cit」呼叫雞來但沒有來,因為呼叫雞要「kut」地叫聲。)
8.Gncit mu smagi ka babuy o ini iyah.
   (我曾用 「cit」呼叫豬卻沒來。)
9.Wada meydang ka huling na ga, asi kcit smagi smka jiyax.
   (他狗迷失時,他就用「cit」呼叫了半天。)
10.Aji su kkcit smagi huling o elani ka huling su.
   (為了你不要「cit」叫你的狗把你的狗栓起來。)
11.Kmncit smagi babuy ka hiya ga, ‘bah’, ‘bah’ksa smagi sun mu tmgsa.
   (他把豬呼叫成「cit」,我教他用「bah」「bah」呼叫。)
12.Kncit na smagi huling o wana hiya bhangan.
   (只有聽到他在「cit」的呼叫狗。)
13.Mgcit ssagi su huling ka hiya.
   (他「cit」的呼叫狗 像你一樣。)
14.Mkmcit smagi huling mu lngu na geuyun o plgun mu da.
   (他想「cit」呼叫我的狗要偷走時正好被我發現。)
15.Mncit ku smagi huling o ungat miyah.
   (我曾「cit」呼叫狗來卻沒有回來。)
16.Mnegcit bi smagi huling ga o rmigaw bi ka huling na.
   (那不斷地「cit」呼叫出去遊蕩的狗。)
17.Msncit nami empgeeluk smagi huling.
   (我們為了搶著「cit」呼叫狗發生爭執。)
18.Pncit su psagi knan ka huling su o wada embrinah duri sunan.
   (你叫我「cit」呼叫你的狗來又回到你那裏去。)
19.Ini pnegcit smagi ka ini tabug huling.
   (沒養狗的人不會「cit」呼叫狗。)
20.Scit mu smagi ka huling o cssigaw ngungu ni msqqgu kiyig mu.
   (我用「cit」呼叫狗時狗就搖著尾巴在我旁邊跳躍。)
21.Saw skcit smagi huling mmgrbu ka hiya.
   (他老是每天早上「cit」的呼叫狗。)
22.Skncit na smagi huling na ka huling seejiq o ini qbahang ssagi na.
   (他呼叫別人的狗當作「cit」的呼叫他的狗,但不聽他的呼叫。)
23.Smtcit bi psagi ka huling mrigaw.
   (很煩地「cit」呼叫出去亂跑的狗。)
24.Spcit na psagi knan ka huling na o ini iyah.
   (他託我「cit」呼叫他的狗卻沒有來。)
25.Tgcit bi smagi huling ga o mkla bi tmabug huling.
   (這比較會「cit」呼叫狗的人是很會養狗的。)
26.Tmncit ku smagi huling paah bilaq ka yaku.
   (我從小就專門「cit」的呼叫狗。)
27.Ga tmtcit smagi huling na meekan quci laqi.
   (他專門在「cit」呼叫他的狗要吃小孩子糞便。)
28.Ga ttcit smagi huling mha maduk ka alang hiya.
   (那部落的人都在「cit」地呼叫他們的狗要去打獵。)
29.Tcita su smagi babuy.
   (不要用「cit」叫聲來呼叫豬。)
30.Tcitan na gmeuqu smagi ka kacing.
   (他用錯了 「cit」 呼叫牛。)
31.Tcitaw mu smagi ka huling su.
   (我要用「cit」呼叫你的狗。)
32.Tcitay su smagi ka aji huling su.
   (你別用「cit」呼叫不是你的狗。)
33.Tcitun mu smagi ka huling mha ku maduk.
   (我要用「cit」呼叫狗要去打獵。)
 
 
 

線上流量:11人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang