PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
cilux

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

hnligan tahut ni biyax lnglungan [火勢熱及熱情、堅強]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Cilux mu bi matas siida o wada ku mdrumut balay.
   (我熱衷於讀書的時候,我非常努力。)
2.Dmpscilux pnshada ka dhiya.
   (他們在熱食物。)
3.Empcilux ka dnngdang su da.
   (你燒的開水熱了。)
4.Empscilux ku damat.
   (我要熱菜。)
5.Iya gcilux mkan, psleetu han.
   (別熱的吃,涼一點。)
6.Gmcilux su mimah bgu o qlhangi sqama quwaq su.
   (當你喝熱湯時小心會燙到嘴巴。)
7.Gmncilux ku makan idaw o asi pqrhiq ka kurang quwaq mu.
   (我吃熱的飯時口腔燙到脫皮了。)
8.Gncilux mu mimah bgu ka sqama ku quwaq.
   (我燙傷了口是喝了熱湯。)
9.Ini kcilux bi ka nhapuy ga na.
   (煮的東西還沒有熱。)
10.Aji na kkcilux ka xiluy pntbangah mtahu o rbgi qsiya.
   (為了不使鐵燒紅就給它浸水。)
11.Ma su kmncilux mimah bgu mtleetu?
   (你為什麼把冷湯當熱湯喝呢?)
12.Kncilux bgu ga o huya sun mimah.
   (那熱湯怎麼喝。)
13.Mcilux bi ka xiluy nuduh.
   (燒紅的鐵很燙。)
14.Mgcilux dnngdang mu ka dnngdang su .
   (你煮的開水跟我一樣燙。)
15.Mkmpscilux ku idaw nshiga.
   (我想熱昨天的飯。)
16.Mncilux bi ka shiga.
   (昨天非常熱。)
17.Mnegcilux bi bgu mahun na ka hiya.
   (他喜歡喝熱湯。)
18.Msncilux mkan hlama empgeeluk.
   (為了搶吃熱米糕而爭吵。)
19.Mtcilux lnglungan na kmpatas ka laqi o ana rabang.
   (渴望念書的孩子非常難得。)
20.Npscilux su nanak ka uqun su.
   (你應該自己熱著吃。)
21.Pkcilux bi plahan ka tahut.
   (烤火使身體溫暖。)
22.Ini pnegcilux ekan na nhapuy ka payi mu .
   (我祖母不會吃熱的食物。)
23.Pnscilux mu ka hndayu su.
   (你的便當是我熱過了。)
24.Pscilux ku bgu layan do ki ka damat mu da.
   (我熱綠豆湯就是我的配菜。)
25.Wada ptgcilux dngdang ka laqi na.
   (他的兒子因為被燙而死。)
26.Scilux ku na haya ka uqun mu.
   (他替我熱我要吃的飯。)
27.“Iyah sgcilux mimah bgu”msa ka bubu mu.
   (我媽媽說:「來喝熱湯。」)
28.Skncilux na bgu mimah ka bgu muuxul.
   (他把溫的湯當作熱湯喝。)
29.Iya ku yahi smtcilux han.
   (不要靠近使我熱。)
30.Spcilux na txaun ka damat na.
   (他叫別人熱他的菜。)
31.Stcilux uqun ka nhapuy o malu uqun.
   (熱的飯吃起來很好吃。)
32.Tgcilux bi ga ka nhapuy o hana bnasaw.
   (那較熱的飯是剛剛端起來的。)
33.Tmcilux bi mkan kuxul na ka hiya.
   (他專門喜歡吃很熱的東西。)
34.“ Mshshas bi tmalang o tmncilux bi mkan paah rqda”msa ka rudan ta.
   (我們的老人說:「跑步很容易喘氣是從爐灶上吃熱食的。」)
35.Ttcilux na mimah bgu dara o sqama glu na da.
   (他經常喝熱血湯,燙到他喉嚨了。)
36.Mnegshas bi msakur mcilux hidaw ka kacing.
   (牛在熱天犛田很會喘氣不停。)
37.Ana cilux bi rbagan o smdjiyah bi tluung piyian na ka laqi mu.
   (無論在酷熱的夏天,我的小孩還是坐在祖母的旁邊。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang