PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
cikan

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun tmikan [搗]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Kmeacih ku bi cikan hlama o asi su lu wada da.
   (當我差一點要搗糯米糕時,你突然走了。)
2.Egilun mu pcikan hlama ka ama.
   (我要叫女婿搗米糕。)
3.Sru cikan payay ka sqriun su o iya kbbaraw nanak ka squri, skrii llbu uri.
   (削製木杵不要只削製長的,也要削製短的。)
4.Tcikan na msaang ka rudan do teuqu da.
   (他對父母發出「cik」的生氣聲,就嘔氣了。)
5.Cikan isu ka hlama.
   (你搗糯米糕。)
6.Dmcikan hlama ka dhiya.
   (他們是搗糯米糕的人。)
7.Empcikan namu ka yamu?
   (你們是搗米的嗎?)
8.Encikan su lala ka hlama, hbaraw ka meekan.
   (你應該搗很多糯米糕,因很多人要吃。)
9.Gcikan mu hlama ka sru nii, aji mu tcikan payay.
   (這杵是我用來搗米糕,不是搗米的。)
10.Gncikan mu hlama ka 1 sru nii.
   (這杵是我用來搗米糕的。)
11.Kmcikan su hlama o iyah nak tmikan!
   (你想搗米糕,你就自己來搗!)
12.Maacikan ka ini biyaw mtbuwax.
   (很快搗成白米是看搗米的技術。)
13.Mcikan ku basaw ka yaku.
   (我要搗小黍。)
14.Mgcikan mu ka tcikan na.
   (他搗米的方法像我一樣。)
15.Mkmcikan ku bi hlama sari.
   (我很想搗芋頭糕。)
16.Mmcikan ku bi siida, asi lu mgrung ka sru mu da.
   (我正要搗米時我的杵斷了。)
17.Mnegcikan bi hlama uqan pntrian ka Truku.
   (太魯閣族人很喜歡在婚宴中搗糯米糕。)
18.Msncikan dsun bbuyu mrearih o saw maaduk.
   (為了狩獵要搗米互相嘔氣而爭執是違反狩獵禁忌。)
19.Mtcikan ta nanak ka ini biyaw.
   (各自搗米比較快。)
20.Saun mu pcikan tkanan ka payay mu.
   (我把稻米拿到碾米廠碾米。)
21.Pncikan mu tkanan ka payay mu o sayang na maabuwax.
   (我拿到碾米廠碾米很快成白米。)
22.Ini pnegcikan ka meuwit hiyi seejiq.
   (不健康的人不適合搗米。)
23.Ppcikan bi knan tama mu o “kkbiyax hiyi su”msa.
   (我父親說:「讓我常常搗米是為了你身體健康。」)
24.Asi ta ptcikan nanak ka hlama.
   (我們各自搗米糕。)
25.Wada ptgcikan tkanan hi ka swayi mu snaw.
   (我弟弟死在碾米廠那裏。)
26.Scikan payay ka sru.
   (杵是用來搗米的。)
27.Musa ku sgcikan hlama masu tmaan mu.
   (我去我爸爸那裏搗小米糕。)
28.Saw skcikan hlama keeman ka embsu.
   (小氣的人老是在晚上搗糯米糕。)
29.Skncikan payay tmikan ka basaw do mstowbus paah duhung ka lala.
   (把小黍當作稻米來搗米會從杵臼中散落很多。)
30.Smtcikan bi lhngay ka payi mu ki kuxul na mkan.
   (我祖母花很多時間來搗薏苡仁因她很喜歡吃。)
31.Tgtncikan tkanan ka bhgay bi buwax na.
   (碾米廠碾米的比較白。)
32.Ttcikan kana do tmikan ku uri da.
   (全都在搗米我也就搗米了。)
33.Tdgdgut hlmaun kana do asi ku cikan hlama ka yaku da.
   (所有的人都磨糯米糕我就搗米糕了。)
34.Ini paahlama tcikan na hlama.
   (他搗的不成米糕。)
35.Mkmhurit ku bi sunan mcikan ta hlama.
   (我想要留你來搗糯米糕。)
36.Speiyux mu pcikan lqian ka hlama.
   (我執意要小孩搗米糕。)
37.Pnjima mu pcikan hlama yahun namu mkan ka hiya.
   (我已經請他搗好你們要來吃的米糕。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang