PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
cik

-(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang quwaq msaang [生氣的口氣聲]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

hnang gmlingas gupun [剔牙聲]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.‘cik ’msa msaang.
   (「cik」如此生氣。)
2.Dmcik msaang kuyuh ka dhiya gaga.
   (他們都會「cik」聲罵太太的。)
3.Empcik ku msaang lqian mu.
   (我要發出「cik」聲對孩子生氣。)
4.Gcik mu msaang ka laqi.
   (我用「cik」的口氣罵孩子。)
5.Gmcik nanak msaang ka snaw mu, ini tpruq msaang.
   (我先生只會發出「cik」聲生氣,不會怒吼漫罵。)
6.Gmncik ku msaang do baka mu hi da.
   (我用「cik」聲生氣就夠了。)
7.Gncik mu msaang paah bilaq ka laqi.
   (我自幼起就以「cik」聲對孩子生氣。)
8.Kcik nak msaang do baka da, mkla ku da.
   (只以「cik」聲生氣就夠了,我了解了。)
9.Kkcik na msaang o ksgun bi laqi.
   (他的孩子很害怕聽到「cik」的生氣聲。)
10.Kncik su msaang o hmnang bi.
   (你發出「cik」的生氣聲很響亮。)
11.Mgcik saang tama su ka tama na.
   (他父親發出「cik」的生氣聲像你爸爸一樣。)
12.Mkmcik ku bi msaang o ini hnang ka quwaq mu.
   (我想發出「cik」的生氣聲,但我嘴發不出聲音。)
13.Mncik ku msaang o ini thiyi.
   (我發出「cik」的生氣聲但他不聽。)
14.Mnegcik bi hmnang quwaq na tmpcik gupun.
   (他剔牙時所發出「cik」的聲音很響亮。)
15.Gaga mtcik mkksaang ka dhiya.
   (他們發出「cik」聲互相叫罵。)
16.Ncik su nanak msaang uri!
   (你自己也應該「cik」一聲罵呀!)
17.Ini pnegcik msaang sjiqun ka baki mu.
   (我祖父不會發出「cik」的生氣聲罵人。)
18.Scik ku na quwaq msaang ka tama.
   (我父親用 「cik」聲對我生氣。)
19.Saw skcik gmlingas gupun brah seejiq, ida ku bi saw mnkan msa.
   (我老是在別人面前剔牙發出「cik」聲,讓人以為我吃了東西。)
20.Skncik mu saang embahang ka tama mu ga tmpcik lingas gupun.
   (我把父親剔牙聲當作是發出「cik」聲對我生氣。)
21.Smtcik bi pksaang ka laqi.
   (孩子常常被「cik」聲挨罵。)
22.Tcik saang na o pgleepung bi.
   (他連續用「cik」聲生氣。)
23.Ga tgcik mimah qsiya ka kacing.
   (牛喝水發出「cik」的聲。)
24.Tmcik ku mimah qsiya.
   (我喝水時發出「cik」的聲音。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang