PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
amung

-(動物行為)
中文翻譯
詞性
(1)

bngux phpah [花粉]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

bngux qrul [筆桐樹粉]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

bngux bruling [通心樹粉]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang