PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
buur

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

rhiq bunga nhapuy(sari ni lnbay) [煮過的地瓜皮、芋頭皮和山藥皮]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

hxiluy mhnuk [保險絲]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

meiing nhapuy seejiq [遊蕩討吃]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Dmealax sapah meiying buur ka dhiya o saw smsiqa.
   (他們是拋棄家庭到處乞食令人丟臉的人。)
2.Gmbruh mtmay sapah seejiq miing buur ka empeedawi.
   (懶惰的人「bruh」進入別人的家討飯吃。)
3.Buur sari ka gaga.
   (那是芋頭的皮。)
4.Kana beebuur ga o tabug babuy kana.
   (那些地瓜皮全是拿來養豬。)
5.Dmtbuur bunga tabug dha rudux ka dhiya gaga.
   (他們是收集地瓜皮養雞的人。)
6.Embbuur kana ka kyikayu ga o snagun kana.
   (我要清洗那些沾滿了地瓜皮的木製大碗。)
7.Empeebuur sari ka baga mu mqilit ku sari.
   (我削芋頭時我的手會沾滿芋頭皮。)
8.Emptbuur ku bunga tabug mu ruru.
   (我專找地瓜皮養雞。)
9.Gbuur sari nanak ka isu, empgbuur ku bunga ka yaku.
   (你只撿芋頭的皮,我撿地瓜皮。)
10.Gmbuur sari mkan ka rudux kawa.
   (火雞挑芋頭皮吃。)
11.Gmnbuur ku sari tabug mu ruru.
   (我挑了芋頭皮來餵鴨子。)
12.Gnbuur mu tmabug ka babuy o mtbnaw bi da.
   (我用地瓜皮餵的豬很肥了。)
13.Asi kbuur sari ka baga mu qmnilit ku sari.
   (我削芋頭皮後我的手都是芋頭皮。)
14.Aji kkbuur sari ka baga su o iya qilit sari.
   (為了使你的手不會有芋頭皮就不要削芋頭。)
15.Kmnbuur sari brayaw buur sari bhgay ka hiya.
   (他把南洋芋的皮當作是白芋頭的皮看。)
16.Knbuur snli na do spngpung liwas da.
   (他收集的芋頭皮已經堆滿大鍋。)
17.Qnilit mnhada bunga o ki ka maabuur da.
   (熟地瓜皮剝起來的就是地瓜皮。)
18.Mgbuur sari qapal ka buur sari qluqun.
   (狗蹄芋的皮很像里芋。)
19.Mnegbuur bi ka bunga stna.
   (再生的地瓜皮比較厚。)
20.Msnbuur ka huling o ini ptngii tmabug.
   (沒有餵飽的狗為了地瓜皮爭吵。)
21.Wada rwaqan mkan ka bunga do mtgbuur da.
   (地瓜吃了減少鍋上就看到地瓜皮。)
22.Nbuur bunga ka pnsa mu kayu o ma buur lmbay ka nii da?
   (我原來放地瓜皮在木製大碗上怎麼會是山藥皮了呢?)
23.Ini pnegbuur bunga ka lmbay.
   (地瓜皮不會是山藥的皮。)
24.Mgusug ka sari do sbuur da.
   (老化的芋頭都是芋頭皮。)
25.Wada sgbuur ka laqi mu mrigaw.
   (我遊蕩的孩子到處吃別人的飯。)
26.Saw skbuur bunga gimun na ka mtabug babuy.
   (養豬戶常常收地瓜皮餵豬。)
27.Sknbuur mu sari bhgay ka buur munang.
   (我把白莖芋的皮看成山芋的皮了。)
28.Smbbuur bi ka tmabug ta babuy.
   (養豬需要很多的地瓜皮。)
29.Tbbuur na o mkrrhngun seejiq rmigaw.
   (他常遊蕩在別人家門等飯吃。)
30.Tgbuur sari ka mdngil bi sqapah baga qlitan.
   (削芋頭的皮容易沾拈在手上。)
31.Nii ku tmbbuur bunga tabug mu rudux.
   (我專收集地瓜皮養雞。)
32.Tmnbuur su manu ka tabug su rudux?
   (你曾用什麼皮餵雞?)
33.Tnbuur nii o ini tabug ni sbgay na knan ka buur na.
   (地瓜皮的主人沒養家畜把地瓜皮給我。)
34.Tbuura su buur bunga mu ha.
   (你不要拿我的地瓜皮。)
35.Tbuuran na bunga tmabug ka babuy.
   (他專用地瓜皮餵豬。)
36.Tbuuray ta sari tmabug ka babuy msa ku o ini na uqi.
   (我想用芋頭皮餵豬但是牠不吃。)
37.Tbuuri lmbay tmabug binaw ruru ga, uqun na balay o!
   (用山藥皮餵鴨子,牠很喜歡吃喔!)
38.Tbuurun su manu tmabug ka babuy su?
   (你要用什麼皮餵豬?)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang