PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
busuq

hiyi qhuni(水果)
中文翻譯
詞性
(1)

hangan pnegalang [李子]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
目前無相關詞語
1.Teeamih quwaq kana ka rungay mkan busuq.
   (所有的猴子同時歪著嘴吃李子。)
2.Tgeamih bi quwaq na mkan busuq ga o ga uqun basi gupun.
   (那位因吃李子歪著嘴牙齒酸酸的。)
3.Kbnahaw ta bi ka busuq ga han.
   (我們讓李子成熟。)
4.Sbarig isu ka busuq ni risah.
   (李子和梅子你來賣。)
5.Dmptbasi busuq mkan ka kuyuh ga srjingan.
   (女人害喜初期會喜歡吃酸李子。)
6.Empeetbasi uqun ka busuq gaga.
   (那李子吃起來會很酸。)
7.Mgbasi busuq ka risah.
   (梅子和李子一樣酸。)
8.Ma su sgbasi mkan busuq uqun kuyuh ga srjingan?
   (你怎麼跟著吃女人害喜時吃的酸李子呢?)
9.Tbsian na mkan busuq ka hiya sayang.
   (她現在是一直吃酸李子的時候。)
10.Ima tnbqri ka pakaw busuq nii?
   (被李子刺到的人是誰?)
11.Tbkyani paapa lupung su ka busuq nii.
   (這李子讓你朋友揹。)
12.Dhiya o dmptbuluq busuq qpuun dha biyuq.
   (他們是專門榨出過熟的李子汁。)
13.Gnbuluq mu gmaaw ka busuq o dha brunguy.
   (我挑過熟的李子有二個揹簍。)
14.Mkmpbuluq ku rmbug busuq psnagun mu.
   (我想醃李子釀酒。)
15.Csqian pshada ka busuq do asi qbuluq kana da.
   (若使李子過熟的話就會軟軟了。)
16.Pbluqaw mu pkhada ka busuq.
   (我要讓李子再熟軟一點。)
17.Mnegsburaw bi qixan ka busuq.
   (李子淋到雨很容易腐爛。)
18.Busuq o powsa bi huwaw uqun rbagan.
   (夏天李子會解渴。)
19.Qmita ku enaan mu ttdaruh na mkan busuq do tbasi ka gupun mu.
   (我看到我媳婦吃不熟的李子時我的牙齒酸酸地。)
20.Pnegabal na knan ka hru busuq o 150 pusu.
   (他託我拔的李子苗一共一百五十棵。)
21.Sknegabal mu sipa busuq ka hru risah.
   (我把梅子樹苗當作是李子苗拔。)
22.Gbalay mi su ha ka sipa busuq su.
   (讓我拔你的李子樹苗。)
23.Mgqi ku smipa busuq ka sayang.
   (今天我要插李子樹枝做苗。)
24.Negqi su nanak ka isu da busuq hmaun su hkawas ga.
   (你應該自己插枝明年要種的李子苗。)
25.Gqia su smipa busuq rbagan.
   (夏天你別插枝李子作樹苗。)
26.Gqiaw su smipa harung ka spaan mu busuq.
   (我要插李子苗的地別給我插松樹作苗。)
27.Gqiun mu nanak busuq ka qmpahan mu.
   (我的地我要自己插枝李子苗。)
28.Knhada na ka busuq ga o hmut msseiyax da.
   (李子熟透了。)
29.Mkmhada bi ka busuq mu do paq si quyux paru mk5 jiyax dga, embgbaw kana da.
   (我那快要熟的李子突然被下了五天大雨而都裂開了。)
30.Iya ku pqtai mkan busuq empshalus quwaq mu da.
   (別讓我看到吃李子我會流口水的。)
31.Gnhkraw mu lmamu ka busuq o 3 brunguy.
   (我伸著身體用手摘的李子有三個背簍。)
32.Mqsuqi lala ka busuq do hnkaw ta gmbarig da.
   (因李子產量多所以我們就便宜賣好了。)
33.Ini pneghrghaw ka hiyi busuq o blbilaq kana.
   (李子結的果子很密都是小顆粒。)
34.Hrhur ptucing isu ka busuq gaga.
   (你去把李子搖落。)
35.Dmhrhur busuq lmamu ka kuxul dha.
   (他們喜歡撿李子搖落下來的人。)
36.Dmpthrhur busuq lmamu ka dhiya.
   (他們是忙著撿搖落李子的人。)
37.Ghrhur mu busuq lmglug ka daung nii.
   (這鉤子是用來搖落李子的。)
38.Hmnrhur ku lala ka busuq do ini usa brunguy kana da.
   (我打落李子多的背簍裝不下。)
39.Mghrhur busuq ka hrhur risah.
   (梅子掉落就像李子掉落一樣。)
40.Sknhrhur mu busuq qmita ka hiyi risah.
   (我看掉落的梅子當作是李子。)
41.Tghrhur bi qixan ka busuq.
   (李子在下雨時比較容易掉落。)
42.Gjiyah mu busuq mhuma ka risah.
   (我在李子旁種梅子。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:7628人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang