PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
buqax

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

embbulang [裸體]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Buqax sun nami tmngahan ka hiya.
   (我們稱他為裸體者。)
2.Kana dmbbuqax rmgrig ga o ki ka qpahun dha.
   (那些人他們的工作都是跳裸體舞。)
3.Embbuqax brah seejiq o msiqa ku bi yaku.
   (在別人面前裸體會我很不好意思。)
4.Empbuqax ku ni pririh mlukus.
   (我要裸體換穿衣服。)
5.Gbuqax mu ptrima ka laqi.
   (我讓孩子裸體洗澡。)
6.Gmbuqax dmmhaw gmgrig kuxul na ka seejiq kiya.
   (那個人喜歡看脫衣舞。)
7.Gmnbuqax qmita ga trima ka rangi gaga.
   (那變態的人很會偷窺裸體洗澡的人。)
8.Gnbuqax na ka skeudus na.
   (她為了生活當脫衣舞。)
9.Maabuqax ka aji bi mnbuqax.
   (未曾裸體變裸體了。)
10.Mkmbuqax ku bi o miisug ku tmaan mu mgaya balay.
   (我很想裸體但怕我父親很保守。)
11.Mnbuqax paangal utux qbubur ka wauwa na o ini kla ka bubu.
   (母親不知道她女兒照寫真集。)
12.Mnegbuqax bi rmgrig ka kuyuh mknxal sayang da.
   (這一代的女人喜歡裸體跳舞。)
13.Mqmpbuqax ku laqi o ini bi sruwa mgaya bi.
   (我很想給孩子裸體他不願意,很保守。 )
14.Msnbuqax wauwa na tgruan dha ka bubu na o ini ptqita bsiyaq siqa na.
   (因別人對她女兒裸體跳舞指指點點,而她母親久久不好意思見人。)
15.Kntlxan rbagan o mtgbuqax trima yayung kana ka seejiq.
   (夏天炎熱的天氣看到每個人都裸體游泳。)
16.Nbbuqax su brah seejiq binaw, ma huling mksa kana ka seejiq.
   (若你在別人面前裸體,人人都會認為你是狗。)
17.Ini bi pbbuqax trima brah seejiq ka seejiq niqan mnegaya.
   (很保守的人,不會在別人面前裸體洗澡。)
18.Pbuqax rmgrig lqian ka bubu o paarangi laqi na.
   (叫孩子裸體跳舞的母親當孩子傻瓜。)
19.Pnbuqax ku msapuh kmrut mnarux mu o wada hi kana utux mu siqa.
   (我生病被裸體動手術時,我丟盡我所有的臉。)
20.Ini hari pnegbuqax brah seejiq ka kuyuh Truku.
   (太魯閣族的婦女不會在別人的面前裸體。)
21.Wada ptgbuqax siqa ka laqi na.
   (他孩子因脫衣舞羞愧而死。)
22.Asi qbuqax kana ka tmapaq yayung.
   (全都裸體游泳。)
23.Qnbuqax na o ini na qsqaani ka qbubur na.
   (他裸露下體不會感到羞愧。)
24.Aji na qqbuqax brah seejiq ka laqi su o rngagi hug!
   (為了不使你的孩子在別人面前裸體,要告訴他!)
25.Sbuqax na pqsiqa ka qnseejiq na.
   (他用裸體丟盡其人格。)
26.Iya bi usa sgbuqax rrigan hiya.
   (絕不要跟著去脫衣舞場那裏。)
27.Smbbuqax bi pririh mlukus ka smquyux balay.
   (雨季很厭煩地裸體換衣服。)
28.Spbuqax su prgrig ka laqi su o malu su dmhagan hug?
   (你讓你的孩子裸體跳舞你覺得好看嗎?)
29.Saw ku sqbuqax psquyux mrrawa ka laqi ku han.
   (我孩童時老是在下雨裸體玩耍。)
30.Sqnbuqax mu qmita ka knlhpisan pnlkusan na.
   (她若隱若現的穿著看成為裸體。)
31.Tgmbuqax bi ga ka laqi na.
   (比較會裸體的那位是他的孩子。)
32.Gaga tmbbuqax babuy na mha psayuk.
   (他忙著帶他的種豬要去交配。)
33.Tnbuqax laqi nii ka bubu o aji lngu bubu.
   (讓這孩子裸體的不配作母親。)
34.Ttbuqax na trima yayung o ki musa na.
   (他經常在河裡裸體游泳是他的嗜好。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang