PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bungu

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

ququh hiyi [腫塊]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

mllabu pnsriyu npaqan [被打而腫脹]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(3)

bqru qhuni [樹瘤]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Smeealu bi ka lala qlbungun.
   (陷阱很多會用很多的陷阱延長線。)
2.Maabiqir ka bungu na da.
   (他的腫瘤變成甲狀腺腫了。)
3.Qqbiqir na ka bungu gaga.
   (他那腫塊會變甲狀腺腫。)
4.Bbungun mu galiq bhgay ka kulu bqrus.
   (我要用白布來蓋棺木。)
5.Bungu tunux na o nbuan btunux.
   (他頭上的腫塊是被石頭打到的。)
6.Kana bngbungu hiyi su nii o hnyaan su?
   (你身體的腫塊怎麼來的?)
7.Dbungu qilug ka lutut dha.
   (他的家族都有頸椎腫塊。)
8.Dmptbungu qhuni ssping dha sapah ka dhiya.
   (他們找樹瘤作為裝飾家裏。)
9.Embbungu kana hiyi na qnyutan bgiya.
   (他的身體被黃蜂螫到都腫起來。)
10.Embungu pnglux pnsruan.
   (額頭被打腫。)
11.Empeebungu ka hirang su gaga.
   (他肩上會腫起來。)
12.Emptbungu puru msapuh ka laqi mu.
   (我孩子是專治痛風的醫生。)
13.Gbungu gmluqi putus buji ka sayang.
   (今天你把箭竿修直。)
14.Dai gmbungu ptbalay ka elug gaga.
   (你把凸起的路修平。)
15.Gmnbungu ku puru smapuh o hbaraw ka wada malu.
   (我治療痛風的人有很多復原了。)
16.Gnbungu mu ptbalay elug o mangal ku snadu.
   (我修路賺錢。)
17.Tgtuluk ku qnabil do asi kbungu ka pnglux mu da.
   (撞到牆使我額頭腫起來。)
18.Aji kkbungu tnkuran ka tunux su o pqbubu kayu xiluy.
   (為了不使你的頭撞傷起踵塊就帶鋼盔。)
19.Kmnbungu su hirang mu smngahan o mdka usik qapal mqqapal baga su ka isu.
   (你譏笑我肩部的腫塊,而你的手長的像生薑一樣。)
20.Knbungu dqras na o smulu qpruq da.
   (他臉頰的腫塊快破了。)
21.Maabungu ka nbuan su btunux da.
   (被你用石頭丟的已經腫起來。)
22.Mgbungu hiqur su ka bungu hduq na.
   (他手腋窩腫塊像你腳腋窩的腫塊一樣。)
23.Mnbungu ka pnglux mu o wada malu da.
   (原來我額頭的腫塊已經好了。)
24.Mnegbungu bi stgtuluk ka pnglux.
   (前額被撞擊容易腫起來。)
25.Msnbungu baga na snbu mu btunux o meysa lala snahug.
   (因他的手被我打腫他向我要求很多賠償。)
26.Mtgbungu puru papak ka rudux o ki ka sbgay na knan.
   (他把腳上看的到有腫塊的雞送給我。)
27.Pbungu ka esig su da.
   (你膿包要腫起來。)
28.Sai pgbungu psquri ka erut su gaga.
   (將柱子突起的部分修平。)
29.Pkbungu bi pungu ka puru.
   (痛風容易使關節起腫塊。)
30.Pnbungu manu ka hduq su gaga?
   (你腳腋窩是怎麼腫起來?)
31.Ini bi pnegbungu ana hyaun ka tunux na.
   (無論怎麼弄他的頭絕不會腫起來。)
32.Wada ptgbungu waru uqun mnarux ka risaw kiya.
   (那青年人因甲狀腺瘤而死。)
33.Sbungu pnglux ka tama ruru.
   (公鴨頭上帶肉瘤。)
34.Ki skbungu su baga, ssngahan su knan.
   (你手上得的腫塊,是因你老是嘲笑我。)
35.Sknbungu mu qmita ka ruquh waru su.
   (我把你的喉頭看成是腫塊。)
36.Tgbungu qaqay na ka lala balay.
   (他腳上比較多腫塊。)
37.Gaga tmbungu qhuni sbrigun na ka lupung mu.
   (我朋友專找樹瘤賣。)
38.Tmnbungu ku qhuni dnurun da ha ka shiga.
   (我昨天去找他們所訂的樹瘤。)
39.Ima ka tnbungu qhuni gaga?
   (那樹瘤的主人是誰的?)
40.Ttbungu na qhuni o ki bi musa na.
   (找樹瘤是他的拿手。)
41.Bungug o malu bi sdamat ka rbnaw dudux na.
   (食茱萸的新芽很好吃。)
42.Mtgcinun ka cinun su ga o aji su bbungun?
   (織品露出來了你不要蓋起來嗎?)
43.Hbungun mu prana hi ka qowlit gaga.
   (我要讓那老鼠在土堆巢穴裏繁殖。)
44.Gmhlpa bngbungu elug ka qpahun mu.
   (我的工作是挑凸出的道路來整平。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang