PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bunga

uqun nhuma(農作物)
中文翻譯
詞性
(1)

hangan uqun [地瓜]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
1.Gmneabuh ku laqi mapa bunga ka shiga.
   (昨天我抱著孩子揹地瓜。)
2.Paan mu bunga ka brunguy.
   (背簍是我揹地瓜的。)
3.Tgbaax bi mhuqil ka bunga ga o qnqan huda.
   (那比較會死的地瓜是因雪害。)
4.Empgbabaw ku wahir mapa bunga ka yaku.
   (我要把地瓜葉放在地瓜的上面揹。)
5.Mkmpgbabaw ku nhapuy bunga ka hndayu laqi.
   (我想把孩子的便當蒸在煮的地瓜上面。)
6.Gbabuy mu tmabug ka bunga.
   (我用地瓜來養豬。)
7.Tnbabuy nii o mgsmay tmbbunga tabug na babuy.
   (豬的主人拼命種地瓜養豬。)
8.Tmnbaga ku trima qnpangan gluq bunga.
   (我忙於洗被地瓜黏液沾染的手。)
9.Msnbagu nami nuduh na bunga saw smkrawah.
   (我們為了他烤的地瓜燒焦很可惜而吵。)
10.Nii ku tmbbagu nuduh bunga sraki mu cyaqung.
   (我在做烤焦的地瓜,要用來作烏鴉的餌。)
11.Tbguaw su muduh ka bunga ha.
   (你不要把地瓜烤焦了。)
12.Bhingay na ka tmukuy han, ki ka struway na mkan bunga da.
   (誰叫他懶得播種,這就是他只吃地瓜的原因。)
13.Tbhngani mtahu ka baki su duhan na bunga.
   (替你祖父燒炭他要烤地瓜。)
14.Gnbasur su mhapuy ka bunga o tbgani babuy ki da.
   (你煮不熟的地瓜拿去餵豬吧!)
15.Sbasur na muduh bunga ka kuyuh ga srjingan.
   (他為害喜的妻子烤不熟地瓜。)
16.Ima ka ga tmbbasur mkan nuduh bunga gaga?
   (那位在吃沒烤熟的地瓜是誰?)
17.Tmnbasur ku nhapuy dha bunga stabug mu rudux.
   (我曾取他們不熟的地瓜來餵雞。)
18.Knbayu dgiyaq hiya o mdka gnduyung bunga.
   (那窄小的山像種地瓜凸型的地。)
19.Bybayan na peekan bowyak ka bunga.
   (他把地瓜給山豬吃光了。)
20.Pkbglaw qdrux ka kndkilan bunga.
   (地瓜長大時會使石牆撬起。)
21.Nbgurah bi ka brunguy ga bsiyaq do mkatay npaan na bunga.
   (原來新的背簍因揹地瓜用久了會破。)
22.Mtbbilaq 5 gutu ka bunga mu.
   (我的地瓜各堆成小的五堆。)
23.Muda ku pbklit peapa bunga lupung mu.
   (我經過朋友那裏他讓我彎著腰揹地瓜。)
24.Blblanay misu haya gmabal ka wahir bunga su.
   (我會幫你拔你的地瓜藤蔓。)
25.Gmnblnga su qlbungan ga, wada qduriq kana samat.
   (你在放置套腳陷阱的地方大聲吼叫,野獸都逃跑了。)
26.Saa su bi mlnga , ga mu qlbungan ka hiya.
   (不要在我設的套腳陷阱的地方發出吼叫聲。)
27.Blngaa su ga dha qlbungan.
   (不要在他們放置套腳陷阱的地方大聲吼叫。)
28.Gbnilaq mu qmita manu ka mnkan bunga?
   (我看這地瓜屑是什麼啃的?)
29.Tgbnilaq qnqan bunga brihut ka paru.
   (松鼠啃過的地瓜屑比較大。)
30.Bnganay su phnang pspruq btunux ka ga dha qlbungan.
   (他們放陷阱的地方你不要炸石頭發出「bowng」的聲音。)
31.Dmbreebu qlbungan mu ka dhiya gaga.
   (他們那些人弄亂了我的套腳陷阱。)
32.Gaga tmbreebu bunga mu ka rungay.
   (猴子專在破壞我的地瓜。)
33.Brbuaw su ka qlbungan mu.
   (你不要破壞我要放陷阱的地方。)
34.Tnbsbas sari mu ka bowyak o ga bsbas mkan bunga su da.
   (原來破壞過我芋頭的山豬現在在破壞你的地瓜了。)
35.Empsbtraw ku rungay ga mkan bunga.
   (我要為在吃地瓜得猴子放置擊腳陷阱桿。)
36.Smbbtraw bi ka bowyak miyah mkan bunga mu.
   (為了山豬來吃田裏我的地瓜很煩地設置擊腳陷阱桿。)
37.Bbunga su bubung mu.
   (你不要撐我的傘。)
38.Bbungan na brayaw ka napa na.
   (他用姑婆芋覆蓋他的揹物。)
39.Bbungaw mu yaku ka pnhdagan.
   (曬的東西讓我來去覆蓋。)
40.Bbungay ta nhari ka pnhdagan, mquyux da.
   (我們趕快來覆蓋曬的東西,要下雨了。)
41.Bukit mapa bunga ka tama mu.
   (我父親彎著腰揹地瓜。)
42.Blangaw su peekan bowyak ka bunga.
   (你別讓地瓜被山豬吃光光。)
43.Bunga o pusu bi uqun Truku sbiyaw.
   (地瓜是太魯閣族的主食。)
44.Ini sbqbuq mnbuwa ka nhapuy bunga o smmdaruh uqan.
   (地瓜沒有發出煮沸的「buq」聲吃起來半生不熟。)
45.Wana yaku ka kmnbutul hmdayu do ini kmkan hndayu dha bunga ka kana da.
   (只有我帶糯米飯包他們就不想吃他們帶的地瓜便當。)
46.Dmtbuur bunga tabug dha rudux ka dhiya gaga.
   (他們是收集地瓜皮養雞的人。)
47.Emptbuur ku bunga tabug mu ruru.
   (我專找地瓜皮養雞。)
48.Gbuur sari nanak ka isu, empgbuur ku bunga ka yaku.
   (你只撿芋頭的皮,我撿地瓜皮。)
49.Qnilit mnhada bunga o ki ka maabuur da.
   (熟地瓜皮剝起來的就是地瓜皮。)
50.Mnegbuur bi ka bunga stna.
   (再生的地瓜皮比較厚。)
51.Wada rwaqan mkan ka bunga do mtgbuur da.
   (地瓜吃了減少鍋上就看到地瓜皮。)
52.Nbuur bunga ka pnsa mu kayu o ma buur lmbay ka nii da?
   (我原來放地瓜皮在木製大碗上怎麼會是山藥皮了呢?)
53.Ini pnegbuur bunga ka lmbay.
   (地瓜皮不會是山藥的皮。)
54.Saw skbuur bunga gimun na ka mtabug babuy.
   (養豬戶常常收地瓜皮餵豬。)
55.Nii ku tmbbuur bunga tabug mu rudux.
   (我專收集地瓜皮養雞。)
56.Tbuura su buur bunga mu ha.
   (你不要拿我的地瓜皮。)
57.Tbuuran na bunga tmabug ka babuy.
   (他專用地瓜皮餵豬。)
58.Buwai bi psbiyax ka nhapuy su bunga.
   (你煮地瓜的水要加熱煮沸。)
59.Msncicis nami quyux misan o msskagul nami ka musa miing bunga.
   ( 我們?了冬天的雨「cis」淋濕而互相推誰要去挖地瓜。)
60.Miyah sgcix mapa lala bi bunga mu ka hiya.
   (他為了來揹我很多的地瓜發出「cix」出力語氣。)
61.Cixun mu mapa ka bunga.
   (我要發出「cix」出力語氣揹地瓜。)
62.Csngyaan na gmumuk do mdaruh ka nhapuy na bunga da.
   (他的蓋子漏氣了地瓜主的半生不熟。)
63.Dnamat mu bunga shiga ka pngusul.
   (我昨天吃地瓜配蝸牛當菜吃。)
64.Dmatay ta siyang ka bunga.
   (我們吃地瓜配豬肉當菜。)
65.Hmut mtgdangar kana ka siyaw qmpahan bunga na.
   (他地瓜園的周圍都露出所設的壓陷阱。)
66.Dngaray ta smraki bunga ka brihut.
   (我們用地瓜為餌設松鼠的壓陷阱。)
67.Dngarun mu 70 ka qmpahan mu bunga.
   (在我的地瓜園設七十個壓陷阱。)
68.Iya pdpili ka ga mu qlbungan da.
   (不要踏到我放陷阱的地方。)
69.Dmpsdaruh muduh bunga uqun kuyuh srjingan ka dhiya.
   (他們是烤半熟地瓜給剛懷孕的孕婦吃。)
70.Bunga nhapuy su ga o empkdaruh , yasa ini su gmuki.
   (你煮的地瓜不會熟因為鍋子沒蓋。)
71.Gmaaw uqun ka kuyuh srsuqan ga, duma o psdaruh muduh bunga.
   (懷孕的婦女挑食,有些會把地瓜烤半熟。)
72.Ttdmux na sqmu mkan ka rudux o ini kmkan bunga da.
   (雞因經常吃玉米就不想吃地瓜了。)
73.Nqdunuq binaw wahir bunga ga msburaw ka hiyi na da.
   (地瓜葉子枯黃看看地瓜仔也會爛了。)
74.Qdnqun misan ka bunga gaga.
   (那個地瓜葉冬天會枯黃。)
75.Gmduri mkan bunga qnqan na ka qowlit.
   (老鼠又再吃牠吃過的地瓜。)
76.Skndurun na bunga dmurun ka sari.
   (他訂芋頭像訂地瓜一樣多。)
77.Spseelih na phapuy knan ka bunga na ini kla pseelih ka hiya.
   (他讓我用水煮地瓜因為他不知道水的減少量。)
78.Empeemu bunga ka teemuun mu saman da.
   (明天我要做的是地瓜粉。)
79.Neemu bunga rungay ka tnhngay kulu nii o sruwaq qnqan dha da.
   (原來盒子裏滿滿的馬鈴薯餅因被人吃而少了。)
80.Msneeru nami gluq bunga lukus mu do asi nami ryuxi ka lukus da.
   (我們為了我的衣服染到地瓜汁而爭執就把衣服互換了。)
81.Mnegabal bi bunga uqun na ka rungay.
   (猴子很喜歡挖地瓜吃。)
82.Gabul 1 brunguy ka bunga apa su.
   (你要背的地瓜裝在一個揹簍。)
83.Qgqani pgbing tmaan ka bunga paru bi gaga.
   (大的地瓜讓爸爸「gaq」給切開。)
84.Grgaray su phnang hmrgu djima ka ga mu qlbungan.
   (我放陷阱的地方你不要發出溜運竹子的「gar」聲。)
85.Nkgaus bi kana ka sbubung ta bunga hki msa ku smulu.
   (我希望覆蓋地瓜的都是剮麻後的餘皮該多好。)
86.Dgdaw mu pruq bngbang ka bunga qhuni gaga.
   (那個樹薯我來用有洞的鐵板刷。)
87.Dgday ta ribaw btunux ka bunga bsiyaw.
   (我們來用石器研磨機磨山慈菇。)
88.Dgdun su kana ka bunga qhuni gaga?
   (所有的樹薯你都要磨嗎?)
89.Gduyung bunga.
   (種地瓜的培土。)
90.Dmpgduyung bunga ka dhiya.
   (他們是專門耕種地瓜的培土。)
91.Mgduyung bunga ka gduyung hmaan na tbihi.
   (他把種蘿蔔的培土做成像種地瓜的培土一樣。)
92.Sknegduyung na bunga ka gduyung sibus.
   (他把種甘蔗的培土當作種地瓜培土。)
93.Smgduyung bi ka mhuma bunga.
   (種地瓜需要做很多的培土。)
94.Gdyunga ta saman ka hmaan bunga.
   (種地瓜的培土我們明天去做。)
95.Gdyungan mu bunga ka hini.
   (這裡是我做培土種地瓜的。)
96.Empsgihat ku munuh laqi, emptbiyax ku musa mapa bunga.
   (我急著給孩子餵奶,我要忙著去揹地瓜。)
97.Ghatay ta ka tmukuy, emphuma ta bunga duri.
   (我們急著來播種,還要種地瓜。)
98.Dmpshgihu mhuma bunga ka dhiya.
   (他們在不同的時間種地瓜。)
99.Msngimax nami mhuma bunga ni payay o ini ku sruwa ka yaku.
   (我們為了我不答應混合種植地瓜和稻米而發生爭辯。)
100.Malu bi sgimax midaw ka bunga.
   (地瓜配來煮飯非常好。)
101.Ini tduwa spgimax mhuma slaq ka bunga.
   (地瓜不能混合種在水田上。)
102.Gmaxan mu bunga ka gmuwang.
   (我煮地瓜稀飯。)
103.Malu bi sgisil qnlahan ka wahir bunga, asi ka pteetuan bngrux.
   (地瓜籐很好用來做土堰,但必需要用大芒草莖當樁。)
104.Iya trrui ka biyuq bunga, empgluq lukus su da.
   (不要沾地瓜液,會粘上你的衣服。)
105.Ini na grhingi rnabaw brayaw ka brunguy na mapa bunga do asi qgluq bunga ka lukus na da.
   (他沒有用菇婆芋的葉子圍住背簍,衣服粘上了地瓜液。)
106.Aji qqgluq bunga ka lukus mapa su bunga o grhingi rnabaw ka quri bukuy su.
   (為了你的衣服不被地瓜液粘上背後要用葉子圍起來。)
107.Msnegmrangan nami elug naqih bi daan mapa bunga.
   (我們為了揹地瓜路階難走而爭吵。)
108.“psgmrangay ta ka elug paan bunga”msa su o aji empnkala ka kuyuh da.
   (你說:「我們把揹地瓜的路挖成土牆」,這樣婦女就無法過了。)
109.Grgara su mhuma bunga ha.
   (別在礫土上種地瓜。)
110.Gmnsgus su bunga da?
   (你地瓜剉絲好了嗎?)
111.Gnsgus ima ka bunga gaga?
   (那地瓜是誰剉絲的?)
112.Asi kgsgus nak bunga qhuni ka isu.
   (你只剉絲木薯就好了。)
113.Kkgsgus su bunga bsiyaw o niqan gsgsan su ?
   (你要剉絲山慈菇你有剉絲器嗎?)
114.Mkmgsgus ku lala ka bunga bsiyaw.
   (我想剉絲很多的山慈菇。)
115.Mmgsgus ku bi bunga qhuni do hbagan ka baga da.
   (我正要開始剉絲木薯時我的手受傷了。)
116.Msnegsgus nami bunga ini tuku gsgus.
   (我們為了地瓜不夠剉絲而爭吵。)
117.Nkgsgus mu ka gsgsan bunga ga hki msa ku.
   (希望那剉絲地瓜的剉絲器是我的,該多好呢!)
118.Mha ku pgsgus bunga tama mu ka phapuy mu babuy.
   (我要去請我爸爸剉絲地瓜來餵豬。)
119.Ini pneggsgus bunga ka baga su.
   (你的手不適合剉絲地瓜。)
120.Smgsgus bi bunga ka uqun babuy.
   (要餵豬的地瓜很費時來剉絲。)
121.Spgsgus na mnan ka bunga qhuni na.
   (他的木薯託我來剉絲。)
122.Tmnegsgus ku bunga phdagun mu ka shiga.
   (昨天我專門剉絲要曬的地瓜。)
123.Ttgsgus na bunga bsiyaw o psrikaw balay.
   (他剉絲山慈菇的動作很快。)
124.Sgsa bunga ka sayang.
   (今天不要剉絲地瓜。)
125.Sgsay ta haya ka bunga qhuni na.
   (他的木薯我們來幫他剉絲。)
126.Sgsanay ta ha ka bunga tabug babuy tama su.
   (我們來幫你爸爸剉絲他要餵豬的地瓜。)
127.Sgsani haya ka bunga bsiyaw payi su.
   (替你祖母剉絲山慈菇。)
128.Sknegusug na sari mkan ka bunga msbiyuq.
   (他吃老化的地瓜像是老化的芋一樣。)
129.Smggusug bi bunga ka smhuda.
   (下雪很會使地瓜老化。)
130.Gsugi hi binaw sari ga, msbiyuq ka bunga uri do meekan su manu?
   (讓芋頭老化而地瓜也腐壞看看,看你要吃什麼了呢?)
131.Msnhabug nami hiyi bunga empgeeluk kmari.
   (我們為了搶挖隆起來的地瓜爭吵。)
132.Hbunga su bqrus qmpahan mu.
   (別在我田地上蓋墓地。)
133.Ga hbungan kmuring bowyak kana ka smudal su.
   (你休耕的土地都被山豬挖成土堆了。)
134.Hbungaw ta mubung saman ka pnsbangah hiya.
   (那裏的木炭窯明天我們覆蓋成土堆。)
135.Hbungay ta mubung ita ka bqrus tama.
   (我們為自己來做我們爸爸的墓地。)
136.Hada su bunga qnqan purik rdanan ha.
   (別送給父母被紹德猿蟲吃的地瓜。)
137.Dhiya o dmphalig mntleetu bunga siyaw tahut.
   (他們是使涼地瓜烘熱在火旁的人。)
138.Hligun mu siyaw tahut ka mtleetu bunga.
   (我要把冷地瓜在火旁烘熱。)
139.Pnnais bi hhangas na bunga ka qowlit.
   (老鼠很快地咬了地瓜。)
140.Sknhangas mu bunga ka hmangas sari.
   (我咬地瓜當作是咬芋頭。)
141.Mhapuy ku lmbay ka yaku o mhapuy bunga ka hiya.
   (我煮山藥而他煮地瓜。)
142.Bunga niying mu o sphaqul mu laqi.
   (我叫孩子來搬運採收的地瓜。)
143.Tnhaqul bunga nii o lala bi babuy ga na tbgan.
   (搬運這地瓜的人他養很多的豬。)
144.Hquli bunga niying bubu ka isu.
   (你去搬運媽媽採集的地瓜。)
145.Tnharis steetu elug ga o tama mu, paan na bunga.
   (開那斜上坡路的主人是我爸爸用來揹地瓜。)
146.Mkmphaut ku mapa wahir bunga su.
   (我很想要捆緊揹你的地瓜葉。)
147.Pphaut mu paapa sunan ka wahir bunga.
   (我要請你綑緊揹的地瓜葉。)
148.Mneghbalut bi kndowras na ka dgiyaq o qlbunga su hiya.
   (你不要在那山嶺尖銳的山崖上放陷阱。)
149.Nhbuy qixan binaw nbungan su beyluh ga ki hnru na o.
   (你蓋的豆子若下雨淋溼看看馬上就會發芽。)
150.Kmnhnhdayu bunga qmita hndayu mu lmbay ka dhiya.
   (他誤把我山藥飯看作是地瓜便當。)
151.Saman o mkmhdayu ku bunga.
   (明天我想要帶地瓜便當。)
152.Mneghdayu bi idaw gnmaxan bunga ka kuyuh mu.
   (我太太很喜歡帶地瓜飯便當。)
153.Mhuqil ka rudan Truku o saw skhici kari “mowsa ku rmal mhuma bunga”msa.
   (太魯閣族老人將死的時候一定會留遺言:「我先去種地瓜了」。)
154.Msnhlakuk nami kmeupu tbubung hiya nak ka bbungan na mhuriq ka yaku.
   (我們為了要一起遮雨但他只遮蓋自己我被淋濕時而發生爭執。)
155.Mtghmuk bnbungan ka laqi na do ungat nghak na da.
   (他的孩子被蓋住悶得休克了。)
156.Hnhmut mu mhuma ka bunga gaga.
   (那地瓜是我隨意種的。)
157.Gnhnu mu bunga shiga ka liwas o wada mgrung da.
   (昨天我用來……地瓜的鍋子破了。)
158.Emphnuk prtun mhada ka bunga nhapuy.
   (煮熟的地瓜壓起來會軟。)
159.Mghnuk bunga puyan ka sari qluqun.
   (煮熟的里芋地瓜一樣軟。)
160.Saw skhrgu mirit muda qmpahan mu ka seejiq ga o sgkhaya ka bunga mu mkgabal.
   (那個人趕羊老是通過我的田地造成滑動連帶很多地瓜被拔出。)
161.Mhrig ku quci babuy hmaan mu bunga ka sayang.
   (我現在要在種地瓜田裡倒豬糞。)
162.Hmnrus qmpahan bunga mu hiya o rngsux.
   (洪水使我的地瓜園形成山坡地。)
163.Shrus ka dgiyaq qlbungan nami hiya.
   (我們那獵場很多山坡地。)
164.Tghrus bi sipaw sunu ga ka ga mu qlbungan.
   (我在坍方處的對面坡地設陷阱。)
165.Mtghuda bnbungan rulung ka huda o prajing mtqudak uri da.
   (被雲覆蓋的雪露出也開始溶化了。)
166.Iya shdaani psburaw ka bunga, rbung dxgal.
   (別讓地瓜被雪凍爛了埋在土裡。)
167.Mneghuqil bi shdaan ka bunga.
   (下雪時地瓜很容易死掉。)
168.Thhuriq nami miying bunga ka shiga.
   (昨天我們一面淋溼一面挖地瓜。)
169.Hmnshus ku mapa bunga steetu paah hunat ka shiga.
   (昨天我從山下往上揹地瓜發出“hus”的喘氣聲。)
170.Empseisug ku msqar patus aji na eiyah mkan bunga mu ka rungay.
   (我用槍聲來威嚇猴子不來吃我的地瓜。)
171.Mkkeisug nami bi mtmay ayus qlbungan ka yami.
   (我們彼此害怕超越獵場。)
172.Mkkeiyax dgiyaq qlbungan mu qmlubung ka hiya.
   (他沿著我放套腳陷阱的旁邊放陷阱。)
173.Kneiying na qlbungan o nhiya kana dgiyaq.
   (他尋找放陷阱的地方找遍所有的山。)
174.Skneiyuk na siyang nuduh psleetu ka bunga nuduh.
   (他把烤過的地瓜像烤的肉吹涼。)
175.Mkan bunga ka baki.
   (祖父在吃地瓜。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang