PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
budu

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

naqih qnita dowriq [白內障 ]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Budu dowriq ka tama mu.
   (我父親有白內障。)
2.Kana bdbudu dowriq ga o mnnarux kana.
   (那些白內障者都患過眼疾。)
3.Dbudu dowriq ga o hnici lutut rudan dha.
   (那患白內障者是遺傳得來的。)
4.Ana embudu ka dowriq na o mkla bi ka mgriq tdruy.
   (雖然患白內障但還是很會開車。)
5.Empbudu ka mnarux dowriq su.
   (你眼疾會成為白內障。)
6.Empeebudu ka dowriq laqi na o ini na klai.
   (他孩子會得白內障,他還不知道。)
7.Emptbudu dowriq smapuh ka lupung mu.
   (我朋友專門醫白內障。)
8.Sapuh gbudu su smapuh o niqan?
   (你用來治療白內障的藥還有嗎?)
9.Ma su gmbudu dowriq smngahan, ini su kiisug eeru na?
   (為什麼你譏笑別人得白內障,你不怕被傳染嗎?)
10.Gmnbudu dowriq smapuh ka hiya o ini tklai smapuh ka duma.
   (他醫治患白內障的人但有的治不好。)
11.Ruan nami do asi nami kbudu kana da.
   (被傳染後我們都得白內障。)
12.Aji kkbudu dowriq namu o usa bi pqita msapuh dowriq.
   (為了不要患白內障一定要去看眼科醫生。)
13.Kmnbudu qmita dowriq rudan ka laqi.
   (小孩把老人的眼睛看成是白內障。)
14.Knbudu na o ini tklai smapuh da.
   (他的白內障已經沒有辦法醫好。)
15.Maabudu ka ngiyaw do qowlit ka qmiyut hyaan.
   (貓患有白內障老鼠反咬牠。)
16.Paah pncingan mgbudu dowriq ka laqi mu.
   (我的孩子一出生就患白內障。)
17.Ungat seejiq ka mkmbudu dowriq.
   (沒有人想要患白內障。)
18.Mnbudu ku dowriq ni wada malu da.
   (我患過白內障已經好了。)
19.Mnegbudu bi dowriq ka alang srciqan bngux.
   (塵煙瀰漫的部落人容易患白內障。)
20.Msnbudu dowriq laqi na sqnaqih kuxul.
   (他為了孩子患白內障而難過。)
21.Mtgbudu dowriq ka laqi su da.
   (你的孩子患白內障看的出來。)
22.Nbudu su bi hki, hi na do empkeetung su da.
   (若你患白內障看看,你會變瞎的。)
23.Nkbudu su binaw dowriq su ga, sita ima smkuxul sunan?
   (如果你患了白內障,誰會喜歡你?)
24.Pbudu ka ruba rudan.
   (會患白內障是祖先的詛咒。)
25.Pnbudu bntaqan ka dowriq mu.
   (我的眼睛被刺後而留下白內障。)
26.Ini bi pnegbudu ka lutut namu.
   (你們的家族不容易患白內障。)
27.Ttbgiya na o ptgbudu qyutan bgiya.
   (他專摘黃蜂眼睛被刺成白內障。)
28.Sbudu mu dowriq dmanga ka laqi mu o mqraqil ku balay.
   (我養育患有白內障的孩子非常辛苦。)
29.Iya usa mnhqul sgbudu dowriq pdanga hiya.
   (不要為難依賴患白內障的人來扶養。)
30.Sknbudu na qmita ka meetung.
   (他把眼瞎的看成白內障。)
31.Tgbudu isil dowriq ka snaw mu.
   (我先生一邊眼睛患有白內障。)
32.Mha ku tmbbudu psapuh dowriq laqi mu.
   (我要帶我的孩子去治療他的白內障。)
33.Tmnbudu smngahan sunan o ga embudu uri da.
   (常常批評你患有白內障的也得白內障了。)
34.Bduay ta dowriq ka hiya msa ku o yaku ka embudu da.
   (我希望他患白內障,但反而是我患了白內障。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang