PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bubul

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

hnuk tunux laqi rbnaw [囟門]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

mapa qsiya [挑水]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Pihiq siida ka niqan bubul tunux.
   (嬰兒時才有頭部的囟門。)
2.Dmbubul qsiya ka dhiya ungat yudun.
   (他們是挑水的不架設水管。)
3.Embubul ku bitaq ska hidaw ka sayang.
   (今天我要挑水到中午。)
4.Gbubul mu ka brhuwa nii.
   (這水桶是用來挑水。)
5.Gmbubul laqi rbnaw rmangay ka bubu.
   (母親只撫摸嬰兒頭部的囟門。)
6.Gmnbubul ku qsiya mahun dha qmburung payay ka shiga.
   (昨天我去挑她們在割稻時喝的水。)
7.Gnbubul mu qsiya tksadu o marig ku 1 libu slaq.
   (我挑水的工資買了一分水田。)
8.Mgbubul pihiq su ka bubul pihiq mu.
   (你孩子囟門像我孩子囟門一樣。)
9.Mkmbubul ku bbulan su ka saman.
   (明天我想在你的水源挑水。)
10.Mnbubul ku shiga ka yaku.
   (昨天我挑過水。)
11.Mnegbubul bi qsiya ka ini angal yudan.
   (不接水管的人會挑水。)
12.Msnbubul bbulan ni gaga mreurus qsiya do saw bisay huriq da.
   (為了挑水的水源互相潑水而爭吵使全身濕透。)
13.Mtgbubul knrbnaw ka laqi su nii na.
   (你的孩子露出囟門看起來還是嬰兒。)
14.Nbubul su nanak hki, snaalu su bubul o kla cih rbuk mu.
   (你應該自己挑水,你要知道些我替你挑水的勞累。)
15.Pbubul ku bbulan tama su ka yaku.
   (我要在你父親的水源挑水。)
16.Mhuway su balay, pnbubul su bbulan su knan.
   (謝謝你,你讓我使用你水源挑水。)
17.Ini bi pnegbubul qsiya ka ina mu.
   (我媳婦從未挑過水。)
18.Ptgbubul ku bbulan tama su ka yaku.
   (我在你爸爸的水源挑水而死。)
19.Sbubul ka seejiq empika.
   (殘障者需要給他們挑水。)
20.Mqaras bi ka baki mu sgbubul knan.
   (我的祖父非常地高興的依靠我為他挑水。)
21.Saw skbubul nubul mu ka empeedawi.
   (懶惰的人老是端取我挑的水。)
22.Hmuya ma su sknbubul bbulan su ka bbulan seejiq?
   (你為什麼把別人的水源當作是你挑水的水源呢?)
23.Smbbubul bi ka ini pyudun qsiya.
   (沒有接水管的需要挑很多水。)
24.Spbubul na knan ka ttrima payi na.
   (叫我去挑水給婆婆洗澡用。)
25.Tbbubul kana do mubul ku uri da.
   (都在挑水我也去。)
26.Tgbubul laqi na ka bawa bawa msa mlglug.
   (他嬰兒的囟門一上一下跳動。)
27.Mkrubuk ku bi da! tmbbubul ku kdjiyax.
   (我每天都在挑水已經很累了!)
28.Wada inu ka tnbubul qsiya nii?
   (這個挑水的人去那裏了?)
29.Ttbubul na qsiya ka skrbuk na.
   (他因挑水而疲累。)
30.Saw buluq tlngun ka bubul pihiq.
   (嬰兒的囟門摸起來軟軟的。)
31.Hmnhbhuk ku bubul laqi rbnaw snquan munuh.
   (因喝奶噎到,我在嬰孩囟門吹熱氣。(太魯閣族生活習慣))
32.Hbhbun mu nghak ka bubul laqi rbnaw sngquan munuh.
   (噎奶的孩子我要用熱口氣吹他的囟門。)
33.Dmphghug qsiya bubul ka alang hiya.
   (那村落的人靠水井來打水。)
34.Brhuwa nii o gnhghug mu bubul qsiya.
   (這水桶是我用來打水的。)
35.Kkhghug bubul qsiya kana ka ngangut ta o asi ta kari pnkingal kana.
   (要使家家庭院都有水井的話,我們就各自鑿井。)
36.Smhhghug bi bubul qsiya ka alang ungat pusu qsiya.
   (沒有水源的村落很需要水井提水。)
37.Jiyax ku tmhghug bubul do smdangaw hidaw ka musa ku qmpahan sayang.
   (我因為打水太陽昇高了才去工作。)
38.Tmnhghug nami bubul qsiya phapuy nami pntryian.
   (我們為了婚宴用的水而打了水。)
39.Thhuaw kana do ini tuku mahun ka ensaan bubul.
   (都口渴時,打來的水都不夠喝了。)
40.Gisu ku tmjiyax bubul qsiya.
   (我在花時間挑水。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang