PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
btat

-(暫不分類)
中文翻譯
詞性
(1)

kari tkumax ka tbabaw, qlubung, tqur, libaw [彈開(陷阱彈跳竿鬆開的用語)]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
 
 
 
Flag Counter
總流量:33450人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang