PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bsqur

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

prtan glu phuqil [勒死]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

slwilan mkuy waru phuqil [用繩子吊死]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Bsqur ka huling gaga.
   (把那狗勒死。)
2.Bbsqur mu ngiyaw ka gasil nii.
   (這條繩子我要用來勒死貓。)
3.Dmbsqur mkeekan ka lutut na.
   (他的親戚會打架勒死人。)
4.Dmptbsqur mhuqil ka lutut dha.
   (他們的親戚都是吊死的。)
5.Gaga embbsqur mkeekan.
   (他們相互勒緊脖子打架。)
6.Embsqur ku quyu uqan mu pahung na.
   (我要吊死蛇吃牠的膽。)
7.“emptbsqur ku mhuqil” msa ka kuyuh gaga.
   (那婦女說:「我要上吊自殺。」)
8.Gbsqur mu huling ka gasil nii.
   (這條繩子是我要用來勒死狗。)
9.Wana hiya ka gmbsqur lmhlah seejiq tnbsqur.
   (只有他是專門解開上吊自殺的人。)
10.Gmntbsqur ku smku bqrus dha ka yaku.
   (我埋葬過自殺吊死的人。)
11.Gnbsqur mu quyu mnlala ka gasil nii.
   (我很多次用這條繩子吊死蛇。)
12.Mgbsqur mu mkuy lubuy ka bbkuy na uri.
   (他捆綁袋子的口像我綁的一樣。)
13.Mnegbsqur bi gmeeguy qmrak rudux ka laqi gaga.
   (那孩子很喜歡偷偷勒死雞。)
14.Mqmbsqur ku rungay o ini bi usa baga mu.
   (我想勒死猴子,但我下不了手。)
15.Mqmpbsqur huling na sunan ka hiya o smruwa su?
   (他想請你勒死他的狗,你會答應嗎?)
16.“mqmtbsqur ku thrakas mnarux mu”msa ka baki mu.
   (我祖父說:「因病想先自盡」。)
17.Msnbsqur phuqil laqi ni ga empglingis.
   (因孩子被勒死相互哭泣。)
18.Taan mu ga mtgbsqur daya hi ka mirit su.
   (我看到你的羊在上面吊死。)
19.Nbsqur nanak kuyuh hki, knpunu na.
   (他精神有問題難怪會勒死妻子。)
20.Msaa su bi pbsqur mkeekan hiya.
   (你不要去那裏打架以免被勒死。)
21.Pnbsqur ku teegul wahir muda dowras, acih ku usa da.
   (在懸崖上因我被樹籐纏住,差一點被勒死。)
22.Ini bi pnegtbsqur ka lutut su.
   (你家族不會上吊自殺。)
23.Wada ptgbsqur nanak siqa nuda na.
   (他因羞愧而上吊自殺。)
24.Qmtbsqur bi siqa nuda na ka lupung su.
   (你的朋友因過失而害羞想上吊自殺。)
25.Manu bi pusu naka sbsqur su kacing mu?
   (到底什麼原因使你勒死我的牛?)
26.Mkmusa sgbsqur tmaan na ka laqi na.
   (他的孩子跟著他父親上吊自殺。)
27.Lala ka lubuy tqrian ta buwax o smbbsqur bi bkiyan.
   (很多袋子裝白米很費時來捆綁。)
28.Spbsqur na knan ka quyu tndxgal.
   (他叫我勒死百步蛇。)
29.Saw sqbsqur gmeeguy ruru ka seejiq kiya.
   (那個人老是偷偷勒死鴨。)
30.Sqnbsqur na rudux gmeeguy ka ruru.
   (他像鴨一樣偷偷勒死雞。)
31.Tbsqur ka seejiq o naqih bi skuan.
   (上吊自殺的人埋起來非常難看。)
32.Tmnbsqur ku lmhlah tnbsqur ga, tqriqaw ni tmhma ka hnuqil dha.
   (我解開吊死的人時他會瞪眼及伸舌頭。)
33.Tnbsqur sknuwan ka seejiq gaga?
   (那人什麼時候上吊?)
34.Ttbsqur na mkan seejiq o bsqran dha mkan uri da.
   (他打架勒死別人而別人也會勒死他。)
35.Ttbubu na ka tama mu o mnlala smulu tbsqur ka bubu mu.
   (我父親對母親施暴使我母親好幾次想要上吊自殺。)
36.Msnbuwax dowriq na empruq nbuan btunux do huya bi tbsqur.
   (他U+7232了眼珠被石頭打到破而差一點上吊。)
37.Dmpteegul tbsqur mhuqil ka lutut su.
   (他的親戚有上吊自殺的遺傳(歪風) 。)
38.Tneegul tbsqur ka seejiq ga nbsian gaga.
   (那被守忌中的人是上吊自殺的。)
39.Wada ptgasil haut towkan tbsqur ka tama na.
   (他爸爸為了用背網的梱帶上吊自殺。)
40.Gnshgihu mu tmukuy ka masu, ki ka sklaan mu kmtuy ini tbsqur.
   (我在不同的時間播種的小米是為了趕上收割時過熟而垂下。)
41.Wada ptghabuk tbsqur ka risaw na.
   (他的兒子用腰帶吊死。)
42.Dmtmhma tbsqur ka lutut dha.
   (他們的家族上吊時伸出舌頭的人。)
43.Msntghma nami embbsqur mkeekan ka laqi nami alang hiya.
   (我們為了部落孩子相互掐脖子伸舌頭而發生爭執。)
44.Mtghma mhuqil tbsqur ka seejiq .
   (上吊而死的人會伸出舌頭。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang