PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bsbus

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

brbur dxgal [翻土、抓土]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

rudux ga murus dxgal trima [雞使翻土鬆散]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(3)

dnhqan [到達的目的點]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Bsbus kmurih dxgal ka rudux.
   (雞在扒土。)
2.Kana bbsbus bbuyu ga o knrihan ramang miing kuwi.
   (所有被翻的土都是深山竹雞扒土找蟲的。)
3.Embsbus endaan rqnux sayang bi ka nii.
   (這是水鹿留下來的腳印。)
4.Empbsbus ku plhlah spriq gnutu.
   (我要把草堆打散。)
5.Gbsbus su manu ka parih su nii?
   (你這把尖鋤頭是用來翻鬆什麼?)
6.Ga gmbsbus sudu lawmun na ka tama su.
   (我父親在翻鬆要燒的雜草。)
7.Gnbsbus mu sudu ka sowki nii o malu bi jiyun.
   (我用過這鐮刀砍雜草很好用。)
8.Asi kbsbus ka lhngaw endaan barit.
   (鼬鼠所經過的洞口而留下腳踏的鬆土。)
9.Saw aji kkbsbus krihan rudux ka sipa phpah ga, hmkani ka rudux.
   (為了花圃不被雞翻鬆,就要把雞關好。)
10.Knbsbus tuqir ga o mdka endaan bgilaq.
   (翻過的路徑像是狐狸走過的。)
11.Mgbsbus knrihan rudux ka glaqung.
   (野雞翻土像雞一樣。)
12.Mkmbsbus ku dhuq yayung hiya o thiyaq bi ni ini ku dhuq da.
   (我本來想到河流,但很遠而沒有到達。)
13.Mnegbsbus bi qpahan ka dxgal namu.
   (你們的田地很適合翻鬆。)
14.Msnbsbus pndaan haya kacing ka qmpahan na hiya do huya na phqili ka kacing.
   (因牛踏翻他的農地,他差一點把牛打死了。)
15.Nbsbus kmurih hnmaan su ka rudux mu binaw, aji su mhuya?
   (假如雞隻翻鬆了你剛種植的,你不會怎麼樣嗎?)
16.Nkbsbus bi bitaq yayung hi ka elug hki msa kana.
   (大家都期待把路開到河川那裡。)
17.Pbsbus qsiya pahing na trima ka ruru.
   (鴨子游在水裡起水花。)
18.Pnbsbus huling ka tuqir rqbux o ini na dai da.
   (狐狸的路徑被狗翻鬆過後就不再經過了。)
19.Ini pnegbsbus endaan samat ka kdray dxgal.
   (硬土被獵物踏過也不會鬆散。)
20.Ini rnaw ppbsbus na bbuyu ka bowyak.
   (山豬會毫無節制把草叢翻鬆。)
21.Rudux o sbsbus na kmurih miing kuwi ka papak na.
   (雞爪是用來挖翻土找蟲用的。)
22.Saw skbsbus kmurih miing kuwi ka rudux.
   (雞老是翻鬆土找蟲吃。)
23.Sknbsbus na qmita knrihan wawa rudux ka knrihan mrmul.
   (他把鵪鳥抓翻的看成是小雞抓翻的。)
24.Smbsbus bi kmurih llingay ka rudux.
   (雞很會在庭院翻土。)
25.Tgbsbus bi kmari bling dxgal ga ka huling mu.
   (比較會翻土的那隻是我的狗。)
26.Tmbsbus bi trima qsiya ka ruru.
   (鴨子很會在水裡起水花。)
27.Tmnbsbus kmurih hi ka glaqung 1 tama ni 1 bubu.
   (一隻公野雞跟一隻母野雞在那裡翻土過。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang