PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
brutul

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

mllabu qnyutan kuwi [發腫]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Brutul hiyi su ga o hnyaan su?
   (你發腫的身體怎麼引起的?)
2.Dmptbrutul smapuh o ga inu sapah na?
   (那些專治發腫的家住那裡?)
3.Embbrutul waru na ka rudux kawa.
   (火雞的脖子很多肉瘤。)
4.Embrutul mluqih qnqan sliliq ka rayuh kacing.
   (牛的大腿內側被牛蝨咬得發腫生瘡。)
5.Ini su krbuli ka laqi o empeebrutul qnqan rngji.
   (你沒給孩子穿褲子會給蒼蠅咬發腫。)
6.Empsbrutul papak na knrudan ka bubu rudux ga da.
   (那個母雞老的腳會有肉瘤。)
7.Hiya ka emptbrutul smapuh qnqan sliliq rayuh kacing.
   (他是專門治療牛腿內側被牛蝨子咬發腫的。)
8.Gbrutul mu meytaq smapuh ka qumi nii.
   (這個針是我用來注射發腫的。)
9.Gmbrutul mkan waru rudux kawa ka baki mu.
   (我的祖父挑火雞脖子的肉瘤吃。)
10.Gmnbrutul pkmalu smapuh kiya o wada tbarah isil da.
   (那個治好過發腫的已經搬到別的地方了。)
11.Gnbrutul su meytaq ka qumi do qdaani ki da.
   (你用來注射過發腫的針就要丟棄。)
12.Qnyutan ku 5 bgiya ga, asi kbrutul kana hiyi mu.
   (被五隻虎頭蜂螫得我全身發腫。)
13.Aji kkbrutul ka qnqan pngasuy o rsuhi brayaw.
   (如果不使被毛毛蟲咬得發腫就擦姑婆芋。)
14.Kmnbrutul qmita ngahut baga mu ka kuyuh su.
   (你的妻子把我手上的肉繭看成是發腫。)
15.Knbrutul hiyi na o srngat na knrxan.
   (他滿身是發腫痛得呻吟。)
16.Qnqan kuwi ka laqi ga o maabrutul da.
   (孩子被蟲子咬會發腫。)
17.Mgbrutul mu ka brutul waru na.
   (他脖子的肉瘤像我的一樣。)
18.Mnegbrutul bi kguhan ka hiyi o niqan mnarux na.
   (抓養很容易發腫的身體是有病的。)
19.Msnbrutul ku qnqan rudu pngasuy do saan mu smaruk ka pngasuy da.
   (我因被毛毛蟲的繭咬發腫就去燒毛毛蟲。)
20.Nangi na mtgbrutul ka kneguhan mu o asi mu pstlxi dndang nhari.
   (我抓養稍微露出發腫的我即刻用燙水燙。)
21.Nbrutul qaqay mu o wada malu da.
   (我原來發腫的腳已經好了。)
22.Nkbrutul bi ngahut hki baga su ga, sita malu qtaan.
   (若你的手長繭肉看看,會好看嗎。)
23.Nkan su manu ka pbrutul hiyi su o iya uqi ki da.
   (你吃什麼使你的身體發腫就不要再吃那個東西了。)
24.Pnbrutul ku nkan mu qtali ka hiyi mu.
   (我的身體因吃蝗蟲而發腫過。)
25.Ini pnegbrutul hiyi na ana hyaun ka baki mu.
   (我祖父的身體無論怎麼樣不容易發腫。)
26.Wada ptgbrutul qnqan na karang kmuurit ka seejiq kiya.
   (那個人因吃螃蟹中毒發腫而死。)
27.Sbrutul rkrak bubu na ka bru.
   (小豬因母豬而發腫。)
28.Saw skbrutul hiyi na mrkrak ka huling na.
   (他狗的身體老是發癢發腫。)
29.Sknbrutul mu qmita ka ngahut baga na.
   (我把他手上的繭肉看成是發腫。)
30.Smbbrutul bi hiyi mu ka ramus bbuyu.
   (過叢林擦傷使我的身體得很多腫塊。)
31.Ma su spbrutul preeru huling embrutul ka huling su?
   (你U+7232什麼讓你的狗和發腫的狗黏在一起?)
32.Tgbrutul kacing su ka saw ktliun qmita.
   (你的牛發腫看起來很噁心。)
33.Nii ku tmbrutul pstalux dndang brutul laqi.
   (我在煮滾水燙孩子的腫塊。)
34.Tmnbrutul ku rmisuh qbulit kacing mu.
   (我以火灰擦我牛的腫塊。)
35.Ttbrutul na smapuh o 7 hngkawas da.
   (他經常治療腫塊已經有七年了。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang