PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bruq

-(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang mimah ni rmqun [喝飲料的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

hnang buwa nhapuy [煮飯沸騰的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bbruq
   (「bruq」聲)
2.dmtpbruq
   (潛水兵)
3.empbruq
   (要……「bruq」聲)
4.empnbruq
   (要「bruq」聲)
5.emptgbruq
   (要「bruq」聲)
6.gbruq
   (要「bruq」聲)
7.gmbruq
   (「bruq」聲)
8.gnbruq
   (從……「bruq」聲)
9.mgbruq
   (像……「bruq」聲)
10.mnbruq
   (曾……「bruq」聲)
11.mnegbruq
   (聽到……「bruq」聲)
12.mqmbruq
   (想……「bruq」聲)
13.msnbruq
   (為了「bruq」聲……而吵)
14.pbruq
   (曾……「bruq」聲)
15.pmbruq
   (「bruq」聲)
16.pnbruq
   (要「bruq」聲)
17.pnegbruq
   (會「bruq」聲)
18.pntbruq
   (「bruq」聲)
19.pntgbruq
   (「bruq」聲)
20.ptgbruq
   (因「bruq」聲……而死)
21.qnbruq
   (大……「bruq」聲)
22.sgbruq
   (跟著「bruq」聲……而去)
23.sknpmbruq
   (當作……「bruq」聲)
24.smbbruq
   (很大……「bruq」聲)
25.snegbruq
   (「bruq」聲)
26.spbruq
   (讓……「bruq」猛喝)
27.spmbruq
   (……「bruq」猛喝)
28.sqbruq
   (老是……「bruq」聲潛入)
29.sqnbruq
   (當作……「bruq」猛喝)
30.tbbruq
   (都同時「bruq」聲)
31.tmnbruq
   (一直……「bruq」猛喝)
32.pmbrqa
   (不要「bruq」猛喝)
33.pmbrqan
   (以「bruq」猛喝……)
34.pmbrqaw
   (讓……「bruq」猛喝)
35.pmbrqay
   (要……「bruq」猛喝)
36.pmbrqi
   (……「bruq」猛喝要)
37.pmbrqun
   (把……「bruq」猛喝)
38.pmbrqanay
   (不要讓……「bruq」猛喝)
39.pmbrqani
   (讓……「bruq」猛喝)
 
目前無相關詞語
目前無相關句子
 
 
 

線上流量:6人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang