PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bruh

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

kari mtmay ni mrmux [進入語氣]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmbruh
   (「bruh」進入者)
2.dmptbruh
   (「bruh」進入者)
3.empbruh
   (會……「bruh」進入)
4.emptbruh
   (專「bruh」進入……)
5.gbruh
   (用……「bruh」進入)
6.ggbruh
   (要用「bruh」進入)
7.gmbruh
   (挑「bruh」進入)
8.gmnbruh
   (曾「bruh」進入)
9.gnbruh
   (用「bruh」進入……)
10.kkbruh
   (「bruh」進入……)
11.knbruh
   (快速「bruh」進入的樣子)
12.mgbruh
   (像……「bruh」進入一樣)
13.mkmbruh
   (想「bruh」進入)
14.mkmpbruh
   (想讓……「bruh」進入)
15.mnbruh
   (曾「bruh」進入)
16.mnegbruh
   (喜歡……「bruh」進入)
17.msnbruh
   (為了……「bruh」進入而吵)
18.nbruh
   (應該……「bruh」進入)
19.pbruh
   (叫……「bruh」進入)
20.pnbruh
   (讓……「bruh」進入)
21.pnegbruh
   (會……「bruh」進入)
22.ptgbruh
   (因……「bruh」掉進而死)
23.sbruh
   (因……「bruh」進入)
24.sgbruh
   (跟著……「bruh」進入)
25.skbruh
   (老是「bruh」進入)
26.sknbruh
   (當作……「bruh」進入)
27.smbbruh
   (很多……「bruh」進入)
28.spbruh
   (讓……「bruh」進入)
29.tbbruh
   (都同時「bruh」進入)
30.tgbruh
   (比較……「bruh」進入)
31.tmnbruh
   (「bruh」進入過)
32.tnbruh
   (「bruh」進入過的人)
33.ttbruh
   (經常……「bruh」進入)
34.bruha
   (別「bruh」進入)
35.bruhan
   (讓……「bruh」進入)
36.bruhaw
   (要「bruh」進入)
37.bruhay
   (讓……「bruh」進入)
38.bruhi
   (讓……「bruh」進入)
39.bruhun
   (要「bruh」進入)
40.brhanay
   (別讓「bruh」進入)
41.brhani
   (讓「bruh」進入)
   
目前無相關詞語
1.‘bruh’ mtmay sun ka sapah ni bling.
   (進入家門及洞都叫 「bruh」。)
2.Yamu o dmbruh hmut mtmay sapah seejiq ini pwaela kari.
   (你們是未先問就隨便「bruh」進入別人家的人。)
3.Dmptbruh mtmay sapah seejiq miing geuyan ka dhiya.
   (他們「bruh」進入別人的家要找偷的東西。)
4.Empbruh ku mtmay sapah su saman.
   (明天我會「bruh」進你的家。)
5.Emptbruh mtmay blbling miing qrapan mnegliing seejiq ka qpahun dha.
   (他們的職業是專門「bruh」進入各山洞要抓躲藏在裡面的犯人。)
6.Gbruh mu mtmay sapah pskluwi mtqita ka tama mu.
   (讓我父親驚喜見到我,我就「bruh」進入家門。)
7.1 mneudus babuy nii o ggbruh mu bgay mtmay sapah lupung.
   (我要用這一頭豬「bruh」進入我朋友的家。)
8.Gmbruh mtmay sapah seejiq miing buur ka empeedawi.
   (懶惰的人「bruh」進入別人的家討飯吃。)
9.Gmnbruh ku mrmux bling lhngaw qmrak klaway kangi ka yaku.
   (我曾「bruh」進入岩洞抓蝙蝠。)
10.Gnbruh mu mtmay libu qmrak ka mtali bi rudux.
   (我用「bruh」進入雞籠去抓很怕被抓的雞。)
11.Kkbruh su mtmay sapah dangi o maadas su manu?
   (你突然「bruh」進入愛人的家你要帶什麼東西?)
12.Knbruh na likaw mrmux bling ka qowlit o ana ngiyaw ini skla.
   (老鼠快速地「bruh」進入洞裡連貓都趕不上。)
13.Mgbruh ttmay mu sapah na mtmay rhngun mu ka tama su.
   (你父親「bruh」進入我家門就像進入他家門一樣。)
14.Mkmbruh ku mtmay sapah na o ini psixal knan.
   (我想「bruh」進入他的家不歡迎我。)
15.Mkmpbruh pstmay lqian mu sapah baki na o tna mkla ka baki na da.
   (他想讓我孩子「bruh」進入祖父的家他祖父早就知道了。)
16.Mnbruh mtamay o wada mlatat duri.
   (曾「bruh」進入又出去了。)
17.Mnegbruh bi mrmux rangah qhuni ka rapit.
   (飛鼠很喜歡「bruh」進入樹洞。)
18.Msnbruh mtmay sapah wauwa ka 2 risaw.
   (二個男青年為了「bruh」進入小姐家爭風吃醋。)
19.Nbruh su mtmay nhari, ma su mgaya knan!
   (你應該趕快「bruh」進入,你對我有什麼顧忌!)
20.Pbruh bi pstmay sapah ka Truku.
   (太魯閣族喜歡叫人「bruh」的進入。)
21.Pnbruh na pstmay ka laqi o huya qlqah nhapuy.
   (他讓孩子「bruh」進入差一點踏到飯。)
22.Ini pnegbruh mtmay sapah ka seejiq o bsu na.
   (吝嗇的人不會隨便「bruh」進入別人的家。)
23.Wada ptgbruh mrmux bling ka seejiq kiya.
   (那人因「bruh」掉進洞裏而死了。)
24.Bsiyaq bi ini ku qita tmaan ka sbruh mu mtmay sapah na.
   (我因很久沒有看到父親就「bruh」進入他家。)
25.Sgbruh ku mtmay sapah lupung na.
   (我跟著「bruh」進入他朋友的家。)
26.Saw skbruh mrmux bling ka quyu.
   (蛇老是「bruh」進入洞裡。)
27.Sknbruh na mtmay sapah na ka sapah mu.
   (他「bruh」進入我家當作他家一樣。)
28.Smbbruh bi tmayan sapah ka musa qmita wauwa.
   (需要很多次「bruh」進入小姐的家提親。)
29.Spbruh na pstmay sapah knan o pplug na ga tmikan hlama.
   (他讓我「bruh」進入他家正好他在搗糯米糕。)
30.Tbbruh mtmay kana ka seejiq.
   (眾人都同時「bruh」進入。)
31.Tgbruh bi mtmay qmpahan ga ka bowyak.
   (山豬是比較會「bruh」進入田裡的。)
32.Tmnbruh bi mtmay bbuyu ka rudan mu.
   (我父親專門「bruh」進入過深山打獵。)
33.Ima tnbruh mtmay ka qrunang hiya?
   (是誰「bruh」進入過那裏的獵場?)
34.Ttbruh na mtmay alang nami o miyah tgkla wauwa.
   (他經常「bruh」進入我們的部落是來觀察小姐。)
35.Bruha su mtmay bbuyu ka niqan gaya.
   (犯禁忌的就不要「bruh」進入深山。)
36.Bruhan na pstmay libu ka rudux na.
   (他讓他的雞「bruh」進入雞籠裏。)
37.Bruhaw ta pstmay qnalang ka babuy qqrapun.
   (要抓的豬我們把牠「bruh」進入圍攔裏。)
38.Bruhay ta pstmay sapah ptasan ka laqi empatas.
   (我們讓孩子「bruh」進入學校讀書。)
39.Bruhi pstmay sapah ka rudan.
   (讓老人「bruh」進入家裏面。)
40.Bruhun mu pstmay risaw ka wauwa da.
   (我要讓年輕人要「bruh」進入我家向女兒提親。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang