PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
briqul

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

naqih qnita dowriq [視力模糊 ]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dbriqul
   (視力模糊的人)
2.dmptbriqul
   (眼科醫師)
3.embriqul
   (視力模糊)
4.empbriqul
   (會……視力模糊)
5.emptbriqul
   (專……視力模糊)
6.gbriqul
   (用來……視力模糊)
7.gmbriqul
   (專……視力模糊)
8.gmnbriqul
   (曾……視力模糊)
9.gnbriqul
   (靠……視力模糊)
10.maabriqul
   (變成視力模糊)
11.mgbriqul
   (像……視力模糊)
12.mnbriqul
   (原來……視力模糊)
13.mnegbriqul
   (得……視力模糊)
14.msnbriqul
   (為了視力模糊……)
15.nbriqul
   (若……視力模糊)
16.pbriqul
   (讓……視力模糊)
17.pnbriqul
   (因……使視力模糊)
18.pnegbriqul
   (不會視力模糊)
19.ptgbriqul
   (造成視力模糊)
20.qbriqul
   (使視力模糊)
21.qmnbriqul
   (誤看成視力模糊)
22.qnbriqul
   (視力模糊 的樣子)
23.qqbriqul
   (不使視力模糊)
24.sbriqul
   (都是視力模糊)
25.spbriqul
   (讓……視力模糊)
26.sqbriqul
   (喜歡對視力模糊者……)
27.sqnbriqul
   (看做視力模糊)
28.tgbriqul
   (視力比較模糊)
29.tmbbriqul
   (專住於視力模糊)
30.tmnbriqul
   (曾對視力模糊者……)
31.tnbriqul
   (視力模糊者)
32.ttbriqul
   (專治視力模糊)
33.tbrqula
   (別對視力模糊者……)
34.tbrqulan
   (都是視力模糊)
35.tbrqulaw
   (讓給視力模糊的……)
36.tbrqulay
   (視力會模糊)
37.tbrquli
   (讓……視力模糊)
38.tbrqulun
   (視力將要模糊)
39.tbrqlanay
   (要……視力模糊)
40.tbrqlani
   (讓……變成視力模糊)
目前無相關詞語
目前無相關句子
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang