PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bratang

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

embbrutul banah hiyi [過敏]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

bratang riwa, hangan klgan riwa [菇蕈類名稱]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dbratang
   (有紅斑者)
2.dmptbratang
   (專……過敏)
3.embbratang
   (過敏的)
4.embratang
   (有過敏)
5.empeebratang
   (會過敏)
6.empsbratang
   (會有過敏)
7.emptbratang
   (專……過敏)
8.gbratang
   (用來……過敏的)
9.gmbratang
   (只……姑覃)
10.gmnbratang
   (……過敏)
11.gnbratang
   (曾……過敏藥)
12.kbratang
   (得過敏)
13.kkbratang
   (為了……過敏)
14.kmnbratang
   (當作是過敏)
15.knbratang
   (過敏樣子)
16.maabratang
   (變成過敏)
17.mgbratang
   (像……過敏一樣)
18.mnegbratang
   (容易過敏)
19.mnsbratang
   (曾過敏)
20.msbratang
   (因……過敏)
21.msnbratang
   (因過敏而……)
22.mtgbratang
   (剛得過敏)
23.nbratang
   (希望過敏)
24.pbratang
   (使……得過敏)
25.pkbratang
   (使……得過敏)
26.pnegbratang
   (容易過敏)
27.pngkbratang
   (被……過敏)
28.ptgbratang
   (被螫而死)
29.sbratang
   (容易得過敏)
30.skbratang
   (使過敏)
31.sknbratang
   (當成是過敏)
32.smbbratang
   (容易得過敏)
33.tbbratang
   (都得過敏)
34.tgbratang
   (過敏的程度)
35.tmbratang
   (專…過敏)
36.tmnbratang
   (曾一直……過敏)
37.ttbratang
   (經常……過敏)
38.brtanga
   (擔心……得過敏)
39.brtangan
   (得過敏)
40.brtangaw
   (得……過敏者)
41.brtangay
   (讓……得過敏)
42.brtangi
   (讓……得過敏)
43.brtangun
   (會得過敏)
44.brtnganay
   (不要……得過敏)
45.brtngani
   (讓……過敏)
   
目前無相關詞語
1.Bratang kana hiyi na qnqan pngasuy.
   (他被毛毛蟲咬全身過敏。)
2.Dbratang dqras ga o knhyian dha paah pncingan.
   (那些臉部有紅斑的人是與生俱來。)
3.Dmptbratang pkmalu bratang ka dhiya.
   (他們是專門治好過敏的人。)
4.Embbratang ka baga na ni kguhan na do msdara da.
   (他過敏的手癢去抓時就流血了。)
5.Embratang ka hiyi su o tnlung su drsiq.
   (身上起過敏是摸到漆樹。)
6.Tmlung su drsiq do empeebratang kana ka hiyi su.
   (你摸漆樹時你的全身會過敏。)
7.Mkbbuyu su o qlahang, empsbratang hiyi su ka rudu pngasuy.
   (你到叢林裡小心,毛毛蟲繭會使你身體過敏。)
8.Emptbratang smapuh o ga inu sapah na?
   (專醫過敏的醫師家在那裡?)
9.Gbratang mu smapuh ka sapuh nii.
   (這藥是我用來治療過敏的。)
10.Usa gmbratang miing ka isu.
   (你專去採菇蕈。)
11.Gmnbratang ku smapuh o knssayang wada malu.
   (我去治療過敏馬上就被治好了。)
12.Gnbratang mu meytaq ka qumi o rinah mrana ini thiyi.
   (我施打過敏的針不但無效反而加劇。)
13.Kani ta bi kbratang msa ku o balay bi ini.
   (我想不該得過敏的,真的不會。)
14.Aji kkbratang ka hiyi su o klai bi ka saw empsbratang.
   (為了不使身體過敏就必須要知道過敏源。)
15.Kmnbratang qmita ramang pnlahan mu tahut ka baki mu.
   (我祖父把我烤火斑紋的皮膚當作是過敏。)
16.Knbratang dqras na o mllabu kana dowriq na da.
   (他臉上的過敏使他眼睛都腫起來了。)
17.Maabratang kana hiyi na saw ranaq embanah.
   (他火紅斑紋地全身過敏。)
18.Mgbratang taan dqras na qnqan hidaw rbagan.
   (他的臉被夏天太陽曬紅像過敏一樣。)
19.Tmlung ku hrknux do mnegbratang bi hiyi mu.
   (我摸到咬人貓後我的身體容易過敏。)
20.Mnsbratang ku nkan mu bgiya ka shiga.
   (昨天我因吃虎頭蜂得了過敏。)
21.Msbratang bi qyutun paras ka kuyuh mu.
   (我妻子被咬人狗刺後很容易過敏。)
22.Msnbratang qiyutun bgiya saw kalih saang.
   (因被黃蜂刺到過敏而非常生氣。)
23.Hana mtgbratang ka qnqan pngasuy o trmai dndang nhari.
   (剛被毛毛蟲咬到過敏時趕快用熱水清洗。)
24.Nbratang ta bi hki msa ku, nangi mu aji saan qmpah.
   (我為了不去工作寧願得過敏。)
25.Manu ka pbratang o ptgsa bi tmaan su.
   (什麼東西會得過敏一定要請教你的父親。)
26.Manu ka pkbratang bi sunan?
   (是什麼會使你容易得過敏?)
27.Ini bi pnegbratang hiyi dha ka duma seejiq.
   (有些人他們身體不容易過敏。)
28.Pngkbratang drsiq o pryuxun ta ka hangan do malu da.
   (被漆樹咬得過敏時互換名字就會好起來。)
29.Wada ptgbratang qniyut bnghur ka lupung mu.
   (我的朋友因被大黃蜂螫到過敏致死。)
30.Sbratang bi ka hiyi mu ungat bi snngian.
   (我的身體容易過敏碰不得。)
31.Skbratang bi ka rudu pngasuy.
   (毛毛蟲的繭容易使人過敏。)
32.Sknbratang na qmita ka ramang pnlahan.
   (他把因烤火皮膚紅斑紋看成過敏。)
33.Smbbratang bi ka mtmay ta bbuyu.
   (去打獵很容易得過敏。)
34.Tbbratang hiyi kana o embkiluh ka tama mu.
   (所有的人都得過敏,我父親得皮膚病。)
35.Tgbratang embutul ka madas seejiq.
   (嚴重過敏時會使人死亡。)
36.Nii ku tmbratang laqi mu, huya usa da.
   (我專為我孩子過敏的事忙,差一點死了。)
37.Tmnbratang ku smapuh o ini mu tklai ka duma.
   (我治療過敏但有些我治不好。)
38.Ttbratang na smapuh do 10 hngkawas da.
   (他經常治療過敏已經十年了。)
39.Brtangaw ta smapuh ka ga uqun bratang.
   (有過敏的人我們給他治療。)
40.Brtnganay su bratang ka hiyi su.
   (不要讓你的身體過敏。)
41.Drsiq o pbratang hiyi tlngun.
   (漆樹會導致身體過敏。)
42.Nkhiyi su hki qyuci pngasuy ga, sita su ini kbratang.
   (若你的身體被毛毛蟲咬,看你會不會紅腫。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang