PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bras

-(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang bbuyu daan mksa [走在草叢中草叢發出「bras」的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bbras
   (發出「bras」的聲音)
2.dmpbras
   (發出「bras」聲音的人)
3.dmptbras
   (發出「bras」聲音的人)
4.empbras
   (發出「bras」的聲音)
5.emptbras
   (發出「bras」的聲音)
6.gbras
   (發出「bras」的聲音)
7.gmbras
   (專向……發出「bras」的聲音)
8.gmnbras
   (專……發出「bras」的聲音)
9.gnbras
   (用過……發出「bras」的聲音)
10.kbras
   (發出「bras」的聲音)
11.kkbras
   (發出「bras」的聲音)
12.knbras
   (發出「bras」聲音的程度)
13.maabras
   (就會……發出「bras」的聲音)
14.mgbras
   (像……發出「bras」的聲音一樣)
15.mkmpbras
   (想用……發出「bras」的聲音)
16.mnbras
   (發出「bras」的聲音過)
17.mnegbras
   (發出「bras」的聲音)
18.mtgbras
   (發出「bras」的聲音)
19.nbras
   (若……發出「bras」的聲音)
20.pbras
   (發出「bras」的聲音)
21.pnbras
   (發出「bras」的聲音)
22.pnegbras
   (會……發出「bras」的聲音)
23.ptgbras
   (發出「bras」的聲音而……)
24.sbras
   (很大……發出「bras」的聲音)
25.sgbras
   (跟著發出「bras」的聲音)
26.skbras
   (老是發出「bras」的聲音)
27.sknbras
   (當作……發出「bras」的聲音)
28.smbbras
   (發出很多「bras」的聲音)
29.spbras
   (發出「bras」的聲音)
30.tbbras
   (都同時發出「bras」的聲音)
31.tgbras
   (比較……發出「bras」的聲音)
32.tmnbras
   (發出「bras」的聲音)
33.brasa
   (不要發出「bras」的聲音)
34.brasan
   (發出「bras」的聲音)
35.brasaw
   (發出「bras」的聲音)
36.brasay
   (讓……發出「bras」的聲音)
37.brasi
   (發出「bras」的聲音)
38.brasun
   (發出「bras」的聲音)
39.brasanay
   (不要發出「bras」的聲音)
40.brsani
   (發出「bras」的聲音)
目前無相關詞語
1.Manu ka wada msa ‘bras’ hini?
   (從這裏走所發出「bras」的聲音是什麼?)
2.Bbras msa hmnang bbuyu smiisug knan ka utux.
   (鬼魂在草叢裡發出「bras」的聲音來嚇我。)
3.Dmpbras qmburung payay ka dhiya sayang.
   (他們今天要割稻發出「bras」的聲音。)
4.Dmptbras mkbbuyu ka snaw Truku.
   (太魯閣族的男人去打獵發出「bras」的聲音。)
5.Empbras msa hmnang sbhuran ka bbuyu.
   (風吹草叢會發出「bras」的聲音。)
6.Emptbras mkan spriq ka kacing.
   (牛吃草會發出「bras」的聲音。)
7.Gbras mu murus bbuyu ka bnaqig.
   (我要用沙子撒在草叢上發出「bras」的聲音。)
8.Gmbras ku qmahur mmaku gmlawa purut mkan basaw ka yaku.
   (我專向草叢丟東西發出「bras」的聲音來驅趕在吃小黍的山麻雀。)
9.Gmnbras mkbbuyu mhraw tkurih ka huling mu.
   (我的狗專在草叢中穿梭追竹雞發出「bras」的聲音。)
10.Gnbras mu lmglug spriq pqduriq quyu ka sbut nii.
   (我用過這棍子打草發出「bras」的聲音來趕蛇。)
11.Qmita rhu ka rudux o asi kbras qduriq bbuyu kana.
   (雞看見隼鳥的時候都發出「bras」的聲音往草叢裏逃。)
12.Kkbras dha qduriq bbuyu qmita rhu ka qbhni o mdka bali likaw.
   (小鳥看見鷹隼時就像子彈一樣發出「bras」的聲音飛快地向草叢裡躲起來。)
13.Knbras hnang kacing muda bbuyu o bhangan ana thiyaq.
   (從遠方就可聽到牛在草叢中行走所發出「bras」的聲音。)
14.Sbhuran do maabras hmnang ka bbuyu.
   (野草被風吹就會發出「bras」的聲音。)
15.Mgbras rudux ka glaqung.
   (藍腹鷴像雞一樣發出「bras」的聲音。)
16.Mkmpbras ku qmahur rhu miyah dmijil wawa rudux.
   (我想丟東西所發出「bras」的聲音來嚇阻老鷹抓小雞。)
17.Mnbras msa hmnang hini shiga o quyu bburaw.
   (昨天蝻蛇在這裏發出「bras」的聲音過。)
18.Manu isu mnegbras bi hmnang muda bbuyu ga?
   (走在草叢裏你認為是什麼發出很大的「bras」聲音呢?)
19.Manu ka ga mtgbras hmnang bbuyu gaga?
   (在草叢裏發出「bras」的聲音是什麼?)
20.Nbras sriyu kiyig su hki kumay ga, sita su huya msa.
   (若熊突然發出「bras」的聲音來到你身旁,看你怎麼辦?)
21.Pbras bi hmnang mkan hiyi qhuni ka rungay.
   (猴子在吃樹上的果子時常發出「bras」的聲音。)
22.Pnbras ku qmahur btunux gmlawa ku purut mkan payay.
   (我在扔石頭發出「bras」的聲音嚇阻山麻雀吃稻米。)
23.Ini pnegbras hmnang mkbbuyu o manu isu?
   (在草叢裏行走不會發出「bras」的聲音你說是什麼?)
24.Wada ptgbras mtucing rbuq qnhuran mu btunux ka pada.
   (我用石頭扔的山羌發出「bras」的聲音掉進坑洞裏。)
25.Sbras bi hnang slglug ka rnabaw djima.
   (竹葉背搖曳時會發出很大的「bras」的聲音。)
26.Saw sgbras mhraw qowlit huling su ka huling mu.
   (我的狗跟著你的狗發出「bras」的聲音去追老鼠。)
27.Saw skbras mkbbuyu miing qbhni ka huling na.
   (他的狗老是會在叢林裏穿梭發出「bras」的聲音追逐小鳥。)
28.Sknbras mu hnang pada ka mirit.
   (我把山羊發出「bras」的聲音當作是山羌聲。)
29.Smbbras bi daan mksa ka gmiya.
   (走在茅草中會發出很多「bras」的聲音。)
30.Spbras su phnang ka qmburang qbhni o smbu su?
   (你在埋伏中發出「bras」的聲音你會射到鳥嗎?)
31.Ga tbbras gmbabaw masu kana ka yami hiya.
   (我們那裏的人都同時發出「bras」的聲音稀疏的小米。)
32.Tgbras bi muda bbuyu ga o ki ka kumay.
   (在草叢中行走比較會發出「bras」的聲音就是熊。)
33.Tmnbras miing qmagas daya hi ka tama su.
   (你父親在山上發出「bras」的聲音穿梭找薯莨。)
34.Brasa su hmnang ka qmburang samat.
   (埋伏獵獸不要出發出「bras」的聲音。)
35.Brasan hmnang mgsbu ka samat o tna pkulaw wada da.
   (追獵時發出「bras」的聲音野獸早就逃離了。)
36.Brasaw mu lmiwaq ka quyu gaga.
   (我發出「bras」的聲音打草趕蛇。)
37.Brasay ta pbhraw qbhni ka huling.
   (讓狗去發出「bras」的聲音追小鳥。)
38.Brasi kmluwi pqduriq ka tkurih.
   (發出「bras」的聲音把竹雞趕走了。)
39.Brasun mu pqduriq bbuyu ka mirit.
   (我要把山羊發出「bras」的聲音趕到山裏。)
40.Brasanay su phnang qmburang ka brihut.
   (你在埋伏松鼠時別發出「bras」的聲音。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang