PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
brang

-(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang bbuyu rusan dxgal [草叢發出「brang」的聲音 ]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

hnang rhabaw slglug [葉子搖動的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

rmngaw quri endka qduriq [一起逃出來的樣子]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(4)

rmngaw quri qmada knlhkah [很輕鬆的把東西甩了]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(5)

hangan spriq [草的名字]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bbrang
   (很輕鬆的甩了)
2.emptbrang
   (颱風草)
3.dmptbrang
   (發出「brang」的聲音)
4.dbrang
   (一起跑的人)
5.gbrang
   (用……「brang」的聲音)
6.gmbrang
   (發出「brang」的聲音)
7.gmnbrang
   (發出「brang」的聲音)
8.gnbrang
   (用……颱風草)
9.kbrang
   (發出「brang」的聲音)
10.kkbrang
   (一起逃)
11.kmnbrang
   (發出「brang」的聲音)
12.knbrang
   (發出「brang」的聲音)
13.maabrang
   (颱風草)
14.mgbrang
   (像……發出「brang」的聲音一樣)
15.mkmbrang
   (想……輕輕鬆鬆的甩)
16.mmbrang
   (正要……甩)
17.mnbrang
   (一起逃)
18.mnegbrang
   (會發出「brang」的聲音)
19.msnbrang
   (為了……發出「brang」的聲音爭執)
20.nbrang
   (甩)
21.paabrang
   (既速逃走)
22.pnbrang
   (讓……丟)
23.pnegbrang
   (發出「brang」的聲音)
24.ppbrang
   (播種)
25.ptgbrang
   (因……甩東西而氣死)
26.sbrang
   (發出大的「brang」聲)
27.sgbrang
   (一起遷居)
28.sknbrang
   (當作……甩)
29.spbrang
   (用來追趕)
30.tgbrang
   (很會發出「brang」的聲音)
31.tbbrang
   (都在一起)
32.tmbbrang
   (發出「brang」的聲音)
33.tmnbrang
   (都在一起)
34.ttbrang
   (把……丟)
35.tbranga
   (不要任意丟)
36.tbrangan
   (丟棄)
37.tbrangaw
   (發出「brang」的聲音)
38.tbrangay
   (讓…….都在一起)
39.tbrangi
   (亂丟)
40.tbrangun
   (全部趕到)
41.tbrnganay
   (不要任意)
42.tbrngani
   (遺棄)
  
目前無相關詞語
1.Geaduk mu hmukut ka smbrangan mu.
   (我把追趕獵物的矛槍用來當拐杖。)
2.Skneaga na marig ka smbrangan mu o ini ku sruwa.
   (他照三叉箭的價錢買我的長矛,我不答應。)
3.Gmbaat smbrangan knan ka seejiq kiya o “gisu hini pais”msa.
   (那用長矛阻擋我的那個人說:「敵人來了。」)
4.Tbhnganay saku ha muduh ka smbrangan mu.
   (你不要把我的長矛燒成火紅。)
5.Beytaq su manu ka smbrangan?
   (長矛你用來刺什麼?)
6.Bneytaq mu bowyak ka smbrangan nii.
   (這矛槍是我刺過山豬的。)
7.Embeytaq ku smbrangan bowyak.
   (我要用矛槍刺山豬。)
8.Sqnbeytaq na bowyak meytaq smbrangan ka babuy.
   (豬當作山豬一樣用矛槍刺殺。)
9.Tgmbeytaq bi smbrangan bowyak ka tama su.
   (我父親很會用長矛刺山豬。)
10.Bnhruy na ka smbrangan mu.
   (我的長矛是他弄彎曲的。)
11.Gmnbling ku qbrangan pais.
   (我穿過敵人的要塞。)
12.Tnbling qbrangan gaga o mrata.
   (那個洞是軍人的要塞。)
13.Iya blngani haya ka bsrux qbrangan brihut lupung su.
   (不要在你朋友埋伏松鼠的構樹旁發出吼叫聲。)
14.Nii ku tmbngtuh smbrangan krnuun mu smmalu.
   (我在重修斷裂的長矛。)
15.Brang msa hmnang rusan bnaqig ka bbuyu.
   (撒砂子到草叢裡發出「brang」的聲音。 )
16.Saw bi hiya ga ni, kasi mu si bbrang pngkkray qmada gaing.
   (像他那個樣子我會很輕鬆的把他甩到很遠的地方。)
17.Mkan hiyi emptbrang ka purut.
   (山麻雀只吃颱風草果子。)
18.Dmptbrang murus dxgal gmlawa purut ka dmphuma payay.
   (種稻的人丟泥土發出「brang」的聲音來嚇走山麻雀。)
19.Dbrang qduriq pais ga o ungat rmun dha.
   (看到敵人就一起跑的是沒有勇氣的人。)
20.Gbrang mu bbuyu kmluwi tkurih ka btunux nii.
   (這個石頭是我用來「brang」的聲音嚇走山竹雞。 )
21.Gmbrang ku murus dxgal gmlawa purut ka yaku.
   (我丟泥土發出「brang」的聲音來嚇走山麻雀。)
22.Gmnbrang nami murus bnaqig bbuyu o ini dhuq thiyaq nrusan na.
   (撒砂子到草叢裡發出「brang」的聲音撒的不夠遠。 )
23.Gnbrang mu smbut ka sawki bbaraw rijig gaga.
   (我用長拔柄的鐮刀砍颱風草。)
24.Qulung qmuyux paru do asi kbrang hmnang ka dnamux sapah.
   (只要下大雨的話屋頂就會發出「brang」的聲音。)
25.Kkbrang qduriq ka rungaw o bsqari puniq.
   (若要使猴子一起逃就用槍射擊。)
26.Kmnbrang ku hnang rudux muda bbuyu o kla glaqung.
   (我把在草叢裡發出「brang」的聲音的雞當作是藍腹鷴。)
27.Knbrang hnang kacing muda bbuyu ka paru bi hnang.
   (牛走過草叢發出「brang」很大的聲音。)
28.Laxan su qmpah ka dxgal ga o maha maabrang kana da.
   (那個田地不耕作的話都會長成颱風草。)
29.Mgbrang hnang kacing muda bbuyu ka rqnux.
   (山鹿走過草叢像牛一樣發出「brang」的聲音。)
30.Mkmbrang su pngkkray qmada hyaan o tayal biyax su!
   (你想把他輕輕鬆鬆的甩到遠處,真有力量啊!)
31.Mmbrang ku bi qmada qbulit bbuyu siida, “hawan qbuli sqada su” msa ka tama mu.
   (我正要把火灰丟到草叢時,爸爸說:「太可惜了」。)
32.Mnbrang qduriq bbuyu kana ka wawa rudux mu ni ki ka ini qrapi rhu.
   (我的小雞一起逃向草叢才沒有被老鷹抓到。)
33.Mnegbrang bi hmnang qixan ka mmaku.
   (滴到雨的芒草會發出「brang」的聲音。)
34.Msnbrang nami hnang bbuyu “kumay” msa ku o aji msa ka hiya.
   (我們為了草叢裡發出「brang」的聲音,我說:是熊他說不是而引起爭執。)
35.Nbrang su qmada lukus binaw msluluy namu ga, ini bi rahuq o!
   (你們爭吵甩衣服時不會錯過任何忌諱!)
36.Miisug mnan ka pais do asi paabrang wada qduriq kana da.
   (因敵人怕我們就既速逃走。)
37.Pnbrang mu pqada sunan ka qbulit o kla su ha snli bubu mu.
   (我讓你丟的火灰原來是我母親積起來的。)
38.Ini pnegbrang hmnang daan mksa ka bbnaqig.
   (走在砂子上面不會發出「brang」的聲音。)
39.Ppbrang na ptukuy masu o wana yaku stmaan na ka baki mu.
   (我祖父播種小米種子都依靠我。)
40.Wada ptgbrang smiyus qqada na qngqaya sapah saang na ka ina mu.
   (因觸犯甩家裡的東西忌諱而氣死。)
41.Sbrang hnang rusan bnaqig ka brang.
   (撒砂子到颱風草會發出大的「brang」聲。)
42.Wada sgbrang tbarah breenux ka laqi mu uri da!
   (我的孩子也跟他們一起遷居到平地。)
43.Sknbrang na galiq qmada srakaw ka laqi rbnaw do mdngu lingis da.
   (把小孩子當作是布疋甩到床鋪上,小孩子就哭乾了。)
44.Spbrang mu bbuyu pbhraw tkuri ka huling mu.
   (我的狗是用來追趕草叢裡的竹雞。)
45.Tgbrang bi hmnang qixan ka dnamux bngbang.
   (下雨滴到鉛版的屋頂很會發出「brang」的聲音。)
46.Tbbrang tmukuy basaw kana ka alang nami hi sayang da.
   (我們部落的人現在都在一起播種小粟。)
47.Nii ku tmbbrang embahang hnang bbuyu aji bowyax hug msa ku.
   (我在聽草叢裡發出「brang」的聲音是否是黑熊。)
48.Tmnbrang nami asi endka prrbu qmburung payay kana ka suni.
   (我們早上都在一起收割稻子。)
49.Ttbrang na qmada qngqaya ini psmkul o smayan na miying duri.
   (他把東西亂丟很辛苦的找回來。)
50.Ina tbranga su hmici qmada laqi ha!
   (媳婦!不要任意放棄孩子。)
51.Tbrangan na hmici qmada ka laqi do saw sgealu hmut meydang da.
   (他把小孩子丟棄,讓小孩子很可憐的迷失。)
52.Tbrangaw mu tmukuy yaku ka basaw.
   (我把小粟發出「brang」的聲音播種。)
53.Tbrangay ta pqeepah ka laqi ta.
   (讓小孩子都在一起工作。)
54.Iya tbrangi qmada ka qngqaya, prdangun su do o !
   (你不要把東西亂丟會遺失喔!)
55.Tbrangun mu pqduriq bbuyu ka rudux.
   (我要把雞全部趕到草叢裡。)
56.Dhiya o dmptbsrux qbrangan dha samat.
   (他們是專門種構樹用來埋伏野獸的地方。)
57.Tbsrxanay su qmburang brihut ka qbrangan nami.
   (你別去我們要射擊松鼠的構樹林裡埋伏。)
58.Empbsus su meytaq smbrangan knan?
   (你要用茅槍「bsus」刺我嗎?)
59.Gmnbsus nami meytaq smbrangan bowyak ka yami tama mu.
   (我和我父親用茅槍「bsus」刺山豬。)
60.Gnbsus mu meytaq kumay ka smbrangan su.
   (你的茅槍我曾用來「bsus」刺黑熊。)
61.Knbsus smbrangan na sbeytaq pais o tklihug bukuy.
   (他的茅槍「bsus」刺穿敵人的背部。)
62.Mgbsus su bbeytaq na smbrangan bowyak ka tama mu.
   (我父親用茅槍「bsus」刺殺山豬像你一樣。)
63.Mkmbsus ku bi meytaq smbrangan kumay o ini ku hjiyal ka kumay.
   (我想用茅槍「bsus」刺黑熊但我找不到。)
64.Ini thngli ka smbrangan o ini paabsus sbeytaq.
   (沒有磨尖的茅槍不好「bsus」刺東西。)
65.Bsusa su meytaq smbrangan ka mnhuqil.
   (你不要用茅槍「bsus」刺屍體。)
66.Bsusay ta meytaq smbrangan ka bowyak.
   (我們用茅槍來「bsus」刺殺山豬。)
67.“bsusun mu meytaq smbrangan ka hiya”msa su o nhuya isu ka bsusan na da?
   (你說要用茅槍來「bsus」刺他,假如反過來刺殺你呢?)
68.Bssanay su meytaq deita nanak ka smbrangan mu.
   (我的茅槍不要拿來「bsus」刺自己人。)
69.Mkmptgaluk nami lmaung mmaku qbrangan nami samat miyah tmbsuring.
   (我們想要焚燒波及芒草作伏擊來吃芒草芽的獵物。)
70.Gnegbiyan mu smbu qbrangan ka brihut.
   (我利用傍晚來埋伏射擊松鼠。)
71.Gmnegeeluk ku 3 ka smbrangan pais wada mu gliqun.
   (我從被我殺死的敵人手中搶奪了三隻矛槍。)
72.Embngtuh ka smbrangan do ini qgqi sbeytaq.
   (矛槍鈍了就刺不進去。)
73.Grmun mu ka smbrangan bbeytaq na knan.
   (我要把他要刺我的矛槍弄斷。)
74.Hmut mtgguquh kana ka driq dgiyaq qnbrangan pais mrata.
   (山邊都露出埋伏敵人的散兵坑。)
75.Tnhas saang mrbu suni ka smbrangan nii.
   (這長矛的主人早上衝動生氣的人。)
76.Hnegluq mu bneytaq kumay ka smbrangan o msdara bitaq pusu.
   (我拔起刺殺熊的長茅而沾滿了血。)
77.Thhgluq pucing kana do qrak ku smbrangan ka yaku.
   (都同時拔刀時我就抓長茅。)
78.Gnhrhir mu smbrangan ka hrhir nii o mkan bi shrhir.
   (我用這銼刀來磨長矛非常鋒利。)
79.Sknhrhir na buji hmrhir ka smbrangan.
   (他把磨長矛當作磨箭鏃。)
80.Sphrhir na knan ka sbrangan na ga, saw saman do sbeytaq na bowyak do!
   (他請我磨的長矛隔天他刺到了山豬!)
81.Hrhiraw mu ka smbrangan su.
   (我要替你磨你的長矛。)
82.Gmhungul su tmhngul smbrangan o hyaun su?
   (你削尖長矛用來做什麼?)
83.Nhungul binaw smbrangan su ga, kasi tklihug sbeytaq o!
   (你的矛若是鋒利看看,會刺穿東西喔!)
84.Pnhungul sunan ka smbrangan o musa bi sbeytaq bowyak.
   (託你磨利的長矛刺山豬很利。)
85.Thnglan ta ka smbrangan o ki ka musa bi sbeytaq.
   (我們把長矛削得很尖是容易刺進去的。)
86.Gnhuya su ka smbrangan nii, tayal dara?
   (你用這長矛做了什麼,那麼多血?)
87.Gmhuyuq ku smbrangan dsun dha mdkrang.
   (我在做他們拿來獵敵首的尖長矛。)
88.Hnuyuq mu ka smbrangan o 50.
   (我磨尖過的矛有五十支。)
89.Hiyuqun mu tmhngul ka smbrangan.
   (我要把長矛磨得鋒利。)
90.Etaaw mu meysa bkian ka smbrangan na.
   (他的矛槍是我向我祖父要的。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang