PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bqru

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

pungu hiyi, qhuni empngpungu [肉瘤]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

pnsriyu rungut hiyi [痛風]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bbqru
   (那些肉瘤)
2.dbqru
   (肉瘤的人)
3.dmpsbqru
   (採樹瘤者)
4.dmptbqru
   (專……肉瘤者)
5.embbqru
   (很多肉瘤)
6.empeebqru
   (會長肉瘤)
7.empsbqru
   (長滿樹瘤)
8.emptbqru
   (為……腳腫)
9.gbqru
   (只……肉瘤)
10.gmbqru
   (找……肉瘤)
11.gmnbqru
   (專找樹瘤)
12.gnbqru
   (因……長肉瘤得來的)
13.maabqru
   (變成肉瘤)
14.mgbqru
   (像……肉瘤一樣)
15.mnbqru
   (曾……長瘤)
16.mnegbqru
   (很容長肉瘤)
17.msnbqru
   (為了……肉瘤而責怪)
18.mtgbqru
   (露出肉瘤)
19.nbqru
   (會長……長肉瘤)
20.pbqru
   (讓……得染肉瘤)
21.pgbqru
   (讓……切除肉瘤)
22.pnegbqru
   (會長樹瘤)
23.ptgbqru
   (因長肉瘤而死)
24.qbqru
   (全用樹瘤……)
25.qmnbqru
   (看成長瘤)
26.qnbqru
   (多樹瘤的樣子)
27.qqbqru
   (如果……長瘤)
28.sbqru
   (長很多肉瘤)
29.sgbqru
   (為了樹瘤而去……)
30.smbbqru
   (長很多肉瘤)
31.spgbqru
   (叫……樹瘤)
32.sqbqru
   (喜歡樹瘤)
33.sqnbqru
   (看作……肉瘤)
34.tbbqru
   (都忙於找樹瘤)
35.tgbqru
   (因肉瘤使……)
36.tmbbqru
   (專找樹瘤)
37.tmnbqru
   (撿奇石)
38.tnbqru
   (奇石的主人)
39.ttbqru
   (經常……長肉瘤)
40.tbqrua
   (可能……長肉瘤)
41.tbqruan
   (有長肉瘤)
42.tbqruaw
   (讓……肉瘤)
43.tbqruay
   (讓……長肉瘤)
44.tbqrui
   (長肉瘤)
45.tbqruun
   (要……樹瘤)
46.tbqraanay
   (讓……樹瘤)
47.tbrqaani
   (……長肉瘤)
 
目前無相關詞語
1.Lala bi bqru waru na ka rudux kawa.
   (火雞的脖子有很多肉瘤。)
2.Kana bbqru hiyi su ga o hnyaan su?
   (你身上那些肉瘤是怎麼長出來的?)
3.Dbqru baga ga o ki nanak meegul dha.
   (他手上的肉瘤是他們家族遺傳的。)
4.Dmpsbqru qhuni ka qpahun dha.
   (他們的工作是採樹瘤的。)
5.Dmptbqru smapuh ka msapuh gaga.
   (那個醫生是專門治療肉瘤的。)
6.Embbqru ka qaqay na o “nimah mu sinaw wah”msa.
   (他說:「我腳長很多肉瘤是因喝酒引起的。」)
7.Empeebqru ka qaqay na o ini na klai.
   (他的腳會長肉瘤他不知道。)
8.Empsbqru kana ka gamil qhuni gaga.
   (那樹根都會長滿樹瘤。)
9.Emptbqru nami kmrut qaqay na.
   (我們為他進行腳腫瘤手術。)
10.Iya gbqru mhulis seejiq, mru o klaun su?
   (別只譏笑別人家的肉瘤,也會傳染你知道嗎?)
11.Gmbqru smhangan seejiq o saw ki hiya uri da.
   (他找長肉瘤的人譏笑自己也長肉瘤了。)
12.Gmnbqru ku qhuni psping mu sapah.
   (我專找樹瘤作為家裡的妝飾品)
13.Gnbqru na tmgeeru seejiq ka sbqru na waru.
   (他脖子的肉瘤是因他嘲笑別人得來的。)
14.Ma maabqru kana pungu su da, aji su nsaw kiya o!
   (你的關節都變成肉瘤,你不曾是這樣的!)
15.Mgbqru mu ka hduq su gaga.
   (你腳腋窩的肉瘤像我的一樣。)
16.Mnbqru ku yaku uri, paq bi isu ga ni.
   (我曾經也長肉瘤,跟你很像。)
17.Mnegbqru bi snsaku dha ka kuyuh dmnuuy laqi.
   (婦女生過孩子時,小腿上很容長肉瘤。)
18.Msnbqru na ini kmalu spuhan do smmriq mspuh da.
   (他為了肉瘤治不好而責怪醫生。)
19.Mtgbqru ka hiqur su.
   (你手肘露出肉瘤。)
20.Nbqru nak inu ka dqras su ga, lnhlih su bqru seejiq.
   (你臉上的會長肉瘤,是因你譏笑別人長瘤。)
21.Ensaan su pbqru ima ka laqi gaga da.
   (你讓孩子從誰那裡傳染到的肉瘤。)
22.Saani pgbqru msapuh ka bqru baga su.
   (你手上的腫瘤給醫生動手術。)
23.Ini pnegbqru ka qhuni giyang.
   (白楊樹不會長樹瘤。)
24.Wada ptgbqru mnarux ka hbaraw bi.
   (很多人因長瘤而死。)
25.Asi qbqru qhuni kana ka ssping na sapah .
   (他家裏用很多的奇木樹瘤來裝飾。)
26.Qmnbqru su bqru mu o nisu ka balay bi bqru.
   (你把我看成長瘤而你才是真的。)
27.Qnbqru gamil lapax o mgleepung bi.
   (喬木樹的根瘤非常的密。)
28.Aji qqbqru ka pungu su o qlahang bi quri uqun.
   (如果不使你膝蓋長瘤那要注意吃的食物。)
29.Sbqru bi hiyi na ka lupung su.
   (你的朋友身上長很多肉瘤。)
30.Wada sgbqru qhuni sbrigun na ka qbsuran mu snaw.
   (我哥哥為了找樹瘤拿來賣而去。)
31.Smbbqru bi tunux laqi ka esig.
   (孩子的頭長很多肉瘤。)
32.Spgbqru na knan ka bqru qhuni.
   (他叫我把樹瘤整理好。)
33.Saw sqbqru qhuni, ki kuxul dha.
   (他們特別喜歡樹瘤。)
34.Sqnbqru na qmita ka ruquh waru.
   (他把喉結看成是肉瘤。)
35.Tbbqru na qhuni o ini sjiyal tmukuy masu.
   (他忙於找樹瘤就沒有辦法種小米。)
36.Tgbqru baga ga ka ini peataqi smdaring.
   (那手上的肉瘤使人呻吟難入眠。)
37.Manu sun su haya tmbbqru qhuni hyaun su?
   (為什麼你專門找樹瘤,你要做什麼用?)
38.Tmnbqru ku btunux ni knktaan ku baga do aji ku da.
   (我撿過奇石因手被砸到不再撿了。)
39.Tnbqru btunux nii o ga mnarux.
   (這奇石的主人病了。)
40.Kyaana bi ttbqru na, ruan bqru da.
   (活該他因經常譏笑長肉瘤的,被傳染了。)
41.Embbuwan bqru kana qaqay na.
   (他腳長滿了像仔芋一樣的瘤。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang