PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bowng

kari phnan(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang tpung gsilung [海浪聲 ]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

hnang msqar qowngu [射砲聲]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

mtakur mnarux [突然病倒]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bbowng
   (都「bowng」的聲音)
2.dmpkbowng
   (發出「bowng」聲音者)
3.empbowng
   (發出「bowng」聲音)
4.empkbowng
   (要……病倒)
5.emptbowng
   (要……「bowng」的聲音)
6.gbowng
   (用來……發出「bowng」的聲音)
7.gmbowng
   (專門……發出「bowng」的聲音)
8.gmnbowng
   (曾……發出「bowng」的聲音)
9.gnbowng
   (用過……病倒)
10.kbowng
   (就……發出「bowng」的聲音)
11.kkbowng
   (如果……突然病倒)
12.kmbowng
   (想……發出「bowng」的聲音)
13.kmnbowng
   (當作……「bowng」的聲音)
14.knbowng
   (「bowng」聲的程度)
15.maabowng
   (變成……發出「bowng」的聲音)
16.mgbowng
   (像……發出「bowng」聲一樣)
17.mkmbowng
   (想要……發出「bowng」的聲音)
18.mnbowng
   (曾突然病倒)
19.mnegbowng
   (會……病倒)
20.msnbowng
   (為了……「bowng」的聲音而發生爭執)
21.nbowng
   (若突然病倒)
22.pbowng
   (對……發出「bowng」的聲音)
23.pnbowng
   (突然生病)
24.pnegbowng
   (會……「bowng」的聲音)
25.ptgbowng
   (突然生病……而死)
26.sbowng
   (使……發出「bowng」的聲音)
27.sgbowng
   (為了……「bowng」的聲音而去)
28.skbowng
   (老是……遺傳病發作)
29.sknbowng
   (當作……「bowng」的聲音)
30.smbbowng
   (很多……「bowng」的聲音)
31.spbowng
   (讓……「bowng」的聲音)
32.tbbowng
   (都同時……發出「bowng」的聲音)
33.tgbowng
   (比較……「bowng」的聲音)
34.tmbbowng
   (專門……「bowng」的聲音)
35.tmnbowng
   (專門過……緊急病患)
36.tnbowng
   (發出「bowng」的聲音者)
37.ttbowng
   (經常……發出bowng」的聲音)
38.bownga
   (別……發出「bowng」的聲音)
39.bowngan
   (會有……發出「bowng」的聲音)
40.bowngaw
   (對……發出「bowng」的聲音)
41.bowngay
   (讓……發出「bowng」的聲音)
42.bowngi
   (讓……突然病倒)
43.bowngun
   (要……發出「bowng」的聲音)
44.bnganay
   (不要……發出「bowng」的聲音)
45.bngani
   (對……「bowng」的聲音)
   
目前無相關詞語
1.Saw mmaah ka bgihur paru o ‘bowng’msa tmpung ka gsilung.
   (颱風要來的時候海浪發出「bowng」的聲音。)
2.Kana bbowng hnang gsilung ga o pnweela bgihur paru.
   (海浪在發出「bowng」的聲音是颱風要來的前兆。)
3.Dmpkbowng msqar qowngu ka mrata qowngu.
   (砲兵是射擊大砲發出「bowng」聲音的人。)
4.Sbsqar ka qowngu ga o empbowng hmnang.
   (大砲射擊時發出「bowng」的聲音。 )
5.Empkbowng pknarux psahug nuda su ka utux.
   (你做錯事神明要懲罰你病倒。)
6.Emptbowng ku embahang tnpngan gsilung ka yaku sayang.
   (我現在要去聽海浪「bowng」的聲音。)
7.Gbowng mu pspruq btunux ka hlama nii.
   (這個炸藥是用來炸石頭發出「bowng」的聲音。)
8.Gmbowng mutung pspruq btunux ka qpahun na.
   (他的工作是專門點炸藥炸石頭發出「bowng」的聲音。)
9.Gmnbowng ku smpug hnang pspruq btunux ka shiga.
   (我昨天專門數過炸藥炸石頭所發出「bowng」的聲音。)
10.Gnbowng mu mnarux seejiq mapa ka tdruy nii.
   (這部車是我用過來載病倒的人。)
11.Asi kbowng hnang tnpngan gsilung ka pnlaq.
   (就這樣海浪打擊岸邊所發出「bowng」的聲音。)
12.Aji kkbowng mnarux o qlhangi bi ka hiyi su.
   (如果你不要突然病倒就要小心身體。)
13.“kmbowng ku msqar qowngu”msa ka hiya.
   (他說:「我想要射擊砲彈發出「bowng」的聲音。」)
14.Kmnbowng hnang gsilung hnang bruwa ka payi mu.
   (我祖母把雷聲當作海浪「bowng」的聲音。)
15.Knbowng hnang qowngu o bhangan bitaq inu?
   (到哪裡可以聽到砲彈「bowng」的聲音?)
16.Qulung smdalih ka bgihur paru do maabowng hnang ka pnlaq.
   (颱風接近時海邊會發出「bowng」的聲音。)
17.Mgbowng hnang pspruq btunux ka bruwa shiga.
   (昨天的雷聲像炸石頭發出「bowng」聲一樣。)
18.Mkmbowng su msqar qowngu o asi su ka musa mrata qowngu.
   (你想要射擊砲彈發出「bowng」的聲音必須要當砲兵。)
19.Mnbowng mnarux ka tama mu o malu da.
   (我父親曾突然病倒已經好了。)
20.Mnegbowng bi pskluwi mnarux ka seejiq kiya.
   (那個人會突然病倒。)
21.Msnbowng nami hnang pspruq btunux kiyig sapah mu.
   (為了在我家附近炸石頭「bowng」的聲音而我們起爭執。)
22.Nbowng su mnarux binaw, sita ima mdanga laqi su.
   (若你突然病倒看看誰要養你的孩子。)
23.Pbowng su phnang msqar qowngu ptasan laqi o aji empsjiyal matas ka laqi.
   (你在學校射擊砲彈發出「bowng」的聲音學生會無心上課。)
24.Pnbowng ku mnrux muda ka shiga.
   (昨天我突然感冒。)
25.Ini pnegbowng hmnang gsilung ka malu karat.
   (晴天不會有海浪「bowng」的聲音。)
26.Wada ptgbowng mnarux ka 1 laqi mu.
   (我的一個小孩突然病倒而死。)
27.Bgihur paru o sbowng na phnang tmpung ka gsilung.
   (颱風使海浪發出「bowng」的聲音。)
28.Wada sgbowng embahang hnang tnpngan gsilung ka lupung mu.
   (我的朋友為了聽海浪「bowng」的聲音而去。)
29.Saw skbowng mnarux meegul na ka seejiq kiya.
   (那個人老是突然遺傳病發作。)
30.Sknbowng na tpung gsilung embang ka hnang asu skaya.
   (他把飛機聲當作是海浪聲。)
31.Smbbowng bi hmnang ka msqar qowngu.
   (很多砲彈射擊「bowng」的聲音。)
32.Spbowng psluhay embahang mrtaan ka hnang qowngu.
   (讓士兵試聽砲彈的聲音。)
33.Tbbowng pspruq btunux ka dhiya.
   (他們都同時在炸石頭發出「bowng」的聲音。)
34.Tgbowng bi hmnang ga o qowngu paru.
   (那比較大聲的是大砲彈聲。)
35.Ga tmbbowng embahang hnang manu ka dhiya?
   (他們專門在聽什麼「bowng」的聲音?)
36.Tmnbowng ku mnarux smapuh ka yaku.
   (我專門治療過緊急的病患。)
37.Tnbowng msqar qowngu ga o mrata inu?
   (那炮彈聲是哪裡的士兵射擊的?)
38.Ttbowng na pspruq btunux o mqpuhir da.
   (他經常炸時頭發出bowng」的聲音使他耳聾。)
39.Bownga su pspruq btunux kiyig sapah mu.
   (別在我家附近炸石頭發出「bowng」的聲音。)
40.Bowngan bi tpung gsilung ka qmituy bgihur.
   (颱風有預兆時海浪會發出「bowng」的聲音。)
41.Bowngaw ta msqar qowngu ka pais.
   (我們要對敵人射擊砲彈發出「bowng」的聲音。)
42.Bowngay ta pspruq saman ka btunux gaga.
   (明天讓我們要炸石頭發出「bowng」的聲音。)
43.Iya bowngi pknarux ka laqi su empatas.
   (你不要讓讀書的孩子突然病倒。)
44.Bowngun mu psluhay msqar qowngu ka laqi mu snaw.
   (我要讓我的兒子學習射擊砲彈發出「bowng」的聲音。)
45.Tgbunuh kuyuh na ka psbowngu bi.
   (他妻子的小腹比較突出。)
46.Hhuyay ta mhulis msa nami o asi lu bowng mnarux ka laqi mu da.
   (我們說讓我們一起發出「hahuy」地笑著,我孩子突然病倒了。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:30203人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang