PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bowlung

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

msqgu psttaril [跳躍]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gmbeytaw ku kbowlung qmrak ga, qmaguk ku quyu mntrikit da.
   (我捉跳著的蚱蜢時,我抓到盤在地上的蛇。)
2.Ttbeytaw na mhraw kbowlung ka huling mu o qyutan quyu da.
   (我那常常跳著抓蝗蟲的狗被蛇咬了。)
3.Tgbowlaw bi ngungu na ga msbbowlung ka wawa kacing.
   (小牛蹦蹦跳跳地躍起尾巴。)
4.Taan mu ka rqnux bowlung msa wada qduriq.
   (我看到鹿跳躍的逃走。)
5.Dmpsbowlung rmgrig ka dmbbiyax gaga.
   (那些年青人都是跳躍著跳舞。)
6.Empsbowlung nami psdka pstaril ka saman.
   (明天我們要跳遠比賽。)
7.Kksbowlung su mqaras mangal malu pntasan o kdrumut matas.
   (你要高興地跳躍得成績優良獎,就要認真讀書。)
8.Knsbowlung na mqaras o ini na sngqlingi.
   (他高興的跳躍著意猶未盡。)
9.Mangal snadu likaw tmalang ka seejiq o asi ksbowlung qaras.
   (賽跑得獎的人高興地跳躍著。)
10.Mgsbowlung mirit wada qduriq ka pada.
   (山羌跳躍地逃走像山羊一樣。)
11.Mkmpsbowlung ku lqian mu psluhay pstaril.
   (我想訓練我的孩子學跳遠。)
12.Mkmsbowlung ku pstaril o mnarux hwinuk mu.
   (我想跳躍但我腰痛。)
13.Mnsbowlung ku pstaril bbtunux ka mkraaw yayung.
   (我沿著石頭跳躍渡河。)
14.Msbowlung bi rmgrig ka risaw su.
   (你的兒子跳躍地跳舞。)
15.Msnsbowlung nami pstaril ini ku na baka.
   (我們為了我輸他跳遠而爭吵。)
16.Gisu ka btunux o nsbowlung su qduriq nhari .
   (石頭來了你應該很快地跳躍逃開。)
17.Ini pnegsbowlung kntbnagan ka kacing gaga.
   (那隻肥牛不容易跳躍。)
18.Pnsbowlung mu ptalang mqqdgiyaq ka laqi mu snaw.
   (我曾讓我的男孩沿著山訓練跳躍的跑。)
19.Ini psbowlung hnjilan hiyi na ka bnat gaga.
   (那個胖子因身體重跳躍不起來。)
20.Wada ptgsbowlung dowras ka 1 laqi mu.
   (我有一個孩子因在懸崖上跳躍墜崖而死。)
21.Sbowlung ta msa ku o mrmux ku rbuq da.
   (我想跳躍但我掉入窪地了。)
22.Sknsbowlung na rmgrig qmita ka laqi ga mssbowlung lmingis.
   (那個跳躍著哭的孩子我當作是在跳舞。)
23.Saw sksbowlung mhraw tkurih ka huling mu.
   (我的狗老是跳躍著追竹雞。)
24.Spsbowlung na ptalang paapa ka kacing mrata.
   (他騎著讓馬跳躍著跑。)
25.Tgsbowlung bi brah seejiq ga o mnegpqita bi.
   (在別人面前比較會跳躍的是很愛現。)
26.Tmnsbowlung ku paapa kacing smluhay.
   (我讓牛跳躍學騎。)
27.Ttsbowlung na tmalang o ensuwil sqriqi qaqay.
   (他經常跳躍的跑有時會扭傷腳。)
28.Tcisi qsiya binaw mirit ga, msbowlung qduriq o.
   (讓羊「cis」淋濕看看,他跳著逃開。)
29.Csiysanay mu kbowlung yayung ka uqun payi.
   (我為祖母炒溪蝦。)
30.Gneelih mu tksadu qsurux o biqan ku na kbowlung yayung.
   (我受雇築堰堵水撈魚,他給我溪蝦。)
31.Msbbowlung dowras ka mirit.
   (山羊在峭壁上跳躍。)
32.Msbbowlung dowras ka mirit dgiyaq.
   (山羊在懸崖上蹦蹦跳跳。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang