PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bowlaw

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

msbglaw [躍起]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Bowlaw msa wada qduriq ka kacing.
   (牛躍起逃開。)
2.Dbowlaw ksa dha ga o tgaaw empika.
   (那走路躍起的人都是跛腳的。)
3.Empsbowlaw ksa na ka laqi su gaga.
   (你孩子會躍起走路。)
4.Emptbowlaw ku dmmhaw kksa dha hini.
   (我在這裏只看他們躍起地走路。)
5.Gbowlaw na tmalang ka ngungu kacing.
   (牛的尾巴是牠跑步躍起力量的來源。)
6.Ggbowlaw na tmalang ka ngungu kacing o iya haya slapi.
   (牛的尾巴是作為牠跑步躍起力量來源不要把牠割掉。)
7.Gnbowlaw na tmalang ka ngungu kacing o mdka ga tmaus.
   (牛用來奔跑躍起的尾巴像招手一樣。)
8.Klwiun ka huling o asi kbowlaw qduriq.
   (被驚嚇的狗就躍起逃走。)
9.Kkbowlaw na mrrawa ka ngungu ngiyaw o mdka quyu taan.
   (貓使自己的尾巴躍起看起來像蛇一樣。)
10.Knbowlaw na ka ngiyaw o pslhkah balay.
   (貓躍起時看起來非常輕盈。)
11.Empika do maabowlaw ka kksa na da.
   (跛腳時走起路會變成躍起。)
12.Mgbowlaw mirit taan ka pada gaga msqqgu.
   (山羌在跳躍時像山羊躍起一樣。)
13.Mkmbowlaw ku rmgrig smeura ku embbiyax.
   (我很羨慕年青人輕盈的躍起跳舞著。)
14.Mnbowlaw ksa na ka laqi mu acih bi kpika.
   (我的孩子曾躍起走路過,差一點成跛腳。)
15.Mnegbowlaw bi hwinuk dha rmgrig ka embbiyax.
   (年青人的腰非常柔軟適合躍起跳舞。)
16.Msbowlaw drdowras ka rungay.
   (猴子會在懸崖上躍起。)
17.Msnbowlaw empgeeluk rmgrig ka lqlaqi.
   (孩子們為了搶著躍起去跳舞而發生爭執。)
18.Wada mu taan mtgbowlaw ngungu hi ka rungay.
   (我看到猴子的尾巴在那裏躍起。)
19.Nbowlaw su cih rmgrig hki! ana pxal bi.
   (哪怕是一次,如果你來躍起跳舞一下有多好呢!)
20.Pbowlaw ku pqduriq quyu mntrikit.
   (我讓盤著的蛇躍起逃走。)
21.Pnbowlaw mu kmluwi ka rungay o mdka qnada qndriqan na.
   (被我驚嚇躍起的猴子像被丟一樣地快速逃走。)
22.Ini pnegbowlaw tmalang ka kacing wiwil muhing.
   (大象不適合躍起跑U+6B68。)
23.Wada ptgbowlaw rmiyax dowras ka bowyak.
   (山豬因躍起墜崖而死。)
24.Sbowlaw ku pstaril bbtunux yayung.
   (我在河邊的石頭上躍起。)
25.Wada sgbowlaw mrrawa bbnaqig hi ka lqlaqi.
   (孩子們跟著在沙灘上躍起蹦跳玩耍。)
26.Sknbowlaw mu qmita ngungu qsurux paru ka dapil seejiq emptgsilung.
   (我把蛙人鞋躍起看成是鯨魚的尾巴。)
27.Spbowlaw mu pstaril rbrbuq ka laqi mu snaw.
   (讓我的兒子從漥地上躍起。)
28.Tgbowlaw bi ngungu na ga msbbowlung ka wawa kacing.
   (小牛蹦蹦跳跳地躍起尾巴。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang