PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bnilaq

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

hnengasan qnqan saw emptqit ni kmrut [老鼠啃蝕、鋸過的屑]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

braw gsilung pgkla kmpryuxan karat [氣象改變引起的海浪(海象冬天東北季風、夏天的颱風)]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Rudan ka qowlit o paru bnilaq na ni wawa o bilaq bnilaq na.
   (成鼠啃的屑是大的小的老鼠啃的屑小。)
2.Kana bbnilaq ga o qnqan bleetu rapit.
   (那些鬼石櫟屑是飛鼠啃過的。)
3.Empeebnilaq krut kana ka krtan qhuni.
   (鋸木廠鋸過的木頭會有屑。)
4.Emptbnilaq ka gsilung da.
   (海面要起浪花了。)
5.Gbnilaq mu qmita manu ka mnkan bunga?
   (我看這地瓜屑是什麼啃的?)
6.Gmbnilaq su knrtan qhuni o hyaun su?
   (你取鋸過的木屑要拿來做什麼?)
7.Gmnbnilaq ku lmu knrtan qhuni ka spowsa mu pusu krig.
   (我專取鋸過的木屑撒在苧麻的根部。)
8.Gnbnilaq mu qmita bnlaqan o ini bi qneuqu.
   (我看屑從來沒有看錯是什麼啃的。)
9.Mgbnilaq rapit ka qnqan balus gaga.
   (那啃過的大石櫟木屑像是飛鼠啃的。)
10.Lmpaxan bi ka krut o mnegbnilaq bi skrut.
   (磨過的鋸子鋸的屑很多。)
11.Msnbnilaq nami harung ini tuku sprdax mmkay.
   (我們為了屑松木片做家務事不足照亮而吵架。)
12.Mtbnilaq gsilung ka rbagan o eiyah bgihur paru.
   (夏天海起浪時颱風來臨的預兆。)
13.Taan mu ka gsiung o mtgbnilaq bitaq pusu.
   (我看到露出海浪直到海角。)
14.Nbnilaq su paru hari ka harung hhiru ta rmbu ga.
   (你應該削大一點的松木片作為黑夜的照明。)
15.Pbnilaq bi gsilung misan ka empshuda.
   (冬天下雪時容易使海起浪花。)
16.Pnbnilaq gsilung o pgkla kmpriyux karat.
   (海洋起浪花使人知道氣象變化。)
17.Ini pnegbnilaq gsilung ka malu karat.
   (天氣好不會使海起浪花。)
18.Qmnbnilaq ku qmita bnlaqan brihut.
   (我看作是松鼠啃過的屑。)
19.Qnbnilaq gsilung ga o empshuda paru.
   (那海浪起浪花是要下大雪。)
20.Manu ka sbnilaq gsilung o hiya ka mkla balay.
   (海起什麼浪他最清楚。)
21.Sgbnilaq gsilung mrrawa duma ka qsurux.
   (有些魚群會跟著海浪遊玩。)
22.Smbbnilaq bi krut ka baki mu pha na qmpahan.
   (我祖父需要很多鋸過的木屑要撒在田裡。)
23.Mmaah ka huda ni bgihur paru o spbnilaq na gsilung.
   (下雪或是颱風要來時會使海起浪花。)
24.Saw sqbnilaq gsilung misan ka yami hiya.
   (我們那裏冬天老是會起浪。)
25.Sqnbnilaq mu krut ka qnrquran qhuni braqu.
   (我把五色鳥啃過的木屑當作是鋸過的木屑。)
26.Tgbnilaq qnqan bunga brihut ka paru.
   (松鼠啃過的地瓜屑比較大。)
27.Ga tmbbnilaq gsilung dmmhaw ka laqi ta.
   (我們的孩子正在注視海浪。)
28.Tmnbnilaq ku pssli bnilaq qhuni tama ka yaku.
   (我在收集父親所砍的木屑。)
29.Tnbnilaq harung ga o baki su.
   (那松木片是你祖父削過的。)
30.Ttbnilaq na harung o asi apa kingal paga.
   (他削過的松木片揹了一整個背架。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang