PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bngux

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

qrngul tahut [煙霧]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

qrngul dxgal [灰塵]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

knux quci siyus [放無聲屁味]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Msnblux qusul mnbngux.
   (為了整理路蕎而吵。)
2.Baki mu o pdaun na muhing ka bngux mkan lumak.
   (我祖父抽煙時讓煙霧從鼻孔冒出。)
3.Kana bngbngux ga o smlaan qngqaya kana.
   (那在冒煙的地方是工廠。)
4.Yami o dbngux muhing meekan lumak.
   (我們是抽煙鼻子冒煙的人。)
5.Dmpsbngux smruciq ka smlaan emu btunux.
   (水泥廠污染環境。)
6.Dmptbngux psknux seejiq ka dhiya.
   (他們專門放無聲屁味的人。)
7.Mgrbu do embbngux ka alang ga mhapuy kana.
   (到了早上部落因煮東西都在冒煙。)
8.Buun ka asu skaya o emptbngux sqama mtucing.
   (飛機被擊中會起火冒煙墜落。)
9.Gbngux mu tahut mhing ka qsiya nii.
   (這水用來滅火的。)
10.Usa gmbngux ruciq smrus ka isu.
   (你去挑有灰塵的擦拭。)
11.Mhdu su gmnbngux smrus do sangay da.
   (你把灰塵擦完就休息。)
12.Gnbngux na mkan lumak ka mshiraw.
   (咳嗽是因抽煙引起的。)
13.Asi kbngux emu btunux ka alang.
   (部落遍布都是水泥灰。)
14.Aji na kkbngux o laxi ka ptbngux.
   (若不使煙霧迷漫就別起煙霧。)
15.Kmnbngux ku tahut qmita rulung mkyiayug.
   (我把沿著山谷的雲霧當作是煙。)
16.Knbngux na o bitaq tmihung dowriq.
   (灰塵多到刺激眼睛。)
17.Maabngux ka lukus mu ttrbung mu bngux.
   (我沉在灰塵下衣服都是灰。)
18.Mgbngux taan ka rulung bhgay.
   (白雲看起來像煙灰一樣。)
19.Mnegtbngux bi ka alang lala sapah ga smlaan qngqaya.
   (工業區的工廠到處都是很多煙霧。)
20.Mnkkbngux ku bnaqig miing sunan o klaun su hug?
   (我冒著沙塵找你,你知道嗎?)
21.Msnbngux smlaan emu btunux o msaang kana ka alang.
   (部落都在抗議水泥廠冒出的灰煙。)
22.Nbngux kana ka ruwan sapah mu, snmayan mu smrus.
   (原來我家有很多灰塵,我很辛苦的來擦拭。)
23.Ini paabngux ka rulung bhgay.
   (白雲不像灰塵。)
24.Ini pnegbngux ka sqixan.
   (下雨不容易起灰塵。)
25.Pntbngux smruciq alang o naa pdaun gaya.
   (讓部落灰塵迷漫的應該訴諸法律。)
26.Psbhgay bi ka seejiq o ini psbngux knux na txaun.
   (愛乾淨的人不會使人聞到體味。)
27.Iya ptbngux knux brah seejiq, sknux balay.
   (別在人面前放出屁味,很臭的。)
28.Msaa su ptgbngux hiya ha?
   (你不要到那裡因空氣污然而致死。)
29.Manu ka saan su sgbngux hiya, uqun su brah da.
   (你為什麼跟著有灰塵的地方去,你會得肺病的?)
30.Sptbngux su kana alang ka bngux o malu kuxul su?
   (你讓部落迷漫著灰塵你安心嗎?)
31.Stbngux na sjiqun ka knux na o ini kla jiyax ka hiya.
   (他讓人聞到他放屁的臭味他不在意。)
32.Hmut tbbngux mnkala dgiyaq ka smlaan qngqaya.
   (工廠都同時冒出煙霧直達山頂。)
33.Ga tbngux mtahu da.
   (他起火冒煙了。)
34.Tgbngux bi ga o siyaw pnlaq ga sbhuran.
   (那比較起灰塵的地方是被風吹襲的海岸。)
35.Nii ku tmbbngux ruciq ruwan sapah mu.
   (我在專門擦拭家裏的灰塵。)
36.Tmnbngux ku murus qsiya elug paru ka shiga.
   (昨天用水灑灰塵瀰漫的馬路。)
37.Tnbngux sbhuran shiga ka bnaqig yayung gaga.
   (昨天因被大風吹襲河岸灰塵飛揚。)
38.Ttbngux na smruciq alang o ini sngayi msaang.
   (他經常讓部落灰塵迷漫不斷被指責。)
39.Tbngxun bngux ruciq ka alang nii.
   (這個部落會被污染。)
40.Asi kbrah kana ka mnarux dha o asaw ruciq bngux.
   (他們都得了肺病是因空氣污染。)
41.Mqmbsiyaq bi mnbngux ka kuyuh mu.
   (我的妻子生悶氣很久。)
42.Mnegbudu bi dowriq ka alang srciqan bngux.
   (塵煙瀰漫的部落人容易患白內障。)
43.Maacihung ka bngux qbulit.
   (火灰會成為眼中異物。)
44.Smcihung bi ka bngux bgihur krpuhan.
   (秋天的風沙易使眼睛有異物。)
45.Dpi nhari emptmay ka bngux da.
   (趕快把門關起來灰塵吹進來了。)
46.Ga mnbngux mnsnhabuk nami shiga ka gxal mu matas gaga.
   (我的同學昨天為了腰帶發生爭執而悶悶不樂。)
47.Hrawaw ta bngux ka ga tglayan.
   (我們在戰場上使用煙幕。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang