PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bngut

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang muhing snquan [打噴嚏]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bbngut
   (老是打噴嚏)
2.bngbngut
   (都打噴嚏)
3.ddbngut
   (各個打噴嚏者)
4.dmpsbngut
   (打噴嚏者)
5.empsbngut
   (要……打噴嚏)
6.gbngut
   (用來……打噴嚏)
7.gmbngut
   (會……打噴嚏)
8.gmnbngut
   (專……打噴嚏)
9.gnbngut
   (用……打噴嚏)
10.kmsbngut
   (想要打噴嚏)
11.knsbngut
   (打噴嚏的程度)
12.ksbngut
   (使……打噴嚏)
13.mgsbngut
   (像……噴嚏一樣)
14.mkmsbngut
   (想打噴嚏)
15.mnegsbngut
   (容易打噴嚏)
16.mnsbngut
   (打噴嚏過)
17.msbngut
   (引起……打噴嚏)
18.msnbngut
   (為了打噴嚏……而生氣)
19.nsbngut
   (應該……打噴嚏)
20.paabngut
   (像打噴嚏一樣)
21.pnegsbngut
   (會打噴嚏)
22.pnsbngut
   (打噴嚏……)
23.psbngut
   (使……打噴嚏)
24.ptgbngut
   (因打噴嚏……)
25.sbbngut
   (都打噴嚏)
26.sbngut
   (會打噴嚏……)
27.sknbngut
   (當作……打噴嚏)
28.sksbngut
   (老是打噴嚏)
29.smbbngut
   (很煩的打噴嚏)
30.snbngut
   (打噴嚏噴……)
31.ssbngut
   (會打噴嚏……)
32.tbbngut
   (都同時打噴嚏……)
33.tgsbngut
   (比較……打噴嚏)
34.tmbbngut
   (一直打噴嚏)
35.tmnbngut
   (專……打噴嚏)
36.tnsbngut
   (打噴嚏者)
37.sbngta
   (別打噴嚏)
38.sbngtan
   (對……打噴嚏)
39.sbngtaw
   (用……打噴嚏)
40.sbngtay
   (不要打噴嚏……)
41.sbngci
   (如果……打噴嚏)
42.sbngtun
   (要打噴嚏)
43.sbngtanay
   (不要打噴嚏)
44.sbngtani
   (對……打噴嚏)
目前無相關詞語
1.Tayal bngut su, ga su qun muda?
   (你在感冒嗎,你那麼會打噴嚏?)
2.Ma su saw bbngut muhing?
   (你為何老是打噴嚏?)
3.Kana bngbngut muhing ga o ga uqun muda.
   (那些在打噴嚏的都是在感冒。)
4.Dhiya ga o ddbngut muhing.
   (那些人各個都是打噴嚏的。)
5.Saw ka dmpsbngut o ini tduwa musa mgsbu.
   (那些容易打噴嚏的人不能去打獵。)
6.Empsbngut ku han.
   (我要打噴嚏一下。)
7.Gbngut mu mkan ka sapuh nii.
   (我吃這藥是用來治療打噴嚏的。)
8.Gmbngut psngusul muhing ka muda.
   (感冒打噴嚏鼻子會流鼻水。)
9.Gmnbngut ku smapuh muhing ka yaku.
   (我是專門治療打噴嚏的鼻子。)
10.Gnbngut su hmmuk muhing ka baga su o trmai ha.
   (你用手蒙著打噴嚏的手要洗。)
11.Kmsbngut su o iya pqrii knan ka muhing su.
   (你想要打噴嚏時鼻子不要向我。)
12.Knsbngut na o bitaq msnguruq.
   (他打噴嚏直到流鼻血。)
13.Aji su ksbngut o qani sapuh.
   (為了使你不打噴嚏就吃藥。)
14.Mgsbngut wauwa ka bngut risaw gaga.
   (那男人的噴嚏很像女人一樣。)
15.Mkmsbngut ku o wada embrinah, hawan bi msa ku.
   (我想打噴嚏卻沒有,實在很可惜。)
16.Misan o mnegsbngut ta balay.
   (冬天我們很容易打噴嚏。)
17.Mnsbngut ku ni wada malu da.
   (我打噴嚏過已經好了。)
18.Yasa mskuy ka karat ni msbngut da.
   (因天冷而引起打噴嚏。)
19.Msnbngut ku msaang klwiun ku malu tnaqi.
   (為了我被他打噴嚏吵醒而非常地生氣。)
20.Nsbngut su hngali hari, ma su sbngut babaw damat.
   (你應該過去一點打噴嚏,怎麼在菜餚上面了。)
21.Ini paabngut hnang na ka hiraw.
   (咳嗽的聲音不像打噴嚏一樣。)
22.Mnegbiyax seejiq o ini pnegsbngut daan muda.
   (健康的人感冒不會打噴嚏。)
23.Pnsbngut mu ka ngusul o musa qmapan dqras seejiq.
   (我打噴嚏的鼻涕噴到別人的臉上。)
24.Psbngut bi rbuhan na ka rabuh.
   (情人使他的對方常打噴嚏。)
25.Ptgbngut msnguruq ka laqi mu.
   (我的孩子因打噴嚏流鼻血。)
26.Sbbngut hnang kana ka kyikiyig mu.
   (我的周圍都是打噴嚏的聲音。)
27.Sbngut ka huling o ga niqan wili muhing.
   (會打噴嚏的狗是因為鼻子有水蛭。)
28.Sknbngut mu embahang ka hiraw.
   (我把咳嗽當作是打噴嚏的聲音。)
29.Saw sksbngut mgrbu ka rudan.
   (老人老是在早上打噴嚏。)
30.Smbbngut bi ka muhing mu ga pqslan sudu.
   (我的鼻子裡有東西一直很煩的打噴嚏。)
31.Snbngut ku na smngusul o teuqu ku balay.
   (我被他打噴嚏的鼻涕噴到非常的生氣。)
32.Ini iyah ssbngut ka wili.
   (水蛭不會因打噴嚏出來。)
33.Tbbngut kana o sbngut ku yaku uri da.
   (都同時打噴嚏我也跟著打噴嚏了。)
34.Tgsbngut bi gaga ka ga uqun muda.
   (那比較會打噴嚏的是在感冒。)
35.Nii ku tmbbngut muhing daan ku muda.
   (我感冒一直打噴嚏。)
36.Tmnbngut smapuh ka msapuh gaga.
   (那個醫生專門治療打噴嚏的。)
37.Ima tnsbngut ka ngusul nii?
   (這鼻涕是誰打噴嚏的?)
38.Sbngtanay su quri knan ka bngut su.
   (你不要對著我打噴嚏。)
39.Iya sbngtani quri brah seejiq ka bngut su.
   (你不要對著別人面前打噴嚏。)
40.Sdnguq mtaqi ka qbsuran mu snaw o rkrakan mu bbalaw rudux muhing do sbngut da.
   (我哥哥睡覺打鼾時,我用雞的羽毛搔癢他的鼻孔他就打噴嚏了。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:24451人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang