PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bngtuh

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

emputuh [斷掉]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Lala bi bngtuh na ka sowki mu.
   (我鐮刀的刀鋒裂掉。)
2.Kana bbngtuh xiluy ga o qdaani ki da.
   (那些斷裂的鐵全都丟掉。)
3.Dmptbngtuh xiluy ka dhiya.
   (他們是專門回收斷裂鐵的人。)
4.Embngtuh bi ssqit djima ka sowki tnucing su.
   (你鑄造的鐮刀砍竹子時刀鋒會斷裂。)
5.Empeebngtuh burux ka sowki giyah su gaga.
   (你那把大鐮刀的柄要斷裂了。)
6.Emptbngtuh ku qhuni thuun mu ka sayang.
   (現在我要取斷裂的木材燒。)
7.Gbngtuh mu krut hmrhir ka hrhir.
   (銼刀是我用來磨斷裂的鋸齒。)
8.Ma su gmbngtuh djima hyaun su?
   (你找斷裂的竹子要做什麼?)
9.Gmnbngtuh ku buji tmhngul ka shiga.
   (昨天我曾磨斷裂的箭鋒。)
10.Gnbngtuh mu snbeytaq lmpax ka lpaxan nii.
   (這磨石是我用來磨刀鋒斷裂的。)
11.Steetu mu buut ka pucing su o asi kbngtuh .
   (我用你的刀剁骨頭就刀鋒斷裂了。)
12.Saw aji kkbngtuh daan bgihur ka yabas su ga o peerci balay.
   (如果不讓颱風吹斷你的番石榴就穩固的撐住。)
13.Kmnbngtuh sowki na o nangi na aji qpahan.
   (他把鐮刀當作斷裂的是因為他不想去工作。)
14.Knbngtuh sowki mu o ini tduwa jiyun da.
   (我鐮刀刀鋒斷裂到不能再使用了。)
15.Endaan sunu ka qhuni do maabngtuh kana da.
   (坍方使樹木全都斷裂了。)
16.Mgbngtuh snbeytaq mu ka snbeytaq na.
   (他的刀鋒斷裂像我的一樣。)
17.Mkmbngtuh ku dudux bngrux tabug mu kacing.
   (我想要砍斷大芒草的尾拿來養牛。)
18.Mnbngtuh ka qhuni ga o ga tmangug duri.
   (那樹曾斷裂過又長出新芽來。)
19.Mnegbngtuh bi daan bgihur ka bubu bukuh.
   (木瓜樹很容易被颱風吹斷。)
20.Taan mu o mtgbngtuh kana ka pukang qrul qnqan rungay.
   (我看見所有筆桐樹芽被猴子咬斷了。)
21.Nbngtuh binaw kana tluling baga su ga, sita su hmuya.
   (你所有的手指頭若斷掉看看,你將會如何。)
22.Wana krut mu phlisan na o nkbngtuh bi ka krkut na uri hki msa ku.
   (他一直取笑我的鋸子,我也期待他的鋸子也會斷裂看看。)
23.Wada na saan pbngtuh kmrut ka baga na qnyutan quyu hshus.
   (被眼鏡蛇咬到的手,他拿去切斷了。)
24.Pnbngtuh su emaan ka xiluy gaga?
   (那鐵是你叫誰切斷的?)
25.Ini pnegbngtuh ana ssipaq djima ka pucing na.
   (他的刀鋒斷裂不適合拿來砍竹子。)
26.Wada ptgbngtuh btriq mntakur dowras ka baki mu.
   (因我祖父墜崖而跌斷了大腿。)
27.Sbngtuh su kmrut btunux ka krut o smayun su hmrhir o.
   (你把鋸子鋸石頭而鋸鋒斷裂,你會很辛苦的來磨。)
28.Mha ku sgbngtuh xiluy dha ptucing mu parih.
   (我去向別人要斷裂的鐵拿來鑄造鋤頭。)
29.Saw skbngtuh qngqaya qqeepah na ka seejiq kiya.
   (那人用農具老是弄斷。)
30.Sknbngtuh na qhuni mutuh ka djima.
   (他把竹子當作木材來弄斷。)
31.Smbbngtuh bi xiluy ka tcingan qngqaya.
   (鑄鐵器需要很多斷裂的鐵。)
32.Spbngtuh smbu btunux ka leesug na do ini tduwa ssbu rapit da.
   (他使箭射石頭後斷裂就不能拿來射飛鼠了。)
33.Tgbngtuh bi buji ga o wada bi bnuan na samat.
   (那比較會斷裂的箭是射了很多野獸。)
34.Nii ku tmbngtuh smbrangan krnuun mu smmalu.
   (我在重修斷裂的長矛。)
35.Tmnbngtuh ku bkaruh lmpax ka qpahun mu.
   (我的工作是專門磨斷裂的鋤頭公。)
36.Ima ka tnbngtuh krut hibang gaga?
   (那鋸鋒斷裂的鋸子是誰的?)
37.Ttbngtuh na qngqaya smli o ki kdrmtun na.
   (他經常認真的收集斷裂的東西。)
38.Embngtuh ka smbrangan do ini qgqi sbeytaq.
   (矛槍鈍了就刺不進去。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang