PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bnbun

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

buraw dxgal [肥沃地]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
目前無相關詞語
1.Ppaaalang mu munan ka bnbun dxgal mu.
   (我將我肥沃地給你們做聚落。)
2.Taalangaw nami ka bnbun dxgal hiya.
   (讓我們在那肥沃地建聚落。)
3.Nkbayu kana binaw dxgal su ga, ida su empseura bnbun dxgal o!
   (若你的地都是窄小看看,你一定會羨慕肥沃的地!)
4.Bnbun o yahan bi uqun.
   (肥沃地農作物長的很好。)
5.Kana bnbunur gaga o qwarux kana.
   (那些龍骨都是黃藤。)
6.Bnbun dxgal o mnegdakil bi pglangan.
   (肥沃地使農作物長得很快。)
7.Endhyaay su bi ka bnbun dxgal hiya.
   (別把那裏的肥沃地送給他們。)
8.Dxgal bnbun ka yahan bi uqun.
   (肥沃地使農作物很容易長。)
9.Endxgal bnbun o asi krngrang sunu.
   (本來是肥沃的土地被土石流沖成礫土。)
10.Nasi maadxgal su ka bnbun dxgal ga o kasi su pspaux qaras.
   (如果那塊肥沃的土地變成你的你定會樂的翻身。)
11.Ungat bnbun dxgal ka dxgal ini pnegeebung .
   (不平坦的地沒有肥沃的地。)
12.Spgihu na mgay knan ka bnbun dxgal o ini ku sruwa, snhirun ku dha da.
   (他要多給我那肥沃的地我拒絕,我怕被計較。)
13.Sgrgar ka dxgal na o lngu na pryuxun dxgal bnbun.
   (他很多礫土本來要跟別人換成肥沃地。)
14.Sknegrgar na btunux marig ka dxgal mu bnbun.
   (我肥沃的土地當作是礫土地買。)
15.Htaanay su empaadawi ka dxgal bnbun hiya.
   (別把肥沃地留給懶惰的孩子。)
16.Mtghmuk bnbungan ka laqi na do ungat nghak na da.
   (他的孩子被蓋住悶得休克了。)
17.Mtghuda bnbungan rulung ka huda o prajing mtqudak uri da.
   (被雲覆蓋的雪露出也開始溶化了。)
18.Nkhunat binaw tbrahan su ga ,ga hi kana ka bnbun dxgal o!
   (你到南邊遷居看看那裡都是肥沃的土地!)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang