PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bnaqig

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

lmu btunux [砂石]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

hmbragan seejiq [人數數不清]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
目前無相關詞語
1.Gneapa mu hmaqul bnaqig ka tdruy mu.
   (我車子是搬運過沙子的。)
2.Bnaqig jiyun bi smmalu sapah qpras.
   (砂石是建造水泥房屋的最好材料。)
3.Mnkkbngux ku bnaqig miing sunan o klaun su hug?
   (我冒著沙塵找你,你知道嗎?)
4.Tnbngux sbhuran shiga ka bnaqig yayung gaga.
   (昨天因被大風吹襲河岸灰塵飛揚。)
5.Wada sgbowlaw mrrawa bbnaqig hi ka lqlaqi.
   (孩子們跟著在沙灘上躍起蹦跳玩耍。)
6.Brang msa hmnang rusan bnaqig ka bbuyu.
   (撒砂子到草叢裡發出「brang」的聲音。 )
7.Gmnbrang nami murus bnaqig bbuyu o ini dhuq thiyaq nrusan na.
   (撒砂子到草叢裡發出「brang」的聲音撒的不夠遠。 )
8.Ini pnegbrang hmnang daan mksa ka bbnaqig.
   (走在砂子上面不會發出「brang」的聲音。)
9.Sbrang hnang rusan bnaqig ka brang.
   (撒砂子到颱風草會發出大的「brang」聲。)
10.Gbras mu murus bbuyu ka bnaqig.
   (我要用沙子撒在草叢上發出「bras」的聲音。)
11.Maadgiyaq ka bnaqig gnutu na.
   (他已經將沙堆成了山。)
12.Tdgyaqi gmutu hini ka bnaqig hnaqul tdruy.
   (卡車運的沙子堆在這裡成山。)
13.Gndmux mu gmgrig psgaaw bnaqig ka kaji qnawal nii.
   (這鐵製的砂網是我用來搖砂礫的。)
14.Ini pnegdxgal bnaqig ka dxgal dgiyaq.
   (山上的土地不容易成沙石。)
15.Krian ka bnaqig gsilung o ini ptgdxgal .
   (海沙地開挖不會露出土地。)
16.Geelih mu hmmuk yayung ka bnaqig nii.
   (這沙子是我用來阻水的。)
17.Ini tduwa ngalan sapah qpras ka bnaqig mnegarang pnlaq gsilung.
   (堆積的海沙不能作水泥屋的建材。)
18.Pnegmrangan yayung kana ka bnaqig gaga.
   (那些砂子都是河水行成梯形的。)
19.Gmnutu ku bnaqig smluun mu sapah qpras.
   (我堆過沙子用來蓋水泥屋。)
20.Hadun mu gbulan asu ka bnaqig nii.
   (這沙子我要送到貨輪上。)
21.Ghaqul mu bnaqig ka tdruy mu.
   (我的車子是用來搬運砂石。)
22.Hmnaqul nami bnaqig ka shiga.
   (昨天我們搬運過沙子。)
23.Msnhaqul nami bnaqig mdawi ka hiya.
   (我們為了他搬運沙子偷懶而發生爭執。)
24.Sqnhaqul mu bnaqig ka hmaqul btunux.
   (我搬運石頭像搬運沙子一樣。)
25.Hqulun mu tdruy ka bnaqig gaga.
   (那些沙子我要用車子來搬。)
26.Pshlpis bi gmimax emu btunux gmimax bnaqig smmalu sapah qpras ka seejiq gaga.
   (那個人常用攪拌砂石不足的水泥來蓋房子。)
27.Gaga hmluluy mrrawa bnaqig gnutu su ka laqi.
   (孩子在你堆的沙子上玩滑動的遊戲。)
28.Hlluyaw su prrawa laqi ka gnutu mu bnaqig.
   (你別讓孩子弄垮了我所推積的沙子。)
29.Hrhuran na bnaqig ka idaw do “qrat! qrat!”msa uqun.
   (白飯上有掉落泥沙吃起來會「qrat! qrat!」響的吃。)
30.Pnhrig na knan ka bnaqig wada saapa asu o 100 tdruy.
   (他託我搬運的沙子有一百台車子被船載走了。)
31.Nii nami tmhhrig bnaqig aapa asu.
   (我們正在忙著裝輪船要載的沙子。)
32.Tmnhrig ku bnaqig smmalu sapah qpras ka yaku.
   (我忙著倒沙子蓋水泥屋。)
33.Tnhrig bnaqig nii o hiya ka ga dmuuy tdruy.
   (倒沙子的主人他有車子。)
34.Hrigun mu inu ka bnaqig smluun su sapah?
   (你要蓋房子的沙子我要倒在那裏?)
35.Thhurug btunux kana o tmbnaqig nami ka yami.
   (都在找小石頭而我們在找砂石。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang