PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
blux

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

mangal gamil ni bqbaq nhuma [整理菜根類]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Iya blux sari ka qmuyux, mrkrak.
   (下雨天不要整理芋頭,會癢。)
2.Bblux misu ka sari, iya slhbun.
   (不要擔心,我會為你整理芋頭的。)
3.Dmblux qusul ka kyikuyuh gaga.
   (那些婦女都在整理路蕎。)
4.Dmptblux saw blxun ka qpahun dha.
   (他們的職業是專門整理東西的。)
5.Asi tqqrat embblux nanak.
   (全都各自整理。)
6.Emblux ku sari ka saman.
   (明天我要整理芋頭。)
7.Emptblux nami saw blxun ka sayang.
   (今天我們要去整理該整理的東西。)
8.Gblux mu sari powsa ka lubuy gaga.
   (那個袋子我要用來裝整理的芋頭。)
9.Gmblux ku sari pnseanak ka yaku.
   (我要整理被分開的芋頭。)
10.Gmnblux ku pixil negay laqi ka sdamat mu.
   (我整理孩子送的路蕎來當菜。)
11.Gnblux mu pixil ka yayu nii.
   (這個刀是我用來整理路蕎的。)
12.Kkblux na sari o tgsai balay.
   (他要懂得整理芋頭,要好好教。)
13.Maablux ka ini kslikaw ni mslikaw.
   (整理的快慢是要靠手法。)
14.Mgblux mu damat bblux na damat ka ina su.
   (你的媳婦整理菜的手法像我一樣。)
15.Mkmblux ku nhari ka pixil.
   (我想趕快整理青蔥。)
16.Mnegblux bi damat ka lupung mu.
   (我的朋友很喜歡整理菜。)
17.Msnblux qusul mnbngux.
   (為了整理路蕎而吵。)
18.Nblux su nanak, asi su ka sblux hug?
   (你自己應該整理,一定要別人為你整理?)
19.Maah ku pblux sari sunan ka saman.
   (我要求明天去你那裡整理芋頭。)
20.Ini pnegblux sari ka snaw.
   (男仕不適合整理芋頭。)
21.Sblux misu ka pixil, ini su pqaras!
   (我為你整理的青蔥,你不高興嗎!)
22.Wana sgblux bnlxan seejiq ka hiya.
   (他只會去靠別人整理過。)
23.Saw skblux sari ka hiya.
   (他老是整理芋頭。)
24.Smbblux bi ka lala blxun.
   (很多要整理的很費時。)
25.Snegblux na pixil ka mlux sari.
   (他把整理芋頭當作是整理青蔥。 )
26.Spblux na buan ka pixil.
   (他把青蔥託母親整理。 )
27.Mslikaw balay o asi tbblux kana.
   (大家都同時整理是最快的方法。)
28.Tgblux bi tbihi ga ka ina mu.
   (那個比較會整理蘿蔔的是我的媳婦。)
29.Gaga jiyax tmbblux sari ka hiya.
   (他一直在整理芋頭。)
30.Tmnblux ku lmbay ka shiga.
   (昨天我專門整理山藥。)
31.Tnblux na ka biqi pila.
   (整理過的人給他工資。)
32.Ttblux dha o asi tqqrat mlux kana.
   (他們整理了,個個都一起做。)
33.Gmnbownuk ku pmblux bru babuy ni wada ku na ha ngalan.
   (我訂過的肥豬仔被他拿走了。)
34.Nbtriq ka pnblux mu o tunux ka sbgay na.
   (我訂大腿他給我的是頭。)
35.Mggabal nami nanak ka sari ni embblux nami nanak.
   (我們個自拔及清理芋頭。)
36.Pnegiya dha pmblux ka tama rudux nii.
   (他們用公雞訂小簸箕。)
37.Kkhini ka nniqun su o pmblux nhari, yahun dha da.
   (如果你要在這裏定居趕快佔有,不然會被人佔去。)
38.Kkhuma na qhuni o asi pmblux kingal dgiyaq.
   (他種樹種了整座山。)
39.Yhanay mu pmblux pniri su ka wauwa mu.
   (我要讓我的女兒來訂妳挑織的布。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang