PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
blung

-(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang tmalang ni dnhqan hbaraw seejiq [跑步和聚會到達的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

hnang gsilung pncingan saw mshjil paah baraw [重物掉入海中的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bblung
   (相繼發出「blung」聲)
2.empblung
   (會發出「blung」聲……)
3.gblung
   (用來發出「blung」聲)
4.gmblung
   (……「blung」的聲音)
5.gnblung
   (用來……「blung」的聲音)
6.kblung
   (「blung」一聲就……)
7.kkblung
   (若要發出「blung」聲)
8.knblung
   (發出「blung」聲的樣子)
9.mgblung
   (像「blung」聲音……一樣)
10.mkmblung
   (想……發出「blung」的聲音)
11.mnblung
   (曾「blung」的一聲)
12.mnegblung
   (會有「blung」聲)
13.nkblung
   (應該發出「blung」聲)
14.pblung
   (使……「blung」聲)
15.pnegblung
   (會起「blung」的聲音)
16.pnsblung
   (曾有「blung」的聲音)
17.psblung
   (使……「blung」出聲)
18.ptgblung
   (因……「blung」聲下沉)
19.sbblung
   (「blung」聲)
20.sgblung
   (跟著去……「blung」聲)
21.skblung
   (老是……「blung」聲)
22.sknblung
   (當作……「blung」聲)
23.smbblung
   (會發出「blung」聲)
24.spblung
   (透過……發出「blung」聲)
25.tblblung
   (都同時發出「blung」聲)
26.tgblung
   (較「blung」聲)
27.tmnblung
   (都「blung」聲……)
28.ttblung
   (經常……「blung」聲)
29.tbblnga
   (別出「blung」聲)
30.tbblngan
   (一起「blung」聲)
31.tbblngaw
   (讓……「blung」聲)
32.tbblngay
   (讓……「blung」聲)
33.tbblngi
   (發出「blung」聲)
34.tbblngun
   (要……「blung」聲)
35.tbblnganay
   (讓……發出「blung」聲)
36.tbblngani
   (替……「blung」聲)
目前無相關詞語
1.Asi lu ‘blung’ dhuq sapah mu kana ka seejiq.
   (眾人「blung」突然到達我家。)
2.Bblung hmnang wada mtucing gsilung ka 3 asu skaya.
   (三架飛機相繼發出「blung」墜海。)
3.Empblung nami dhuq nhari.
   (我們會「blung」就到了。)
4.Gblung mu phnang ptucing gsilung ka btunux paru.
   (大石頭我拿來丟入深潭裏發出「blung」聲。)
5.Gmblung nami embahang hnang pncingan asu skaya.
   (我們聽到飛機墜海所發出的「blung」聲。)
6.Gnblung mu phnang ptucing ka btunux o 3.
   (我用來拋下發出「blung」聲音的石頭有三個。)
7.Asi kblung dhuq nhari ka miyah namu.
   (你們要來就趕快「blung」的一聲到。)
8.Kkblung na hmnang o pcingi paru btunux ka gsilung.
   (若要發出「blung」的聲就用大石拋入深潭中。)
9.Knblung hnang pncingan btunux paru o bhangan bitaq gaing.
   (大石頭落入深潭所發出的「blung」聲很遠都聽得到。)
10.Mgblung hnang mu tmalang ka hiya o yasa mndka qnthran nami.
   (他跑步發出「blung」的聲音像我一樣因為我們一樣胖。)
11.Mkmblung nami tmalang mkyiuyung ga, msaang ka tama.
   (我們想在屋後跑步發出「blung」的聲音時父親很生氣。)
12.Mnblung nami dhuq sapah na o asi pskluwi.
   (我們「blung」的到他家使他非常驚訝。)
13.Mnegblung bi tmalang mkyiuyung ka lqlaqi.
   (孩子們在屋後跑步發出「blung」的聲音。)
14.Nkblung namu dhuq kana hki, lu namu lu smkkingal miyah ga!
   (你們應該「blung」一起到,怎麼是一個一個來!)
15.Pblung gsilung o pncingan btunux paru.
   (使深潭發出「blung」的聲音是大石頭掉落引起的。)
16.Ini pnegblung hnang tmalang ka taxa bi seejiq.
   (一個人跑步不會起「blung」的聲音。)
17.Pnsblung tmalang tunux bqrus ga, sdma nami da.
   (我們在墳墓上跑步發出「blung」的聲音使我們做了惡夢。)
18.Msaang ka seejiq o psblung hnang qaqay.
   (人生氣跺著腳發出「blung」的聲音。)
19.Wada ptgblung gsilung ka asu nami.
   (我們船隻「blung」就沈入大海。)
20.Sbblung dha tgeaguh ka smjiyax wauwa.
   (他們「blung」很快地去女方家幫工。)
21.Mha ku sgblung mkan pntrian ka sayang.
   (我現在「blung」跟著去參加婚宴。)
22.Saw skblung tmalang mkyuyung ka laqi.
   (小朋友老是在庭院跑步出「blung」響聲。)
23.Sknblung mu hnang bgihur ka bruwa.
   (我把打雷「blung」聲當作是颱風的聲音。)
24.Smbblung bi hmnang ka bgihur paru.
   (颱風會發出「blung」的聲音。)
25.Spblung dha phnang ka phnangan uyas ga, smtunux balay.
   (使音樂透過擴大機發出「blung」聲很吵雜。)
26.Tblblung rmgrig kana ka embbrax.
   (青年們跳舞都同時發出「blung」聲。)
27.Tgblung bi hmnang pusu ga o bruwa.
   (那發出「blung」聲的來源是打雷。)
28.Tmnblung qmpah kana.
   (每個人都「blung」的工作。)
29.Ttblung dha qmpah o ini qita baka.
   (他們經常「blung」不停的工作。)
30.Mmdadak ku niya na o blung tmbnu ka pais da.
   (當我正要上哨時敵軍突然壓境。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang