PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
blnga

-(暫不分類)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang [聲音]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

hnang pkbrinah [回音]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

hnang mlawa [叫聲]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bblnga
   (吼叫聲)
2.ddblnga
   (說大話的人)
3.dmpsblnga
   (吼叫者)
4.dmptblnga
   (說大話)
5.embblnga
   (都在吼叫)
6.emblnga
   (吼聲)
7.empblnga
   (說大話)
8.empsblnga
   (吼叫聲……)
9.emptblnga
   (專……吼叫)
10.gblnga
   (用吼叫聲)
11.gmblnga
   (專……吼叫)
12.gmnblnga
   (吼叫聲)
13.gnblnga
   (吼叫聲)
14.kblnga
   (說大話)
15.kkblnga
   (如果吼聲)
16.kmnblnga
   (聽成……吼叫聲)
17.knblnga
   (吼叫的樣子)
18.maablnga
   (變成吼叫聲)
19.mgblnga
   (像……吼聲一樣)
20.mkmblnga
   (想發出吼叫)
21.mkmpblnga
   (想……吼叫)
22.mlnga
   (發出吼叫聲……)
23.mnegblnga
   (喜歡吼叫)
24.mnlnga
   (曾吼叫)
25.mntblnga
   (吼叫過)
26.msnblnga
   (為了……吼叫而發生爭執)
27.nblnga
   (希望……吼叫)
28.nkblnga
   (應該吼叫)
29.pblnga
   (叫……吼叫)
30.pkblnga
   (對……吼叫)
31.pnblnga
   (吼叫聲的程度)
32.pntblnga
   (曾……吼叫)
33.ptgblnga
   (因……吼叫聲而死)
34.sblnga
   (迴音很大)
35.sgblnga
   (一起去吼叫)
36.skblnga
   (老是吼叫)
37.sknblnga
   (當成……吼叫聲)
38.smbblnga
   (很煩地吼叫)
39.snegblnga
   (像……迴音)
40.tbblnga
   (都同時吼叫)
41.tblnga
   (迴音)
42.tgblnga
   (比較……迴音)
43.tkblnga
   (會錯意)
44.tmnblnga
   (專……吼叫)
45.ttblnga
   (發出吼叫……)
46.blngaa
   (別吼叫)
47.blngaan
   (發出吼叫……)
48.blngaaw
   (讓……吼叫)
49.blngaay
   (讓……吼叫)
50.blngai
   (發出吼叫)
51.blngaun
   (要……吼叫)
52.blnganay
   (不要吼叫)
53.blngani
   (吼叫)
   
目前無相關詞語
1.Tblnga bi bbuyu ka rudux ha, uqun quya da.
   (希望雞不要在野外生蛋,會被蛇吃掉的。)
2.Tblngan bi qbhni ka srnabaw.
   (春天是小鳥生蛋期。)
3.Tblngaw ta kadu ka rudux.
   (我們讓雞在雞窩裡生蛋。)
4.Tblngay ta prana ka rudux hiyug su.
   (我們讓你的鬥雞生蛋繁殖。)
5.Tblnganay su tblngan ruru ka rudux.
   (不要讓雞在你的鴨窩裡生蛋。)
6.Tblngani ruru paru uqun na ka baki su.
   (讓鵝生蛋給你祖父要吃。)
7.Gblnganay misu haya ka dgsayan su.
   (理經器我來幫你穿洞。)
8.Gblngani ku ha paru hari ka sulay kulu luan.
   (蒸桶底部的口替我鑿大一點。)
9.Hiya o blnga nanak ungat qnpahan na.
   (他只會大聲吼叫沒做過什麼工作。)
10.Kana bblnga dha o tkblnga iyeayug.
   (他們的吼叫聲迴繞在山谷。)
11.Iya prgi ka seejiq ddblnga .
   (不要學那說大話的人。)
12.Dmpsblnga mlawa blngaan ka dhiya gaga.
   (他們那些人是在吼叫有回音的地方。)
13.Dmptblnga prngagan o asaw brihun dha nanak.
   (說大話是為了自已的利益。)
14.Gaga embblnga maduk ka seejiq.
   (人都在吼叫地追獵著。)
15.Emblnga bi splawa ka gbiyuk.
   (在峽谷喊叫回聲很大聲。)
16.Empblnga nanak kari.
   (只說大話而已。)
17.Empsblnga dhyaan ka pnlawa dha.
   (他們喊叫的聲音又回到喊叫的人。)
18.Hiya ka emptblnga dgiyaq kdjiyax.
   (他專在山裏吼叫。)
19.Gblnga mlawa quri hiya ka yamu.
   (你們對著那邊大聲吼叫。)
20.Muda ku gmblnga gmjiras iyeayug.
   (我專門沿著山谷吼叫。)
21.Gmnblnga su qlbungan ga, wada qduriq kana samat.
   (你在放置套腳陷阱的地方大聲吼叫,野獸都逃跑了。)
22.Gnblnga na o ini tklxan bhangan.
   (他的吼叫聲聽不清楚。)
23.Iya kblnga nanak kbalay ka nuuda su.
   (不要只說大話是要務實地做。)
24.Kkblnga su o spung hari.
   (如果你大聲吼叫要收斂些。)
25.Kmnblnga ku embahang kumay o kla kjiraw tdruy.
   (我把梟鴞的叫聲聽成熊的吼叫聲。)
26.Knblnga na o asi phing birat.
   (他大聲吼叫的令人刺耳。)
27.Maablnga ka kana gbiyuk.
   (峽谷都變作迴聲的吼叫聲。)
28.Mgblnga tama su ka blnga na.
   (他的吼叫聲很像你父親的一樣。)
29.Mkmblnga ku mlawa o ini iyah ka nghak mu.
   (我想發出吼叫聲,但我發不出叫聲。)
30.Mkmpblnga ku sunan ka maduk.
   (追獵時我想讓你喊叫。)
31.Mnegblnga bi ka hiya, ungat snyaxan.
   (他喜歡吼叫,實在毫無可言。)
32.Mnlnga ku blngaan hiya.
   (我曾經在那迴音地吼叫過。)
33.Mntblnga ayug hiya ka lupung su.
   (你的朋友在那山谷中吼叫過。)
34.Msnblnga blngaan.
   (他們為了要爭有迴音地吼叫而發生爭執。)
35.Nblnga ta uri hki siida ga.
   (我希望當時也發出吼叫聲!)
36.Nkblnga su cih rmngaw hiki, mdka su qmpaan ungat quwaq dga!
   (你應該發出吼叫聲,你怎麼這樣默不吭聲!)
37.Pblnga plawa knan ga qblingun ku na.
   (叫我大聲吼叫,他不回應騙了我。)
38.Pkblnga su kana do maah ku da.
   (你對我吼叫,我就會過來。)
39.Asi kkingal ayug ka pnblnga na.
   (滿山都是他吼叫的迴音。)
40.Pntblnga ku mlawa sunan hini.
   (我曾在這裏對你吼叫。)
41.Wada ptgblnga ngungu ka 1 yami hiya.
   (我們那裡有一個人因吼叫聲而死。)
42.Sblnga bi ka sapah na.
   (他的家迴音大。)
43.Wada sgblnga dhyaan ka laqi su.
   (你的孩子和他們一起喧鬧去了。)
44.Ma su saw skblnga mlawa?
   (你怎麼老是吼叫?)
45.Sknblnga mu mlawa kyuhan mu ka mlnga buan.
   (我喊叫母親當成是對妻子吼叫一樣。)
46.Smbblnga bi ka gmlawa purut.
   (很煩地用吼叫聲趕山麻雀。)
47.Snegblnga mu gbiyuk mlawa ka gsilung o ini tduwa.
   (我把海像峽谷吼叫是迴音不來的。)
48.Tbblnga yayung gaga pngahi ka seejiq.
   (人在河邊釣魚都同時發出吼叫聲。)
49.Tblnga bi ka ayug gaga.
   (那山谷迴音很大。)
50.Tgblnga bi gaga ka gbiyuk tgparu.
   (比較會有迴音的是大峽谷。)
51.Iya hmut tkblnga embahang aji isu ka rngagan.
   (不要會錯意不是在說你。)
52.Tmnblnga ku mlawa ayug hiya o ungat seejiq embahang.
   (我在那山谷大聲吼叫,卻沒人聽到。)
53.Ttblnga na mlawa blngaan hiya o ga msbbiyan hiya.
   (他在那裡發出吼叫一直到傍晚。)
54.Blngaa su ga dha qlbungan.
   (不要在他們放置套腳陷阱的地方大聲吼叫。)
55.Blngaan na ka samat do wada duriq da.
   (他發出吼叫使獵物全跑光了。)
56.Blngaaw mu gmlawa ka purut ga mkan basaw.
   (讓我發出吼叫聲趕走偷吃小黍的山麻雀。)
57.Blngaay ta ka maduk bowyak ga sknegrung.
   (讓我們大聲吼叫追獵被埋伏的山豬。)
58.Blngai binaw ayug ga ni leexan bi blnga na.
   (在那山谷發出吼叫看看,迴音很響亮。)
59.Blngaun mu keeman ka bowyak ga mkan sqmu.
   (我要在夜間大聲吼叫,趕走偷吃玉米的山豬。)
60.Blnganay saku haya ka tbabaw mu rhluk hiya.
   (你不要在我放置捕鳥器的野草莓地方吼叫。)
61.Iya blngani haya ka bsrux qbrangan brihut lupung su.
   (不要在你朋友埋伏松鼠的構樹旁發出吼叫聲。)
62.Tbblnga su tmalang ka bqrus rudan su.
   (別在你老人家的墓地「blung」跑步。)
63.Tbblngan nami dmayaw qmpah ka lupung paru.
   (我們一起「blung」的幫親家工作。)
64.Tbblngaw ta kmhbaraw kmtuy ka masu na.
   (讓我們很多人「blung」來幫他收割小米。)
65.Tbblngay ta dmayaw kmrut ka kacing na.
   (他的牛讓我們「blung」一起幫他宰殺。)
66.Tbblnganay ta phnang ptucing btunux paru ka gsilung.
   (讓我們用大石頭丟入深潭發出「blung」的聲音。)
67.Tbblngani ta ha qmpah ka layan baki su.
   (我們一起「blung」替你祖父的綠豆園除草。)
68.Blnganay su peekan wawa qowlit ka laqi.
   (不要讓孩子吃未生毛的幼鼠。)
69.Blngani kmari bulang sraki qbhni ka hiya.
   (讓他挖雞母蟲來誘鳥。)
70.Dmptdowras rmudu tblngan na ka kkjiraw.
   (鷹類專門在峭壁築巢生蛋。)
71.Tmnegatuk qhuni miying qrquran tblngan na ka braqu o wada qrapun rhu.
   (五色鳥敲啄木頭找生蛋的地方被老鷹抓到了。)
72.Asi khdhik kana ka tkblnga dgiyaq ga o kla su ha mnangal 5 ka pais.
   (滿山迴盪凱旋歡呼的聲音,原來取了五個首級。)
73.Tmnjiras nami mlawa embahang blnga ka yami.
   (我們專門在聽我們大聲喊叫的回音。)
74.Drasun mu embahang ka blnga.
   (我要大聲叫喊來聽回聲。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:34776人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang