PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bling

-(暫不分類)
中文翻譯
詞性
(1)

daan bgihur ni rdax sapah [窗 ]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

pruq [洞]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

daan seejiq [隧道]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(4)

daan hngak muhing [鼻孔]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(5)

daan hnang birat [耳孔]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(6)

sryuan [出口]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(7)

pkbling kari [通知]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.blbling
   (都是……洞)
2.dmpgbling
   (挖隧道者)
3.emblbling
   (很多山洞)
4.empeebling
   (窗戶)
5.empsbling
   (會出現)
6.emptbling
   (做窗戶)
7.gbling
   (鑿洞)
8.gmbling
   (穿牛鼻)
9.gmnbling
   (穿過……)
10.gnbling
   (挖……用來)
11.kbling
   (都是洞)
12.kkbling
   (如果……洞)
13.kmnbling
   (當作……洞)
14.knbling
   (很多洞的樣子)
15.maabling
   (變成隧道)
16.mgbling
   (像……孔一樣)
17.mkblbling
   (跟著洞走)
18.mkmpgbling
   (想挖隧道)
19.mkmtmbling
   (專想挖隧道)
20.mnegbling
   (喜歡……洞穴)
21.msnbling
   (為了煙囪而吵)
22.mtgbling
   (露出彈孔)
23.nbling
   (原來……窗戶)
24.nkbling
   (若……洞)
25.npsbling
   (期待…….通)
26.pbling
   (做窗戶)
27.peebling
   (像窗戶)
28.pkbling
   (使……透露)
29.pnegbling
   (會……窗戶)
30.pngkbling
   (出口)
31.pnsbling
   (窗戶……做)
32.psbling
   (通到)
33.ptgbling
   (因……洞而死)
34.sbling
   (……孔大)
35.sgbling
   (靠……洞)
36.skbling
   (老是……洞)
37.sknbling
   (像……孔一樣)
38.smbbling
   (很多窗戶)
39.spbling
   (託……窗戶)
40.tbbling
   (伸入洞)
41.tgbling
   (靠向窗戶)
42.tmbbling
   (專……孔)
43.tmbling
   (找……洞)
44.tmnbling
   (曾挖隧道)
45.tnbling
   (洞的主人)
46.gblinga
   (別穿洞)
47.gblingan
   (鑿洞)
48.gblingaw
   (讓……洞)
49.gblingay
   (讓……鑿隧道)
50.gblingi
   (把……窗戶)
51.gblingun
   (要挖洞)
52.gblnganay
   (幫……穿洞)
53.gblngani
   (替……鑿)
   
目前無相關詞語
1.Gmnbahu qqrbling mkrrhngun seejiq ka kuyuh gaga.
   (那個婦女到一家一家造謠的。)
2.Pnbahu na pqbling paah bilaq ka laqi na kuyuh.
   (他的女孩從小就教她說謊。)
3.Ga tmbbahu pqrbling ttama rhngun seejiq ka bahu dayu.
   (說謊的人在人的門口說謊話。)
4.Asi kbeebu bling ka salu isu.
   (你專門作窗戶的框。)
5.Ma su kmnbeebu bling qneuqu smmalu beebu rhngun.
   (你怎麼把門樑當作是窗戶骨架來做錯。)
6.Snegbeebu na bling smmalu ka beebu rhngun.
   (他做門樑像做窗戶的骨架一樣。)
7.Ima ka tmnbeebu bling smmalu?
   (窗戶的骨架是誰做的?)
8.Hrigan ta quci babuy ka qmpahan o empeebisur ka miyah smbling hiya.
   (蚯蚓會在倒在田裡的豬糞鑽洞。)
9.Bling sapah ka gaga.
   (那是住家的窗戶。)
10.Kana blbling dowras gaga o bling tlaway.
   (那所有懸崖上的洞都是燕子的洞。)
11.Dmpgbling ka qpahun dhiya.
   (他們的工作是挖隧道的。)
12.Emblbling bi ka dgiyaq hiya.
   (那邊的山山洞很多。)
13.Empeebling uyung ka nii.
   (這是家後面的窗戶。)
14.Ana su ini taga empsbling ku nanak hiya.
   (你不必等,我自己會出現。)
15.Emptbling sapah ka qpahun na.
   (他的職業是做住家的窗戶。)
16.Gbling paah hini ka yamu.
   (你們從這裡鑿洞。)
17.Nii ku gmbling muhing kacing.
   (我在穿牛的鼻子。)
18.Gmnbling ku qbrangan pais.
   (我穿過敵人的要塞。)
19.Gnbling tglingan ka bling gaga.
   (那個洞是為了躲藏挖的。)
20.Asi kbling kana ka qnabil sapah, nbuan bali puniq pais.
   (房子牆壁上的洞是被敵人的子彈打穿。)
21.Kkbling na paru o prnai duri.
   (如果使洞口大就給它加大。)
22.Kmnbling btunux qmita bling dxgal ka laqi mu.
   (我的孩子把土的洞當作是石洞。)
23.Knbling btunux dowras hiya o ki pspahan tlaway.
   (懸崖上很多洞是燕子築巢的地方。)
24.Maabling euda kana ka tuma dxgal.
   (地底下成為隧道。)
25.Mgbling muhing ka bling birat.
   (耳洞像鼻孔。)
26.Mkblbling ka qowlit.
   (老鼠跟著洞走。)
27.Mkmpgbling nami gmeelug ka yami.
   (我們想要挖隧道。)
28.Mkmtmbling ku euda tuma dxgal.
   (我專想挖地下隧道。)
29.Mnegbling bi tgliing ka quyu.
   (蛇喜歡躲在洞穴。)
30.Msnbling qrngul mkksaang.
   (為了煙囪而吵。)
31.Mtgbling nbuan bali ka qhuni.
   (樹露出彈孔。)
32.Nbling biyi ka tgbilaq gaga.
   (那較小的窗戶原來是小屋的。)
33.Nkbling binaw dxgal ruwan sapah su ga, smiyus o!
   (如果你房子裡的地面有洞看看,是禁忌喔!)
34.Npsbling bi qmpahan mu ka elug dha hki msa ku tmaga.
   (我期待他們開路通到我的田地。)
35.Gaga pbling sapah ka hiya.
   (他在做住家的窗戶。)
36.Ini peebling sapah ka snalu su.
   (你做的不像住家的窗戶。)
37.Sai cih pkbling rmngaw, kklaan na.
   (去透露一點消息,讓他知道。)
38.Ini pnegbling ka sapah Truku sbiyaw.
   (以前太魯閣族的房子不會做很多窗戶。)
39.Pngkbling su inu ka isu?
   (你從哪個出口?)
40.Pnsbling ima ka bling sapah su?
   (你住家的窗戶是誰做的?)
41.Elug nii o psbling ribaq dgiyaq.
   (此路通到後山。)
42.Wada ptgbling mhuqil ka laqi na.
   (他的孩子因掉入洞裏而死亡。)
43.Sbling bi muhing ka kacing.
   (牛的鼻孔很大。)
44.Musa sgbling btunux ka quyu.
   (蛇靠石洞為家。)
45.Saw skbling powda dowriq.
   (老是由洞口來看。)
46.Sknbling na muhing tmqpuji ka bling birat.
   (他挖鼻孔像挖耳屎一樣。)
47.Smbbling bi smlaan ka sapah na.
   (他的家需要做很多窗戶。)
48.Spbling na knan ka bling sapah na.
   (他託我做他住家的窗戶。)
49.Kyana bi tbbling su, kika qyutun su psigak da.
   (因你常把手伸入洞裡,才會被蜈蚣咬。)
50.Quri tgbling ka srakaw bubu.
   (母親的床靠向窗戶。)
51.Hiya o ga tmbbling tmqpuji birat.
   (他專在挖耳屎。)
52.Nii ku tmbling qowlit.
   (我在找老鼠洞。)
53.Tmnbling elug ka qpahun na.
   (過去他的工作是挖隧道。)
54.Tnbling qbrangan gaga o mrata.
   (那個洞是軍人的要塞。)
55.Gblingaw mu smpuy yaku ka bling gaga.
   (讓我來堵住那個洞。)
56.Kmnbrhug ku rhngun mu brhug bling sapah su.
   (我鎖你家的窗戶看成鎖我家的門一樣。)
57.Emptbruh mtmay blbling miing qrapan mnegliing seejiq ka qpahun dha.
   (他們的職業是專門「bruh」進入各山洞要抓躲藏在裡面的犯人。)
58.Gmnbruh ku mrmux bling lhngaw qmrak klaway kangi ka yaku.
   (我曾「bruh」進入岩洞抓蝙蝠。)
59.Knbruh na likaw mrmux bling ka qowlit o ana ngiyaw ini skla.
   (老鼠快速地「bruh」進入洞裡連貓都趕不上。)
60.Wada ptgbruh mrmux bling ka seejiq kiya.
   (那人因「bruh」掉進洞裏而死了。)
61.Saw skbruh mrmux bling ka quyu.
   (蛇老是「bruh」進入洞裡。)
62.Tgbsbus bi kmari bling dxgal ga ka huling mu.
   (比較會翻土的那隻是我的狗。)
63.Dmptbsus meytaq blbling miing qowlit ka qpahun dha.
   (他們的工作是「bsus」刺洞口找老鼠。)
64.Kmnbubu bi qrbling hyaan o niqan duri ka musa hiya o.
   (他已是有名的騙子,但還是有人比他更強。)
65.Tgtciq bi meytaq bling btunux ga o ida qyutun quyu hici.
   (那位常「ciq」刺石洞的以後一定會被蛇咬的。)
66.Nii ku tmciq bling djima qmrak kangi.
   (我在「ciq」刺竹洞抓蝙蝠。)
67.‘cir ’msa smriyu paah bling btunux ka qsiya.
   (水從石縫中「cir」噴出來。)
68.Tmrcir paah bling btunux ka qsiya.
   (水從石洞「cir」噴出。)
69.Gmciyu ku meytaq bling qdrux do qyutan ku psigak da.
   (我用食指插入洞裏而被蜈蜙咬到。)
70.Dmpcsngiya rmawah bling sapah mtaqi ka dhiya gaga.
   (他們是睡覺打開窗戶的人。)
71.Mqsuqi paru ka pncsngiya su rmawah bling da.
   (你開的窗戶太大了。)
72.Hmuk kntlxan ka scsngiya mu rmawah bling sapah.
   (悶熱使我開窗戶。)
73.Csngyai cih rmawah ka bling sapah su.
   (你家的窗戶打開一點讓空氣近來。)
74.Gmdowras miing bling tqian na ka rrqbux.
   (狐類在山崖尋找居住的洞口。)
75.Empgdowriq ku paah bling smkaway sunan.
   (我會從窗口看你離開。)
76.Geenduk bling smmalu ka yamu.
   (你們做門窗就好了。)
77.Kmneeduk bling qmita enduk rpun ka payi mu.
   (我祖母把倉庫的門看作是家的門窗。)
78.Kneenduk bling sapah na o mtqiri kana uyung.
   (房子周圍都是門窗。)
79.Teeduk bling tdruy kana o mkmrawah bling ka hiya.
   (每個人都在關車窗只有他想開車窗。)
80.Dpay mu ka 3 bling gaga.
   (我要關那三個窗戶。)
81.Tgglang erut ka dhiya o masir ku gmbling ka yaku.
   (他們做樑柱插銷而我鑿插銷口。)
82.Mneggluq bi ka bling walu do klaun ta thngay ka biyuq na da.
   (看到蜂洞的蜜汁表示蜂蜜已飽滿。)
83.Gnqur qowlit ka bling gaga.
   (那個洞是老鼠挖的。)
84.Gmbling elug dowras sipaw ga o ppgqur na munan ka empteelug.
   (公路局要你們在對面的山崖挖隧道。)
85.Qqgqur na gmbling btunux gmeelug o mkla balay.
   (他會開鑿石洞隧道。)
86.Tmnegumu ka seejiq seuxal msa o qbling kiya.
   (以前的人會使用塑膠管是騙人的。)
87.Mnegguquh bi kmari bling qowlit ka huling mu.
   (我的狗很喜歡挖老鼠洞。)
88.Hmabung bling na ka qowlit.
   (老鼠會在洞口堆成土堆。)
89.Iya hmut mqbling ha, gmnshas ku msaang sunan sknuwan?
   (你不要隨便騙人,我什麼時候對你衝動的罵過?)
90.Hbhuk bling dgiyaq ga misan o muuxul rbagan o mskuy.
   (山嶺洞口的空氣冬暖夏涼。)
91.Rbagan do dmpthbhuk psleetu hbhuk bling dgiyaq ka dhiya.
   (夏天時他們專門在會出冷氣的山孔乘涼。)
92.Ki bi saw emphbhuk hici ka bling ga dgiyaq hiya.
   (那山洞口以後可能會是個熱氣孔。)
93.Knhbhuk na ka bling dgiyaq hiya o tqrngul qtaan.
   (那裡的山洞噴出的氣看起來像煙。)
94.Mnhbhuk ka bling hiya o wada ssnuan da.
   (原來噴氣的洞口被坍方堵住了。)
95.Misan do mnegthmuk bi bling ka quyu.
   (冬天蛇喜歡躲在洞裡。)
96.Shngapaw ta paataqi kiyig bling ka laqi.
   (我們讓孩子睡在窗邊空氣流通。)
97.Lala bling ka sapah o mtleetu bi rbagan.
   (很多窗戶的房屋夏天很涼。)
98.Lala bling ka sapah o mtleetu bi rbagan.
   (很多窗戶的房屋在夏天時很涼。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:32047人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang