PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
blbil

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

peiyah hyaan [拉]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

psbbaraw [拉長 ]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

lmbu marig [殺價]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Geagiq mu smlagu blbil ka gasil nii.
   (這繩子是我用來拉直不齊的東西。)
2.Aji qqeagiq ka smnlaan su o asi su ka sblbil gasil.
   (為了使你做的不傾斜你必須拉一條線拉齊。)
3.Gbkug mu smmalu sapah blbil ka gasil nii.
   (這繩子是我用來作為蓋房子的準線。)
4.Blbil ngungu huling ka laqi.
   (小孩拉狗的尾巴。)
5.Bblbil na knan o saw uriq.
   (他為了拉我,很堅持。)
6.Dmblbil djima ka dhiya gaga.
   (他們那些人是拉竹子的。)
7.Dmpsblbil seejiq ka dhiya gaga.
   (他們是勉強拉人的人。)
8.Embblbil nami gasil psdka brax.
   (我們在拔河比賽。)
9.Emblbil ku kkhnuk marig.
   (我要把價錢殺價。)
10.Empsblbil ku laqi mu mha matas ptasan gqringan.
   (我勉強孩子去讀研究所。)
11.Gblbil mu qnawal smluun mu qnawal rngagan ka qngqaya nii.
   (這工具是我要用來牽電話線的線。)
12.Gmblbil su mntucing dowras o niqan ka ini su tklai hug?
   (你從懸崖下拉上來的人,有沒有拉不上來的?)
13.Gmnblbil su manu ka isu bitaq sayang?
   (到現在為止你拉過什麼?)
14.Gnblbil mu mnlala bi tdruy mntucing ayug ka gasil nii o ini huya na.
   (到現在還完好如初的這繩子,是我用來拉過很多次掉落山谷的車子。)
15.Kblbil na o iya csqii blbil.
   (它的伸縮性別太過於拉長。)
16.Aji na kkblbil o qlahang.
   (如果不要使它拉長就要小心。)
17.Knblbil na o bitaq mstuq ka gumu nii.
   (橡皮的伸縮性直到被拉斷。)
18.Mkblbil ka gasil dngil.
   (橡皮會拉長。)
19.Mkmblbil ku sunan o msiqa ku.
   (我想把你拉過來但我不好意思。)
20.Mkmpblbil ku qhuni mu sunan.
   (我想請你拉我的木頭。)
21.Mnblbil nami baga ni ini ku na baka.
   (我們比拉手力我輸他。)
22.Mnegblbil bi baga eadas na sapah ka lupung mu.
   (我朋友喜歡拉著我的手到他家。)
23.Msnblbil nami risaw na dsun mu mgriq tdruy.
   (我們為了要拉他的兒子帶他去開車而爭執。)
24.Nblbil su knan, ki snruwa mu.
   (你若拉我,我就答應。)
25.Ini pkblbil ka gasil nuqih.
   (麻繩不會伸縮。)
26.Pnblbil ku eusa qmpah.
   (我是勉強被拉去工作的。)
27.Ini pnegblbil gasil smlagu smmalu ka luhay na.
   (他做建築很專業不需要拉線。)
28.Asi ppblbil nanak, iya jiyax msstama.
   (就各自拉不要依靠別人。)
29.Iya psblbil sjiqun, maah nanak.
   (不要勉強拉別人,會自己來的。)
30.Sblbil na knan o ungat qnayun na.
   (他拉我因他沒有伴。)
31.Miyah sgblbil knan ka laqi su.
   (你孩子陪我拉。)
32.Saw skblbil sneunux ka laqi.
   (兒童老是拉頭髮。)
33.Sknblbil na laqi blbil ka baga baki.
   (他牽祖父的手像牽孩子手一樣。)
34.Smblbil bi musa qmpah ka empeedawi.
   (很耐煩地拉懶惰的人去工作。)
35.Snblbil eusa ptasan ni mksaang.
   (為了勉強拉去上學而吵。)
36.Spblbil na hyaan ka qhuni.
   (託他拉木頭。)
37.Tbblbil kana do mhaal ku ka yaku.
   (每個人都同時拉而我用扛的。)
38.Isu ka tblbil rmngaw hyaan.
   (妳協助他講話。)
39.Tgblbil bi ga o luhay na blbil.
   (那比較會拉的人是習慣了。)
40.Nii nami tmblbil seejiq mntakur dowras.
   (我們專門在拉墜崖的人。)
41.Tmnblbil ku tdruy nnaqih ka qpahun mu.
   (我做回收舊車的工作。)
42.Tnblbil radax nii o hiya ka niqan kacing embrax bi.
   (拉這大木頭的人,他有很有力氣的牛。)
43.Ttblbil na gmaaw bukung o bitaq dmuuy lala pila.
   (他為了拉票選領袖,甚至花了很多錢。)
44.Brxay ta nak kmrut ka kacing msa ku o yahan ku dha tblbil da.
   (我想要一個人自己殺一頭牛時他們卻都來幫忙殺。)
45.Manu sun su haya tmtcix blbil hiya?
   (你在那裡發出「cix」出力語氣拉什麼東西?)
46.Dnaung mu blbil asu gsilung pnkala pnlaq ka daung xiluy nii.
   (這個鐵勾子是我用來拖吊船上岸。)
47.Dmpghnuk blbil brigan ka dhiya ki o mkla bi kari gghnuk brigan.
   (他們是要買便宜東西的人很會說殺價的話。)
48.Sknegumu mu blbil ka gasil o ini pkblbil.
   (我把繩子當作橡皮拉而不會像橡皮伸縮。)
49.Tggut blbil gasil ngahi tjiyal ka qsurux.
   (魚被釣到正拉扯魚線中。)
50.Empaagut blbil tjiyal ngahi ka qsurux.
   (魚釣到時會拉扯釣線。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang