PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
biyi

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

cssagan qmpahan (dupan, puyan, tmbgan) [工寮(獵寮、廚房、家畜小屋)]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

sapah bilaq [小屋]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
目前無相關詞語
1.Biyi qmpahan mu ka ga daya hiya.
   (在上面那個是我的工寮。)
2.Nbling biyi ka tgbilaq gaga.
   (那較小的窗戶原來是小屋的。)
3.Smbbsiyak bi bhangan kiyig biyi qmpahan mu hi ka tkurih.
   (我好幾次在工寮旁邊聽到竹雞嬉戲的聲音。)
4.Msnbqbuq nami erut biyi wana yaku paakuyun na.
   (我們為了只利用我去搖動工寮的柱子而爭執。)
5.Mha ku sgbqbuq 1 erut biyi tama mu.
   (我要去搖動我父親工寮的一根柱子。)
6.Bqbqanay misu hmgluq 3 ka erut biyi rudux.
   (我為你搖動拔掉三根雞舍的柱子。)
7.Asi kbuwan sari slaq ka biyi qmpahan na.
   (他的工寮裡面滿是水仔芋。)
8.Rudux o asi ka sdamux biyi.
   (雞需要蓋雞舍。)
9.Saw skdamux kurut biyi bbuyu ka Truku.
   (太魯閣族的獵寮屋頂常常用檜木皮蓋。)
10.Biyi su rudux o skndamux mu biyi qmpahan qmita.
   (我把你雞舍的屋頂看作是工寮的屋頂。)
11.Hana ku mnhdu tmndamux ku biyi tdruy kacing.
   (我剛剛蓋完成我牛車棚的屋頂。)
12.Mk7 ku sayang ka ttdamux mu biyi kacing da.
   (我蓋牛舍的屋頂到現在已經七天了。)
13.Dmuxan na kurut ka biyi saan mksa.
   (他用檜木皮做獵寮的屋頂。)
14.Dmuxaw mu yaku ka biyi qmpahan su.
   (你工寮的屋頂我來蓋。)
15.Iya dmxani biyi puyan ka bhngil, nhuya tlaung da.
   (不要拿芒草來做廚房的屋頂,恐怕會著火。)
16.Sptdhug na knan ka biyi tdruy na.
   (他讓我去固定好他的車庫。)
17.Smkuxul bi tmdhug biyi tnbgan ka baki mu.
   (我祖父很喜歡做固定家畜舍。)
18.Asi dngqi ptaqi nanak 1 biyi ka bubu hnang dnguq muhing.
   (睡覺打鼾很大聲的人,就讓他單獨住一間。)
19.Nii ku tmdulus qrul smluun mu biyi kacing.
   (我正在拉筆桐樹要蓋牛舍。)
20.Mgeenduk libu babuy ka enduk biyi na.
   (他小屋的門像豬寮的門一樣。)
21.Nkeenduk bi biyi ka smlii tama hki msa ku.
   (我很盼望我爸爸能夠做工寮的門扇。)
22.Mnegperut bi biyi qmpahan ka lupung mu.
   (我的朋友喜歡架設工寮的撐桿。 )
23.Msneerut nami qrul eerut biyi babuy.
   (我們為了架設豬舍的柱子用筆筒樹而爭執。)
24.Neerut mu biyi puyan o wada sburaw da.
   (我廚房原來的柱子已腐朽了。)
25.Neerut rpun lupung mu ka geerut mu biyi puyan.
   (原來我朋友倉庫的柱子拿來做我廚房的柱子。)
26.Pneerut nami biyi kacing ka smkaxa.
   (我們前天曾架設牛舍的柱子。)
27.Empgakat ku smmalu ka biyi kacing.
   (我搭建牛棚要挑高。)
28.Ggakat mu pbiyi qmpahan ka erut nii.
   (這柱子我要挑高搭建山上的工寮。)
29.Asi ka sgakat pbiyi ka kacing mrata.
   (馬廄必須要挑高搭建。)
30.Smggakat bi pbiyi ka ktkacing.
   (搭建牛群的棚都需要挑高。)
31.Gkadan na pbiyi ka kacing.
   (他把牛棚架高。)
32.Tmnegasig ku pbiyi qmpahan tama su.
   (我在你父親工寮旁邊蓋工寮。)
33.Gnsal o tduwa sdamux biyi.
   (稻草可作為小屋的覆蓋物。)
34.Msnegqguq nami knrian na erut biyi kacing llbu bi.
   (我們為了他挖的牛棚柱子深度很淺而吵架。)
35.Negqur su bbaraw hari ka phigan erut biyi, tkurun bgihur da.
   (工寮的柱子你應該挖深一點,不然會被風吹倒了。)
36.Gtgta su pbiyi kacing sapah ha.
   (不要把房子蓋在牛舍旁。)
37.Gtgtan na biyi rudux ka sapah do sqquci rudux knux.
   (他把房子蓋在雞舍旁時有雞糞的味道。)
38.Gtgci biyi kacing ka libu babuy.
   (把豬舍蓋在牛舍旁。)
39.Gtuay ta qhuni mdngu sungu nhapuy ka biyi.
   (讓我們把生火煮飯的乾材堆放在工寮裏。)
40.Mghbuy biyi qmpahan mu ka biyi rudux su.
   (你的雞舍漏水像我的工寮一樣。)
41.Hbiyi biyuq unuh ka dowriq laqi ga embanah gaga.
   (孩子的眼睛紅了給他滴母奶。)
42.Sqnhgluq mu erut sapah ka erut biyi kacing.
   (我拔牛舍的柱子像拔家的柱子一樣。)
43.Hjil isil ka biyi rudux su hug?
   (把你的雞舍移到別的地方好嗎?)
44.Mhhjil nami nanak ka biyi puyan.
   (我們各自搬移自己的廚房。)
45.Sphjil su knan ka biyi qmpahan su o biqi ku cih ka jiyax mu ha.
   (你要託我遷走你的工寮給我一點工錢。)
46.Nii ku tmhhjil biyi kacing ka sayang.
   (我正在忙著搬移牛棚。)
47.Mkmhngali biyi su ka hiya o iya sruwai hug!
   (他想在過你工寮的那一邊不要答應喔!)
48.Tnhngali mqqulit hi o ungat tqrngul biyi na hi da.
   (過檜木樹那一邊的地主已經沒有人煙了。)
49.Hurah ka biyi qmpahan su.
   (把你的工寮拆了。)
50.Tnhurah biyi qmpahan ga o mha qmpah isil da.
   (那個拆工寮的人要去別的地方工作了。)
51.Hrhanay ta haya ka biyi puyan tama su.
   (我們來幫你爸爸拆廚房。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang