PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
ah

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

kari tgearih [失望的語氣]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

mskluwi [驚嚇]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(3)

mqaras [驚喜]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(4)

ini snyaxi [不信任]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.tkbaat embahang
   (側面聽而誤以為是)
2.Ini ksi cimah ka qngqaya pihiq
   (男嬰的陰莖)
3.Dahaw rapit
   (樹上的飛鼠捕捉器)
4.Tmdahu nhiya nanak.
   (自誇)
5.Mdakar mimah sinaw
   (禁止喝酒)
6.Bahu dayu
   (說謊)
7.Dmngur mtahu
   (燒樹幹取暖)
8.Meayung sapah knsat.
   (在派出所當傭人。)
9.ngangut sapah
   (家的庭院)
10.Wada tbarah da
   (已搬走了)
11.Kmbgurah qmpahan
   (田地開墾)
12.Sblaqi mimah
   (一點一點喝)
13.Bngbing tahut
   (烈火)
14.Pmbruq mimah qsiya
   (猛喝水)
15.Bsbus qmpah
   (工作做工時的翻土現象)
16.Msbtur ka brah
   (胸部動脈跳動)
17.Mlih qpahun
   (減工)
18.Peerut sapah
   (用來作房屋的柱子)
19.kmnegasut qmeepah
   (工作乾淨俐落)
20.Kmhahuy mhulis
   (大聲笑)
21.Iyah nhari
   (快點來)
22.Phiyug sapah
   (蓋房子)
23.Yupan na ka tahut
   (吹火)
24.Kslhkah mksa
   (輕輕的走)
25.Smlhkah qmita txaun
   (看輕別人)
26.Wahir lipay
   (草蔓藤)
27.Plungaw mimah
   (用瓶子喝)
28.Mntuq qmeepah
   (急忙的工作、猛工作)
29.Maah na
   (要來)
30.Maah niya na
   (會來)
31.Gmpahing rudux
   (專拔雞翅毛、專收雞翅)
32.Tkpyungi embahang
   (要傾聽)
33.Qmpah malu qmpahan
   (做好事)
34.Sgqapah kari seejiq
   (人云亦云)
35.Tmqmuru wahir
   (專採藤莖)
36.hlhkah ka hnjilan
   (體重減輕)
37.Ini iyah sgsayang
   (不立刻來)
38.Sipil o mqalux ubal embanah qu
   (紅嘴黑鵯)
39.Thaani plahan ka mnarux
   (為病人起火)
40.Pstahi babaw tasil
   (曝晒在石頭上)
41.Pstrahani plukus
   (使戴胸擋)
 
1.Asi keaba nanak kana ka sapah msalu aba.
   (皮包工廠裡堆滿了皮包。)
2.Ga peaba smmalu sapah na ka lupung mu.
   (我的朋友在他家專製皮包。)
3.Iya psneaba brah hbaraw seejiq.
   (不要在眾人面前為了皮包發生爭執。)
4.Tmneaba su paah sknuwan ka isu?
   (你什麼時候開始喜歡皮包了?)
5.Paah su sknuwan tmnteaba ka isu?
   (你從什麼時候開始專門製作皮包的?)
6.Tteaba nami o ini nami qeepah ana manu da.
   (我們專門製作皮包,其他事都沒時間做了。)
7.Ungat niqan sapah na, ga na peabaan.
   (他製作皮包工廠的家沒有空間了。)
8.Peabaay ta smbarig sapah ka laqi kuyuh.
   (我們讓女孩子在家裡賣皮包。)
9.Deacih iyah tbarah alang ta ka dhiya.
   (他們差一點搬到我們的部落。)
10.Kacih misu bi wah.
   (我差一點逮到你。)
11.Kneacih na takur o ini qlahang mksa.
   (他走路不小心,差一點跌倒。)
12.Ecihan mu smbu ka rqnux ga, tayal rawah mu.
   (我差一點射中那隻鹿,我覺得很可惜。)
13.Adas pngahi ka laqi mu.
   (帶我孩子去釣魚。)
14.Dmpeadas qngqaya ka qpahun dha.
   (他們的工作是寄送東西。)
15.Meadas ku lupung mu miyah sapah su.
   (我要攜伴去你家。)
16.Neadas su tutu qsurux, ki ka smiyahun bi baki su.
   (你應該帶魚罐頭的這是你祖父所期待。)
17.Pdeadas bi miyah.
   (一定要帶伴來。)
18.Smmeadas bi knan musa qmpah ka kiyig sapah mu hiya.
   (我隔壁的人常帶我去工作。)
19.Dsan na pngahi ka snaw mu.
   (他帶我先生去釣魚。)
20.Kneaduk nami o ini nami rahuq mangal.
   (我們追獵的技術好絕不會遺漏任何一隻。)
21.Mkmaduk ku bi ka yaku o “yahan cicih”msa ka duma.
   (我很想去追獵,但有人說:「暫緩去。」)
22.Pkdeaduk qmpah lqian ka tama mu.
   (我爸爸一直催促孩子工作。)
23.Dpanay ta ka eiyah lupung paru.
   (我們為親家去打獵吧。)
24.Dmpteaga ka qpahun dha o malu bi snalu dha.
   (他們製作的三叉箭很好。)
25.Empteaga qpahun mu ka yaku.
   (我的工作是專作三叉箭。)
26.Seaga ka sapah baki mu.
   (我祖父的家有很多三叉箭。)
27.Ga na peagaan smmalu ka sapah na.
   (他把他的家拿來作三叉箭的地方。)
28.Peagaun mu smbu brah ka rungay.
   (我要用三叉箭射猴子胸部。)
29.Dmpteagil ka qpahun dha.
   (他們的職業是做漿糊。)
30.Sseagil na mhapuy waray ka lupung mniyah.
   (他為來賓煮麵條。)
31.Tmneagil nami mkan hlama rnbung qbulit paah bilaq ka yami mnswayi.
   (我們兄弟姐妹從小都是吃用火灰燙黏的米糕。)
32.Eglanay su brah baki ka halus su.
   (不要在爺爺面前流口水。)
33.Tmneagiq ku pkdakil tnbgan meytaq qumi ka qpahun mu.
   (我的工作曾經是給長得不齊的家畜打針。)
34.Tneagiq mkug smmalu sapah ga o ida pdaun gaya.
   (那建屋不齊的人要移送法辦。)
35.Psgiqun su smmalu ka sapah sbkgun o empaamanu ki da.
   (你建的房屋併排不齊會變怎麼樣。)
36.Aguh sapah mu saman, mkrut ku kacing.
   (明天來我家,我要殺牛。)
37.Ah! Rbangay su balay.
   (啊!你真的白費了。)
38.Asi endka ‘eheah’ msa kana.
   (全都一起嘆息「eheah」。)
39.Mnegeah bi kari na, ini sneiyax sjiqun.
   (他常說話,不理會別人。)
40.Saw skeah kari na mnkluwi.
   (他常發出「ah」驚訝聲。)
41.Snegeah na tmatuk brah ka qnquan na.
   (他對他的過失搥胸「ah」的聲音表達歉意。)
42.Teeah mnkluwi kana.
   (都發出「ah」!「ah」!聲這麼驚訝。)
43.Gneaji mu qtqral mgriq tdruy ka mahun gaga.
   (那是我開車提神的飲料。)
44.Kkeaji su knarux o qlahangi ka hiyi su.
   (為了不生病你的身體要保養好。)
45.Kneaji na qqeepah o asi taqi da.
   (他因不願意工作就去睡覺了。)
46.Mkmeaji meimah sinaw o hiya pusu eimah da.
   (他原來不想喝酒現在變成酒鬼了。)
47.Pneaji pqnaqih paah bilaq ka laqi ga, paru do ini knru maamalu seejiq.
   (孩子從小不變壞,大了果然成為好人。)
48.Laqi ka seaji mu mdawi qmpah.
   (為了孩子我不懶惰工作。)
49.Tgeaji embanah lukus ga ka swayi mu kuyuh.
   (不是穿紅衣服的那位是我的妹妹。)
50.Tmneaji tmnqsurux ga o aji empeekla pngahi.
   (那位不是漁夫的一定不會釣魚。)
51.Ejii peekan lumak ka mnarux brah.
   (不要讓肺病的人抽煙。)
52.Peakay bi psdaring knan ka mnarux mu brah.
   (我的肺病讓我痛的呻吟著。)
53.Mnarux ku o ppeakay psdaring knan qqbahang na miyah qmita knan ka laqi mu.
   (令我呻吟的病痛讓我的孩子聽到了就來看我。)
54.Tmeakay nami qmbahang daring mnarux o “mksaw ta ki ita uri”msa nami.
   (我們聽到病人呻吟的叫痛聲時我們說:U+FF62我們也會這樣。U+FF63)
55.Tmneakay ku embahang daring mnarux ga, thiyan dha lingis ka duma.
   (我聽到病人的呻吟,有些是帶著哭聲叫痛。)
56.Ekayay ta prngat ka ga mnarux msa ku o ini ku qbahang do kla malu da.
   (我想讓生病的人喊痛,卻沒聽到原來是病好了。)
57.Ekayi prngat psluhay uqun rbuk pqeepah ka laqi.
   (給孩子磨練工作累時喊苦。)
58.Msmmeyni ida empteaki usik ka qpahun na.
   (他的工作至今都是專挖老薑。)
59.Mtgeaki kana usik qapal qmpahan su da.
   (你田裡種的生薑都露出老薑了。)
60.Pneaki mu kana ka djima mu ki ka wada mtuku ssalu sapah.
   (我讓我的桂竹都長得很老,搭蓋竹子屋才夠用的。)
61.Ppeaki djima mu ka tama su smluun na sapah.
   (你爸爸要留我的竹子長老,他要蓋房子用。 )
62.Ida tnkeaki paah bilaq ka hiyi na.
   (他從小身體就發育不良一直長不大。)
63.Dmpteakuy ka qpahun dha.
   (雇主是他們的工作。)
64.Laxi ka maaakuy ni qpahi nanak.
   (不要被別人利用自己去工作。)
65.Mkmpeakuy ku cicih sunan han, aji mu biyaw prihun wah.
   (我想麻煩你一下(借錢),很快就會還給你的。)
66.Pneakuy saku ni tbrinah su duri.
   (你使喚過我又背叛我。)
67.Speakuy na kana ka qpahun na.
   (他所有的事都使喚我去做。)
68.Tteakuy na pqeepah knan o ini qeepah ka hiya.
   (我經常被他使喚工作而自己不工作。)
69.Peakuya su pqeepah kuyuh ha.
   (你不要利用婦女工作。)
70.Peakuyun ku na bi pmkay sapah ka bubu mu.
   (我媽媽常常使喚我做家務事。)
71.Dmptealang paru smmalu sapah ka qpahun dha.
   (他們是在都市蓋房子的建商。)
72.Kkealang dha tbarah dxgal Truku o naa pdkaran da.
   (他們要遷居到太魯閣的土地上應該禁止。)
73.MKealang sun tmngahan Truku ka Embgala.
   (太魯閣稱群居的人叫「Kealang」(泰雅族)。)
74.Mnegealang nami han, wada tbarah ka hiya da.
   (我們原居住同一地方,他已經遷居別的地方了。)
75.Nkealang namu binaw yahan tmhri ga, empqaras namu?
   (如果你們的村落給人來挑釁看看,你們會高興嗎?)
76.Miyah su tmealang nami o manu pusu na?
   (你來我們村落挑釁是什麼原因?)
77.Taalngani yahan bi uqun ka laqi.
   (在農作物容易生產的土地替孩子建聚落。)
78.Dmealax sapah meiying buur ka dhiya o saw smsiqa.
   (他們是拋棄家庭到處乞食令人丟臉的人。)
79.Mealax ku mimah sinaw ka yaku da.
   (我要戒酒了。)
80.Mkmtealax ku qpahun mu, meuwit ku da.
   (我累了,我想辭掉我的工作。)
81.Mmealax ku bi tgxal hyaan do yahan ku na rmimu “iya ku bi lxani”msa.
   (我正要放棄她時她就求我說:「別拋棄我。」)
82.Mnegealax bi sapah ka snaw rmigaw.
   (遊手好閒的男人拋棄家不顧。)
83.Msnealax kuyuh smahug pila ka snaw na.
   (她的先生為了離婚要付賠償費而起爭執。)
84.Ma su saw smeuwit, nealax su nhari wah!
   (你真煩,應該趕快放棄了吧!)
85.Ini pealax qpahun mu ka mduuy knan.
   (雇主沒有把我解雇。)
86.Pnealax kuna rima tuki gbiyan ka qmpah.
   (他讓我下午五點鐘下班。)
87.Ini pnegealax pusu qpahun na ka seejiq o kika niqan stmaan.
   (盡責的人可以信賴。)
88.Sknealax mu mkan lumak ka malax mimah sinaw uri.
   (我戒酒就像戒煙一樣。)
89.Smeealax bi pqeepah knan ka dhiya gaga.
   (他們常常讓我辭掉工作。)
90.Stealax na qmpah hiya o bilaq snadu na.
   (因為工資少他就將工作辭掉。)
91.Teealax qmpah kana do o malax ku uri da.
   (每一個人都同時辭掉了我也辭了。)
92.Laxaw ta ka mimah lala sinaw da.
   (讓我們別喝太多的酒了。)
93.Laxay ta pqeepah ka empeedawi.
   (讓我們辭掉懶惰工作的人。)
94.Gmnplealay ku mowsa sapah mgay pila sadu dha tdruy ka yaku.
   (我先回家付他們的車費。)
95.Knplealay nami kndadax ga, ini qgu rudux na o miyah nami da.
   (我們出發,在雞還沒有叫以前我們就先來了。)
96.Msnplealay smngahan ni mkeekan da.
   (為了先相互欺負而發生打架。)
97.Nplealay bi miyah ka hiya hki, msa ku tmaga.
   (我想他應該先到的我這樣期待的。)
98.Pllayay ta ptluung ka lupung mniyah.
   (我們先讓客人入坐。)
99.Pllyani peimah bkian ka bgu layan.
   (綠豆湯先給祖父喝。)
100.Iya alix qpahun su.
   (不要辭去你的工作。)
101.Miyah sgealu gasil urat mu ka hbaraw bi.
   (很多人來依靠我的魚線做陷阱延長線。)
102.Spealu na qlubung mirit ka wahir ga, wada pstqun mirit kana.
   (他用藤蔓做羊陷阱的延長線結果都被羊拉斷了。)
103.Gisu ku tmealu pakung dahaw rapit.
   (我在製作捉飛鼠套頸器的陷阱延長線。)
104.Ttealu na pakung dahaw rapit o mslikaw bi baga na.
   (他製作捉飛鼠絞殺器的陷阱延長線很快。)
105.Elua su wahir ka qlubung bowyak.
   (不要用藤蔓做捉山豬的陷阱延長線。)
106.Eluun mu pakung dahaw ka qwarux nii.
   (這黃藤是我要用來做絞殺器陷阱的延長線。)
107.Eleani gasil ngahi ka urat rqling nii.
   (這細的魚線拿來做釣魚的延長線。)
108.Ddeama namu ga o pnaah inu?
   (那些女婿們是從那裏來?)
109.Kmkeama su knan o malu utux mu wah!
   (你期待我當你的女婿是我的榮幸!)
110.Ini hari kseama ka baki mu wah!
   (我的岳父不太親近女婿!)
111.Mneama su paah sknuwan ka isu?
   (你從什麼時候當女婿的?)
112.Neama mu ka hiya ni wada skdahang utux da.
   (他原來是我的女婿他被神明珍惜。(他已經過逝了))
113.“pnegeama o ini tduwa tbrihun mangal, skngahut” msa ka rudan.
   (耆老說:「給女婿的不能再要回來不然就會長肉繭的。」)
114.Keemaay ta ka risaw mdrumut bi qmpah gaga.
   (那認真工作的年輕人做我們的女婿。)
115.Tayal amah lukus su da.
   (你的衣服退色了。)
116.Kana deamah lukus ga o pnaah alang nami.
   (那些穿淡色衣服的人都是從我們部落來的。)
117.Dmpteamah lhang ka qpahun dlupung mu.
   (我朋友的工作是專門製造淡色的。)
118.Empeamah ka lhang na da.
   (顏色要退了。)
119.Empteamah lhang ka bsiyaq bi qpahun na da.
   (他製造淡色的顏料很久了。)
120.Asi geamah lhang na ka phpah gaga.
   (那些花的顏色立刻變成淡色的。)
121.Gmeamah ku lhang rmisuh lukus ka yaku.
   (我專挑淡的顏色來染衣服。)
122.Gmneamah ku lhang smmalu ka qpahun mu.
   (我的工作是專門調理淡的顏色。)
123.Gneamah mu lhang rmiyux ka embanah nii.
   (我用紅色換成淡色。)
124.Kkeamah na o iya qsqii pkbangah.
   (為了要染成淡色不要太紅。)
125.Kmneamah qmita lukus mu ka hiya.
   (他看我的衣服當作是淡色的。)
126.Maaamah ka nbhgay.
   (白色的變成淡色。)
127.Meamah ka rnsuhan su.
   (妳化淡淡的妝。)
128.Lukus mu mgeamah o ana ima smeura.
   (我穿淡色的衣服任何人都羨慕。)
129.Mkmpeamah ku qmbubu ka saman.
   (明天我希望戴淡色的帽子。)
130.Mneamah o pkruan rmisuh duri.
   (原來淡色的又重新染色。)
131.Smkuxul mnegeamah lhang o hbaraw balay.
   (有很多人喜歡純淡色。)
132.Msneamah lhang pgquan mgay embanah ka laqi.
   (孩子為了要淡色而錯給紅色起爭執。)
133.Neamah bhgay ka pnlukus nami snduray.
   (上次我們穿的衣服原來是淡色的。)
134.Nkeamah rhibung binaw qbubu namu ga, malu bi qtaan o!
   (你們若戴上淡黃色的帽子看看,很好看喔!)
135.Peamah mu rmisuh lhang ka nii.
   (這個顏色我要染成淡色的。)
136.“pkeamah rmisuh”sun ku dha.
   (他們叫我:「染成淡色的。」)
137.Ini pnegeamah ga o yaku rmnisuh na.
   (顏色不淡的是我染的。)
138.Pnkeamah mu rmisuh ka waray cinun.
   (織布用的線是我染成淡色的。)
139.Pnseamah mlukus ni kuxul mu ka wauwa gaga.
   (我的小姐喜歡穿淡色的衣服。)
140.Pseamah bi mlukus ka wauwa su.
   (你的女兒穿淡色的衣服。)
141.Iya pteamah rmisuh kana, rsuhi embanah ka duma.
   (不要全都染淡的顏色,有的要染紅色的。)
142.Seamah na lhang mlukus ka risaw do smkuxul hyaan da.
   (當男青年穿淡色的衣服後就喜歡她了。)
143.Sgeamah rnisuh mu matas ka hiya.
   (他為了我染淡色的畫而來。)
144.Ida su saw skeamah lhang ana sayang niya na hug?
   (你到現在仍然是染淡的顏色嗎?)
145.Snegeamah ka lhang mqbulit.
   (灰色當作是淡的顏色。)
146.Speamah mu prisuh hyaan ka lukus mu.
   (我的衣服請他染成淡色的。)
147.Teeamah lhang kana ka qbubu laqi kuyuh.
   (女孩都戴同樣淡色的帽子。)
148.Lukus tgeamah lhang ga ka negay mu hyaan.
   (那件衣服比較淡的顏色是我給他的。)
149.Gaga tmeamah rmisuh waray cinun ka ga mu niqan.
   (我的妻子忙著在染淡色的織布線。)
150.Ima ka tneamah lukus gaga?
   (那件淡色衣服的主人是誰?)
151.Tteamah na lhang o ini khngras.
   (他經常染淡的顏色從不厭煩。)
152.Peemaha su qmbubu ka isu.
   (你不要戴淡色的帽子。)
153.Peemahan na rmisuh ka lukus na.
   (他的衣服染成淡色的。)
154.Peemahaw ta mlukus ka laqi mha matas.
   (我們讓孩子穿淡色的衣服去上學。)
155.Peemahay ta rmisuh matas ka nii.
   (讓我們把這一幅畫畫成淡色的。)
156.Peemahi mkribul ka yamu.
   (你們穿淡色的褲子。)
157.Peemahun mu rmisuh lhang ka towkan.
   (我要把背網染成淡淡的顏色。)
158.Gmneamih ku lmingis mgspung pniri buan mu ga, “yahan, barah misu tminun”msa.
   (我扮歪嘴哭過試著向母親要布紋,她說:「慢一點,我另外織給妳。」)
159.Kneamih quwaq laqi ga o ida na nkiya paah pncingan.
   (那歪著嘴形哭的孩子生下來就那樣的。)
160.Neamih paah pncingan binaw laqi su ga, sita ima smriqun su?
   (若你的孩子自幼歪著嘴看看,看你要怪誰?)
161.Speamih ku na quwaq tbrinah ka laqi mu.
   (我的孩子忘恩扮歪嘴對我。)
162.Meamung ka phpah bowxi.
   (百合花很多花粉。)
163.Qpahun dha o dmpteanak psbkug euda.
   (他們的工作是專門分類計畫。)
164.Eanak misu mdhjiq bi ka sapah.
   (我給你一間獨棟的房屋。)
165.Ghak beyluh yahun su mangal o empeanak ku nanak smku.
   (你要來拿的豆種子我會保留給你。)
166.Empkseanak ku sunan paah sayang uri da.
   (從現在起我也要脫離你了。)
167.Empteanak ku mkug kngkingal qngqaya ka qpahun mu.
   (我的工作是專門把東西分類排列。)
168.Gmeanak ku mhapuy tutu hlama ka uqun lupung mniyah.
   (我個別煮竹筒飯給朋友吃。)
169.Ana su ini iyah, meanak ku ka nnisu.
   (你可以不來,我會保留你的一份。)
170.Mnegeanak bi sapah dha ka Truku sbiyaw.
   (以前太魯閣族的房子喜歡單獨。)
171.Mntgeanak ku sapah paah ku musa Ptasan Paru.
   (從我讀大學後就離開家。)
172.Pneanak mu nanak smisi ka sinaw mahun lupung mu.
   (我朋友要喝的酒是我單獨濾過。)
173.Ini pnegeanak sapah ka mKealang.
   (泰雅族不喜歡散居。)
174.Ppeanak mu peeniq lqian mu ka sapah gaga.
   (那房屋是要讓我孩子獨居的。)
175.Pseanak bi qmita tnpusu ka seejiq mniyah.
   (外來人對原住民很有偏見。)
176.Paah alang na wada tgeanak tbarah.
   (他從自己的部落離開了。)
177.Nakun mu ka kacing yahun su mangal da.
   (你讓我來保留你要來取的牛。)
178.Yamu dmgeanan o iyah ki han.
   (你們單身的人先過來。)
179.Ungat bi mgeanan ka pila wah, hbaraw laqi dngaun mu.
   (沒有多餘的錢因我要養很多孩子。)
180.Mkmpeanan ku smquri 3 ka ubung yahun su mangal.
   (你要來拿的織布機我想多削3個。)
181.Tnegeanan ku miyah sapah su o ungat su hiya.
   (我曾到你家白跑一趟。)
182.Gmneanay su mimah sinaw o pmahi ka hiya uri.
   (你找堂、表姊(妹)夫喝酒也要給他喝。)
183.Nkeanay misu hki! kmrawah ku balay.
   (我一直很珍惜盼望你能做我的堂、表姊(妹)夫。)
184.Tgeanay na ka mhuway balay tmayan sapah.
   (他的堂、表姊(妹)夫到他家作客最親切。)
185.Keenayay ta ka hiya msa ku o “yahan”msa ka tama mu.
   (我想與他結為堂、表姊(妹)夫但我的父親說:「慢一點。」)
186.Eangal dahung ka spriq nii.
   (這草是用來消瘀血。)
187.Yahi peangal knan ka cihung dowriq su.
   (讓我幫你拿掉眼睛的砂粒。)
188.Malu bi seangal dahung ka spriq nii.
   (這草用來消瘀血很好。)
189.Geangu mu psramal mgay o ga mu sbarah smquri ubung.
   (我要給弟媳的織布機我重新削製。)
190.5 ka wauwa na o gmneangu paah 1 hi ka yami.
   (我們是從他五個女兒中娶一位當弟媳。)
191.Ini kseangu ka ruwan sapah na.
   (他的家人對弟媳不親切。)
192.Mneangu su emaan, paah sknuwan?
   (你從什麼時候成為誰的弟媳?)
193.Mnegeangu bi mnan ka wauwa su wah!
   (妳的女兒很適合當我們的弟媳!)
194.Skneangu saku manu, sun saku ha smngahan ga.
   (你把我看成是什麼樣的弟媳,這樣毀謗我!)
195.Ga miyah tmeangu ka 1 snaw.
   (有一個男子來騷擾弟媳。)
196.Tmneangu nami smtrung pstmay sapah ka shiga.
   (昨天我們忙著迎娶弟媳。)
197.Ima bi tneangu ka mstatah bi qtaan gaga?
   (那位漂亮的弟媳是誰家的?)
198.Dmptnapa psbkug smku ka qpahun dha.
   (整理貨物是他們的工作。)
199.Hmut peapa kari ungat qnpahan niya.
   (很會說大話不會做。)
200.Sknapa na lhkah ka mshjil.
   (他把重物當作輕的東西揹。)
201.Tgnapa su ka lhkah bi.
   (你揹的很輕。)
202.Paa su lhkah ka isu embiyax.
   (你身體壯碩不該揹輕的。)
203.Pai wahug tunux ka isu kuyuh.
   (你婦女用頭帶子揹。)
204.Dearay uwit ddawi dha qmpah.
   (那些慵懶的人懶惰工作。)
205.Gmearay uwit malax pqeepah ka mdudul qmpah.
   (工頭挑累的工人解雇。)
206.Gmnearay ku uwit kacing mnsakur piimah qsiya.
   (我給犁田累的牛水喝。)
207.Mgearay uwit hiyi na o knlgan na hi paah pntcingan.
   (他的身體勞累是天生的。)
208.Nkearay su uwit qmpah binaw isu ga ni, empdhuq su manu?
   (如果你懶惰工作看看,看你能做什麼?)
209.Mnsa nami pearayuwit mnskkeeman nami qmpah.
   (我們因工作到很晚而非常疲憊。)
210.Pnearay ku na psluhay uwit pqeepah ka tama mu, ki ka skbiyax mu sayang.
   (今天我有這樣的能力是因為我爸爸從小就常訓練我做勞累的工作。)
211.Ini pnegearay uwit o maahiyi ka nii.
   (不容易疲倦的人是在乎身體。)
212.Musa sgearay uwit nangi na aji qpahan.
   (他跟著懶散的人一起藉機不去工作。)
213.Tgearay uwit ga o hana ga pbaya qmpah.
   (那個很懶散的人對工作很生疏。)
214.Eraya su uwit qmpah brah dangi su.
   (別在你女朋友面前工作懶散樣子。)
215.Erayun su ka qmpah o ima mdanga sunan?
   (你懶得工作是誰會養你呢?)
216.Eryaanay su pqpah ka laqi.
   (別讓孩子懶惰工作。)
217.Eryaani uwit psluhay pqeepah ka laqi.
   (讓孩子磨練的工作。)
218.Msneariq mssngahan ka drisaw.
   (青年為了疤痕而發生爭執。)
219.Iya ptgeariq brah seejiq, phlisun su dha da.
   (不要在人面前露出疤痕,會被笑你的。)
220.Tmneariq ku smapuh ka qpahun mu.
   (我的工作是專門治療疤痕。)
221.Kyaana ba tteariq su smngahan, meariq su uri da.
   (你太會說人家疤痕的壞話你也有疤痕了。)
222.Arung o mkan qtahi.
   (穿山甲吃螞蟻。)
223.Dmpgeasu qhuni stglian tujiq ka qpahun dha.
   (他們專門製作屋簷滴水蓄水槽。)
224.Pncingan btunux qmpahan mu hiya o asi kgeasu langu qsiya.
   (掉落在我田地上的落石形成了一個蓄水池的窪地。)
225.Kmtgeasu ku slnguan qsiya mahan kacing.
   (我想要挖水池給牛喝。)
226.Mnegeasu kana ka qmpahan nami endaan rngsux.
   (我們田地因土石流而形成很多槽形溝。)
227.Negeasu qmpahan su binaw rngsux ga, smayun su tmbnu o.
   (如果你的田地因土石流形成很多溝渠看看,你會非常辛苦來填平。)
228.Pntgeasu mu slnguan qsiya mahan kacing o yahan rmusaw bowyak.
   (我給牛喝的蓄水池的水被山豬弄濁了。)
229.Saw skgeasu tgnuan qsiya daan dha mimah ka Truku.
   (太魯閣族很會在路上做蓄水槽來喝水。)
230.Tmnegeasu qmpahan mu ka bowyak o wada mu ngalun 3 da.
   (在我田地上翻土的山豬我捉到三隻了。)
231.Ttgeasu na murung qmpahan ka bowyak o saw smsaang.
   (在田地上經常翻土的山豬實在令人生氣。)
232.Ga tgsuan rngsux ka qmpahan su.
   (你田地被土石流弄成了槽狀。)
233.Tgsuun mu slnguan qsiya mahan kacing ka hini.
   (這個地方我要挖蓄水槽給牛喝。)
234.Geasug mu qsahur ka kayu nii.
   (這個木製大碗是我用來分配內臟。)
235.Sgun ima ka qsahur na?
   (牠的內臟誰要分配呢?)
236.Dmpteata ka kana sapah dha.
   (他們家的人都是欺負嫂子。)
237.Mneata su paah sknuwan da, ma ku ini kla?
   (妳什麼時候當嫂子了,我為什麼不知道呢?)
238.Mnegeata bi mnan ka laqi su kuyuh wah!
   (你的女兒很適合作我們的嫂子呢!)
239.Tgeata su ka mgtatah bi ni empplaq bi uri.
   (妳的嫂子很亮麗也很大方。)
240.Keetaanay su sapah embbruwa ka laqi su.
   (不要讓你的女兒嫁給爭吵的家。)
241.Tgeawing bi psthiyaq mhuma lhngay pksiyaw qmpahan ga o baki na.
   (在田地邊種鳩麥間隔很大的是我祖父。)
242.Teewingan na mhuma mkssiyaw qmpahan ka blbul.
   (他在田地邊種的香蕉間隔很大。)
243.Teewingi pslumux ka dmahaw rapit.
   (設飛鼠套頸陷阱的間隔要大。)
244.Ma su skneax msaang laqi ka lupung mniyah?
   (你怎麼對來賓喝令叫罵像小孩子一樣?)
245.Ana sneax msaang ka laqi spjian o rinah mrana.
   (對頑固的孩子用喝令叫罵的方式,反而使其變本加厲。)
246.Exaan msaang ka laqi spjian o ki sa rinah da.
   (對頑固的孩子喝令叫罵反而會變本加厲。)
247.Exanay su msaang brah seejiq ka lupung su.
   (不要在人面前對朋友喝令叫罵。)
248.Dmpteaxa ka sapah nami.
   (我們家是製造白骨項鍊的工廠。)
249.Seaxa ka sapah na.
   (我的家佈滿很多白骨項鍊。)
250.Aji ku meiyah sgeaxa sunan, lala axa mu uri.
   (我不會為白骨項鍊而來你那裡,我自己也很多。)
251.Jiyax tmeaxa ini sjiyal qmpah.
   (只忙於製造白骨項鍊而無法工作。)
252.Teexaaw ta ka sapah ta, yyahan dha marig.
   (讓我們的家專門製造白骨項鍊,讓人來購買。)
253.Teexai lala, yahun nami marig.
   (多製造白骨項鍊,我們來賣。)
254.Teexaun su psalu paah knuwan ka laqi su?
   (你什麼時候開始叫你的孩子製造白骨項鍊。)
255.Dseejiq ga o dmpteayang bangah btunux.
   (那些是提煉石油的人。)
256.Sapah na o empgeayang hima.
   (他的家是製造篦麻油工廠。)
257.Hici do empsneayang bangah btunux ka babaw dxgal nii.
   (將來這個世界會為了石油發生戰爭。)
258.Sapah empteayang o asi ka qmlahang bi tahut.
   (煉油廠必須要很小心火燭。)
259.Gmneayang ku hima ka qpahun mu.
   (我的工作是提煉過篦麻油。)
260.Gneayang na bangah btunux ka gaga na skeudus.
   (他靠提煉石油過活。)
261.Asi keayang sakus ka sapah na.
   (他的家滿是樟腦油。)
262.Kkeayang gmiya sknux ka sapah su o asi phapuy gmiya knux.
   (為了讓你家裡有香茅油味道,你就蒸香茅草。)
263.Ini pgeayang bangah btunux ka ayang sakus.
   (樟腦油不會變成石油。)
264.Seeayang bi knux ka sapah empteayang.
   (煉油廠有濃濃的汽油味。)
265.Ga na teeyangan hima ka sapah na.
   (他把家做為提煉篦麻油的工廠。)
266.Teeyangay ta gmiya knux ka sapah su hug.
   (我們把你家來提煉香茅油的工廠。)
267.Teeyangi hima paah sayang ka yamu.
   (你們從現在起開始提煉篦麻油。)
268.Teeyangun mu ayang rbuqil ayang ka sapah mu.
   (我的家要當作提煉油桐樹油的地方。)
269.Teeyngaanay su ayang qalux ka sapah ta.
   (你不要把我們家當作提煉瀝青的工廠。)
270.Miyah sgeayig gigan mu ka mnswayi mu.
   (我的親戚來依靠我的燻乾架來燻乾東西。)
271.Teayig babaw tahut.
   (使在火上燻乾。)
272.Tneayig tahut ka seejiq o mtgbguk sneunux.
   (燻乾東西的人頭髮會成捲狀。)
273.Dmgeayug elug qsiya ka qpahun nami.
   (我們的工作是挖水溝的。)
274.Aji kkeayug muda qmpahan ka rngsux o psrjilun ta gmaayug.
   (為了阻止土石流沖刷農地成山谷,我們來引到另一邊。)
275.Babaw quyux do maaayug kana ka qmpahan.
   (雨後田地都成水溝。 )
276.Meayug ku qmpahan mu.
   (我要把我的田地挖成溝。)
277.Mgeayug kana ka qmpahan nrungan bowyak.
   (被山豬挖翻的農地都像溝狀。)
278.Mnegeayug bi daan rngsux ka qmpahan hrus.
   (坡地很容易被土石流沖成溝狀。)
279.Tteayug dha mimah qsiya ka qbhni o tjiyal bi tbbagan.
   (經常在山谷找水喝的鳥,很容易在水上被套腳陷阱捕獲。)
280.Teayugay su psapah ka laqi.
   (不要讓孩子在山谷蓋房子。)
281.Empeayung ku paah saman.
   (我明天開始就作工友。)
282.Hiya o empteayung qpahun na.
   (他的職業是工友。)
283.Iyeayung gaga o gneegan mdrumut qmpah kana.
   (每一個佣人都選自認真工作的人。)
284.Kneayung mu hyaan o asi mu dai nanak ka qpahun.
   (我作他的佣人,事情都自動做。)
285.Meayung sapah knsat.
   (在派出所當工友。)
286.Smeayung bi ka seejiq lala qpahun.
   (很多事要作的需要很多佣人。)
287.Lala qpahun ka speayung na hyaan.
   (他請佣人是因為工作繁多。)
288.Peeyungaw ta ka risaw kkla na qmpah.
   (我們讓年輕人當佣人好讓他們知道怎麼工作。)
289.Peeyungi paah sayang ka isu.
   (你從現在起當佣人。)
290.Dmpteayus ka qpahun nami.
   (我們的工作是專門鑑界的人。)
291.Empteayus ka qpahun nami.
   (我們是專業鑑界的人。)
292.Ggeayus mu qmpahan ka bkaruh gaga.
   (那個鋤頭公是用來鑑界我田地的。)
293.Mmeayus ku bi do“yahan”sun ku duri.
   (我正要劃界線時又叫我:「等一下。」)
294.Nayus su o aji haya ha, brahun ta duri.
   (你劃的界線不對,我們重新鑑界。)
295.Msneayus do rudan ka miyah pteayus .
   (因界線的爭議耆老就來鑑界。)
296.Knlbangan baang sapah mu o tmtrulun baga.
   (我家的正面寬度約36台尺。)
297.Dmpeebaang smpung knlbangan sapah ka dhiya.
   (他們是專門量房屋正面的寬度的人。)
298.Empeebaang sapah mu o empqquri nklaan hidaw.
   (我家的正面要向東。)
299.Gmbaang su sapah phiyug erut o peeniq ska ka rhngun.
   (你豎起房屋正面的柱子時要把門安置在中間。)
300.Gnbaang mu sapah smpung ka spngan nii.
   (這量器是我用來量我房屋的正面。)
301.Kkbaang na ka sapah su o iya pniqi dha rhngun.
   (你家的正面就不要有兩個門。)
302.Kmnbaang dha qmita tgpucing sapah mu ka dhiya.
   (他們把我家的側面看作是正面一樣。)
303.Knbaang sapah su o ini tuku knlbangan na.
   (你家的正面不夠寬。)
304.Bnarah na smmalu ka sapah na o maabaang ka entgpucing.
   (他重建的房屋側面變成正面。)
305.Mgbaang sapah su ka sapah mu.
   (我家的正面像你家一樣。)
306.Mkbbaang dgiyaq dmahaw ka baki mu.
   (我祖父沿著山的正面放樹上套頸陷阱。)
307.Mkmpbaang ku quri ryaxan hidaw smmalu sapah ka pxal da.
   (下一次蓋房屋時我想把正面朝向西方。)
308.Mnegbaang bi quri hunat smnlaan dha sapah ka alang hiya.
   (那個部落蓋房屋喜歡正面朝南。)
309.Msnebaang nami sapah pniqan na dha rhngun.
   (我們為了房屋正面做兩個門發生爭執。)
310.Nbaang sapah na o mnqquri hunat.
   (他的房屋原來正面朝南。)
311.Nkbaang mqquri hunat ka sapah su, naa ki ka malu taan.
   (你房屋的正面如果是朝南該有多好看。)
312.“npkbaang quri ryaxan hidaw ka sapah su”sun mu ka hiya o ini sruwa.
   (我對他說:「你的房屋正面應該向西」,他不肯。)
313.Tkbaang embahang.
   (誤聽。)
314.Tbeangan smbu bgihur ka sapah na.
   (颱風從他的房屋正面吹襲。)
315.Tbeangaw mu qmabil yaku ka sapah su.
   (你家正面的牆我來做。)
316.Tbeangun mu pstapay sayang ka sapah mu.
   (我現在要放我家正面的橫樑。)
317.Tbnganay su quri hunat ka sapah.
   (不要把你房屋的正面朝南。)
318.Tbngani quri daya ka sapah su.
   (你家的正面朝北。)
319.Dmptbaat elug ka qpahun nami.
   (專門阻擋路是我們的工作。)
320.Msnbaat nami pakaw paci sbaat na elug mu qmpahan.
   (我們為了他用樹刺阻擋我去田裡的路發生爭執。)
321.Qmita mtgbaat ka kacing do embrinah da.
   (牛看到有露出阻擋的東西就回頭了。)
322.Pnkbaat ku embahang.
   (我誤聽了馬路消息。)
323.Tkbaat embahang.
   (從側面聽。)
324.Nii nami tmbbaat hmurah bnaat dha elug.
   (我們專在拆除他們在路上做的阻擋物。)
325.Tnbaat pakaw qnawal ga o seejiq kiyig sapah mu.
   (那個用刺籠擋路的人是我鄰居。)
326.Baata su elug qmpahan dha.
   (你不要阻擋住他們田裡的路。)
327.Baatanay saku ka eiyah mu qmita wauwa namu.
   (你們不要阻止我來給你們女兒相親。)
328.Iya baatani ka rudan maah sapah su.
   (不要阻止讓父母到你家。)
329.Baax ka qmpahan su da.
   (你可以把收割後的田地除草吧!)
330.Iya bi salu ka pgsahu kkbaax phuqil seejiq.
   (絕對不要做會毒死人的毒品。)
331.Nbaax su nhari, ki ha tmaha ka beexun su gaga.
   (你應該趁著草還長不多時你趕快去除草。)
332.Musa ku pbaax qmpahan taxa.
   (我被請去別人的田地收割後的除草。)
333.Pnbaax su emaan ka qmpahan su?
   (你託誰去你收割後的田地除草?)
334.Wada sgbaax qmpahan bubu na ka ina mu.
   (我的媳婦跟著母親去收割後的田地除草。)
335.Spbaax na laqi ka qmpahan na.
   (他請孩子到收割後的田地除草。)
336.Tnbaax qmpahan nii o 1 lituk ka beexun na.
   (收割後在田裡除草的這個人,他要除草一甲地。)
337.Baka bi beexan ka qmpahan su da.
   (你的地正好可以收割後除草了。)
338.Beexani haya ka qmpahan lupung su.
   (替你的朋友在收割後的田地除草。)
339.Empgbabaw ku wahir mapa bunga ka yaku.
   (我要把地瓜葉放在地瓜的上面揹。)
340.Asi kbabaw knciyan ka iyah, ki ka niqan hlmaun ta.
   (要在收割後來就好了,這樣我們才有東西做米糕。)
341.Kkbabaw su mnsa ku bbuyu ka eiyah su o mdurun ku nanak.
   (我打獵回來後,我自己會通知你過來。)
342.Mnegbabaw bi mimah sinaw babaw qnqan nhapuy ka seejiq hiya.
   (那個人喜歡在飯後喝酒。)
343.Msnbabaw nami nyahan bgihur musa gmeelug ini usa ka duma.
   (我們為了颱風後修路有些沒去而爭吵。)
344.Ga mtgbabaw elug mknrikit hi ka quyu tndxgal do asi ku brinah da.
   (看到百步蛇盤據在路上時我就折返了。)
345.Sknbabaw mu srakaw mtaqi ka babaw dnamux sapah.
   (我睡在屋頂像睡在床鋪一樣。)
346.Ima ka ga mhiyug tgbabaw bi ngahu gaga?
   (站在懸崖上的是誰?)
347.Babuy o pusu bi tnbgan Truku paah sbiyaw.
   (豬是以前太魯閣族主要的家畜。)
348.Ddbabuy ttaqi ga o ungat stmaan qmpah.
   (那個像豬一樣貪睡的人工作靠不住。)
349.Dmptbabuy ka qpahun dha
   (他們的職業是養豬。)
350.Msnbabuy nami pltadun na miyah mtmay sapah.
   (我們為了他把豬放出來進到家裡而起爭執。)
351.Ungat bi jiyax na miyah tuhuy ka lupung mu ga pbabuy .
   (我的朋友在養豬沒有時間來玩。)
352.Ttbabuy na o ki qpahun na.
   (養豬是他的事業。)
353.Dmptbaga qmita utux baga ka qpahun na.
   (算命是他的工作。)
354.Ana manu qpahun o ida empeebaga ka stmaun mu.
   (做任何工作我還是要依靠手。)
355.Gnbaga mu smmalu ka sapah mu.
   (我的家是我一手建造的。)
356.Saw aji kkbaga na nanak ka stmaun ta o iya ta tkmu baga, qpaha ta kana.
   (為了我們不想依靠他的手,就別袖手不做,我們大家來做。)
357.Nbaga rudan kana ka pnseusa jiyun ruwan sapah.
   (家裡用的手工藝品都是父母親手做的。)
358.Nkbaga su binaw mhupung ga, sita su tduwa qmpah!
   (如果你的手斷掉看看,看你能做事!)
359.Mkla bi pnbaga ka mngangah.
   (啞巴很會比手語。)
360.Smbbaga bi ka qmpah ta hrus.
   (在山坡地工作需要用手。)
361.Pbgaa su seejiq aji mngangah.
   (不要對不是啞巴的人用手語。)
362.Pbgaan ka mngangah.
   (啞巴是要用手語的。)
363.Sibus bagah o hmaun bi Truku sbiyaw.
   (以前太魯閣族種植土甘蔗。)
364.Saw aji kkbagu nanak ka nhapuy su o pshwayi ka tahut.
   (為了使你煮的東西不會燒焦,火放小。)
365.Msnbagu nami nuduh na bunga saw smkrawah.
   (我們為了他烤的地瓜燒焦很可惜而吵。)
366.Ntbagu sqama binaw lukus su ga, aji su krwahun?
   (若你的衣服燒焦看看,你不會覺得可惜嗎?)
367.Sknbagu na lumak qmita ka ragu tahut.
   (他把火灰看成煙灰。)
368.Tbagu sqama ka sapah na.
   (他的房屋已燒成灰了。)
369.Tbgua su psqama sapah.
   (你不要把家燒毀了。)
370.Tbguun mu mtahu ka btunux paru ni hrahun mu tmucing.
   (我要把大石頭燒成焦並且敲碎。)
371.‘bah’,‘bah’sun do miyah ka babuy da.
   (用「bah」叫時豬就來了。)
372.Snegbah na smagi ka babuy.
   (他用「bah」來叫豬。)
373.Malu bi sdamat ka bahat .
   (冬瓜是好吃的菜餚。)
374.Pusu bahing ka laqi su o maah manu?
   (你非常懶惰的孩子會有什麼用?)
375.Kana seejiq ddbahing ga o mnssli paah inu kana?
   (那些懶惰的人從哪裡聚集來的?)
376.Iya bi pqjingi dmbahing ka wauwa su.
   (你的女孩子絕對不要嫁給懶惰的人。)
377.Ini kdrumut qmpah ka seejiq o embahing sun.
   (不努力工作的人叫懶惰。 )
378.Empeebahing ka laqi gaga o klaun su?
   (那孩子將會懶惰你知道嗎?)
379.Gbahing mu laqi matas smbut ka sbut nii.
   (這鞭子是我用來鞭打懶惰讀書的孩子。)
380.Gmbahing miing thiyun na ka laqi embahing.
   (懶惰的孩子找懶惰的一起。)
381.Gmnbahing ku pssli laqi tgsaan mu kkdrumut dha ka qpahun mu.
   (我的工作是聚集懶惰的孩子教導他們認真工作。)
382.Gnbahing mu smbut laqi ka qwarux gaga.
   (那藤條是我用來鞭打懶惰的孩子。)
383.Iya kbahing matas, mhuya namu hici?
   (別懶惰讀書,將來你們怎麼辦?)
384.Aji kkbahing matas laqi su o thyani mdrumut bi matas lupung na.
   (為了使你孩子不懶惰讀書讓他和認真讀書的朋友在一起。)
385.Kmnbahing knan ka seejiq kiya o hiya ka pusu bbahing.
   (那把我當作懶惰的他才是最懶惰的人。)
386.Knbahing laqi gaga ga, rngagan ta o ki sa rinah da.
   (那孩子懶惰的習性,勸他就反而更加地懶惰。)
387.Maabahing ka laqi su o nurug na emaan?
   (你孩子懶惰,是向誰學的?)
388.Mgbahing kyuhan su ga o ima?
   (像你妻子一樣懶惰的人是誰?)
389.Mkmbahing su o qnita su emaan?
   (你想懶惰是向誰看的?)
390.Mkmpbahing su pseusa lqian o aji malu.
   (你想要讓孩子懶得學手藝是不好的。)
391.Mnbahing bi ka snaw mu ga, ddugun mu do mdrumut bi qmpah da.
   (我原來懶惰的先生,經我鼓勵後就很認真工作了。)
392.Mnegbahing bi ka snaw na.
   (她的先生很喜歡懶惰。)
393.Msnbahing nami laqi ga, naqih kana nkan mu nhapuy.
   (我們為了孩子懶惰吵架,連飯都吃不好。)
394.Ana laqi su nbahing binaw, ida su mlingis.
   (你孩子也懶惰看看,你一定會傷心哭泣。)
395.Pbahing lqian ka hiya.
   (他使孩子懶惰。)
396.Peebahing binaw ana kacing ga, kmguraw qeepah do o.
   (讓牛怠惰看看,牠就會懶得工作囉。)
397.Busug na ka pkbahing hyaan.
   (酗酒成性使他懶惰。)
398.Pnbahing ka laqi ga, ida maabahing ki da.
   (使孩子懶惰就會成性。)
399.Ini pnegbahing matas ka laqi su o ura nanak.
   (你孩子不懶惰讀書令人羨慕。)
400.Wada ptgbahing pklealang ka 1 laqi mu.
   (我一個孩子因懶惰流落他鄉而死了。)
401.Sbahing na o niqan nanak pusu na.
   (他懶惰有他自己的原因。)
402.Laxi bi ka musa sgbahing ha, laqi nini.
   (孩子們不要跟著懶惰的人在一起。)
403.Saw skbahing qmpah ka seejiq o ana kacing na embahing.
   (懶惰成性的人連他的牛也跟著懶惰。)
404.Sknbahing na rmngaw sjiqun ka snaw mu o embusug ka nhiya.
   (在別人面前說我先生懶惰的,她自己的卻是宿醉的。)
405.Iya ku yahi smbbahing han, mtbiyax ku balay.
   (不要來打擾我,我很忙。)
406.Bitaq laqi spbahing na ka rudan gaga.
   (那長者連孩子也讓他們懶惰。)
407.Tgbahing bi tminun ga o murug buan na.
   (那懶惰織布的是學她母親。)
408.Ga tmbbahing ungat bi brihan kuyuh na ka snaw kiya.
   (那先生在責罵他懶惰的妻子。)
409.Tmnbahing ku dmudul dmbbiyax o ida na embahing do ebahing ki da.
   (我輔導過怠惰的青年人,懶惰的還是很懶。)
410.Tnbahing laqi nii ka rudan na ga, embahing bi uri.
   (懶惰的孩子,他們的父母親也是懶惰的人。)
411.Ttbahing dha o asi endka kana ruwan sapah.
   (他們全家都是懶惰的人。)
412.Ana wana qmpah ka aji mu bhingun.
   (只有工作我不能懶惰。)
413.Bahu nhari lukus su.
   (你的衣服快洗。)
414.Masaq bbahu lukus ka gaga.
   (那是洗衣服的肥皂。)
415.Kana bhbahu dayu ga o mskiyig sapah dha.
   (那些很會說謊的人都是鄰居。)
416.Ddbahu dayu ka alang hini.
   (這部落都是說謊的人。)
417.Dmbahu lukus ga o bhgay bi bnhaan dha.
   (那些洗衣服的人洗的很白。)
418.Dmptbahu tminun ka qpahun dha.
   (他們的工作是專編黃藤衣箱。)
419.Embahu su knuwan da?
   (你何時要洗衣了呢?)
420.Gaga embbahu emppsru ka mddungus gaga.
   (那對夫妻相互鬥毆。)
421.Empbahu ku lukus mu sunan.
   (我要請你洗我的衣服。)
422.Empbbahu ta nanak ka lukus.
   (我們各自洗衣服。)
423.Emptbahu tminun ka seejiq gaga.
   (那些人是編黃藤製衣箱的人。)
424.Gbahu tminun ka isu brigun nami.
   (你來編黃藤製衣箱我們要買。)
425.Gmbahu ku tminun do ini ku salu ka plian da.
   (我專編黃藤製衣箱就沒有做木製衣箱了。)
426.Gmnbahu qqrbling mkrrhngun seejiq ka kuyuh gaga.
   (那個婦女到一家一家造謠的。)
427.Gnbahu mu marig ka bru gaga.
   (那小豬是我用黃藤製衣箱買來的。 )
428.Asi kbahu nanak ka prwayan na tminun.
   (他就只編藤製衣箱。)
429.Kkbahu smntug mklealang o spung hari.
   (到各部落去造謠要節制一點。)
430.Kmnbahu qmita kulu ka ini kla qmita bahu.
   (不會看藤製衣箱的人把木製衣箱看作是藤製衣箱。)
431.Knbahu na dayu o ini snhiyi kana ka seejiq.
   (所有的人不相信那個說謊的人。)
432.Maabahu bi ka seejiq gaga.
   (那個人變成很會說謊了。)
433.Mgbahu mu ka bbahu na lukus.
   (他洗衣服樣子像我一樣。)
434.Mkmbahu ku lukus nhari.
   (我很想趕緊洗衣服。)
435.Mkmpbahu ku lukus mu sunan.
   (我很請你洗我的衣服。)
436.Mnahu su da hug?
   (你洗過衣服了嗎?)
437.Mnegbahu bi kari na.
   (他很會說謊。)
438.Msnbahu nami psaan lukus naqih tnunan na.
   (我為了他編的藤製衣箱不好發生爭執。)
439.Ga mtgbahu ga o nnima?
   (那露出來的藤製衣箱是誰的?)
440.Nbahu su nhari ka empgrbu musa qmpahan, smdangaw hidaw da.
   (你應該一早就洗衣服太陽已升起了呢。)
441.Pbahu lukus snagan na ka kuyuh gaga.
   (那妻子請她先生洗衣服。)
442.Pnbahu na pqbling paah bilaq ka laqi na kuyuh.
   (他的女孩從小就教她說謊。)
443.Ini pnegbahu msru laqi ka tama mu.
   (我父親不喜歡毒打孩子。)
444.Ppbahu na ppsru kuyuh lqian na o ki qrasun na.
   (他很高興叫他的妻子毒打孩子。)
445.Wada ptgbahu pnsruan ka kuyuh na.
   (他的妻子因被毒打而死。)
446.Sbahu na lukus ka masaq.
   (他用肥皂洗衣服。)
447.Iya bi usa sgbahu sntgan hi ka isu laqi kuyuh.
   (你身為女孩絕對不要去會說謊那裡。)
448.Saw skbahu ka seejiq gaga.
   (那個人喜歡洗衣服。)
449.Sknbahu na msru quyu ka laqi na.
   (他打孩子像打蛇一樣。)
450.Smbbahu bi ka galiq laqi.
   (洗的孩子尿布很費時。)
451.Spbahu su bhaan lukus ka lukus su o trmuxi bi kukul, nhuya niqan pila da.
   (你的衣服帶去洗衣店前,先查口袋可能有錢喔!)
452.Tbbahu lukus kana ka kyikuyuh.
   (婦女們都在洗衣服。)
453.Tgbahu bi qabang ga o psbhgay bi qabang.
   (那位比較會洗布毯會把布毯洗的很乾淨。)
454.Ga tmbbahu pqrbling ttama rhngun seejiq ka bahu dayu.
   (說謊的人在人的門口說謊話。)
455.Tmnbahu tminun ka baki ga o srngaw dha balay knmalu na.
   (他們一直稱讚那位老人編的藤製衣箱。)
456.Tnbahu psaan lukus ga o hiya ka tmnegsa tminun knan.
   (那藤製衣箱的主人是他教我編的。)
457.Ttbahu na o mkla bi ptcinun kari.
   (他經常說謊是他很會編話。)
458.Gmnbais ku kingal knthuk babuy ka wada mu spsrahuq kari lpungan.
   (我曾從一對伴侶中殺一隻公豬當作訂親一起吃。)
459.Mnbbais paah shkawas ka dhiya.
   (她們從去年就開始成為夫妻。)
460.Spbais na knan qmpah ka laqi na o qrasun mu balay.
   (我很高興他讓他的孩子跟我結伴工作。)
461.Pbeysaw mu musa qmpah ka risaw su.
   (我跟你兒子一起去工作。)
462.Pbsanay su hyaan qmpah ka sowbaw bi gaga.
   (你別讓那無懶的人跟他一起工作。)
463.Gbaka mu qmpah ni sngayan qmita ka tuki.
   (時鐘是我工作及休息要看的。)
464.Msnbaka nami likaw tdruy o rinah pslikaw ka hiya.
   (我們為了開車限速,但他開的反而更快起爭執。)
465.Pbaka na peimah sinaw knan ka kuyuh mu o tnglingis rmimu.
   (我妻子為了讓我少喝酒哭著哀求。)
466.Ki bi ka sblaiq mu baki o rnahun ku dha msa emptbaki .
   (我這麼的善待岳父他們反而說我是虐待岳父。)
467.Paah nami wada mswayay ga, asi nami kbaki knrudan mqqita sayang.
   (自從我們分開,到老了才見面。)
468.Krwahun mu bi ka skeina mu kmnsbaki balay.
   (我很婉惜孝敬岳父已過逝的媳婦。)
469.Knbaki na knrudan ga, bitaq ini qbahang birat ni ini qita ka dowriq na.
   (他活的很老,直到耳聽不見眼看不到。)
470.Knsbaki na ka ina mu o ungat mu tbrnahan.
   (我媳婦對岳父的孝敬我真的沒話說。)
471.Tmnbaki ku ka yaku o balay bi aji malu wah!
   (我曾虐待祖父確實不好呢!)
472.Nbalay bi qmpahan na ka gaga.
   (那塊地真的是他的田地。)
473.Ini hari pnegbalay nkari na ka bahu dayu.
   (撒謊者的話不太真實。)
474.Paah musa sgbalay tnhiyan na mnegbalay seejiq do ini saw bahu ka laqi mu da.
   (我孩子自從去跟老實人在一起,就不再說謊了。)
475.Blaya bi miyah ka bgihur ha, mhuya payay mu da.
   (颱風真的來的話,我的稻子怎麼辦。)
476.Blayan bi rnugan ka sapah nami ga, sgkhaya ka mtakur.
   (我們家遭到地震時有很多房子被震垮。)
477.Blayay mu ha tminun ka bahu rnngaw na.
   (他訂做的衣箱我要先做。)
478.Dmptbali smmalu ka qpahun dha.
   (他們的職業製造彈藥。)
479.Gmnbali ku kmlawa ka qpahun mu.
   (我的工作是管理彈藥。)
480.Mkmpbali ku smmalu paah sayang.
   (我想從現在開始做子彈。)
481.Ga pruway pbali qowngu ssbu asu gsilung ka sapah na.
   (他家是專門在製造射海上船艦的砲彈工廠。)
482.Sbali ka sapah mrata.
   (營區有很多子彈。)
483.Tblia su ka sapah ta ha.
   (你不要把我們的家拿來作製造彈藥。)
484.Tblian su ka sapah o qlahang balay.
   (你把家拿來作製造彈藥廠要小心。)
485.“tbliaw ta ka sapah su”sun ku dha o ini ku sruwa.
   (他們說:「把我家拿來當作彈藥製造廠」,我不同意。)
486.Tbliay ta qowngu ka sapah su hug?
   (我們把你家來當作製造砲彈廠好嗎?)
487.Tblii ka isu yahan nami marig.
   (你來製造子彈我們來買。)
488.Tblaanay saku kiyig sapah ha.
   (你不要在我家旁製造彈藥。)
489.Knbalung ruru tnbgan na o asi yahi mapa tdruy paru.
   (他的鴨蛋用大貨車載走。)
490.Sptbalung na bbuyu ka rudux do yahan mkan quyu.
   (讓雞在野外生蛋會被蛇吃掉的。)
491.Tayal banah dqras su.
   (你的臉那麼紅。)
492.Kana bnbanah mami ga o psgaaw nanak.
   (所有紅色的橘子自己選。)
493.“dmbanah tunux sun nami”dha.
   (他們說:「我們是紅頭髮的人。」)
494.Dmptbanah lhang mlukus ka seejiq alang hiya.
   (那部落的人都穿紅色衣服。)
495.Embanah qlung na ka tama rudux.
   (公雞冠是紅色。)
496.Mnimah sinaw ka seejiq o embbanah dqras dha.
   (喝過酒的人臉色紅紅的。)
497.Empkbanah ka sraw gaga.
   (那九芎樹會變紅色。)
498.Gbanah mu matas tminun miri ka slung nii.
   (這紅毛線是我用來織布紋的。)
499.Gmbanah tunux ka empttunux.
   (獵人頭者專找紅頭的人。)
500.Gmnbanah nami trak mkuy sneunux ka yami.
   (我們是曾挑紅色的頭巾綁頭髮。)
501.Gnbanah mu qbubu priyux ka qbubu mqalux.
   (黑帽是我用紅帽換的。)
502.Kbanah rmisuh ka qnabil.
   (牆壁要漆紅的。)
503.Kkbanah na o lawa cicih han.
   (為了使他更紅稍等一下。)
504.Kmnbanah qmita lukus mu mrhibung ka baki mu.
   (我祖父把我黃色的衣服看成是紅色的)
505.Knbanah na ka malu taan.
   (他的美是因為紅色。)
506.Mgbanah lukus na ka wauwa gaga.
   (那個女孩子的衣服是淺紅色的。)
507.Mkmpbanah pqbubu lqian na ka bubu na.
   (他母親想讓她的孩子戴紅帽。)
508.Mnbanah dqras na ka seejiq gaga.
   (那個人的臉原來是紅的。)
509.Mnegbanah sulay na ka rungay.
   (猴子的屁股是紅的。)
510.Msnbanah ka dhiya.
   (他們為了紅色而爭執。)
511.Mtgbanah ka lukus pnstruma na.
   (他的內衣露出紅的。)
512.Nbanah bi han wada meamah da.
   (原來很紅已經退色了。)
513.Nkbanah da binaw tunux esig su ga, mlingis su knrxan o.
   (妳那膿包的頭變紅看看你會感覺痛得要哭。)
514.Pkbanah rmisuh ka gasil towkan.
   (把那背網線染紅。)
515.Ini pnegbanah lukus na ka wauwa mu.
   (我女兒的衣服不是紅色的。)
516.Pnkbanah na pkhada ka bukuh.
   (他使木瓜紅的成熟。)
517.Ppbanah mu rmisuh gasil cinun towkan ka qmagas.
   (薯榔是我用來染紅編背網的線。)
518.Sbanah ka phpah dgiyaq hiya.
   (那山的花都是紅色的。)
519.Wada sgbanah lukus ka hiya.
   (他為了紅色衣服去的。)
520.Saw skbanah lukus na ka wauwa.
   (小姐老是穿紅色衣服。)
521.Smbbanah su balay.
   (你需要很多紅的。)
522.Spbanah na prisuh knan ka pdahung kuyuh mu.
   (我的妻子叫我擦口紅在她的嘴唇上。)
523.Lukus tgbanah gaga ka naku.
   (那比較紅的衣服是我的。)
524.Tmbbanah lukus ka wauwa.
   (女孩專喜歡紅色的衣服。)
525.Tmnbanah ku ka seuxal han.
   (我以前喜歡紅的。)
526.Tnbanah lukus nii o bukung nami.
   (這紅色衣服是我們領袖的。)
527.Ttbanah na o ini skuxul bhgay.
   (他愛紅色的個性不喜歡白色的。)
528.Kbnaha su rmisuh pdahung ka isu snaw.
   (你是個男人不可擦口紅。)
529.Kbnahan ku na dqras msaang ka seejiq kiya.
   (那個人對我罵得面紅耳赤。)
530.Kbnahaw ta bi ka busuq ga han.
   (我們讓李子成熟。)
531.Kbnahay ta plukus ka bukung.
   (給我們的領袖穿紅衣服。)
532.Kbnahi rmisuh pdahung ka wauwa namu.
   (讓你們的女兒擦口紅。)
533.Kbnahun mu pkhada ka supaw.
   (我要讓蘋果熟的紅透。)
534.Kbnhanay su dqras piimah sinaw ka laqi su.
   (不要讓你的孩子喝酒到臉紅。)
535.Bangah manu ka gaga?
   (那是什麼木炭?)
536.Dmpsbangah sraw ka dhiya.
   (他們是做九芎樹的木炭。)
537.Dmptbangah btunux ka qpahun dha.
   (他們的工作是專挖煤炭。)
538.Empbangah ku mhapuy damat ka yaku.
   (我要燒木炭煮菜。)
539.Empeebangah ka pntahu su da.
   (你燒的火要成炭。)
540.Empsbangah ku qhuni mrata ka yaku.
   (我要燒相思樹製造木炭。)
541.Emptbangah ka xiluy nuduh su da.
   (你燒的鐵要火紅了。)
542.Gbangah mu qmuway ka quway xiluy.
   (火鉗是我用來夾火炭的。)
543.Ggbangah mu btunux hmaqul ka tdruy mu.
   (我的車要用來搬運煤炭的。)
544.Gaga gmbangah qhuni ka hiya.
   (他在選取木炭。)
545.Gmnbangah ku btunux kmari ka bitaq sayang.
   (到今天我一直是挖煤炭的。)
546.Gnbangah mu smbarig o marig ku 1 sapah.
   (我賣木炭賺來的錢買了一棟房子。)
547.Wada asi kbangah ka kana qhuni.
   (木頭都成為木炭。)
548.Saw kkbangah raus ka bangah su o iya bi gmaxi.
   (為了使你的木炭完全是青剛櫟的就不要混別的。)
549.Kmnbangah qhuni qmita bangah btunux ka baki mu.
   (我的祖父把煤炭看成是木炭。)
550.Knbangah qhuni pnsbangah su o ini pnqbulit nhari.
   (你燒的木炭不會立刻變灰燼。)
551.Thuun ka qhuni do maabangah da.
   (木頭燒後變成炭。)
552.Mgbangah raus ka bangah balus.
   (大石櫟的木炭像青剛櫟一樣。)
553.Mkmpsbangah ku bi ka yaku uri.
   (我也很想製木炭。)
554.Qhuni manu ka mnegbangah balay?
   (什麼樣的樹會燒成很多木炭?)
555.Msnbangah ka empsbangah.
   (製木炭的人為了木炭發生爭執。)
556.Mtbangah ka tahut da.
   (火已經燒成炭了。)
557.Mtgbangah napa na.
   (他揹的木炭露出來了。)
558.Nbangah shiga ka tahut gaga.
   (那個火昨天是火炭。)
559.Nkbangah bi sraw ka brigi na msa ku.
   (我希望他買的是九芎樹的木炭。)
560.Ini paabangah thuun ka rnabaw.
   (樹葉燒了不會變成木炭。)
561.Pbangah bi ka nii.
   (這個燒了很多炭。)
562.Pkbangah mtahu ka qhuni gaga.
   (把木頭燒成木炭。)
563.Pnbangah muduh ka siyang o malu bi uqun.
   (用木炭烤的豬肉很好吃。)
564.Ini pnegbangah thuun ka rnguung.
   (黃山麻燒了不會成木炭。)
565.Pnsbangah ayung ka nii.
   (這是工友燒的炭。)
566.Aji empkphing o pntbangah mu balay mtahu.
   (我燒的是木炭不會熄滅。)
567.Mkla bi psbangah ka lupung mu.
   (我的朋友很會做木炭。)
568.Ini ptbangah ka duma niya na.
   (有的還沒有燒成炭。)
569.Wada ptgbangah mhuqil.
   (為了燒木炭而死。)
570.Sbangah ka qhuni mrata nii.
   (這個相思樹很多炭。)
571.Sbbangah btunux.
   (煤炭味。)
572.Sgbangah seejiq ka hiya.
   (他靠別人的木炭。)
573.Ma su saw skbangah mtahu?
   (你怎麼老是燒木炭呢?)
574.Sknbangah na qhuni mtahu ka bangah btunux.
   (他把煤炭當作木炭燒。)
575.Smbbangah bi ka mkNihung.
   (日本人需要很多木炭燒。)
576.Snegbangah na mtahu ka qhuni.
   (他把木頭當作木炭燒。)
577.Payi na ka spsbangah na.
   (他為他的祖母做木炭。 )
578.Stbangah na o empqbulit.
   (炭火燒會成火灰。)
579.Tbangah lmhang ptungan ka qrari.
   (水晶石敲打時會起火炭。)
580.Tbbangah bi ka tahut su da.
   (你燒的已成火炭了。)
581.Tgbangah manu ka malu bi bangah?
   (什麼樣的木炭比較好?)
582.Ga tmbbangah sbrigun na ka hiya.
   (他忙於做他要賣的木炭。)
583.Tmnbangah ku btunux ka yaku bitaq sayang.
   (到現在我一直是煤炭工人。)
584.Ima tnbangah ka nii?
   (誰是這木炭的主人?)
585.Ttbangah na o mkla bi psbangah.
   (他很會製造木炭。)
586.Tbngaha su muduh sowki mu.
   (不要把我鐮刀燒成火紅。)
587.Tbngahan na muduh ka pucing do ini ekan da.
   (他把獵刀燒成火紅時就不會鋒利了。)
588.Tbngahaw mu muduh ka xiluy tcingun mu yayu.
   (我要把鐵燒成火紅鑄成小刀。)
589.Tbngahay ta ka tahut duhan siyang.
   (我們把火燒成炭來烤豬肉。)
590.Tbngahi bi mtahu ka sraw plahan ta.
   (讓我們用九芎樹燒成的炭烤火。)
591.Tbngahun mu mtahu ka sru ngalan mu bangah.
   (我要把青鋼礫樹燒成火炭我要拿來當作木炭。)
592.Tbhngani mtahu ka baki su duhan na bunga.
   (替你祖父燒炭他要烤地瓜。)
593.Barah su bi miyah!
   (你好難得來呢!)
594.Bbarah mu smmalu sapah ka laqi.
   (我要為孩子重新蓋房子。)
595.Bnarah su bi inu kida!
   (你哪兒編的話!)
596.Brbarah su bi matas!
   (你還曉得讀書哦!)
597.Dmbarah kari ga o ida ddhiya nanak.
   (那些很會編話的人是他們自己人。)
598.Embarah nanak euda.
   (自己會改變行程。)
599.Gbarah mu miri tminun ka wauwa mu mha sjiqun.
   (我要為出嫁的女兒重新織布紋。)
600.Gmbarah su tmatak o empskla su tkuyan?
   (你重新開墾來得及播種嗎?)
601.Gmnbarah mu tminun ka qabang hilaw misan o qulung bi dhuq ka 7 wah.
   (我總算重新織七件冬天用的布毯。)
602.Gnbarah mu psgeaguh tmabug ka rudux uqun lupung.
   (給朋友吃的雞是我重新飼養的。)
603.Kmsbarah bi elug kuxul na ka seejiq kiya.
   (那個人喜歡重新開另一條路。)
604.Knbarah na uuda o saw mntuq da.
   (他為了重新改行程而急急忙忙的。)
605.Mgbarah su bbarah na kari ka hiya.
   (你像他一樣很會編故事。)
606.Mkmbarah ku smmalu ka rpun.
   (我很想另外蓋倉庫。)
607.Mkmpbarah ku saan qmlubung laqi mu.
   (我想另外給孩子放陷阱的地方。)
608.Mnarah ku smmalu.
   (我重新做。)
609.Laqi mnbarah sayang o mhmut gaya da.
   (現代的孩子很隨便觸犯禁忌了。)
610.Msnbarah ka dhiya.
   (他們為了更改而爭。)
611.Narah na kida.
   (那是他更新的。)
612.Ini pnegbarah rnengaw na ka tama su.
   (你父親不會更改他所說的話。)
613.Sbarah na mhapuy.
   (為了他重新煮飯。)
614.Wada sgbarah hiya ka hiya.
   (他跟著會更新的人那裡。)
615.Ma su saw skbarah kari.
   (你怎麼老是改變說法。)
616.Smbbarah bi kari ka kuyuh na .
   (他的妻子說話很會改變。)
617.Snegbarah na smli.
   (他重新開始收集的。)
618.Spbarah na smmalu sapah.
   (為了他重新蓋房子。)
619.Tbbarah uyas kana o ida ki uyas na hiya.
   (大家都唱新歌,他還是唱那首歌。)
620.Tgbarah bi smmalu sapah ga o hiya ka mkla bi tmsapah.
   (那位在蓋新式房子的人,他很會蓋房子。)
621.Ga tmbbarah smais lukus ka kyikuyuh gaga.
   (那些婦女們在做新潮的服飾。)
622.Braha su pnrngagan ta.
   (你不要改變我們決定的事。)
623.Brahan na gmeelug ka naqih daun.
   (難走的路他重新開。)
624.Brahaw su balay.
   (請你不要隨意改變。)
625.Brahay ta ka naqih nuda.
   (讓我們來改變壞的行為。)
626.Brahi smais ka lukus su.
   (把你的衣服重新縫起來。)
627.Brahun mu smmalu ka sapah mu.
   (我要重新蓋我的房子。)
628.Empkbaraw ku dmahaw rapit ka saman.
   (明天我要在上面設套頸陷阱。)
629.Gnbaraw mu lmamu ka tlahi nii.
   (這柚子是我從上面摘下來的。)
630.Kmnbaraw su sapah mu ga dgiyaq ga, niqan duri ga baraw!
   (你把我家當作是在高山上,還有家在更高呢!)
631.Ga ku mniq tgbaraw bi tntunan sapah ka yaku.
   (我住的最高樓。)
632.Tbraga su mkaraw dnamux sapah.
   (不要爬到屋頂上。)
633.Tbragan na mkddamux ka laqi do mtucing paah dnamux da.
   (他讓孩子沿著屋頂去玩,使孩子從屋頂上掉下來。)
634.Tbragi dmahaw rapit ka isu.
   (你在上方裝設捕捉飛鼠的套頸陷阱。)
635.Siqaw bari ! Sun smagi ka pngrah bbuyu.
   (Siqaw bari! 這樣呼叫螢火蟲。)
636.Bbarig mu sapah ka laqi mu mgburux da.
   (我要買給要獨立的孩子一棟房子。)
637.Empsbarig ku mami paah sayang da.
   (現在開始我要賣橘子了。)
638.Empsbbarig siyang ka qpahun mu.
   (我是豬肉的商販。)
639.Gnbarig mu ka sapah mu o ungat seejiq marig.
   (我曾把房子兜售過卻沒有人要買。)
640.Mkmsbarig ku qngqaya rqnux o psmiyah bi kana Klmukan.
   (我希望賣鹿茸鞭閩南人都很期待。)
641.Asi ta pbbarig nanak ka qngqaya jiyun qmpah.
   (工作用的農具我們各自買吧!)
642.Sbarig isu ka busuq ni risah.
   (李子和梅子你來賣。)
643.Sbbarig ana manu ka sapah su.
   (你家是做雜貨店的生意。)
644.Smnbarig ku qngqaya smluun sapah ka qpahun mu.
   (我曾賣過房子建材。)
645.Tbbarig puniq kana ka alang hiya ga, ga tmaga pais maah kmrmux.
   (那個部落的人都在買槍等候敵人來攻擊。)
646.Ttbarig dha sapah tqian pusu ulay o empgeeluk.
   (他們經常搶購在溫泉旁的房子。)
647.Brigan saku ha ka sapah mu o ghnkun misu.
   (你要買我的房子我便宜賣你。)
648.Dmsbbarux jiyax qmpah ka alang nami.
   (我們的部落常以換工方式工作。)
649.Gbarux mu bangah tahut ka quway nii.
   (這鉗子是我用來挾火炭用的。)
650.Kksbarux su qmpah mnan o iyah mkaxa.
   (你要和我們換工,請在後天來。)
651.Kmsbarux su qmburung payay mu ga, mha bi mk5 jiyax, iyah hug?
   (你要和我換工收割稻穀大約要五天,你來好嗎?)
652.Mkmsbarux ku phiyug sapah sunan.
   (我想和你換工蓋房子。)
653.Mnsbbarux nami qmpah ka yami alang hiya.
   (我們與那個部落常換工。)
654.Msnsbarux nami qmpah ini iyah smtuku jiyax.
   (我們為了他沒來換工而爭吵。)
655.Malu bi ka mssbarux qmpah.
   (互相換工是很好的事。)
656.Sknsbarux nami qmpah ka smjiyax wauwa uri.
   (娶新娘給親家的工也當作是換工一樣。)
657.Sbrxa ta smmalu sapah hug?
   (我們來換工蓋房子好嗎?)
658.Sbraxaw mu muduh babaw bangah ka siyang.
   (我要把豬肉翻烤在火炭上。)
659.Sbrxun su emeima ka qmpahan su?
   (你的田要跟那些人換工?)
660.Mkmbasaw su o yahi masaw hug?
   (你想端就過來端好嗎?)
661.Pbasaw bi idaw knan uqun lupung mniyah ka tama mu.
   (我父親很會叫我端飯給客人吃。)
662.Gntbasi mu mkan risah ka gupun mu ga, tgbasi seekan mu nhapuy da.
   (我吃了酸梅子,連吃飯也有酸味了。)
663.Mgbasi busuq ka risah.
   (梅子和李子一樣酸。)
664.Nkbasi binaw tlahi su ga, sita dha brigun.
   (你的柚子酸看看,看誰會來買。)
665.Kyikuyuh ga tmbbasi tlulug ga o pnaah inu?
   (那些專在吃酸葡萄的婦女們是那裡來的?)
666.Tayal basur su qmpah, stmaun su manu isu ga?
   (你怎麼那麼懶得工作,能靠你做什麼?)
667.Dmpsbasur qmpah ka empeedawi qmpah.
   (懶惰者工作時很懶散。)
668.Pida ku uqun nbuyas o kmnsbasur qmita uwit qmpah knan ka dhiya.
   (我正肚子痛時,他們看我工作很懶散。)
669.Rahuq na uqan mnarux ni mdawi ka seejiq o ungat ka maabasur qmpah.
   (除了在生病和懶惰以外,沒有人是懶散的。)
670.Ini pnegsbasur qmpah ana thidaw ka laqi su.
   (你的孩子即使大太陽也不會懶惰工作。)
671.Iya psmbasur qmpah, meekan namu manu?
   (工作不要懶散,將來你們吃什麼?)
672.Sbsuray su pqeepah ka laqi.
   (不要讓孩子工作懶散。)
673.Sbsranay su mtaqi ka mqeepah saman.
   (你明天要工作不能不睡飽。)
674.Iya gbatu brah seejiq siqa ta bi.
   (不要在眾人面前貪心,不好意思!)
675.Gmnbatu mangal ka seejiq kiya o rinah qrinut sayang.
   (貪心的那個人現在反而貧窮。)
676.Ma su marah maabatu sayang da, uxay su aji nkiya ga!
   (你現在怎麼變成貪婪的人了,你本來不是這種人呀!)
677.Pnbatu na paah bilaq ka laqi na saw skbatu gaga.
   (他鼓勵他的孩子從年幼起貪心。)
678.Ppbatu na sapah na o ki qrasun na.
   (他叫家人貪污為樂。)
679.Dmptbawa mhapuy ka qpahun dha dhiya.
   (他們的職業是做麵包。)
680.Emptbawa ku tleengan smmalu ka qpahun mu.
   (我是專門做沙發椅的。)
681.Qlqahan ta mntnrikit ka quyu o pbawa .
   (我們踩著盤著的蛇軟軟的。)
682.Sbawa tleengan ka sapah seejiq tgblaiq.
   (富有人家的沙發椅很多。)
683.Tbwaan na smbarig ka sapah na.
   (他把家做賣麵包店。)
684.Tbwaaw ta smmalu tleengan bawa ka sapah ta.
   (我們家作為製造沙發椅的工廠。)
685.Tbwaun mu smbbarig tleengan bawa ni bawa tqian ka sapah mu.
   (我家要作沙發椅和彈簧床的店。)
686.Smbiyaun o saw bayu ga sqapah pihu.
   (胰臟是窄小的黏在胃上。)
687.Dmptbayu psdgril qmpah kuxul dha.
   (他們是專門喜歡窄小的地。)
688.Empeebayu msdgril gmbalay ka qmpahan mu.
   (我的地橫向會窄小的。)
689.Gmnbayu ku dgiyaq dmahaw ga, thrngas ku mkan ka rapit.
   (我選在窄小的山上設捉飛鼠的套頸陷阱,捉的飛鼠吃不完。)
690.Ana asi kbayu ka qmpahan tkuyan mu ga, masu na o smkla nbaki.
   (我播種的地雖然窄小但收成的小米趕上舊小米。)
691.Aji kkbayu nanak ka qmpahan su o usa kmbgurah quri llabang dxgal.
   (為了你的地不只是窄小的你去開墾較寬廣的地。)
692.Msnbayu nami qmpahan endaan rngsux.
   (我們為了被洪水沖過的窄小地發生爭執。)
693.Pbayu bi hnigan mntbnaw ka mnarux brah.
   (得過肺病的人會使原來胖的變瘦。)
694.Sknbayu mu qmita paah thiyaq ka dgiyaq mrduung.
   (我從遠處看山嶺看成是窄小的。)
695.Tgbayu bi hnigan na ga o pnaah na qnlqian.
   (那身材比較嬌小的是從小就那樣了。)
696.Byua su qmpah hrus.
   (不要在窄小的斜坡地工作。)
697.Byuan na dgiyaq pdahaw ka laqi na.
   (他讓他的孩子到窄小的山上放套頸陷阱。)
698.Byuay ta pqeepah ka ungat dxgal.
   (我們讓沒有地的人在窄小的地工作。)
699.Byaanay su prqdug qmpahan ka laqi su.
   (你不要騙你的孩子在窄小的田地工作。)
700.Ana su asi pqpahi, ida embayug qmpah.
   (你無論怎麼派他工作,他還是半途而廢。)
701.Emptbayug qmpah ga o ungat qnhdaan na.
   (工作半途而廢的從未有完成的工作。)
702.Gmbayug su mimah sinaw o kkmalu su nanak.
   (你喝酒能節制是對你自己好。)
703.Gmnbayug nami mimah sinaw dga, niqan msngari ka buhug nami da.
   (我們喝酒節制後才有剩餘的錢。)
704.Paah gnbayug mu mkan dga, malu hari ka pihu mu da.
   (我自從在飲食上節制後我的胃(病)好多了。)
705.Paah qnqan rumul do, asi kbayug mimah ni mkan ka tama mu.
   (我父親從患了肝病後在飲食上很節制了。)
706.Kkbayug na psapuh mnarux o rinah mrana ka mnarux na.
   (他因懶惰去看病他的病情就每況愈下。)
707.Kmnbayug ku smbu bowyak mnlala balay o saw smkrawah!
   (我多次射山豬未命中,好可惜!)
708.Knbayug su mtmay sapah wauwa o spung hari, asi skingal.
   (你這樣朝秦暮楚的進到女人家,要收斂些,就專一吧!)
709.Mnbayug qmpah ka hiya uri.
   (他工作也曾半途而廢(工作不做完成)。)
710.Nbayug su binaw smmalu sapah ga, sklaan bgihur do hrahun na do o!
   (你如果拖拖拉拉的蓋房子看看,颱風一趕上就會被摧毀。)
711.Pbayug pqpah knan ka bukung.
   (族長使我工作中途辭掉。)
712.Miyah pkbayug knan mkan ku nhapuy su ka kuyuh mu.
   (我妻子來阻擾我吃你的飯。)
713.Ini pnegbayug eimah na sinaw bitaq mknrikit busuk.
   (他喝酒不會節制,喝到醉倒在地不起。)
714.Yasa uqun mnarux ni ki ka sbayug na qmpah.
   (他因為患病所以工作才沒做完。)
715.Saw skbayug miyah teumal empprngaw ni musa.
   (老是不全程參與討論就走了。)
716.Sknbayug ku na qmita ka qqpah mu.
   (他把我的工作表現看成是沒頭沒尾。)
717.Tbbayug qmpah kana ga, asi ku tgamil hi ka yaku.
   (大家工作都半途而廢,我堅持做到底。)
718.Klaun su ima ka tgbayug qmeepah?
   (你知道誰工作會半途而廢?)
719.Tmnbayug ku mtmay sapah wauwa dga, ungat seejiq pstmay da.
   (我不專心地去和小姐交往時,就沒有人接納我了。)
720.Tnbayug qmpahan nii o pusu ddawi.
   (沒做完這田地是位很懶惰的人。)
721.Ttbayug na qmpah o ungat seejiq smbarux jiyax hyaan.
   (他因工作懶散,沒有人願意和他換工。)
722.Byuga su mtmay sapah wauwa.
   (和女孩子交往要專心。)
723.Byugi ka mimah sinaw, iya bitaq trrisuh busuk.
   (喝酒要能節制,不可喝到酩酊大醉。)
724.Iya bygani qmpah peedawi ka laqi su.
   (別讓你的孩子工作養成懶惰的習性。)
725.Lala bi bbaki ka qmpahan mu miyah tmbbulang.
   (我的田地很多鳥來吃雞母蟲。)
726.Nkbbaraw bi kana ka sibus embanah ta hki msa ku!
   (我希望我的紅甘蔗都是很長,多好呢!)
727.Saw skbbaraw smmalu sapah ka klwaan hiya.
   (那個國家老是塔建高樓大廈。)
728.Pbaya qmpah ka laqi mu o ini biyaw embbruq baga na.
   (我的孩子不熟悉工作,他手很快就起水泡。)
729.Qmnbbruq ku qmita ngahut baga lupung mu.
   (我把朋友手上的肉繭看成是水泡。)
730.Tbbruq baga qqeepah kana o saw hrahu baga na tgblaiq ka hiya.
   (所有人的手都因工作起水泡,他的手光滑。)
731.Tgbbruq bi baga na ga o drumut na qmpah.
   (那手比較會起水泡的是因他很認真工作。)
732.Tbbrqan bi sqeepah ka baga mu.
   (我的手工作時很容易起水泡。)
733.Dmptbeeba smapuh ka qpahun dha.
   (他們工作是治療多頭膿瘡的。)
734.Yaa hmuya hki asi kbeeba esig kana ka ruwan sapah nami ga!
   (不知怎麼了我們家每個人都得了多頭膿瘡。)
735.Knbeeba mnarux mu o 1 idas ini ku qeepah.
   (我長的多頭膿瘡痛得我一個月沒有去工作。)
736.Pnkbeeba utux ka sapah na.
   (他家人長多頭膿瘡是神明給的。)
737.Spbeeba kana sapah na ka knhmtan na.
   (家人都很多頭膿瘡是因他作壞事引起的。)
738.Tbeeba kana ka sapah na ini rangi.
   (他家每一個人都長多頭膿瘡沒有留一個是好的。)
739.Gmbeebu tdruy smmalu ka qpahun mu.
   (我的工作是專做車的骨架。)
740.Aji su kkbeebu mtakur o qlahang ka mksa su.
   (為了你不會重重的跌倒要小心走路。)
741.Tbeebua su mtakur qlahang ka mksa.
   (小心走路不要跌倒。)
742.Tbeebuun ima ka dngiyah?
   (誰要做客床的骨架呢?)
743.Dmptbeenux taalang ga o tnbarah kana.
   (那平原的部落都是遷來的。)
744.Emptbeenux ku smlaq paah sayang da.
   (我從今天起在水田耕作了。)
745.Gbeenux mu kmari smlaan sapah ka qngqaya mkari dxgal nii.
   (這挖土機是我用來整平蓋房子的地。)
746.Gmbeenux psapah ka seejiq ga taalang hiya.
   (住在那部落的人挑平地蓋房子。)
747.Gmnbeenux qmpah paah seuxal ka dhiya o endhiya kana ka dxgal breenux.
   (從以前在平地工作的人,平地都是他們的地。)
748.Mgbeenux taan paah dgiyaq ka gsilung paru.
   (從山頂看海像平原一樣。)
749.Mkmpbeenux ku pqeepah lqian mu, ki ka smtama qngqaya paru.
   (我想讓孩子在平地工作,才用得到重機械。)
750.Spbeenux ku na pqeepah ka rudan mu ga, qrasun mu balay.
   (我父母叫我在平地工作我非常高興。)
751.Ga tmbbeenux qmpah ka hiya.
   (他們在專找平的田裡。)
752.Tbneexan na ka pspahan.
   (蓋房子的地他整平了。)
753.Tbnxanay misu haya ka phigan su sapah.
   (我幫你整平要蓋房子的地。)
754.Bnbeybay su phgliq manu ka lukus su bgurah gaga?
   (你那新衣服被什麼給撕裂了?)
755.Gmnbeybay ku hgliq qabang smais ka qpahun mu.
   (我做過的工作是縫補破舊的布毯。)
756.Saw aji kkbeybay mhgliq tqrian buwax ka lubuy o asi ka bgurah.
   (為了使米袋裝米不破裂就拿新的袋子。)
757.Kmnbeybay lukus mu knbgurah lukus na ka seejiq kiya.
   (那個人因穿新衣服而把我舊衣服看作是破爛的。)
758.Manu saan su sgbeybay lukus dha, niqan bgurah ka nnisu ga.
   (你自己有新的衣服,你去破舊衣服的那邊做什麼。)
759.Skbeybay bi lukus ka qmeepah.
   (工作會使衣服破爛。)
760.Dmptbeyhuy smlagu elug ka qpahun dha.
   (他們是職業是開路截彎取直。)
761.Nbeyhuy binaw gasil sapah su ga, sita su huya sun ptgmiya?
   (你房頂的樑木彎彎曲曲看看,看你怎麼壓綁?)
762.Ma su saw skbeyhuy mksa wah.
   (你怎麼老是彎著身走路。)
763.Ttbeyhuy na xiluy smluun sapah o ki qpahun na.
   (經常弄彎鋼筋拿來蓋房子是他的職業。)
764.Bhiyun su knuwan ka xiluy smluun su sapah?
   (蓋房子的鋼筋你什麼時候要弄彎?)
765.Iya tbtqani gikus ka tnbgan dha, aji maah ttabug su da.
   (別讓別人飼養的家畜被竹刺陷阱刺到,否則你的家畜養不好。)
766.Tama mu o spbeytaw ku na psluhay paah bilaq.
   (我父親從小就訓練我跳遠。)
767.Pbwtani haya ka bngbang ddamux sapah baki su.
   (幫你祖父要蓋屋頂的鐵皮做成浪板。)
768.Miyah namu tksadu o embgay ku 1 jiyax 10,00 pila.
   (你們來打工一天要給你們1,000元的工資。)
769.Smbbgay bi pila ka plabu sapah.
   (租房子會給很多租金。)
770.Nii ku tmbbgay pila qnpahan dha.
   (我正在發放工資。)
771.Kana bbgihur ga muda klwaan isil ga o qmhdu maax sapah.
   (所有經過其它國家的颱風吹垮了整個房子。)
772.Dmpsbgihur ngahu ka dhiya.
   (他們是吹涼風的人。)
773.Dmptbgihur o mkla bi qmita karat eiyah bgihur.
   (氣象家很了解颱風來臨的氣候。)
774.Gmnbgihur nami psmiyah hhraan ngiraw ka yami.
   (我們期待颱風使香菇生長。)
775.Sbgihur bi ka babaw ngahu.
   (崖頂經常刮風。)
776.Ga musa sgbgihur babaw ngahu.
   (去崖頂吹風。)
777.Baki mu ga sknbgihur na embahang ka hnang quyux paru.
   (我的祖父把下大雨的聲音當作是風吹的聲音。)
778.Ssbgihur na o rwahi ka rhngun.
   (要吹風就把門打開。)
779.Dmbglaw rmukal btunux ka qpahun dha.
   (撬起石頭是他們的工作。)
780.Manu mneglaw ka pusu sapah gaga?
   (那家的根基是什麼東西使它撬起來的呢?)
781.Mnkbglaw kana ka sapah.
   (家都已撬起。)
782.Sknbglaw na lhkah ka mshjil.
   (他把重的東西當作是輕輕的撬起。)
783.Tmnbglaw nami radax qhuni hmrgu paah dgiyaq ka yami.
   (我們撬起大木材使其從山上滑下。)
784.Bglaga su qdrux qmpahan mu ha.
   (你不要撬起我田裡的砌石牆。)
785.Gbgu mu smahug ka wihi nii.
   (這湯瓢是我舀湯用的。)
786.Gmnbgu ku rudux mimah ka yaku.
   (我只喝雞湯。)
787.Saw kkbgu rapit ka piimah su pyian su o shgani 1 kayu.
   (你要給祖母喝的飛鼠湯,裝滿一個大木碗。)
788.Mgbgu uma nimah mu yaku ka bgu tuwil.
   (我把鰻魚湯喝成蝦虎魚湯。)
789.Nkbgu bi qsurux balay ka mahay ta ska hidaw hki msa ku!
   (我希望中午能喝U+9BDD魚湯!)
790.Asi ku pmbgu mimah, wada qhduun mkan ka hiyi na da.
   (肉都吃完了,只好喝湯了。)
791.Seejiq mtalang o ini hari pnegbgu mimah.
   (愛跑步的人不適應喝湯。)
792.Sknbgu na powri qwarux mimah ka bgu lxi skuy.
   (他把箭筍湯喝成黃籐心湯。)
793.Kana beyluh o ida tgbgu layan ka malu bi mahan.
   (所有的豆類以綠豆湯比較好吃。)
794.Ima tnbgu ka nii, ma mshaya mahan.
   (這湯的主人是誰,怎麼喝起來很奇怪!)
795.Pmbgua su mimah ka isu mtalang sayang.
   (你現在要跑步不要喝湯。)
796.Iya plukus bgurah ka qmpah.
   (工作不要穿新衣。)
797.Kana bbgurah lukus ga o tninun ima?
   (那些新的衣服是誰織的?)
798.Dmpsbgurah smalu tdruy ka qpahun dha.
   (他們的職業是製造新車。)
799.Dmptbgurah smmalu qngqaya o ida dhiya kana.
   (所有做新的器具都是他們。)
800.Empeebgurah hana tninun ka towkan bgay mu sunan.
   (我要給你的背網是新做的。)
801.Ini ta ryuxi ka uuda ta o manu ka empkbgurah na hiya?
   (我們的要做的事不改的話會有什麼創新呢?)
802.Empsbgurah ku tmatak ka hmaan mu payay.
   (我要種稻的地是新開墾的。)
803.Emptbgurah smmalu qngqayay ka qpahun nami.
   (我們的職業是專門要做新的器具。)
804.Gbgurah misu smquri ka ubung dsun su sjiqun.
   (妳要帶作嫁妝的織布機我要給妳做新的。)
805.Gmbgurah marig qngqaya jiyun ruwan sapah ka mha sjiqun.
   (要嫁出去的家庭用品都是買新的。)
806.Gmnbgurah ku miing ghak trabus hmaun mu.
   (我找過新的花生品種拿來種。)
807.Pila pnsku mu ka gnbgurah mu marig tdruy.
   (我用存款的錢來買新車。)
808.Asi kbgurah kana ka elug gnleegan nami.
   (我們開過的路都變成新的。)
809.Kkbgurah towkan dsun su bbuyu o bbarah misu tminun.
   (你去打獵要是帶新的背網我就重新編給你。)
810.Embarah ta kmbgurah ka tkuyan ta masu.
   (我們播種小米的地我想要重新開墾。)
811.Kmnbgurah ku qmita tdruy rnsuhan na tqliwaq.
   (我把他車子擦亮看成是新的。)
812.Knbgurah sapah na o ini na srciqi.
   (他家乾淨得一塵不染。)
813.Lpaxan ka pucing ga, maabgurah qtaan da.
   (刀磨的時候看起來變成新的。)
814.Mgbgurah sowki mu ka sowki na.
   (他新的鐮刀像我的一樣。)
815.Mkmpbgurah ku smmalu sapah aji biyaw.
   (我想不久要蓋新的房子。)
816.Mnegbgurah bi mnhungul jiyun na ka snaw bi kiya.
   (那個男子漢喜歡配新的利器。)
817.Msnbgurah nami bhniq ka qbsuran mu snaw.
   (我和我哥哥為了新的弓而爭。)
818.Nbgurah bi ka brunguy ga bsiyaq do mkatay npaan na bunga.
   (原來新的背簍因揹地瓜用久了會破。)
819.Nkbgurah bi ka patus ta hki msa ku.
   (我希望我的槍是新的。)
820.Ini pnegsbgurah quri naqih qneepah ka seejiq o saw sgealu.
   (不會改變成新的人是很可憐。)
821.Pnsbgurah na lnglungan ga, wada asi kmpriyux maakingal nak seejiq da.
   (他因反省使他變成新造的人。)
822.Ppsbgurah ta krana malu kndsan o naa ta kdrmtun balay.
   (我們的重新改變成長應該在這方面努力。)
823.Kngkingal hngkawas o ida miyah pxal psbgurah sminaw ayug ka quyux paru.
   (每一年都會有ㄧ次大雨沖刷山谷。)
824.Manu bi pusu na ka sbgurah su muudus?
   (為了什麼因素使你重新生活?)
825.Wada sgbgurah tdruy paapa ka laqi su.
   (你的孩子因坐新車子而去。)
826.Saw skbgurah mlukus ka risaw gaga.
   (那個年輕男孩老是穿新衣。)
827.Sknbgurah na mgay knan ka qabang smudal.
   (他把舊的布毯當作新的送我。)
828.Smbbgurah bi lukus ka wauwa na.
   (他的女孩很多新衣服。)
829.Wana kari Utux Baraw ka embiyax smbgurah lnglungan seejiq.
   (只有神的話才能使人心更新。)
830.Spsbgurah na ptucing knan ka pucing ppdagit na.
   (他要拿來當聘禮送的刀託我做新。)
831.Tgbgurah bi ga ka asu mu qsurux.
   (那個比較新的漁船是我的。)
832.Nii ku tmbbgurah sapah mqijing ku wauwa.
   (我正在重新蓋房子要迎娶。)
833.Tmnbgurah ku smmalu puniq ka yaku.
   (我專做新的槍。)
834.Ttbgurah na tdruy o mnlala na priyux ka tdruy.
   (因他喜歡新車經常換車。)
835.Sbgraha ta ka nuda ta.
   (我們來改變我們的行為。)
836.Sbgrahan na ka elug qmpahan na.
   (他把到他田地的路重新建造。)
837.Sbgrahaw ta smmalu ka smudal sapah.
   (我們來重新改建舊的房子。)
838.Sbgrahay ta ka hakaw smudal hi da.
   (我們來重新建造舊橋。)
839.Sbgrahi smmalu ka rpun su hmbuy hi da.
   (你那會漏水的倉庫重新建造吧。)
840.Sbgrahun mu tmatak ka tkuyan mu masu.
   (我要播種小米的地要重新開墾。)
841.Sbgrahanay misu tminun ka brunguy paan su payay.
   (我要幫你重新編你要揹稻子的背簍。)
842.Dbgus ka dmeimah nii.
   (這些都是酒鬼。)
843.Emptbgus ku galiq laqi rbnaw mahu ka qpahun mu.
   (我的工作是專洗嬰孩的尿布。)
844.Nkbgus kana binaw qabang ga, ki pxaun su mahu.
   (所有的布毯都被尿尿看看,你會發整天的時間來洗。)
845.Smbbgus bi qabang ka laqi, msmay ta bahu.
   (常常尿布毯的孩子,很辛苦地拿來洗。)
846.Tmnbgus mahu galiq laqi kana ka bubu.
   (所有的母親都洗過孩子的尿片。)
847.Ttbgus na mahu galiq laqi o ensuwil tgsaang.
   (她經常洗小孩子的尿布有時候埋怨生氣。)
848.Sbgsay bi bowyak ka huling ha, kasi brinah.
   (狗可能被山豬灑尿,否則狗就會放棄追捕。)
849.Dmpkbhbih qmpah ka dmpeedawi.
   (懶惰的人工作不完整。)
850.Empbhbih qmpah ni maalax ka hasaw uwit qeepah.
   (工作不完整的人時爾工作時爾放棄。)
851.Kmbhbih qmeepah ka empdawi.
   (懶惰的人工作不完整。)
852.Iya uda tmbhbih qmpahan mu.
   (不要專門經過我的田地打亂。)
853.Bhbihaw mu qmpah ka payay.
   (讓我來隨隨便便地除稻穀的草。)
854.Iya bhbhani haya ka qmpaha seejiq.
   (不要隨便去弄亂別人的田地。)
855.Gbhgay mu lukus mahu ka masaq nii.
   (我用這肥皂來清洗衣服。)
856.Mnegbhgay bi sapah niya.
   (他的家很乾淨。)
857.Ini pnegbhgay sapah na.
   (他的家不適合乾淨。)
858.Pnsbhgay na mahu ka lukus na bhgay.
   (她的白衣服洗得很潔白。)
859.Skbhgay sbahu lukus ka masaq.
   (肥皂使衣服洗乾淨。)
860.Spbhgay na pbahu ka lukus na.
   (他把衣服託人洗乾淨。)
861.Ttbhgay na rmisuh dqras o ki qpahun na.
   (他的工作是美容師。)
862.Tbhgaya su mlukus ka musa qmpah.
   (你去工作不穿白衣服。)
863.Tbhgayaw mu mahu yaku ka lukus bhgay.
   (讓我把白衣服洗的很乾淨。)
864.Nangal paah qwarux ka bhkaw.
   (黃藤的內莖是黃藤剝過後取來的。)
865.Kkbhraw su quri malu qpahan o asi su ka mnatas malu ptasan.
   (你要尋找好的職業你必須有很好的學歷。)
866.Mnbbhraw nami ka miyah ni dhuq nami hini sayang.
   (我們今天來這裡是前後追過來的。)
867.Gnbhring mu ka sapah.
   (我的房子是用我的靈氣換來的。)
868.Ntbhring bi ka snaw ta msa ku o ungat wah!
   (我希望我的丈夫很有靈氣捕捉獵物,但沒有呢!)
869.Tbhringaw ta ka rqnux msa ku o ini seedal wah.
   (我很想對捕捉水鹿擁有靈氣,但我沒有呢。)
870.Dmptbhruy xiluy ka qpahun dha.
   (他們的工作是弄彎鋼筋。)
871.Emptbhruy qnawal ka qpahun nami.
   (我們的職業是專弄彎鐵器。)
872.Bhriyi isu ka xiluy smluun sapah.
   (你來弄彎建房屋用的鋼筋。)
873.Empsbilaq ku paah sayang da.
   (從現在我要謙卑了。)
874.Gbilaq hmilit paah hiya ka isu.
   (你從那邊一點一點的取。)
875.Mnegbilaq eimah na sinaw.
   (他酌量的喝酒。)
876.Mnqbilaq paah tqring qhuni ka gaga.
   (那個木碎片是從木頭的那一端。)
877.Msnbilaq dxgal ini tuku qpahan ka laqi.
   (孩子為了地小不夠耕作而爭執。)
878.Smbbilaq mimah sinaw ka seejiq o ana rabang.
   (酌量地喝酒的人真好。)
879.Sblaqay ta mimah ka sinaw.
   (酒我們一點一點的喝。)
880.Dbili psquyux qmpah ka dhiya.
   (他們冒雨淋濕工作。)
881.Dmpsbili psquyux drumut dha qmpah.
   (他們冒雨淋濕努力地工作。)
882.Empsbili ta psquyux qmpah ka kiya.
   (等一下我們會冒雨淋濕的工作。)
883.Sbbili kana ka qngqaya sapah tnmayan qsiya.
   (因家具被水滲透都成潮濕味。)
884.Iya sbili qmpah, qrhqun su hug?
   (不要淋濕工作,難道你會長壽嗎?)
885.Ttbili dha psquyux qmpah o ini dha si manu.
   (他們不介意淋濕工作。)
886.Psbliun mu psluhay psquyux qmpah ka laqi mu.
   (我要讓我的孩子學習被雨淋濕工作。)
887.Biqir o sqapah waru.
   (甲狀腺腫長在脖子上。)
888.Dmptbiqir qhuni psping dha sapah ka dhiya.
   (他們是專處理樹瘤拿來作家的妝飾品。)
889.Nbiqir ka waru mu o wada embrinah snpuhan mu.
   (我的脖子原有甲狀腺腫經過治療後消了。)
890.Nqbiqir bi qulit ka spsping ta sapah hki msa ku.
   (我期盼用檜木瘤來妝飾我的家那該多好。)
891.Smbbiqir bi qhuni ka mnegsping sapah.
   (喜歡妝飾家的人很需要樹瘤。)
892.Gaga jiyax tmbbiqir, maah na.
   (等一下會來啦! 他在處理樹瘤。 )
893.Tbqirun mu qulit msping ka sapah mu.
   (我要用檜木瘤妝飾我的家。)
894.Tbqranay misu haya qulit msping ka sapah su.
   (我來用檜木瘤妝飾你的家。)
895.Ana rudan ka baki mu o embahang bi ka birat na.
   (我祖父雖然老但他的耳朵很靈。)
896.Kana saw brbirat na ga, paah knan ki da.
   (把所有的耳朵拿給我好了。)
897.Dmpgbirat babuy ka qpahun dha.
   (他們的工作是取豬耳朵。)
898.Empsbirat ku qowlit qnpahan mu ka sayang.
   (今天我要拔除我田裡的老鼠草(spriq qowlit)。)
899.Ana gaing embahang o maabirat na kiya.
   (既使很遠也聽得到因為他的聽力好。)
900.Mnegbirat bi qowlit ka qmpahan mu.
   (我田裡適合長老鼠耳草。)
901.Pmbirat embahang.
   (用耳朵聽。)
902.Ini pnegbirat qowlit ka qmpahan o malu kiya.
   (田地不適合長老鼠草是很好的。)
903.Psbirat bi tqbahang hnang samat ka huling.
   (狗很會聽野獸的聲音。)
904.Tkbirat bi embahang kari Utux Baraw ka pnrhulan su.
   (你的教會頃聽上帝的話。)
905.Ksugun bi rudan Truku paah sbiyaw ka bisi.
   (從以前太魯閣族的老人很怕受詛咒而生病浮腫。)
906.Gmbisi smapuh ka payi mu ga, yahan dha bi mangal.
   (我祖母常常被人請來專門治療浮腫病。)
907.Gmnbisi ku dmmhaw ga, paah dapil gmksa tunux mllabu.
   (我觀察得浮腫病從腳到頭浮腫。)
908.Dmnuuy dhiya nanak ka seejiq kiya o asi kbisi kana ruwan sapah na.
   (殺自己的那個人而使他全家人因受詛咒生浮腫病。)
909.Pnbisi knan sayang o qnnaqih rudan mu wah!
   (現在我得浮腫病是我父母不好的緣故!)
910.Embsian na ka sapah na ga, wada mkrsung kana ka laqi na.
   (他使家得浮腫病,他的孩子全都死了。)
911.Embsiay su bi ka sapah ta, raraw bi kiya.
   (你決不要讓我們的家得浮腫病。)
912.Embsii binaw sapah su ga ana huling empknkgus.
   (你的家得浮腫病看看連狗全都會死。)
913.Embsiun su ka sapah su ga, mksaw sgealu ka laqi su hici.
   (你家若得浮腫病以後孩子會很可憐的。)
914.Iya embsyani pgqraqil ka sapah su.
   (不要讓你家得浮腫病而受苦。)
915.Empbisur ku qmpahan mu yaku uri da.
   (我也要在我田裡養蚯蚓。)
916.Hrigan ta quci babuy ka qmpahan o empeebisur ka miyah smbling hiya.
   (蚯蚓會在倒在田裡的豬糞鑽洞。)
917.Ini su qbahang kari o emptbisur smbtan mu qaraw sunan.
   (你不聽的話我會用竹鞭鞭打你到有鞭痕喔。)
918.Gnbisur pngahi ka qsurux.
   (魚是用蚯蚓來釣的。)
919.Saw kkbisur kana ka qmpahan su o rusi quci rudux.
   (為了讓你的田長滿蚯蚓就撒雞糞。)
920.Knbisur qmpahan mu o quci bisur kana ka qmpahan.
   (我田裡因遍地是蚯蚓所以滿地是蚯蚓糞。)
921.Mnegbisur bi ka qmpahan mu.
   (我的地適合長蚯蚓。)
922.Nbisur kana ka qmpahan hiya o wada uqun rudux da.
   (原來田裡的蚯蚓都被雞吃掉了。)
923.Gaga tmbisur ga o mha pngahi qsurux.
   (在挖蚯蚓的那些人是要去釣魚。)
924.Ttbisur dha o wana qmpahan mu yahan dha kmari.
   (他們經常到我田裡挖蚯蚓。)
925.Tbsurun mu ka qmpahan mu o skmalu nhuma ka quci na.
   (讓蚯蚓在我田裡是因牠的糞便對農作物有益。)
926.Tbsrani haya ka qmpahan baki su.
   (替你祖父的田地養蚯蚓。)
927.Paah hini ni bitaq ayug ga ka ayus dxgal ta.
   (我們土地界線是從這裡到那山谷止。)
928.Bnitaq hini ka niyahan mu.
   (我到過這裡為止。)
929.Nqbitaq bi pusu qsiya hi ka yahan na smtrung mapa hki msa ku.
   (我希望他能到水源地那裡來接著揹東西該多好。)
930.Paah knsaang mu do asi na qbitaq hiya.
   (自從被我罵之後他就受夠了。)
931.Snegbitaq na driq dowras ka qmpah.
   (他的耕地直到懸崖邊。)
932.Btaqay ta ribaq ka dmahaw rapit.
   (我們放飛鼠的套頸陷阱到後山的為止。)
933.Btqanay su mhada rumul ka eimah sinaw.
   (你喝酒不要喝到肝硬化。)
934.Biyaga su miyah da lawa cih han.
   (你怎麼那麼早就來稍待一會兒。)
935.Gmnbiyax ku kacing smtama ka qmpah.
   (我依靠牛工作。)
936.Mnbiyax paah bilaq lnglungan na.
   (他從小意志力就強。)
937.Nbiyax tama kana ka qmpahan ni sapah nami.
   (我們的家和田地是父親的努力得來的。)
938.Nkbiyax su nanak uri wah.
   (你自己也應該努力。)
939.Pnkbiyax mu dmudul paah bilaq ka laqi mu.
   (我從小就鼓勵孩子。)
940.Qmpah ni matas o ida mdka bi smbiyax kana.
   (工作和讀書一樣需要努力。)
941.Tgmbiyax qneepah na.
   (他工作能力比較強。)
942.Kbyaxa ta qmpah ka embrax ta han.
   (我們趁著年輕的時候努力工作。)
943.Kbyxani bi dmudug aji tqsuqi mimah sinaw ka laqi.
   (我們要努力教導孩子不過度喝酒。)
944.Biyi qmpahan mu ka ga daya hiya.
   (在上面那個是我的工寮。)
945.Knbkal btunux hiya o ida empssunu yahan quyux paru.
   (那裡的石頭崩裂的程度,遇到下大雨時一定會坍方。)
946.Qulung wada mkbkal ka rudan tnrqilan ga, ini rahuq.
   (老人一旦被虐待而崩逝,一定會來報復的。)
947.Hana ku mnkal ka yaku wah!
   (我剛剛娶親過!)
948.Tbbkiluh kana ka ruwan sapah na.
   (他全家都得疥癬。)
949.Mntakur dgiyaq ka tama mu o asi ku bi kbklit mapa hyaan bitaq sapah.
   (我父親在深山跌倒讓我彎腰揹回家。)
950.Iya ku yahi smqarat, nii ku tmbklit .
   (別來打攪我,我正忙做陷阱固定器。)
951.Dmpsbkraw qmpahan ka dhiya.
   (他們是做田地圍籬的人。)
952.Dmptbkraw ka sapah dha.
   (他們的家是專做彈簧的。)
953.Iya kbkraw nanak marig, brigi rahuq na hi uri.
   (別都買彈簧,也要買其它的。)
954.Tbkraw tleengan ka isu paah sayang da.
   (從現在起你要做沙發椅。)
955.Bkragun mu hmtur ka elug qmpahan.
   (田地的路我要圍起來。)
956.Bkrganay misu ha ka gasu hmaan phpah.
   (你種花的地我幫你圍起來。)
957.Dmbkug qpahun ka dhiya.
   (他們是安排工作的人。)
958.Dmptbkug saw bkgun ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門安排工作的。)
959.Empbkug ku qpahun sunan.
   (我要叫你安排工作。)
960.Gbkug mu smmalu sapah blbil ka gasil nii.
   (這繩子是我用來作為蓋房子的準線。)
961.Asi kbkug tdruy ka qpahi isu da.
   (你就去做排列車子的工作好了。)
962.Mkmbkug ku kana qpahun mu ka sayang.
   (今天我想安排我所有要做的事。)
963.Ini pnegsbkug qngqaya ruwan sapah na ka seejiq kiya.
   (那人不會整理好他家裡的東西。)
964.Pnsbkug ima ka erut sapah gaga?
   (那房子的柱子是誰排列的?)
965.Ssbkug su tmgjiyal o brahi.
   (你的戰爭策略要改。)
966.Tmnbkug ku asu gsilung ka qpahun mu.
   (我的工作是專門排列船隻。)
967.Bkganay misu ha ka qpahun su.
   (你的工作我要幫你安排好。)
968.Dmptbkuy ka qpahun dha.
   (他們是捆工。)
969.Emptbbkuy ka qpahun na.
   (他的工作是專門綑綁東西的。)
970.Mnegbkuy bi qwarux tmdhug sapah ka Truku.
   (太魯閣族人蓋房子喜歡使用藤條來綁緊。)
971.Wada ptgbkuy wahir mtucing dowras ka baki na.
   (他祖父因被蔓藤纏住墜崖而死。)
972.Snegbkuy na qwarux mkuy ka wahir.
   (他把蔓藤當作藤條來捆綁東西。)
973.Gaga tmbbkuy sapah ka rayi mu.
   (我姐(妹)夫在找綑綁房子的東西。)
974.Tmnbkuy ku xiluy smmalu sapah qpras ka yaku.
   (我做過綁鋼筋蓋房子的工作。)
975.Bkiyun mu nanak ka pntgmiya sapah mu.
   (我屋頂茅草的壓條我要自己來捆綁。)
976.Bkyani haya ka xiluy sapah qpras lupung su.
   (替你朋友把蓋房子的鋼筋捆綁起來。)
977.Aji na kkblbil o qlahang.
   (如果不要使它拉長就要小心。)
978.Mnegblbil bi baga eadas na sapah ka lupung mu.
   (我朋友喜歡拉著我的手到他家。)
979.Pnblbil ku eusa qmpah.
   (我是勉強被拉去工作的。)
980.Iya psblbil sjiqun, maah nanak.
   (不要勉強拉別人,會自己來的。)
981.Miyah sgblbil knan ka laqi su.
   (你孩子陪我拉。)
982.Smblbil bi musa qmpah ka empeedawi.
   (很耐煩地拉懶惰的人去工作。)
983.Tmnblbil ku tdruy nnaqih ka qpahun mu.
   (我做回收舊車的工作。)
984.Blblanay misu haya gmabal ka wahir bunga su.
   (我會幫你拔你的地瓜藤蔓。)
985.Bling sapah ka gaga.
   (那是住家的窗戶。)
986.Dmpgbling ka qpahun dhiya.
   (他們的工作是挖隧道的。)
987.Emptbling sapah ka qpahun na.
   (他的職業是做住家的窗戶。)
988.Gbling paah hini ka yamu.
   (你們從這裡鑿洞。)
989.Asi kbling kana ka qnabil sapah, nbuan bali puniq pais.
   (房子牆壁上的洞是被敵人的子彈打穿。)
990.Knbling btunux dowras hiya o ki pspahan tlaway.
   (懸崖上很多洞是燕子築巢的地方。)
991.Nkbling binaw dxgal ruwan sapah su ga, smiyus o!
   (如果你房子裡的地面有洞看看,是禁忌喔!)
992.Npsbling bi qmpahan mu ka elug dha hki msa ku tmaga.
   (我期待他們開路通到我的田地。)
993.Gaga pbling sapah ka hiya.
   (他在做住家的窗戶。)
994.Ini peebling sapah ka snalu su.
   (你做的不像住家的窗戶。)
995.Ini pnegbling ka sapah Truku sbiyaw.
   (以前太魯閣族的房子不會做很多窗戶。)
996.Pnsbling ima ka bling sapah su?
   (你住家的窗戶是誰做的?)
997.Smbbling bi smlaan ka sapah na.
   (他的家需要做很多窗戶。)
998.Spbling na knan ka bling sapah na.
   (他託我做他住家的窗戶。)
999.Tmnbling elug ka qpahun na.
   (過去他的工作是挖隧道。)
1000.Gblinga su qnabil sapah ha.
   (你不要把家的牆壁穿洞。)
1001.Gblingi paru hari ka sapah su.
   (把你住家的窗戶做大一點。)
1002.Hiya o blnga nanak ungat qnpahan na.
   (他只會大聲吼叫沒做過什麼工作。)
1003.Kmnblnga ku embahang kumay o kla kjiraw tdruy.
   (我把梟鴞的叫聲聽成熊的吼叫聲。)
1004.Mkmblnga ku mlawa o ini iyah ka nghak mu.
   (我想發出吼叫聲,但我發不出叫聲。)
1005.Pkblnga su kana do maah ku da.
   (你對我吼叫,我就會過來。)
1006.Sblnga bi ka sapah na.
   (他的家迴音大。)
1007.Tbblnga yayung gaga pngahi ka seejiq.
   (人在河邊釣魚都同時發出吼叫聲。)
1008.Iya hmut tkblnga embahang aji isu ka rngagan.
   (不要會錯意不是在說你。)
1009.Tmnblnga ku mlawa ayug hiya o ungat seejiq embahang.
   (我在那山谷大聲吼叫,卻沒人聽到。)
1010.Asi lu ‘blung’ dhuq sapah mu kana ka seejiq.
   (眾人「blung」突然到達我家。)
1011.Gmblung nami embahang hnang pncingan asu skaya.
   (我們聽到飛機墜海所發出的「blung」聲。)
1012.Asi kblung dhuq nhari ka miyah namu.
   (你們要來就趕快「blung」的一聲到。)
1013.Mnblung nami dhuq sapah na o asi pskluwi.
   (我們「blung」的到他家使他非常驚訝。)
1014.Nkblung namu dhuq kana hki, lu namu lu smkkingal miyah ga!
   (你們應該「blung」一起到,怎麼是一個一個來!)
1015.Tmnblung qmpah kana.
   (每個人都「blung」的工作。)
1016.Ttblung dha qmpah o ini qita baka.
   (他們經常「blung」不停的工作。)
1017.Tbblngan nami dmayaw qmpah ka lupung paru.
   (我們一起「blung」的幫親家工作。)
1018.Tbblngun nami haya dmayaw smmalu ka sapah na.
   (他的家我們要共同協力「blung」地蓋。)
1019.Tbblngani ta ha qmpah ka layan baki su.
   (我們一起「blung」替你祖父的綠豆園除草。)
1020.Kana blblus tahut ga o empkphing kana.
   (那些濕木燒起來時都會有濕液而熄滅。)
1021.Emptblus mhing tahut ka mqlahang sqama sapah.
   (消防隊為火燒家要救火。)
1022.Gmntblus ku mhing sqama sapah ka qpahun mu.
   (我的職業曾經是消防隊員。)
1023.Gmtblus nami mhing tahut ga, sqama ka duma nami.
   (我們在救火時,我們有些人燒傷。)
1024.Gntblus mu mhing tahut ka qsiya.
   (我曾用水來滅火。)
1025.Gtblus mhing tahut ka yamu.
   (你們去滅火。)
1026.Kntblus tahut na o psmdaruh nhapuy.
   (他的火勢不大使煮的東西不熟。)
1027.Mgtblus tahut mu ka tahut na.
   (他的火勢不大像我的一樣。)
1028.Mkmptblus ku pgsahu rmngaw sjiqun ga, mdakar ka kuyuh mu.
   (我很想對人潑冷水,我妻子阻止我。)
1029.Pahung na ka kuyuh kiya o mnegtblus bi kari na quri seejiq.
   (那個女人的脾氣說話很會對人潑冷水。)
1030.Mntblus ka qhuni pntahu su shiga uri.
   (你昨天燒的木頭也流出濕液。)
1031.Msntblus pgsahu rmngaw ni mtpgaliq msdangi.
   (男女朋友為了說話潑冷水而分手。)
1032.Qsiya ka pblus mu mhing tahut.
   (我用水滅火。)
1033.Pkblus tahut ka qhuni miiluq.
   (未乾的木材燒起來會流出濕液響著不易著火。)
1034.Ini pnegtblus pgsahu rmngaw sjiqun ka truku bi seejiq.
   (老實人不會對人說話潑冷水。)
1035.Pntblus ku rmngaw sjiqun o psbrinah ku msiqa duri.
   (我曾對人說話潑冷水時反而不好意思。)
1036.Wada sgtblus mhing sqama sapah ka laqi mu.
   (我的孩子為了失火家去救火。)
1037.Skntblus na qsiya mhing tahut ka slaq.
   (他把泥巴當作水一樣來救火。)
1038.Saw sktblus mhing tahut ka kuxul na.
   (他老是喜歡噴水救火。)
1039.Sptblus na mhing tahut ka nghak pphing tahut.
   (他用滅火器來滅火。)
1040.Stptblus na mhing saang mu ka kari na gmqsahur.
   (他用動人的語言消了我的氣。)
1041.Tmntblus pgsahu rmngaw knan ka seejiq kiya.
   (那個人曾對我說話潑冷水。)
1042.Tnblus su pgsahu rmngaw knan.
   (你曾對我說話潑冷水。)
1043.Tntblus mhing tahut ga o ima?
   (那個滅火的是誰?)
1044.Ttblus na mhing tahut o knssayang emphing ka tahut.
   (他滅火時火很快就被滅了。)
1045.Tblsa su pgsahu rmngaw seejiq ka isu risaw.
   (你這年輕人對人說話不要潑冷水。)
1046.Tblsaw ta mhing ka sapah ga sqama.
   (失火的家我們來去救火。)
1047.Tblsun mu mhing nghak pphing ka tahut.
   (我要用滅火器來滅火。)
1048.Tblsanay su mtahu plahan rudan su ka mhuriq qhuni.
   (你不要用濕的木材給你老人家烤火。)
1049.Iya tblsani pgsahu rmngaw brah seejiq ka snaw su.
   (不要在別人面前對你先生潑冷水。)
1050.Dmptblux saw blxun ka qpahun dha.
   (他們的職業是專門整理東西的。)
1051.Maah ku pblux sari sunan ka saman.
   (我要求明天去你那裡整理芋頭。)
1052.Bnaqig jiyun bi smmalu sapah qpras.
   (砂石是建造水泥房屋的最好材料。)
1053.Gnbnat mu kacing ka sapah mu.
   (我的家是賣肥牛賺來的。)
1054.Saw skbnat smngahan knan ka laqi su.
   (你的孩子老是說我肥胖。)
1055.Tgbnat bi qnthran ga o pnaah inu?
   (那位比較胖的是從那裡來的?)
1056.Hiya o ga jiyax tmbnat rmangay kntbnagan babuy na do ini kmusa qmpahan.
   (他在忙於欣賞他過胖的豬就不想去田裡了。)
1057.Bnbun o yahan bi uqun.
   (肥沃地農作物長的很好。)
1058.Kana bbngbing tahut ga o pntahu ima?
   (所有的那烈火是誰起的?)
1059.Dmbngbing saang ga o pnaah munan hiya.
   (那些發烈怒的人是從你們那裡來的人。)
1060.Empbngbing knuwan ka tahut su?
   (你生的火何時變烈火?)
1061.Gbngbing mu mtahu ka qhuni nii.
   (這木頭是我要用來燒成烈火的。)
1062.Gmbngbing gmaaw tahut srukan na babuy ka tama su.
   (你父親專用烈火來燒豬毛。)
1063.Gmnbngbing ku mtahu srukan dha bowyak ka yaku.
   (我為了他們燒山豬毛起烈火。)
1064.Gnbngbing mu ptbiyax mtahu ka mdngu djima.
   (乾的竹子是我用來催促烈火的。)
1065.Ana asi kbngbinag saang, ungat iyah na.
   (雖然如此大發烈怒沒有什麼用的。)
1066.Ma su marah maabngbing saang da, uxay su aji nsaw ki ga.
   (你怎麼突然變成發烈怒,你原來不是這樣的嘛!)
1067.Mkmbngbing ku msaang hyaan o ini iyah ka saang mu gmealu ku.
   (我想對他發怒,因我的愛發怒不起來。)
1068.Mnbngbing ni mtqudak ka tahut mu.
   (我的火從烈火漸漸 小。)
1069.Mnegbngbing bi ka tahut qhuni raus.
   (青鋼櫟樹木柴燒起來火很旺。)
1070.Msbngbing bi ka tahut su da.
   (你的火已經很烈了。)
1071.Mtbngbing bi ka tahut na muduh xiluy.
   (他煉鋼的火燒的很烈。)
1072.Pgbngbing mtahu ka tahut su.
   (你的火像烈火一樣。)
1073.Pnsbngbing mtahu ima ka nii?
   (這是誰起的烈火?)
1074.Psbngbing nhari ka tahut su.
   (快把你的烈火起大。)
1075.Wada ptgbngbing tahut teuduh ka laqi.
   (孩子因被烈火燒死。)
1076.Manu ka sbngbing su mtahu?
   (你為了什麼起烈火?)
1077.Sgbngbing pntahu mu ka hiya.
   (他靠我燒的烈火。)
1078.Saw skbngbing msaang ka kuyuh o mspahung ba.
   (老是發怒的婦女是脾氣很大。)
1079.Smbbngbing bi tahut ka smaruk samat.
   (燒獵物的毛需要用烈火。)
1080.Tbngbing sqama ka kana pntahu dha.
   (他們起的火都燒成烈火了。)
1081.Tgbngbing sqama ga ka pntahu mu.
   (那比較大的烈火是我燒的。)
1082.Gaga tmbngbing mtahu plahan ka hiya.
   (他起烈火要取暖。)
1083.Ima ka tnbngbing mtahu gaga?
   (那烈火是誰燒的?)
1084.Ttbngbing na mtahu o trmangan ka hiya da.
   (他經常燒烈火取暖使他全身起紅斑。)
1085.Bngbingaw mu mtahu ka qhuni gaga.
   (那木頭我要燒成烈火。)
1086.Bngbingay ta mtahu ka qhuni gaga.
   (那木頭我們來燒成烈火。)
1087.Hrahun su tmucing ka tasil o bngbingi mtahu han.
   (你要敲破盤石先用烈火燒。)
1088.Bngbingun mu mtahu qhuni ka btunux paru gaga.
   (那大石頭我要用木頭燒。)
1089.Bbnganay ta mtahu ka plahan hbaraw seejiq.
   (為眾人要烤的火我們燒烈火。)
1090.Empsbngci ku gmaaw ka baun yahun su mapa.
   (你要來揹的南瓜我要挑巨大的。)
1091.Mnbngci o maahili da.
   (原來巨大的變成最小的了。)
1092.Nkbngci bi 1 ka laqi ta hki msa ku psmiyah.
   (我期待有一個孩子長的非常巨大。)
1093.Gbcnganay ta mgay tlahi ka rudan.
   (我們選巨大的柚子給老人家。)
1094.Gbcngani mgay lpungan mniyah ka rudux gaga.
   (那些雞選巨大的給來賓。)
1095.Empeebngtuh burux ka sowki giyah su gaga.
   (你那把大鐮刀的柄要斷裂了。)
1096.Kmnbngtuh sowki na o nangi na aji qpahan.
   (他把鐮刀當作斷裂的是因為他不想去工作。)
1097.Saw skbngtuh qngqaya qqeepah na ka seejiq kiya.
   (那人用農具老是弄斷。)
1098.Tmnbngtuh ku bkaruh lmpax ka qpahun mu.
   (我的工作是專門磨斷裂的鋤頭公。)
1099.Mkmsbngut ku o wada embrinah, hawan bi msa ku.
   (我想打噴嚏卻沒有,實在很可惜。)
1100.Sknbngut mu embahang ka hiraw.
   (我把咳嗽當作是打噴嚏的聲音。)
1101.Ini iyah ssbngut ka wili.
   (水蛭不會因打噴嚏出來。)
1102.Sbngtaw ta peiyah ka wili msa ku o ini iyah.
   (我們想用打噴嚏使水蛭出來但沒出來。)
1103.Iya sbngtani quri brah seejiq ka bngut su.
   (你不要對著別人面前打噴嚏。)
1104.Gbngux mu tahut mhing ka qsiya nii.
   (這水用來滅火的。)
1105.Kmnbngux ku tahut qmita rulung mkyiayug.
   (我把沿著山谷的雲霧當作是煙。)
1106.Mnegtbngux bi ka alang lala sapah ga smlaan qngqaya.
   (工業區的工廠到處都是很多煙霧。)
1107.Nbngux kana ka ruwan sapah mu, snmayan mu smrus.
   (原來我家有很多灰塵,我很辛苦的來擦拭。)
1108.Iya ptbngux knux brah seejiq, sknux balay.
   (別在人面前放出屁味,很臭的。)
1109.Manu ka saan su sgbngux hiya, uqun su brah da.
   (你為什麼跟著有灰塵的地方去,你會得肺病的?)
1110.Ga tbngux mtahu da.
   (他起火冒煙了。)
1111.Nii ku tmbbngux ruciq ruwan sapah mu.
   (我在專門擦拭家裏的灰塵。)
1112.Tbngxa su mtahu ruwan sapah.
   (別在家中起火冒煙。)
1113.Tbngxaw mu mtahu ka kuwi bilaq.
   (讓我來起火冒煙驅趕小蟲。)
1114.Iya tbngxani ska rahul seejiq ka siyus quci su.
   (別在群眾中放屁味。)
1115.Mtbnilaq gsilung ka rbagan o eiyah bgihur paru.
   (夏天海起浪時颱風來臨的預兆。)
1116.Smbbnilaq bi krut ka baki mu pha na qmpahan.
   (我祖父需要很多鋸過的木屑要撒在田裡。)
1117.Mmaah ka huda ni bgihur paru o spbnilaq na gsilung.
   (下雪或是颱風要來時會使海起浪花。)
1118.Blaqay misu mdngu qhuni ka psrajing su mtahu.
   (我幫你削一些木片給你做起火的。)
1119.Blqani ku cih mdngu djima su psrajing mu mtahu.
   (替我拿一些你切過的乾竹子片起火。)
1120.Bnu o miyah tmbalung siyaw pnlaq.
   (海龜來海岸邊生蛋。)
1121.Smtarang meekan ka seejiq siida o ‘bowk’ sun na smipaq ka brah na.
   (人要挑釁攻擊時對自己搥胸發出「bowk」的聲音。)
1122.Mnegbowk hnang paqun ka brah na.
   (他搥胸發出「bowk」的聲音。)
1123.Knbowlaw na ka ngiyaw o pslhkah balay.
   (貓躍起時看起來非常輕盈。)
1124.Iya blawi pksa rahul seejiq ka laqi su empika, hlisun dha da.
   (別讓你跛腳的孩子在人面前躍起走路人家會譏笑的。)
1125.Qulung ku srahuq dowriq do o, “kaway ku, empaabowli su nanak”msa hmici kari ka rudan.
   (老人說:「當我死後,給我記住,你將會一無所有。」)
1126.Embahang hnang puniq ka rungay do asi kbowli ngungu wada qduriq kana.
   (當猴子聽到槍聲後就縮著尾巴逃走了。)
1127.Aji su kkbowli ngungu o uqi pahung kumay.
   (如果不使你膽小就吃熊膽。)
1128.Mkbbowli wada ni mkbbowli miyah ka mnsa lpungan na.
   (他去朋友那裡,空手去空手回來。)
1129.Hiya o mknbowli pnaah bbuyu ini biqi utux.
   (他運氣不好從獵場一無所有地回來。)
1130.Raraw bi ka mtgbowli rahul seejiq.
   (避免在大眾面前露出生殖器。)
1131.Iya ptgbowli brah laqi sun mu o kmnhkraw msaang knan.
   (我說不要在孩子面前露出生殖器反而向我生氣。)
1132.Empeebowluk ubal pahing na ka wawa rudux mu.
   (我的小雞翅膀的毛將來會很稀少。)
1133.Iya tblowki plukus rahul seejiq ka wauwa.
   (別讓女孩在眾人面前穿迷你裙。)
1134.Tgsbowlung bi brah seejiq ga o mnegpqita bi.
   (在別人面前比較會跳躍的是很愛現。)
1135.Saw mmaah ka bgihur paru o ‘bowng’msa tmpung ka gsilung.
   (颱風要來的時候海浪發出「bowng」的聲音。)
1136.Empkbowng pknarux psahug nuda su ka utux.
   (你做錯事神明要懲罰你病倒。)
1137.Emptbowng ku embahang tnpngan gsilung ka yaku sayang.
   (我現在要去聽海浪「bowng」的聲音。)
1138.Gmbowng mutung pspruq btunux ka qpahun na.
   (他的工作是專門點炸藥炸石頭發出「bowng」的聲音。)
1139.Msnbowng nami hnang pspruq btunux kiyig sapah mu.
   (為了在我家附近炸石頭「bowng」的聲音而我們起爭執。)
1140.Wada sgbowng embahang hnang tnpngan gsilung ka lupung mu.
   (我的朋友為了聽海浪「bowng」的聲音而去。)
1141.Spbowng psluhay embahang mrtaan ka hnang qowngu.
   (讓士兵試聽砲彈的聲音。)
1142.Ga tmbbowng embahang hnang manu ka dhiya?
   (他們專門在聽什麼「bowng」的聲音?)
1143.Bownga su pspruq btunux kiyig sapah mu.
   (別在我家附近炸石頭發出「bowng」的聲音。)
1144.Gnbownuk mu rudux plabu ka 1 lituk qmpahan.
   (一甲地是我用短毛的雞租來的。)
1145.Paah nami msnbownuk do asi ku tabug nanak ka yaku da.
   (我們為了毛少的雞爭吵後我就自己飼養了。)
1146.Bowraw msa qahan ka quyu paru.
   (大的蛇被踏到時會彈動。)
1147.Kkbowraw gsilung o asi ka yahan bgihur paru.
   (颱風來襲才會使海浪大。)
1148.Saw skbowraw mtkowri tjiyal ngahi ka tuwil.
   (被釣到鰻魚老是會掙扎的很厲害。)
1149.Tbrawa su qmqah quyu, qyutun su na da.
   (你不要踏蛇使牠彈動會咬你。)
1150.Tbrawan mu qmqah ka huling.
   (我踏著狗使牠彈動。)
1151.Iya tbrawi mtmay asu qsurux ka gsilung mmaah bgihur.
   (颱風來時不要使海浪進船。)
1152.Dhiya ka dmptbows mubus qsiya mhing tahut.
   (他們是消防人員。)
1153.Embbows bi muda qhqahur ka yayung.
   (河水會「bows」沿著河裡的石頭拍打。)
1154.Gbows mu murus qsiya ka sahug nii.
   (這杓子是我用來「bows」灑水的。)
1155.Gmbows ku qsiya mhing tahut ka yaku.
   (我用水「bows」滅火。)
1156.Gnbows mu mhing tahut ka qsiya.
   (我用水「bows」來滅火。)
1157.Kkbows mu murus qmpahan o ini tuku ka qsiya.
   (我要用水「bows」噴灑田地但水不夠。)
1158.Maabows qsiya kana ka ruwan sapah nrusan qsiya emphing tahut.
   (消防員噴水滅火時家裏面都變得「bows」水花四濺。)
1159.Mkmpbows ku murus qsiya qmpahan.
   (我想要在田地上「bows」灑水。)
1160.Nkbows quyux bgihur paru binaw ruwan sapah ga, empamanu kana ka qngqaya?
   (房屋內若被颱風的雨水「bows」打進來看看,看屋內的家具會怎麼樣? )
1161.Sknbows na sminaw tdruy ka sminaw sapah.
   (他清洗家園當作是「bows」沖洗車子一樣。)
1162.Tbbows murus qsiya mhing tahut kana.
   (他們都「bows」噴水滅火。)
1163.Tmnbows ku murus qsiya phpah ka shiga.
   (我昨天在花園「bows」灑水。)
1164.Tbowsaw mu murus qsiya ka phpah gaga.
   (那個花讓我「bows」澆水。)
1165.Tbowsi qsiya mhing ka tahut.
   (要用水「bows」噴灑滅火。)
1166.Nbqar su nanak uri, ungat pahung su?
   (你自己也該指責他,你沒有膽子嗎?)
1167.Bqari cih tqring na ka knuruh sapah su.
   (你屋脊的兩端稍微朝下一點。)
1168.Dmptbqbaq ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門採收菜莖的。)
1169.Emptbqbaq sari ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門取芋頭莖。)
1170.Bqbaqun su knuwan ka sari? maah ku dmayaw.
   (你何時要取芋莖?我要來幫忙。)
1171.Pntbqlit saku psahug ka siqa mu o ungat utux mu da.
   (你罰我跪下使我羞愧地無地自容。)
1172.Iya bi ptgbqlit brah hlmadan ka laqi kuyuh.
   (女孩子家別在姊(妹)夫面前露出膝蓋。)
1173.Tbqlitay ta psahug ka laqi ini qbahang rngagan.
   (孩子不聽話就要罰他們跪下。)
1174.Asi sbqri lnglungan mu ka snengahan su knan.
   (你侮辱我的,刺痛我的心。)
1175.Tbqria su bi ha, qlahang.
   (小心,你不要被刺到。)
1176.Dmpsbqru qhuni ka qpahun dha.
   (他們的工作是採樹瘤的。)
1177.Embbqru ka qaqay na o “nimah mu sinaw wah”msa.
   (他說:「我腳長很多肉瘤是因喝酒引起的。」)
1178.Gmnbqru ku qhuni psping mu sapah.
   (我專找樹瘤作為家裡的妝飾品)
1179.Asi qbqru qhuni kana ka ssping na sapah .
   (他家裏用很多的奇木樹瘤來裝飾。)
1180.Aji qqbqru ka pungu su o qlahang bi quri uqun.
   (如果不使你膝蓋長瘤那要注意吃的食物。)
1181.Tbqruun mu qhuni smbarig ka sapah mu.
   (我要在我家賣樹瘤。)
1182.Tbqraanay ta qhuni psping sapah ka laqi su.
   (我們讓你的孩子用樹瘤來裝飾家裡。)
1183.Qlahang, iya tbrqaani ka baga su.
   (小心,不要讓你的手長肉瘤。)
1184.Embbqrus kana ungat qpahan ka sipaw ga da.
   (對面有很多墓地沒有辦法耕作。)
1185.Pbqrsaw ta ka daya sapah su.
   (我們要在你家上面做墓園。)
1186.Hiyug quri brah mu ka isu.
   (你站在我的前面。)
1187.Kana brbrah ruru ga o psgaaw nanak.
   (那些鴨的胸脯都單獨放著。)
1188.Dmpsbrah dahu ka dhiya gaga.
   (他們是目中無人驕傲者。)
1189.Dmptbrah rudux kawa ka dhiya.
   (他們是專取火雞胸脯的人。)
1190.Embbrah sapah nami ka hiya.
   (他的家與我們家是面對面。)
1191.Empeebrah su ka higun mu.
   (我要站在你的前面。)
1192.Empsbrah bi hnigan na ka laqi su gaga.
   (你那孩子胸脯會是很挺。)
1193.Emptbrah nami rudux ka yami ini nami ekan tudu.
   (我們要專吃雞胸不吃里雞肉。)
1194.Gbrah qmlqah ka isu.
   (你專門踢胸脯就可以了。)
1195.Ggbrah mu muyak ruru paru ka yayu.
   (這把小刀是用來切鵝胸肉。)
1196.Gmbrah smapuh ka msapuh emptbrah.
   (胸腔科醫生只治療胸腔。)
1197.Gmnbrah smapuh ka msapuh o ga uqun brah da.
   (曾治療肺病的醫生得了肺病。)
1198.Gnbrah na smapuh ka msapuh o mkray bi eangal na.
   (他治療肺病的費用很貴。)
1199.Asi kbrah kana ka mnarux dha o asaw ruciq bngux.
   (他們都得了肺病是因空氣污染。)
1200.Kkbrah tmalang o asi ka likaw.
   (為了要跑最前面必須跑得很快。)
1201.Ini tduwa maabrah byutux ka brah sipil.
   (紅嘴黑鵯的胸脯不能變成鴿子的。)
1202.Mgbrah tkurih ka brah ramang.
   (竹雞的胸脯像深山竹雞一樣。)
1203.Mkbbrah seejiq mksa ka laqi o ungat pnegaya na.
   (在人前面走來走去的孩子是沒有禮貌。)
1204.Mkmpbrah bi ptluung lqian na ka bubu gaga.
   (那母親很想讓孩子坐在前面。)
1205.Hmuya ma su mknbrah tluung, slagu.
   (為什麼要向前傾斜坐著,坐直。)
1206.Mnegbrah bi kksa na ka risaw su.
   (你的兒子走起路來很喜歡挺胸。)
1207.Mnkbbrah seejiq kngkingal tnlaman likaw na ka laqi su.
   (你的孩子每一次賽跑跑得比別人快。)
1208.Msnbrah bubu pduuy ka laqi.
   (孩子為了讓母親抱在懷裡而發生爭執。)
1209.Rbagan do mtgbrah pnlkusan kana.
   (夏天時穿著都露胸了。)
1210.Nbrah mu ka hiya o wada thjil da.
   (他原來在我前面已經移到別處。)
1211.Pbrah ptluung kana ka drudan.
   (讓老人都坐在前面。)
1212.Pgbrah ptluung ka lqlaqi.
   (讓孩子們坐在前面。)
1213.Iya pknbrah tluung akay saku uwit ki da.
   (不要向前傾斜坐這樣會累的。)
1214.Pmbrah ka mksa, iya pmbukuy.
   (走路要向前不要背著走。)
1215.Ini pnegbrah mhiyug ka rudan da.
   (老人不會挺著胸站了。)
1216.Pntgbrah ku mtakur ni asi ku bi utaq dara.
   (我跌倒時碰到胸部就立刻吐血。)
1217.Psbrah bi hnyugan na ka risaw gaga.
   (那位年輕人站著胸部很挺。)
1218.Wada ptgbrah ka uqan brah.
   (因肺病而死。)
1219.Sbrah ka pgagu bilaq tudu.
   (藪鳥胸大背脊小。)
1220.Wada sgbrah tluung ka bubu na.
   (他母親跟著前面坐著。)
1221.Saw skbrah bubu ka laqi munuh.
   (孩子吸奶時喜歡在母親的胸懷。)
1222.Sknbrah mu kjiraw qmita ka brah rudux.
   (我把雞胸看成是老鷹的胸脯。)
1223.Smeebrah bi ka eangal ina.
   (娶媳婦會讓人掛心。)
1224.Spbrah na peeksa ka laqi snaw.
   (小男孩讓他練習向前走。)
1225.Spgbrah na peetaqi knan ka laqi ina.
   (媳婦讓小孩睡在我的懷裡。)
1226.Ga tgbrah bi ga ka sapah lupung su.
   (你朋友的家就在那前面。)
1227.Hiya o gaga tmbbrah karang ubal.
   (他在專吃毛蟹的胸脯。)
1228.Tmnbrah ta bubu ka laqi siida han.
   (我們孩童時在母親的懷裡。)
1229.Ima ka tnbrah rudux nii?
   (誰是這雞胸脯的主人?)
1230.Tnegbrah bi tmalang o ga mtakur da.
   (跑在最前面的跌倒了。)
1231.Ttbrah na psapuh o bsiyaq bi da.
   (他治療肺部很久了。)
1232.Pbraha ta ptluung ka laqi.
   (我們讓孩坐在前面。)
1233.Pbrahan na peeksa ka laqi na.
   (他讓他的小孩向前走。)
1234.Pbrahaw ta kana seejiq prgrig ka wauwa.
   (我們讓女孩在眾人面前跳舞。)
1235.Pbrahay ta bgihur paru tmdhug ka sapah.
   (我們要把房屋在颱風來前弄堅固。)
1236.Pbrahi rbagan ka tmukuy.
   (在夏天前播種。)
1237.Pbrahun mkan nhapuy ka sapuh nii.
   (這藥是要在吃飯前吃的。)
1238.Pbrhanay ta mstrung smmalu sapah ka ina.
   (讓我們娶媳婦之前蓋房屋。)
1239.Brahaw misu balay sruwai ku.
   (求你原諒我。)
1240.Saw skbrahaw kari na ka kuyuh gaga.
   (那個婦女老是請求。)
1241.“tbbrahaw misu”msa rmimu kana ka seejiq.
   (人們都說請求的話。)
1242.Mnegsbrakaw bi ka lhkah hiyi dha.
   (身體很輕的人很適合跳越。)
1243.Pnsbrakaw paah bilaq ka laqi o mkndudux psdkaan mrakaw.
   (從小練習跳越的孩子在跳越比賽時會跑第一。)
1244.Brkaga su tahut ha, empsqama su da.
   (你不要跳過火你會被燒的。)
1245.Qulung qmuyux paru do asi kbrang hmnang ka dnamux sapah.
   (只要下大雨的話屋頂就會發出「brang」的聲音。)
1246.Laxan su qmpah ka dxgal ga o maha maabrang kana da.
   (那個田地不耕作的話都會長成颱風草。)
1247.Nbrang su qmada lukus binaw msluluy namu ga, ini bi rahuq o!
   (你們爭吵甩衣服時不會錯過任何忌諱!)
1248.Wada ptgbrang smiyus qqada na qngqaya sapah saang na ka ina mu.
   (因觸犯甩家裡的東西忌諱而氣死。)
1249.Wada sgbrang tbarah breenux ka laqi mu uri da!
   (我的孩子也跟他們一起遷居到平地。)
1250.Nii ku tmbbrang embahang hnang bbuyu aji bowyax hug msa ku.
   (我在聽草叢裡發出「brang」的聲音是否是黑熊。)
1251.Tbrangay ta pqeepah ka laqi ta.
   (讓小孩子都在一起工作。)
1252.Gmbras ku qmahur mmaku gmlawa purut mkan basaw ka yaku.
   (我專向草叢丟東西發出「bras」的聲音來驅趕在吃小黍的山麻雀。)
1253.Mkmpbras ku qmahur rhu miyah dmijil wawa rudux.
   (我想丟東西所發出「bras」的聲音來嚇阻老鷹抓小雞。)
1254.Pnbras ku qmahur btunux gmlawa ku purut mkan payay.
   (我在扔石頭發出「bras」的聲音嚇阻山麻雀吃稻米。)
1255.Brsani qmahur gmlawa purut tmppayay ka btunux nii.
   (用這石頭發出「bras」的聲音嚇阻在吃稻米的山麻雀。)
1256.Dbratang dqras ga o knhyian dha paah pncingan.
   (那些臉部有紅斑的人是與生俱來。)
1257.Mkbbuyu su o qlahang, empsbratang hiyi su ka rudu pngasuy.
   (你到叢林裡小心,毛毛蟲繭會使你身體過敏。)
1258.Emptbratang smapuh o ga inu sapah na?
   (專醫過敏的醫師家在那裡?)
1259.Gnbratang mu meytaq ka qumi o rinah mrana ini thiyi.
   (我施打過敏的針不但無效反而加劇。)
1260.Kmnbratang qmita ramang pnlahan mu tahut ka baki mu.
   (我祖父把我烤火斑紋的皮膚當作是過敏。)
1261.Maabratang kana hiyi na saw ranaq embanah.
   (他火紅斑紋地全身過敏。)
1262.Nbratang ta bi hki msa ku, nangi mu aji saan qmpah.
   (我為了不去工作寧願得過敏。)
1263.Sknbratang na qmita ka ramang pnlahan.
   (他把因烤火皮膚紅斑紋看成過敏。)
1264.Mmaah ka bgihur paru ga empsbraw tmpung ka gsilung.
   (颱風前夕會掀起海浪。)
1265.Gmnbraw ku ptbalay elug tdruy ka qpahun mu.
   (我的工作是專門整平凹凸不平的公路。)
1266.Gnbraw na yayung pqluli ka qhuni o sgnama mu mangal brah sapah.
   (他讓實木在河裡漂流,我在家門前撿起。)
1267.Knbraw na ka gsilung ga o ki bi saw eiyah bgihur paru.
   (海上掀起的大浪,好像是颱風要來了。)
1268.Mnbraw paah sgbiyan ni bitaq sayang ka gsilung.
   (海水從昨晚到現在就起浪潮。)
1269.Kana bbrbar djima ga o malu bi spsrajing mtahu.
   (那些碎桂竹拿來起火非常好。)
1270.Dmbrbar djima ga o snduan qmpah.
   (那些是受雇打碎桂竹的人。)
1271.Dmptbrbar djima psrajing dha mtahu ka dhiya.
   (他們是打碎桂竹拿來起火的人。)
1272.Kmnbrbar embahang kari mu daan ku muda ka dhiya.
   (他們把我感冒的聲音當作是沙啞聲聽。)
1273.Knbrbar kari na o ini bi klai embahang.
   (他沙啞的聲音聽不清楚他說的話。)
1274.Sknbrbar uyas tama mu embahang ka uyas tama su.
   (你父親沙啞的歌聲當作是我父親沙啞的聲音。)
1275.Brbara su djima damux mu sapah.
   (別把我要搭蓋屋頂的桂竹打碎。)
1276.Brbari bgihur ka dnamux mu do hbiyan quyux ka ruwan sapah da.
   (我的屋頂被颱風吹破屋內雨水滲透了。)
1277.Dmbrbur qdaan sudu miing enlaxan ka qpahun dha.
   (他們是拾荒者。)
1278.Gbrbur mu bgiya qmahur ka btunux nii.
   (這石子用來丟黃蜂巢使黃蜂騷動。)
1279.Knbrbur hulis na o bitaq kmhahuy mhulis.
   (她的笑聲會發出「hahuy」的笑聲。)
1280.Tmnbrbur matas paah laqi o mha pruway brbur mangal pntasan na hici.
   (從小努力讀書過的孩子長大後會收穫很多。)
1281.Brburay saku ha ka qndrux mu qmpahan.
   (別把我田裡砌好的石牆翻動了。)
1282.Iya dai breebu ka qmpahan mu.
   (不要踏亂我的田地。)
1283.Bnbreebu qmpahan mu ka kacing su.
   (你的牛踏亂了我的田地。)
1284.Empbreebu qmpahan ka rudux o hmkani han!
   (把會弄亂田地的雞先圍起來好嗎!)
1285.Gbreebu su qmpahan mu ka rudux su?
   (要讓你雞破壞我的田地嗎?)
1286.Gmnbreebu ta brah bubu ka laqi siida.
   (當我們孩童時,我們都在母親的懷裡嬉戲。)
1287.Gnbreebu na qmapahan mu ka kacing na o mdka aji hiya ka hiya.
   (他讓他的牛破壞我的田地,他好像不在意的樣子。)
1288.Maabreebu brah bubu ka laqi.
   (孩子很喜歡在母親懷裡嬉戲。)
1289.Mkmpbreebu su huling qmpahan mu?
   (你想在我田地裡溜狗嗎?)
1290.Nbreebu su bi qmpahan mu hki, prbuun mu kacing ka nnisu da.
   (若你踏亂我田地看看,我會讓我的牛踏亂你的田地。)
1291.Iya brbeani qmpahan seejiq ka tnbgan su.
   (不要讓你養的動物破壞別人的田地。)
1292.Ini brhug sapah ka Truku seuxal, yasa ini geeguy.
   (以前的太魯閣人從不鎖門,因為不會偷竊。)
1293.Dmptbrhug ga o mkla bi hmurah ni pstrung brhug duri.
   (製鎖的人很會分解和結合鎖。)
1294.Embbrhug bi sapah ka kana seejiq sayang.
   (現代人個個都會鎖門。)
1295.Embrhug ku rhngun sapah han.
   (我要先鎖門。)
1296.Emptbrhug ku ruwan sapah miisug ku naqih seejiq.
   (我要反鎖在屋內因為我害怕壞人。)
1297.Ggbrhug mu rmawah ka rawah nii.
   (這鑰匙是我用來開鎖的。)
1298.Gmnbrhug ku pha rhngun ka qpahun mu.
   (專門裝設門鎖是我的工作。)
1299.Asi kbrhug kana ka ruwan sapah empsbarig brhug.
   (鎖匙店裏全都是鑰匙。)
1300.Kmnbrhug ku rhngun mu brhug bling sapah su.
   (我鎖你家的窗戶看成鎖我家的門一樣。)
1301.Knbrhug na o ini tklai hmurah.
   (他做的鎖很難開啟。)
1302.Mkbrhug nanak ka enduk na o ini klai rmawah da.
   (自動鎖是不能打開。)
1303.Mkmbrhug ku bi ka sapah o smnguhi ku da.
   (我想鎖門我卻忘了上鎖了。)
1304.Mkmpbrhug ku sapah mu sunan, tduwa huwa?
   (我想請你幫我鎖門可以嗎?)
1305.Mnegbrhug bi sapah ka seejiq o kika malu.
   (喜歡鎖門的人是好的。)
1306.Nbrhug su ka sapah da, ana ha ini su dhqi?
   (你應該把家鎖住,單單這事你也做不到嗎?)
1307.Pnbrhug na knan ka rhngu na o wada mtrawah duri.
   (他讓我鎖他的門又被打開了。)
1308.Smbbrhug bi sapah ka empgeeguy.
   (為了偷竊的人很很煩地需要鎖門。)
1309.Tgmrhug bi sapah ga o lala bi pusu dnuy na.
   (有很多珍貴物品的人,比較會鎖門)
1310.Tnbrhug ku sapah mktru jiyax mnarux ku.
   (我生病關在家裏三天的時間。)
1311.Brhga su sapah tmayan mu.
   (我要進來你不要鎖門。)
1312.Keeman do brhgan na ka sapah na.
   (夜晚他就把門鎖了。)
1313.Brhgay ta ka sapah aji ttmay gmeeguy.
   (我們要把家鎖門以防小偷盜竊。)
1314.Brhnganay saku ttmay mu sapah.
   (我要進來,你不要鎖門。)
1315.Ungat bi brih na ka qnpahan mu.
   (我工作沒有什麼代價。)
1316.Briha ta cih trabus msa ku o ungat bi wah!
   (我想賺點花生的錢卻一點都沒有!)
1317.Brihut o embanah ubal brah na
   (松鼠胸前是紅色的。)
1318.Malu bi qtaan ka brikug rhngun sapah su.
   (你家門口的吊飾品很好看。)
1319.Dmpsbrikug msping saw pspingun ka qpahun dha.
   (各種佈置吊飾品是他們的工作。)
1320.Dmptbrikug qpahun dha ka kyikuyuh gaga.
   (那些婦女是製作吊飾品的人。)
1321.Gmbrikug marig psping na sapah ka kuyuh gaga.
   (那婦女在挑吊飾品來裝飾她的家。)
1322.Knbrikug pnslawa mu purut o ana 1 ungat miyah ttaril payay.
   (我在稻田上掛了嚇鳥器,連一隻山麻雀也不敢愈越到稻田上。)
1323.Pnsbrikug na waqit samat o hiya kana tapay sapah.
   (他串的獵物獠牙吊飾品掛滿他家的牆壁橫木上。)
1324.Saw skbrikug qngqaya samat ruwan sapah ka snaw Truku.
   (太魯閣族的男人在家老是用獵物骨串起作吊飾品。)
1325.Tmnbrikug ku pslawa rungay o ini sddalih qmpahan kana ka rungay.
   (我用假人嚇猴子時所有的猴子不敢接近我的田地。)
1326.Brkgani tapay sapah ka buut bkluy samat.
   (把獵物的下巴骨掛在屋子橫木上當裝飾品。)
1327.Yamu o dmbriqax elug ka qpahun namu.
   (你們工作是做路障。)
1328.Dmpsbriqax qpahun dha ka lupung mu.
   (我的朋友工作是專門做交錯的東西。)
1329.Dmptbriqax pnskraya elug ka qpahun nami.
   (我們工作是做路障的標示牌。)
1330.Emptbriqax ku hmtur elug qmpahan ka saman.
   (明天我要以交叉的路障阻擋田地的路。)
1331.Ggbriqax mu ptqiri qmpahan ka djima nii.
   (這桂竹我用來交叉圍田地的周圍。)
1332.Mowda ku gmbriqax hmurah hntur elug.
   (我要拆交叉的路障。)
1333.Mnegbriqax bi hmtur elug qmpahan ka dmqeepah.
   (農民喜歡把交錯的路障擋住進入田地的路。)
1334.Mtgbriqax qhuni ka elug do embrinah ka kacing da.
   (看到交錯的路障時牛就回頭了。)
1335.Smbbriqax bi gnrung qhuni ka mnlala miyah bgihur.
   (多次颱風來使很多折木縱橫交錯。)
1336.Tgmriqax bi hmtur ga o qmlahang bi qmpahan.
   (那比較喜歡做路障的人很會保護田地。)
1337.Brqaxa su elug qmpahan mu.
   (不要阻擋我田裡的路。)
1338.Brqaxan na pakaw qwarux ka rhngun sapah na.
   (他用黃藤刺阻擋他的家門。)
1339.Qmnbriqul qmita dowriq mu embanah snhmaan bgiya.
   (誤看我的眼睛被虎頭蜂毒液撒呈紅為視力模糊。)
1340.Spbriqul ku utux paah pncingan ka yaku.
   (我自幼就患了視力模糊。)
1341.Ma su saw sqbriqul smngahan embriqul, ini su gealu?
   (你怎麼譏(嘲)笑視力模糊的人,不可憐(他們)嗎?)
1342.Ssngahan na knan o tbrquli bi ka hiya uri hki msa ku.
   (他們譏笑我視力模糊,我心希望她們也變成為視力模糊的人。)
1343.Ga inu sapah na ka ga pbru mqalux?
   (專養黑小豬的人家住哪裏?)
1344.Miyah sgbru mu malu ghak ka hbaraw bi.
   (有很多人來選我的小豬因我小豬的品種很好。)
1345.‘bruh’ mtmay sun ka sapah ni bling.
   (進入家門及洞都叫 「bruh」。)
1346.Yamu o dmbruh hmut mtmay sapah seejiq ini pwaela kari.
   (你們是未先問就隨便「bruh」進入別人家的人。)
1347.Dmptbruh mtmay sapah seejiq miing geuyan ka dhiya.
   (他們「bruh」進入別人的家要找偷的東西。)
1348.Empbruh ku mtmay sapah su saman.
   (明天我會「bruh」進你的家。)
1349.Emptbruh mtmay blbling miing qrapan mnegliing seejiq ka qpahun dha.
   (他們的職業是專門「bruh」進入各山洞要抓躲藏在裡面的犯人。)
1350.Gbruh mu mtmay sapah pskluwi mtqita ka tama mu.
   (讓我父親驚喜見到我,我就「bruh」進入家門。)
1351.1 mneudus babuy nii o ggbruh mu bgay mtmay sapah lupung.
   (我要用這一頭豬「bruh」進入我朋友的家。)
1352.Gmbruh mtmay sapah seejiq miing buur ka empeedawi.
   (懶惰的人「bruh」進入別人的家討飯吃。)
1353.Kkbruh su mtmay sapah dangi o maadas su manu?
   (你突然「bruh」進入愛人的家你要帶什麼東西?)
1354.Mgbruh ttmay mu sapah na mtmay rhngun mu ka tama su.
   (你父親「bruh」進入我家門就像進入他家門一樣。)
1355.Mkmbruh ku mtmay sapah na o ini psixal knan.
   (我想「bruh」進入他的家不歡迎我。)
1356.Mkmpbruh pstmay lqian mu sapah baki na o tna mkla ka baki na da.
   (他想讓我孩子「bruh」進入祖父的家他祖父早就知道了。)
1357.Mnegbruh bi mrmux rangah qhuni ka rapit.
   (飛鼠很喜歡「bruh」進入樹洞。)
1358.Msnbruh mtmay sapah wauwa ka 2 risaw.
   (二個男青年為了「bruh」進入小姐家爭風吃醋。)
1359.Pbruh bi pstmay sapah ka Truku.
   (太魯閣族喜歡叫人「bruh」的進入。)
1360.Pnbruh na pstmay ka laqi o huya qlqah nhapuy.
   (他讓孩子「bruh」進入差一點踏到飯。)
1361.Ini pnegbruh mtmay sapah ka seejiq o bsu na.
   (吝嗇的人不會隨便「bruh」進入別人的家。)
1362.Bsiyaq bi ini ku qita tmaan ka sbruh mu mtmay sapah na.
   (我因很久沒有看到父親就「bruh」進入他家。)
1363.Sgbruh ku mtmay sapah lupung na.
   (我跟著「bruh」進入他朋友的家。)
1364.Sknbruh na mtmay sapah na ka sapah mu.
   (他「bruh」進入我家當作他家一樣。)
1365.Smbbruh bi tmayan sapah ka musa qmita wauwa.
   (需要很多次「bruh」進入小姐的家提親。)
1366.Spbruh na pstmay sapah knan o pplug na ga tmikan hlama.
   (他讓我「bruh」進入他家正好他在搗糯米糕。)
1367.Tgbruh bi mtmay qmpahan ga ka bowyak.
   (山豬是比較會「bruh」進入田裡的。)
1368.Ttbruh na mtmay alang nami o miyah tgkla wauwa.
   (他經常「bruh」進入我們的部落是來觀察小姐。)
1369.Bruhay ta pstmay sapah ptasan ka laqi empatas.
   (我們讓孩子「bruh」進入學校讀書。)
1370.Bruhi pstmay sapah ka rudan.
   (讓老人「bruh」進入家裏面。)
1371.Empbruq ku mimah qsiya, tayal huwaw mu.
   (我非常的渴,我要「bruq」聲喝水。)
1372.Saw ki ka mnarux hiyi su o gbruq su mimah sinaw na?
   (你身體病的這樣,你還要「bruq」聲猛喝酒嗎?)
1373.Gmbruq ku mimah ka sinaw ga, ini mu tuku ka smcicih mimah da.
   (我「bruq」聲猛喝酒,因小酌對我來說是不夠了。)
1374.Mqmbruq ku mimah ka qsiya o ungat ka qsiya da.
   (我想「bruq」聲大口喝水但沒有水了。)
1375.Msnbruq nami mimah qsiya ini phhjiq uqun huwaw.
   (為了口渴「bruq」聲喝水他們互不相讓而爭吵。)
1376.Muda ku pbruq peimah lpungan mu do asi ku pksnguhi bsukan.
   (朋友請我「bruq」聲喝酒,讓我醉醺醺不醒人事。)
1377.Pmbruq mimah qsiya.
   (「bruq」聲猛喝水。)
1378.Asi su ka pnbruq mimah bgu?
   (你一定要「bruq」聲猛喝湯嗎?)
1379.Ini pnegbruq smpung mimah sinaw ka seejiq o ana rabang.
   (不會「bruq」聲猛喝酒的人真的很好。)
1380.Wada ptgbruq nimah na sinaw ka hiya.
   (他因「bruq」聲喝酒過量而死。)
1381.Sknpmbruq na mimah qsiya ka sinaw.
   (他把酒當作水「bruq」聲喝。)
1382.Snegbruq na mimah ka bgu layan do snquan da.
   (他「bruq」聲的猛喝綠豆湯而噎到。)
1383.Spbruq na peimah knan ka bgu rudux.
   (他讓我「bruq」猛喝雞湯。)
1384.Spmbruq na mimah ka sinaw do ungat ka mahun lupung da.
   (他把酒「bruq」猛喝而沒有酒給朋友喝了。)
1385.Sqnbruq na mimah qsiya ka sinaw masu.
   (他把小米酒當作水「bruq」猛喝。)
1386.Tmnbruq ku mimah bgu rapit ka sgbiyan o ana sayang ida ku mtkla na.
   (昨晚我一直「bruq」猛喝飛鼠湯到現在我還回味無窮。)
1387.Pmbrqa su mimah ka bgu rudux, hbaraw ka meimah.
   (別「bruq」猛喝雞湯還有很多人要喝。)
1388.Pmbrqan na mimah ka bgu usik do sngquan da.
   (他把辣椒湯以「bruq」猛喝就噎到了。)
1389.Pmbrqaw mu mimah yaku rudan ka bgu layan.
   (讓我老人來「bruq」猛喝綠豆湯。)
1390.Pmbrqay ta peimah sinaw ka lupung su.
   (我們要給你的朋友「bruq」猛喝酒。)
1391.Iya pmbrqi mimah ka sinaw, scicih mimah.
   (酒別「bruq」猛喝,要一點點的喝。)
1392.Pmbrqun su nak mimah ka qsiya do mhuya ka duma da?
   (你把水「bruq」猛喝光其他的人要喝什麼?)
1393.Pmbrqani peimah bkian su ka bgu qsurux balay gaga.
   (讓你的祖父「bruq」猛喝苦花魚湯。)
1394.Empbrut nami dhuq nhari sapah su.
   (我們會「brut」聲很快到你家。)
1395.Pnbrut bi ptalang paah bilaq ka laqi o ini knru mslikaw tmalang.
   (讓小孩子從小「brut」聲的練跑,果然跑的快。)
1396.Ppbrut bi ptalang mmgrbu plhlah pngpang lqian na ka tama mu.
   (我父親常叫孩子在早上「brut」的蹦跳跑步,來使孩子解脫苦澀。)
1397.Usa sgbrut tmalang kklhkah hiyi su.
   (你跟著去「brut」聲跑步,使你身體減輕。)
1398.Tmnbrut ku tmalang paah qnlqian mu ka yaku.
   (我一直從孩童時就「brut」聲跑步。)
1399.Iya brtani prgrig grbuan musa qmpah ka embbiyax.
   (為了一大早出去工作, 別讓年青人「brut」聲跳舞。)
1400.Dmptbrutul smapuh o ga inu sapah na?
   (那些專治發腫的家住那裡?)
1401.Gmnbrutul pkmalu smapuh kiya o wada tbarah isil da.
   (那個治好過發腫的已經搬到別的地方了。)
1402.Kmnbrutul qmita ngahut baga mu ka kuyuh su.
   (你的妻子把我手上的肉繭看成是發腫。)
1403.Nkbrutul bi ngahut hki baga su ga, sita malu qtaan.
   (若你的手長繭肉看看,會好看嗎。)
1404.Sknbrutul mu qmita ka ngahut baga na.
   (我把他手上的繭肉看成是發腫。)
1405.Dmptbruwa qmita karat ka qpahun dha.
   (他們的工作是氣象家。)
1406.Gmnbruwa ku embahang hnang na ka skeeman o ini ku taqi.
   (昨晚我聽到他吼叫聲整夜沒睡好。)
1407.Kmnbruwa embahang hnang qowngu ka baki mu.
   (我祖父把砲聲當成打雷聲。)
1408.Mnbbruwa bi ka sapah mu, kla smiyus wah, wada mqspiq 1 ka laqi mu da.
   (我家常常爭吵過原來是詛咒,我家一位孩子死。)
1409.Msnbruwa saang tama na ni qduriq sapah mu ka laqi na.
   (因他的父親在大發雷霆他孩子就逃到我家。)
1410.Nbbruwa mrrawa binaw ka sapah su, aji su empndungus mkan nhapuy.
   (若你家嚷嚷喧鬧看看,你吃飯都不會安心。)
1411.Sknbruwa mu embahang ka hnang qowngu.
   (我把高砲聲聽成雷聲。)
1412.Tgmbbruwa bi sapah ga ka sapah na.
   (那個比較有紛紛擾擾是他的家。)
1413.Brwaa su ka sapah, smiyus o.
   (不要在家吼叫,是禁忌喔!)
1414.Brwaun su ka sapah su o aji mhuya?
   (你去對你的家吵鬧,不會怎麼樣嗎?)
1415.Embsbas qnlqahan kacing ka yudun qsiya.
   (水管被牛踩破都破碎了。)
1416.Maabsbas qnqan rungay ka sqmu mu ga qmpahan.
   (我田裡的玉米被猴子吃的變成碎爛。)
1417.Nkbsbas binaw dnamux su ga, kasi saw tataq hbuy ka sapah su.
   (若你的屋頂被吹爛看看會漏水的像泥濘一樣。)
1418.Smbbsbas bi nhuma ka mnlala miyah bgihur.
   (颱風多次來襲會使農作物吹爛很多。)
1419.Bsbasa su djima damux mu sapah ha.
   (你不把我要拿來來蓋屋頂的竹子弄碎。)
1420.Empbsbus ku plhlah spriq gnutu.
   (我要把草堆打散。)
1421.Saw aji kkbsbus krihan rudux ka sipa phpah ga, hmkani ka rudux.
   (為了花圃不被雞翻鬆,就要把雞關好。)
1422.Mnegbsbus bi qpahan ka dxgal namu.
   (你們的田地很適合翻鬆。)
1423.Msnbsbus pndaan haya kacing ka qmpahan na hiya do huya na phqili ka kacing.
   (因牛踏翻他的農地,他差一點把牛打死了。)
1424.Pbsbus qsiya pahing na trima ka ruru.
   (鴨子游在水裡起水花。)
1425.Embsiyak qmpah ka seejiq do nbsiyak su ka isu uri da.
   (大家都在匆匆忙忙的工作你也應該作了。)
1426.Miyah sgbsiyak huling mu ka huling su.
   (你的狗和我的狗在一起嬉戲。)
1427.Sknbsiyak mu rungay embahang ka bowyak.
   (我把山豬的嬉戲聲當作是猴子的嬉戲聲。)
1428.Smbbsiyak bi bhangan kiyig biyi qmpahan mu hi ka tkurih.
   (我好幾次在工寮旁邊聽到竹雞嬉戲的聲音。)
1429.Tmnbsiyak nami dmamux sapah lupung paru ka shiga.
   (昨天我們匆匆忙忙蓋親家的屋頂。)
1430.Msnbsiyaq ini biqi ha ka kusa do asi iyah kmukug laqi.
   (因很久不還債就來要求用子女抵債。 )
1431.Nqbsiyaq su hari ka tluung sapah, naa ta hmlama han.
   (希望你呆在家裡久一點我們來做粘糕。)
1432.Pqbsiyaq ku hari pkwauwa ma, ha! Brahaw su balay.
   (爸!讓我的少女青春期久一點,我懇求你。)
1433.Qmuci siyus brah seejiq ka sqbsiyaq na msiqa ka wauwa mu.
   (因在別人面前放屁使我女孩羞愧很久。)
1434.Qbsyaqi pshada ka sinaw, ki ka malu mahan.
   (釀的酒要久一點這樣比較好喝。)
1435.Embsqur ku quyu uqan mu pahung na.
   (我要吊死蛇吃牠的膽。)
1436.Wana hiya ka gmbsqur lmhlah seejiq tnbsqur.
   (只有他是專門解開上吊自殺的人。)
1437.Pnbsqur ku teegul wahir muda dowras, acih ku usa da.
   (在懸崖上因我被樹籐纏住,差一點被勒死。)
1438.Tmnbsqur ku lmhlah tnbsqur ga, tqriqaw ni tmhma ka hnuqil dha.
   (我解開吊死的人時他會瞪眼及伸舌頭。)
1439.Wahir ka bsqrani quyu.
   (用藤蔓吊死蛇。)
1440.Rhiq bsrux o malu bi sbkuy ni sgwahug hirang.
   (構樹皮綁東西及作肩帶很好用。)
1441.Embsrux bi uwit qmpah ka seejiq gaga.
   (那個人工作非常衰累。)
1442.Empbsrux ku paah sayang uri da, ma nak isu?
   (我也像你一樣要種構樹了。)
1443.Saw aji kkbsrux qqpahan su o phuma hrus ka bsrux.
   (為了不使你的田地長滿構樹就種在山坡地上。)
1444.Hmut msbsrux uwit qqeepah ka laqi mu.
   (我的孩子工作很會衰累。)
1445.Tbsruxay ta hi ka rungay ki ka aji maah mkan sqmu.
   (讓猴子在那裏吃構樹果這樣就不會來吃玉米。)
1446.Kana dbsu qilug gaga o ungat bi tmayan sapah.
   (那些吝嗇的人難進到他的家。)
1447.Dmptbsu smngahan ka dhiya gaga.
   (他們是專門譏笑吝嗇的人。)
1448.Mkmbsu ku bi o rinah ku mhuway.
   (我想吝嗇反而我更慷慨。)
1449.Paah su wada sgbsu hi do o embsu su uri da.
   (自從你和吝嗇的人一起你也吝嗇了。)
1450.Sknbsu saku o tmay sapah mu binaw?
   (你把我當作很吝嗇到我家看看?)
1451.Kbsaaw su ka lupung mtmay sapah.
   (別對作客的朋友吝嗇。)
1452.Kana dmpbsukan ga o ini sjiyal qmpah.
   (那些酒醉的人都沒有找到工作。)
1453.Empbsukan brah na o rmagun ka mimah sinaw.
   (要酒醉之前先是有些醉意。)
1454.Gmnbsukan ku murus sapuh kuwi payay ni gmeuqu ku murus sapah phuqil spriq.
   (我趁利用酒醉過噴灑殺蟲劑而弄錯用殺草劑噴灑稻米。)
1455.Gnbsukan mu ptdahung msru ka laqi o wada hi kana pila psapuh duri.
   (我趁酒醉打孩子造成瘀青而用很多錢給孩子治療。)
1456.Ana pmbruq mimah o ungat smiyahan kkbsukan na ka tama mu.
   (我父親雖然猛灌酒可就是不會喝醉。)
1457.Mkmbsukan ku bi o qtaun ta laqi da msa ku ni malax ku mimah da.
   (我本來想要酒醉,我會被孩子看到我就不喝了。)
1458.Mkmpbsukan ku piimah hyaan o ini bi tnjiyal, “empgriq ku tdruy”msa.
   (我想讓他酒醉但他堅持不喝,他說:「我要開車」。)
1459.Mnegbsukan bi ka seejiq ini kla mimah sinaw.
   (不會喝酒的人很容易酒醉。)
1460.Hmut mtgbsukan kdjiyax ka sapah na.
   (他的家人天天明顯酒醉。)
1461.Pnbsukan paah bilaq ka seejiq o hbaraw bi wada ptgsinaw.
   (從小被灌酒醉的人有很多是因酒醉而死。)
1462.Ini pnegbsukan mimah o asi ka maaseejiq.
   (不適應酒醉是要看人。)
1463.Smbbsukan bi ka dmiimah sinaw.
   (常常喝酒的人會酒醉。)
1464.Spbsukan na ptgxal dmiimah sinaw ka laqi na.
   (讓他的孩子與酒醉的人在為伍。)
1465.Tgbsukan bi ga o ini qita baka mimah.
   (那些酒醉的人喝酒毫無節制。)
1466.Kbskanaw ta peimah ka lupung.
   (我們讓朋友酒醉。)
1467.Iya kbskani peimah ka empllingay.
   (別讓愛鬧事的人酒醉。)
1468.Ima ka kbskanun su peimah?
   (你要給誰喝酒醉?)
1469.‘bsus ’ btaqan mu pucing ka bahat.
   (我用獵刀「bsus」刺冬瓜。)
1470.Dmptbsus meytaq blbling miing qowlit ka qpahun dha.
   (他們的工作是「bsus」刺洞口找老鼠。)
1471.Gmbsus lmihug siyang ka qpahun nami.
   (我的職業是「bsus」刺串豬肉。)
1472.Bttai ptkumax ka dahaw rapit.
   (把捕捉飛鼠的陷阱「btat」彈開。)
1473.Dmpsbtraw pais ka qpahun dha.
   (他們為敵人設置擊腳彈簧桿陷阱。)
1474.Dhiya ga o dmptbtraw ka qpahun dha.
   (他們是專門做擊腳陷阱的人。)
1475.Asi kbtraw kana ka sryuan rungay siyaw qmpahan.
   (在猴子出沒的田邊都設滿了擊腳陷阱桿。)
1476.Kkbtraw kana ka qmpahan su o mha su mkpiya jiyax mtraw?
   (在你的田裡設置擊腳陷阱桿需要多少時間?)
1477.Mnegpsbtraw bi qmpahan ka Truku seuxal.
   (以前太魯閣族人喜歡在田裡設置擊腳陷阱桿。)
1478.Msnbtraw nami yahan na mtraw ka uuda mu do asi nami pttlung mkeekan da.
   (我們為了他把我走的路設置擊腳陷阱桿我們就打起架來了。)
1479.Nbtraw ima ka kiya o hiya ka mha lmhlah na.
   (誰設置過擊腳陷阱桿他要去拆卸。)
1480.Ini pnegbtraw qmpahan ga, tbukan ha bowyak ka nhuma na.
   (不設置擊腳陷阱桿的田地農作物就會被山豬毀壞了。)
1481.Saw skbtraw elug ka geuyan bi qmpahan.
   (常被偷竊的田地一定要設置擊腳陷阱桿。)
1482.Smbbtraw bi ka bowyak miyah mkan bunga mu.
   (為了山豬來吃田裏我的地瓜很煩地設置擊腳陷阱桿。)
1483.Spbtraw na knan ka qmpahan na.
   (他託我在他田地設置擊腳陷阱桿。)
1484.Tmnbtraw ku paah bilaq ka yaku.
   (我從小的時候就開始設置過擊腳陷阱桿。)
1485.Btragaw mu ka qmpahan su hug?
   (讓我在你田地上設置擊腳陷阱桿好嗎?)
1486.Btranay misu ha ka qmpahan su hug?
   (我幫你在你田地上設置擊腳陷阱桿好嗎?)
1487.Nkbtriq bi mirit ka brigi snaw ta hki msa ku psmiyah.
   (我很期待我先生買的是山羊大腿。)
1488.Ntgbtriq su bi brah hlmadan binaw, qahan su na btriq o qeyl su bi kiya.
   (你在兄弟姐妹面前露出大腿看看,會踢你大腿你活該。)
1489.Saw qqbtriq nanak ka qun baki su o qa ta brah ka ita.
   (為了你祖父只吃大腿肉我們就吃胸肉。)
1490.Tbbtriq kana do tmqsahar ka payi mu.
   (所有的人都同時吃大腿我祖母就吃內臟。)
1491.Tbtrqani hmangut ka lupung mniyah.
   (為朋友煮大腿。)
1492.Empsbtur knuwan ka brah na o tmaga ku balay.
   (我在等什麼時候他胸口脈搏跳動。)
1493.Emptbtur ku qmita utux baga ka qpahun mu.
   (我的工作是測量脈搏。)
1494.Kkla mu mnarux o gmnbtur ku brah smdaran.
   (為了要知道是什麼病我診斷過胸腔。)
1495.Gnbtur na smdaran brah mu ka daran gaga.
   (他用過那個聽診器診斷我的胸腔。)
1496.Muudus ka seejiq do asi kbtur ka brah na da.
   (人活了心臟也就跳動了。)
1497.Babaw knrtan ka seejiq o kkbtur brah na ka smyahun balay.
   (人手術後期待心臟能跳動。)
1498.Maabtur qaatqan ka btur brah na da.
   (他的心臟要休克了。)
1499.Mgbtur brah mu ka brah su.
   (你心臟跳動像我的一樣。)
1500.Mnegbtur bi brah na ka laqi su.
   (你孩子的心臟很會跳動。)
1501.Msnbtur brah laqi na, “niqan”msa ka taxa ni “ungat ”msa ka taxa dha.
   (為了孩子心臟跳動一方說:「有在動」另一方說:「沒有」而爭吵。)
1502.“nbtur embiyax ka btur brah ta hki”msa ku.
   (我想:「希望心臟跳動得很強」。)
1503.Ini paabtur brah kacing ka brah mirit.
   (牛心臟的跳動不像羊的心臟跳動。)
1504.Maabiyax hiyi ka mnduwa bi pbtur brah.
   (身體看來很健康的人心臟跳動很正常。)
1505.Ini hari pnegbtur ka brah na da.
   (他的心臟已經不太會跳動了。)
1506.Mnarux ka pnsbtur brah mu shiga.
   (昨天我因病使心臟一直跳動。)
1507.Saw skbtur pgleepung ka brah mu.
   (我的心臟老是跳動很急促。)
1508.Sknbtur na smdaran btur baga ka brah.
   (他診斷心臟跳動像量手脈搏跳動一樣。)
1509.Smbbtur bi brah ka mnarux brah.
   (患肺病的胸腔會不斷得喘。)
1510.Btran ku na qmita brah ka msapuh brah.
   (胸腔科醫師為我診斷過胸腔。)
1511.Btray ta smpung ka brah na.
   (我們來診斷他的胸腔。)
1512.Btranay mu smpung brah ka daran su hug?
   (你的聽診器借我來診斷胸腔好嗎?)
1513.Dmbtut meytaq brah mkan seejiq ka dhiya.
   (他們是專門「btut」急速撞擊別人的胸部。)
1514.Embtut ku meytaq brah na, riqu mu balay.
   (我要「btut」撞擊他的胸部,我很討厭他。)
1515.Empbtut ku dhuq sapah su o iya nkluwi.
   (我突然「btut」來到你家不要驚訝。)
1516.Gnbtut su hukut meytaq brah mu o mk3 ku mksaraw mnarux.
   (你用枴杖「btut」撞擊我的胸部,我因病躺了三天。)
1517.Kasi ku kbtut dhuq ni maah ku nhari duri, iya ku sglai ha.
   (我「btut」一到就走,不要耽誤我。)
1518.Mgbtut su pskluwi dhuq sapah mu ka hiya uri.
   (他也像你一樣「btut」突然到我家讓我驚訝。)
1519.Mkmbtut ku meytaq brah na o pklug gisu mnarux do ki niyah mu.
   (我很想去「btut」撞擊他但正好生病我就折返了。)
1520.Mnbtut ku miyah sapah su sknuwan, uxay ku pnweela kari ga?
   (不是事先通知你了嗎,我什麼時候「btut」突然來到你家?)
1521.Nbtut su meytaq brah mu binaw, pmhlun misu qhuni.
   (若你「btut」撞擊我胸部試看看,我會用木頭回擊你的。)
1522.Pnbtut su peiyah ni suus wada ka laqi su o aji malu.
   (你讓你孩子「btut」突然來又突然地走這樣是不好的。)
1523.Ini pnegbtut miyah ni suus wada o ki ka balay bi lupung.
   (好朋友不會「btut」突然來又急著走。)
1524.Sknbtut na meytaq bukuy su ka brah mu.
   (他「btut」刺你背後當作撞擊我的胸部。)
1525.Btuay ta meytaq brah mkan ka hiya.
   (我們要「btut」撞擊他的胸部。)
1526.Gnbubu mu rqnux o marig ku bgurah bi sapah.
   (我賣母鹿的錢賺來新房子。)
1527.Nkbubu ta bi nhari msa ku psmiyah.
   (我很期待趕快作母親。)
1528.Gmnbubul ku qsiya mahun dha qmburung payay ka shiga.
   (昨天我去挑她們在割稻時喝的水。)
1529.Bbulan rudan mu paah sbiyaw ka nii.
   (這裡是我祖先從以前挑水的地方。)
1530.Bblanay ta btakan ka qsiya mahun dha.
   (用桂竹桿來端他們要喝的水。)
1531.Bblani tuyan ka qsiya mahun baki.
   (用葫蘆來裝祖父喝的水。)
1532.Dmtbubung qraqil smalu ka sapah na.
   (他的家是專門製作帆布。)
1533.Emptbubung ka qpahun nami.
   (我們工作是製作雨傘。)
1534.Saw skbubung dqras miisug thdagan qmpah ka kuyuh.
   (婦女們工作時老是蒙面怕曬太陽。)
1535.Tnbubung ku rnabaw brayaw ka miyah sapah shiga.
   (昨天回家時我用菇婆芋葉遮雨。)
1536.Ma su gmbudu dowriq smngahan, ini su kiisug eeru na?
   (為什麼你譏笑別人得白內障,你不怕被傳染嗎?)
1537.Paah pncingan mgbudu dowriq ka laqi mu.
   (我的孩子一出生就患白內障。)
1538.Tmnbudu smngahan sunan o ga embudu uri da.
   (常常批評你患有白內障的也得白內障了。)
1539.Mkmubuh ku bi layat nii ku uqun brah.
   (我想用冇骨消來治我肺病。)
1540.Tbbuh tmatuk brah kana ka seejiq.
   (所有的人都在拍打胸膛。)
1541.Bbuhan na brah ka laqi sngquan unuh.
   (他拍打喝奶饐到的孩子的胸膛。)
1542.Asi kbuji kana ka sapah msalu buji.
   (製造箭的家裡都是箭。)
1543.Sbuji ka sapah baki su.
   (你祖父的家有很多箭。)
1544.Saw skbuji ana musa qmpahan ka snaw mu.
   (我的先生每一次去田裡都要帶弓箭。)
1545.Tnbuji nii o hiya ka mnarah smmalu buji.
   (這弓箭的主人是發明弓箭的人。)
1546.Kana ga tluung bkbukuy ga o lupung mniyah kana.
   (坐在後面的那些人都是來賓。)
1547.Gmnbukuy ku smbu pais o asi ptgmulit brah ka buji mu.
   (我從敵人背後射箭箭頭露出胸前。)
1548.Gnbukuy mu mapa ka kana qngqaya nii, aji hnmut mniyah.
   (這些東西是揹來的,並不是隨便來的。)
1549.Ma su kmnbukuy sdui knan asi ta psnbrah.
   (你為什麼從背後襲擊我,我們就面對面吧。)
1550.Ini tduwa maabukuy ka brah.
   (胸部不會成為背部。)
1551.Nbukuy han o wada brah da.
   (原來在後的現在在前面了。)
1552.Nkbukuy ta bi ka ita msa ku o yaku ka tgbrah bi da.
   (我以為我在後面反而是在最前面。)
1553.Iya ptgbukuy rmngaw, asi rngaw brah ka malu balay.
   (別在背後說閒話,最好是當著面說。)
1554.Sknbukuy na qmita ka brah mu.
   (他把我胸部看成背部。)
1555.Ttbukuy na smngahan seejiq o hmut msttuyuq.
   (他經常在背後說人閒話說到口沫U+6A2A飛。)
1556.Ini bbulang trima brah seejiq ka kuyuh Truku seuxal.
   (以前的太魯閣族婦女不會在人面前脫光衣服。)
1557.Mgaya bi embulang brah seejiq ka wauwa Truku.
   (太魯閣族婦女很忌諱在人面前裸體。)
1558.Aji su kkbulang musa sjiqun o qbahang bi kari rudan.
   (為了妳不會空手嫁出去妳要聽從長輩的話。)
1559.Knbulang dkuyuh seejiq mniyah o bitaq mtgrayuh.
   (外來的婦女裸露身體直看到腹股溝。)
1560.Mkmbbulang ku tuhuy hidaw qmpah psbiyax hiyi.
   (我想脫衣服曬太陽工作來強健身體。)
1561.Mkmpbulang nami qmpah dgiyaq sipaw ga ka enduray.
   (我們過幾天想在對面的山打赤膊工作。)
1562.Mnegbulang bi tuhuy hidaw qmpah ka tama mu.
   (我父親很喜歡曬太陽工作。)
1563.Nbbulang su bi brah hlmadan hki, empeeki klaun su.
   (若你在親哥哥弟弟面前脫衣看看,你就會知道後果。)
1564.Pnbulang ku na pthidaw qmpah ka tama mu.
   (我父親使我在烈日下脫衣工作。)
1565.Kuyuh o ini pnegbulang pthidaw qmpah.
   (婦女不適合脫衣曬太陽工作。)
1566.Ppbulang tuhuy hidaw qmpah o tama ka weela na.
   (父親先脫衣在太陽下工作)
1567.Wada ptgbulang qmpah uqun hidaw ka baki mu.
   (我祖父在烈日下因赤膊工作而死。)
1568.Sbulang ka qmpahan mu, ungat hari ka psiyus.
   (我田地滿是雞母蟲,蟋蟀倒是很少。)
1569.Ttbulang na mkan wawa qowlit ga, ana sun psaniq o ini qbahang.
   (雖然對他說是禁忌,但他仍然經常吃剛出生的幼鼠。)
1570.Blanga su brah seejiq.
   (別在別人面前脫光光身體。)
1571.Blangan na qmpah ka dgiyaq do mssunu da.
   (他把山墾的光禿禿就崩塌了。)
1572.Blangun mu psluhay pthidaw qmpah ka risaw mu.
   (我要讓我兒子訓練光著身曬太陽工作。)
1573.Saw skbulih tngi mkan ka seejiq empqeepah.
   (做工的人老是吃過飽。)
1574.Blhanay su pktngi ka mdawi qmpah gaga.
   (那懶惰的人不要給他吃飽。)
1575.Mgbuluq bnuwar ka buluq risah.
   (梅子熟軟度很像李子。)
1576.Nbuluq bi nhari ka tunux esig hki msa ku o rinah embanah ini snalaq.
   (我希望膿包很快變軟,但愈來愈紅沒有化膿。)
1577.Tnbuluq risah nii o mkla bi msinaw risah.
   (軟梅子的主人很會釀梅子酒。)
1578.Pbluqay ta rmbug ka risah psnagun.
   (我們把梅子醃熟釀酒。)
1579.Dmptbungu qhuni ssping dha sapah ka dhiya.
   (他們找樹瘤作為裝飾家裏。)
1580.Kmnbungu su hirang mu smngahan o mdka usik qapal mqqapal baga su ka isu.
   (你譏笑我肩部的腫塊,而你的手長的像生薑一樣。)
1581.Msnbungu baga na snbu mu btunux o meysa lala snahug.
   (因他的手被我打腫他向我要求很多賠償。)
1582.Ki skbungu su baga, ssngahan su knan.
   (你手上得的腫塊,是因你老是嘲笑我。)
1583.Tbnguay mu ka qhuni gaga ngalun psping sapah.
   (我要拿那樹瘤裝飾家裡。)
1584.Eimah su sinaw ga, tbnguun kana qaqay su.
   (像你這樣喝酒,你腳上都會得痛風。)
1585.Iya tbngaani tgtuluk ka pnglux su, qlahang.
   (要小心,不要撞的滿頭包。)
1586.Ntgbunuh su brah dsnaw binaw, ngalun su dha mrangi da.
   (若妳在別人面前露小腹看看,會把妳看成是很隨便的人。)
1587.Nii ku tmbbunuh tdruy priyuxun mu bgurah da.
   (我在忙著拆車子的輪軸我要換新。)
1588.Mgbunur bahu mu ka bunur bahu su.
   (你籐箱的龍骨像我的一樣。)
1589.Yahun mu pbunur sunan ka brunguy mu.
   (我要託你做背簍的龍骨。)
1590.Asi naalu miyah sgbunur sapah mu ka hiya.
   (他毫不費力來我家拿龍骨。)
1591.Biyax bgihur paru snii o bitaq bqbuq pusu pneurung sapah.
   (最近的颱風強到房屋的支撐木「buq」搖動。)
1592.Gmbqbuq pneurung sapah ka bgihur paru snii.
   (這次颱風把我房子的支撐木被搖動。)
1593.Gmnbqbuq ku erut para sangi prihan mu bgurah ka shiga.
   (昨天我把胡瓜架子柱子拔掉換新。)
1594.Mnegbqbuq bi mnbuwa ka qsiya tnegli paah yudun.
   (從水管冒出來的水「buq」聲掉入積水槽。)
1595.Babaw bgihur paru ga, mtgbqbuq kana ka pusu pneurung sapah.
   (颱風過後,所有支撐房子的木頭都鬆動了。)
1596.Embngbing bi ka tahut o pbqbuq bi pnbuwa nhapuy.
   (熊熊大火使煮的食物容易滾燙。)
1597.Ini pnegbqbuq ka dndang su qsiya o smmdaruh mahan.
   (你的開水沒有「buq」聲滾熟喝起來半生味。)
1598.Sbyaxan mu smungu ka tahut do asi qbqbuq mnbuwa da.
   (我要炊火使水「buq」聲很快煮沸。)
1599.Spbqbuq na pdngdang knan ka qsiya mahun na.
   (他託我「buq」聲煮開他要喝的開水。)
1600.Saw sqbqbuq pneurung sapah pghguh ka kacing.
   (牛老是在房屋的支撐木擦身使房屋動搖。)
1601.Sqnbqbuq mu tnegli qsiya embahang ka kacing ga smhmu langu qsiya.
   (我把牛小便的聲音聽成是蓄水「buq」的聲音。)
1602.Tbqbuq erut hmurah qnalang kana.
   (大家都同時在搖圍牆的柱子拆圍牆。)
1603.Bqbqan kacing su ka pneurung sapah mu.
   (撐我家的柱子被你的牛搖動。)
1604.Buqax sun nami tmngahan ka hiya.
   (我們稱他為裸體者。)
1605.Kana dmbbuqax rmgrig ga o ki ka qpahun dha.
   (那些人他們的工作都是跳裸體舞。)
1606.Embbuqax brah seejiq o msiqa ku bi yaku.
   (在別人面前裸體會我很不好意思。)
1607.Nbbuqax su brah seejiq binaw, ma huling mksa kana ka seejiq.
   (若你在別人面前裸體,人人都會認為你是狗。)
1608.Ini bi pbbuqax trima brah seejiq ka seejiq niqan mnegaya.
   (很保守的人,不會在別人面前裸體洗澡。)
1609.Ini hari pnegbuqax brah seejiq ka kuyuh Truku.
   (太魯閣族的婦女不會在別人的面前裸體。)
1610.Aji na qqbuqax brah seejiq ka laqi su o rngagi hug!
   (為了不使你的孩子在別人面前裸體,要告訴他!)
1611.Pbqaxay su bi brah seejiq ka laqi.
   (不要讓孩子在別人面前裸體。)
1612.Dburaw sulay sun smngahan ka dkuyuh qmpah naqih.
   (性工作的婦女被稱作爛陰道。)
1613.Gmnburaw ku qhuni psaun mu qmpahan o mk5 ku jiyax da.
   (我收集散放在園地上的腐木已經五天了。)
1614.Asi kburaw kana ka ngiraw mu, saw smkrawah.
   (我的香菇都已腐爛了,好可惜! )
1615.Maaburaw sagas ka qmpahan endaan bgihur paru.
   (颱風吹過的田地西瓜變爛。)
1616.Nsburaw binaw ka qneepah laqi su ga, sita su tklaan psnbrih.
   (若你孩子的行為很腐敗,看你如何挽回他。)
1617.Ini pnegsburaw speerut sapah ka qulit.
   (檜木作為房子的柱子不容易朽壞。)
1618.Wada ptgburaw qneepah na ka kuyuh kiya.
   (那女人因為行為不檢而死。)
1619.Sbburaw knux ka sapah na.
   (他家有腐臭味。)
1620.Tmnburaw sudu pkmalu na qmpahan ka hiya.
   (那人用腐爛的雜草使農田肥沃。)
1621.Tmptburaw sudu ga o pkmalu dha qmpahan ka buraw sudu.
   (那收集堆肥的人用堆肥使他們土地肥沃。)
1622.Sbragi binaw rqnux ga, aji su krwahun?
   (讓鹿腐爛看看,你不會覺得太可惜嗎?)
1623.Iya sbrgani pqeepah naqih ka laqi kuyuh.
   (不要讓女孩子作不正當的工作。)
1624.Bburux na nanak musa pngahi o ini adas seejiq.
   (他要獨自去釣魚不帶人一起去。)
1625.Dmburux nanak qmpah ini sbarux ka dhiya.
   (他們獨自作工不會和別人換工。)
1626.Empeeburux nanak paah sayang ka qbsuran mu snaw da.
   (我哥哥從現在自己獨立生活。)
1627.Gnburux mu nanak smmalu ka sapah mu.
   (我的房子是我獨自搭蓋的。)
1628.Kkburux su musa o qlahang balay, qbhnganay misu.
   (你要獨自出去要很小心,我等你的消息。)
1629.Mkmurux ku nanak qmpah 1 lituk qmpahan.
   (我想要獨自耕作一甲地。)
1630.Mnburux ku paah shkawas ka yaku.
   (從去年我就自己分家了。)
1631.Nkburux bi ka sapah ta hki msa ku.
   (我想有獨立的家。)
1632.Pnkburux ku na psluhay paah bilaq ka rudan mu.
   (我父母從小就讓我單獨去。)
1633.Wada sgburux nak qmpah ka laqi mu uri da.
   (我孩子也自己獨立工作了。)
1634.Brxa su nak smmalu sapah psbarux ta.
   (你不要獨自蓋房我們來互相換工。)
1635.Brxan mu nanak qmpah ka mgburux ku.
   (我分家是要自己獨立工作。)
1636.Brxay ta nak kmrut ka kacing msa ku o yahan ku dha tblbil da.
   (我想要一個人自己殺一頭牛時他們卻都來幫忙殺。)
1637.Tduwa bruxun nak mimah sinaw ga! Aji asi ka seepuun mimah!
   (酒可以一個人喝嗎!不是一定要和別人一起喝!)
1638.Busug bi eimah na sinaw ka laqi mu.
   (我孩子是酒鬼。)
1639.Empeebusug eimah na sinaw ka laqi busug.
   (酒鬼的孩子會變成酒鬼。)
1640.Mimah sinaw do maabusug da.
   (喝酒就變酒鬼。)
1641.Mkmbusug su uri? Ma su mkmmarah.
   (你想成酒鬼嗎?你怎麼變了呢。)
1642.Msnbusug snaw na ni hmici malax sapah ka kuyuh na.
   (為了先生酗酒他妻子拋夫棄子離家。)
1643.Hmut mtgbusug sapah hi ka snaw na.
   (他先生被看到在家裡酗酒。)
1644.Iya saw skbusug hug, maah su manu?
   (你不要老是酒醉,有什麼用?)
1645.Ttbusug na mimah sinaw o bitaq na hi ki da.
   (他嗜酒如命,已窮途末路了。)
1646.Kbsugun su mimah sinaw ka laqi su?
   (你要讓你的孩子喝成酒鬼嗎?)
1647.Iya kbsgani qqeepah ka laqi snaw.
   (不要讓工作的男孩子成酒鬼。)
1648.Busuk kdjiyax eimah su sinaw o malu?
   (你整天喝酒醉好嗎?)
1649.Npbutul su nanak, lu su miyah sgeumal hmbragan laqi mu.
   (你應該自己蒸糯米飯,何必加入我那麼多的孩子。)
1650.Ini bi srahuq smknux musa sgbutul ka hiya.
   (他從不失去向著糯米飯香味而去。)
1651.Nii ku tmbbutul uqun lupung mniyah.
   (我正忙於煮糯米飯招待來賓。)
1652.Tmnbutul ku hlmaun mu yahun ku lupung.
   (我在煮糯米飯朋友要來。)
1653.Kbtuli ka uqun lupun mniyah.
   (你要蒸糯米飯招待來賓。)
1654.Tgbuur sari ka mdngil bi sqapah baga qlitan.
   (削芋頭的皮容易沾拈在手上。)
1655.Empbuwa bi na ni asi bsagi ka dndang o smmdaruh mahun.
   (剛要起泡的開水端下來喝有半熟味。)
1656.Gnbuwa mu idaw smahug ka huwir nii.
   (這湯匙是我用來吃稀飯湯的。)
1657.Ini pnegbuwa sbahu lukus ka masaq pnrqdug Klmukan.
   (閩南人騙來賣的黑心洗衣粉不會起泡沫。)
1658.Sbuwa ka masaq su, ini pkeangal ruciq sbahu.
   (你的肥皂泡沫多,但是不會除去衣垢。)
1659.Spbuwa na mahu lukus ka masaq.
   (他讓肥皂起泡洗衣服。)
1660.Buwaan na masaq mahu ka lukus.
   (他用肥皂泡沫洗衣服。)
1661.Asi kbuwan sari slaq ka biyi qmpahan na.
   (他的工寮裡面滿是水仔芋。)
1662.Gnbuwax na ka marig sapah tkanan payay.
   (他買碾米廠是用白米賺來的錢。)
1663.Hbaraw ka 1 ruwan sapah o smbbuwax payay.
   (一家人口多需要很多白米。)
1664.Tnbuwax basaw nii o lala bi basaw sapah na.
   (這個小黍的主人家有很多小黍。)
1665.Emptbuyak babuy qpahun na ka hiya.
   (他的工作是專肢解牲畜。)
1666.Tmnbuyak ku samat paah krsagun ka yaku.
   (我從年輕的時候就開始肢解野獸。)
1667.Tayal buyu qmpahan su da.
   (你的田地那麼多草。)
1668.Bbuyu kana ka qmpahan da.
   (田地長很多草。)
1669.Empbuyu ku qmpahan mu.
   (我的田地要鋤草。)
1670.Empkbbuyu ku paah hkawas uri da.
   (我明年也要去打獵了。)
1671.Gmnbuyu ku qmpahan qmpah ka bitaq sayang.
   (一直到今天我都在田裡鋤草。)
1672.Aji kkbuyu ka qmpahan su o gnmaani bi qmpah.
   (為了不使你的田地成為草叢,要預先鋤草。)
1673.Kmnbuyu qmita qmpahan mu ka hiya o maammaku ka nhiya da.
   (他把我的田地看成草,但他的地都是芒草叢生。)
1674.Knbbuyu qmpahan na o mdka aji qmpahan.
   (他的田地長滿草叢好像不是耕地。)
1675.Maabbuyu ka qmpahan enlaxan.
   (荒廢的地長滿了草。)
1676.Mnegbbuyu bi qpahan ka dxgal nami.
   (我們的田地很容易長滿草。)
1677.Nkbbuyu binaw qmpahan su ga, kasi tgearih ka nhuma su.
   (若你田地長滿草看看,你種的就會萎縮。)
1678.Pnkbbuyu ku tama paah bilaq ka yaku.
   (我父親從小就讓我去打獵。)
1679.Smbbuyu bi qmpahan ka spriq utux.
   (昭和草多到長滿了田地。)
1680.Ma su spbuyu ka payay su, embanah da.
   (你怎麼讓你稻田長雜草呢,枯黃了。)
1681.Tgbbuyu bi ga o qmpahan empeedawi.
   (那比較長滿雜草的田地是懶惰的人。)
1682.Nii ku tmbbuyu gmeelug eusa qmpahan.
   (我在砍要去田地的路的雜草。)
1683.Tnbbuyu bi qmpahan nii o wada tbarah da.
   (這雜草叢生的地主已經搬家了。)
1684.Kbyuaw su ka risah qprun pngasuy da.
   (不要讓梅子園長滿雜草不然就會佈滿毛蟲。)
1685.Kbyui hi ka qmpahan su, asi taqi!
   (睡覺吧!讓你的田地雜草叢生。)
1686.Llhlih na knan o spcihung na dowriq mu ka qbulit tahut.
   (他欺負我,他拿火灰撒我眼睛。)
1687.Tmihung dowriq mu ka biyuq brayaw o asi kbanah ka dowriq mu.
   (姑婆芋汁灑在我眼睛,我眼睛馬上變紅。)
1688.Gncik mu msaang paah bilaq ka laqi.
   (我自幼起就以「cik」聲對孩子生氣。)
1689.Saw skcik gmlingas gupun brah seejiq, ida ku bi saw mnkan msa.
   (我老是在別人面前剔牙發出「cik」聲,讓人以為我吃了東西。)
1690.Skncik mu saang embahang ka tama mu ga tmpcik lingas gupun.
   (我把父親剔牙聲當作是發出「cik」聲對我生氣。)
1691.Ga tgcik mimah qsiya ka kacing.
   (牛喝水發出「cik」的聲。)
1692.Tmcik ku mimah qsiya.
   (我喝水時發出「cik」的聲音。)
1693.Kmcikan su hlama o iyah nak tmikan!
   (你想搗米糕,你就自己來搗!)
1694.Skncikan payay tmikan ka basaw do mstowbus paah duhung ka lala.
   (把小黍當作稻米來搗米會從杵臼中散落很多。)
1695.Tknani hlama ka lupung mniyah.
   (為你來的朋友搗糯米糕。)
1696.Gmcilux su mimah bgu o qlhangi sqama quwaq su.
   (當你喝熱湯時小心會燙到嘴巴。)
1697.Gncilux mu mimah bgu ka sqama ku quwaq.
   (我燙傷了口是喝了熱湯。)
1698.Aji na kkcilux ka xiluy pntbangah mtahu o rbgi qsiya.
   (為了不使鐵燒紅就給它浸水。)
1699.Ma su kmncilux mimah bgu mtleetu?
   (你為什麼把冷湯當熱湯喝呢?)
1700.Kncilux bgu ga o huya sun mimah.
   (那熱湯怎麼喝。)
1701.Mnegcilux bi bgu mahun na ka hiya.
   (他喜歡喝熱湯。)
1702.Pkcilux bi plahan ka tahut.
   (烤火使身體溫暖。)
1703.“Iyah sgcilux mimah bgu”msa ka bubu mu.
   (我媽媽說:「來喝熱湯。」)
1704.Skncilux na bgu mimah ka bgu muuxul.
   (他把溫的湯當作熱湯喝。)
1705.Iya ku yahi smtcilux han.
   (不要靠近使我熱。)
1706.“ Mshshas bi tmalang o tmncilux bi mkan paah rqda”msa ka rudan ta.
   (我們的老人說:「跑步很容易喘氣是從爐灶上吃熱食的。」)
1707.Ttcilux na mimah bgu dara o sqama glu na da.
   (他經常喝熱血湯,燙到他喉嚨了。)
1708.Stlxun mu babaw bangah ka mnhada siyang enshiga.
   (我把昨天的熟豬肉烤在火炭上加熱。)
1709.Ini ksi cimah ka qngqaya pihiq snaw.
   (男嬰的陰莖不叫cimah。)
1710.Dmptcimu ka qpahun dha.
   (那些人專門作鹽的工作。)
1711.Gmncimu ku smbarig muda kngkingal sapah.
   (我到各家賣鹽巴。)
1712.Kncimu sapah na o thngay rpun ka cimu na.
   (他倉庫全部都是鹽巴。)
1713.“Miyah sgcimu breenux ka Truku sbiyaw”msa ka duma kari.
   (有些話說:「以前太魯閣族會到平地找鹽。」)
1714.Ttcimu na o sqpahan cimu kana ka baga na.
   (他經常製造鹽巴手沾滿了鹽巴。)
1715.Pstneanay ta sari ka yahun mkan lupung paru.
   (為我們來訪的朋友預備母芋吃。)
1716.Kmcinun su brunguy o iyah ptgsa knan.
   (你想編背簍的話就來向我請教。)
1717.Mmcinun ku bi o yahan ku smgila lupung da.
   (我正要編時被朋友耽擱了。)
1718.Pcinun su emaan ka wahug su?
   (你的肩?要託誰編?)
1719.Pncinun mu sunan ka bahu o malu bi psaan lukus.
   (我託你編的衣箱很好裝衣服。)
1720.Bgiya o scinun na kahat ka wawa na.
   (母虎頭蜂為了蛹蜂編蜂巢。)
1721.Skncinun na kahat tminun qbubu na ka bgiya msa o mqneuqu.
   (他把虎頭蜂巢頂當作蜂巢一樣看是錯的。)
1722.Mkla bi tminun qbubu sapah na ka bgiya.
   (虎頭蜂很會編蜂巢。)
1723.Tnanay ta bahu ka laqi kuyuh.
   (讓我們來?女孩編衣箱。)
1724.Tmnciq ku rangah qmrak rapit ka shiga.
   (昨天我「ciq」刺了飛鼠洞捉飛鼠。)
1725.‘cir ’msa smriyu paah bling btunux ka qsiya.
   (水從石縫中「cir」噴出來。)
1726.Gmncir ku qngqlingan qsiya pstgli tbaqa ka mahun mu.
   (我的水是要用細水管「cir」噴集到水缸裡。)
1727.Asi ku gtrcir qsiya paah btunux ka mahun mu.
   (我喝的水就從岩石中「cir」滴下來的。)
1728.Saw aji kktrcir nanak ka hru pusu qsiya su o iya qpahi ka mtqiri na.
   (為了使你的水源的水不只會「cir」一滴一滴流出來的話周圍不要耕作。)
1729.Tmrcir paah bling btunux ka qsiya.
   (水從石洞「cir」噴出。)
1730.Ga trciran qsiya pnaah dowras ka ayug.
   (溪水的水是從崖壁上「cir」噴流出來。)
1731.Dmpscicis nami pshuriq quyux qmpah kdjiyax ka yami.
   (我們是每天冒著雨天工作受「cis」淋溼的人。)
1732.Gncicis mu psquyux qmpah ka lukus mu.
   (我的衣服是曾用來冒著雨工作受「cis」淋溼。)
1733.Kmncicis hbuy sapah bgus laqi ka bubu mu.
   (我的母親把孩子的「cis」撒尿當作房子漏雨。)
1734.Pcicis plhlah huriq knan ka huling.
   (狗抖動「cis」淋濕淋到我。)
1735.Gmncit ku smagi rudux o ini iyah, yasa ‘kut’, ‘kut’ sun smagi ka rudux.
   ( 我曾用 「cit」呼叫雞來但沒有來,因為呼叫雞要「kut」地叫聲。)
1736.Gncit mu smagi ka babuy o ini iyah.
   (我曾用 「cit」呼叫豬卻沒來。)
1737.Kmncit smagi babuy ka hiya ga, ‘bah’, ‘bah’ksa smagi sun mu tmgsa.
   (他把豬呼叫成「cit」,我教他用「bah」「bah」呼叫。)
1738.Mncit ku smagi huling o ungat miyah.
   (我曾「cit」呼叫狗來卻沒有回來。)
1739.Pncit su psagi knan ka huling su o wada embrinah duri sunan.
   (你叫我「cit」呼叫你的狗來又回到你那裏去。)
1740.Skncit na smagi huling na ka huling seejiq o ini qbahang ssagi na.
   (他呼叫別人的狗當作「cit」的呼叫他的狗,但不聽他的呼叫。)
1741.Spcit na psagi knan ka huling na o ini iyah.
   (他託我「cit」呼叫他的狗卻沒有來。)
1742.Tmncit ku smagi huling paah bilaq ka yaku.
   (我從小就專門「cit」的呼叫狗。)
1743.Dmcix mapa mshjil kana ka seejiq mqeepah.
   (工人揹重物都會發出「cix」出力的語氣。)
1744.Gmncix ku mapa mshjil paah bilaq ka yaku.
   (我從小就揹著重物發出「cix」出力語氣。)
1745.Pncix ku psluhay paapa mshjil tama mu paah laqi ka yaku.
   (我從小就被父親訓練揹重物發出「cix」力語氣。)
1746.Ini pnegcix ka mapa lhkah napa.
   (揹輕的東西不會發出「cix」出力的語氣。)
1747.Miyah sgcix mapa lala bi bunga mu ka hiya.
   (他為了來揹我很多的地瓜發出「cix」出力語氣。)
1748.Skncix na mshjil phlan ka lhkah bi phlan.
   (他扛輕的東西像扛重的東西發出「cix」出力的語氣一樣。)
1749.Emeima ka tmncix mhaal mshjil paah bilaq?
   (從小發出「cix」出力語氣揹負重物的是誰呢?)
1750.Mkmciyu ku bi qnnaqih seejiq o psbrinah ku nanak endaan mu do msiqa ku balay.
   (我在想指責別人時我就想到自己過去就覺得不好意思。)
1751.Mntciyu nami pmbaga ka yami ngangah o mgkla nami balay.
   (我和聾啞互相用手語溝通很好。)
1752.Mtciyu pmbaga ka mngangah.
   (聾啞人互相用手語溝通。)
1753.Taan mu mtgciyu tluling ka tama mu tmiyu pngrah pksaman.
   (我看到爸爸用食指指著晨星。)
1754.Iya ptciyu brah seejiq, embeytaq su dowriq dha da.
   (不要在別在面前用食指互相指責食指會刺到別人的眼睛。)
1755.Cyaani haya ka sapah laqi na.
   (替他指示他孩子的家。)
1756.Ciyuy o tqrian qsiya mahun.
   (水壺是裝喝的水。)
1757.Gmncsdudul qmpah ka seejiq o lala qnpahan dha uri.
   (曾提早工作的人他們所耕的地也多。)
1758.Mkmcsdudul ku malax qmpah ka gbiyan o emphapuy ku uqun laqi.
   (傍晚我很想提早下工煮東西給孩子吃。)
1759.Mnegcsdudul bi tmdhug sapah eiyah bgihur ka baki mu.
   (我的祖父提早固定房子防颱。)
1760.Pscsdudul bi tmgsa pmkayun sapah knan ka bubu mu.
   (我母親很會提早?我做家務事。)
1761.Wada ptgcsdudul ptbiyax na qmpah ka lupung mu.
   (我的朋友因提早忙碌的工作而死。)
1762.Skncsdudul na qmpah ka matas uri.
   (他把讀書當作工作一樣也提早做。)
1763.Ttcsdudul na qmpah o ini tqsuqi tbyaxan.
   (他提早工作從不延誤忙碌期。)
1764.Csdulun mu tmdhug ka sapah eiyah bgihur paru.
   (颱風來臨前我要提早固定房子。)
1765.Csdlanay ta peekan nhapuy ka lupung mniyah.
   (讓我們給來賓提早吃飯。)
1766.Csdlani peekan rdanan ka qsahur samat.
   (獸類的內臟先給老人吃。)
1767.Gmncsiyus ku idaw paah bilaq ka yaku.
   (我從小就炒飯。)
1768.Pncsiyus qmuci brah risaw ka wauwa o bitaq mk3 jiyax uqun siqa.
   (小姐在男人面前放屁羞愧了三天時間。)
1769.Miyah sgcsiyus damat mu ka laqi.
   (小孩子跟著我來炒菜。)
1770.Csiysay su quci ka lupung mniyah.
   (不要在客人前放屁。)
1771.Dmpcsngiya rmawah bling sapah mtaqi ka dhiya gaga.
   (他們是睡覺打開窗戶的人。)
1772.Gmncsngiya ku smpuy ribaw tdruy ka qpahun mu.
   (我的職業是專補漏氣的車胎。)
1773.Mqsuqi paru ka pncsngiya su rmawah bling da.
   (你開的窗戶太大了。)
1774.Hmuk kntlxan ka scsngiya mu rmawah bling sapah.
   (悶熱使我開窗戶。)
1775.Skncsngiya mu embahang pruq ribaw tdruy ka pntungan pnswiji pspruq btunux.
   (我把炸藥引火線的聲音當作是車胎漏氣的聲音。)
1776.Spcsngiya na prawah laqi ka tutu tahut hngak do sknux ka ruwan sapah.
   (他叫孩子打開瓦斯桶漏氣時,家裡都是瓦斯味。)
1777.Ttcsngiya na smapang ribaw tdruy o ki qpahun na.
   (他的職業是補漏氣的輪胎。)
1778.Csngyai cih rmawah ka bling sapah su.
   (你家的窗戶打開一點讓空氣近來。)
1779.Pndaaw su o wada na srhrah rmngaw kana.
   (你叫他隱瞞的事,他一一地說了出來。)
1780.Tmndaaw ku tmrqdug ka qpahun mu.
   (專門破心防是我的職業。)
1781.Empdadak pais ka qpahun nami.
   (我們工作是警戒敵人。)
1782.Mmaah ka pais do asi kdadak pngpung ka mrata.
   (敵人要來時士兵都在山頭站哨。)
1783.Pndadak mu hyaan o mnkala paah hi ka pais.
   (敵人就是從我叫他站哨的地方進來的。)
1784.Ana nami musa qmpahan o tgddadak nami mksa .
   (縱使我們到田裡,走路我們隨時警戒。)
1785.Tmdadak pais siida o ini sjiyal qmpah kana.
   (忙於警戒敵人時都無法工作。)
1786.Ddakun mu bi ka miyah tmuba qsurux yayung.
   (我要警戒來河邊毒魚的人。)
1787.Ddkani tklihaw paah gaing ka mrata pais.
   (要從遠處用望眼鏡觀測敵軍。)
1788.Ndadal su hyaan binaw, tklaun su ka pahung kuyuh na?
   (妳如果作他的妾看看,你知道他妻子的脾氣嗎?)
1789.Pddalan na kuyuh ka laqi na do ini pndduwa ka sapah dha da.
   (他給他兒子娶妾後他的家庭就開始不和睦了。)
1790.Tayal bi dahang su.
   (你怎麼那麼小氣。)
1791.Dmpkdahang ga o ungat bi gspngan ka dhiya.
   (那些很小氣的人不能指望什麼。)
1792.Empkdahang su knan! wada manu da, ini su tuku na?
   (你要對我小氣嗎!已經拿那麼多了,還不夠嗎?)
1793.Iya bi kdahang , kdhamun su dha uri da.
   (絕不要小氣,他們也會對你小氣。)
1794.Mqsuqi bi kkdahang na knan.
   (他對我真的很小氣。)
1795.Ana su kmdahang knan o aji ku empkdahang ka yaku.
   (雖然你對我小氣但我不會對你小氣。)
1796.Kmndahang ku hyaan o kdhaman ku na uri da.
   (我對他小氣他也對我小氣了。)
1797.Kndahang mu bi ka nii o yaa ka isu dga! ki ka wada tmkla da.
   (這是我最吝嗇給人的,因為是你!使我心軟了。)
1798.Maadahang ka aji kmndahang o yasa kndhangan dha.
   (因為他們對他小氣,所以原不小氣的也變小氣了。)
1799.Mgdahang su bi ima da, uxay su aji mnshaya ga.
   (你像誰一樣小氣了,你本來不是這樣子。)
1800.Mkkdahang o sqrinut msa ka rudan mu.
   (我父母說彼此小氣會窮的。)
1801.Mkmdahang ku bi o qmita ku sunan do ungat kari mu da.
   (我真想小氣但看到你就無話可說了。)
1802.Mnegdahang bi paah qnlqian na ka seejiq gaga.
   (那個人從小就很小氣。)
1803.Msndahang ku dhyaan do yahan isu nini! “mha ta inu hici”sun mu.
   (我因他們對我小氣時,我對他說:「等著瞧吧。」)
1804.Nkdahang su hyaan binaw, kdhangun su na uri o.
   (你對他小氣看看,他也會對你小氣。)
1805.Pkdahang lqian ka rudan o naqih tnegsa na lqian.
   (父母讓孩子小氣對孩子是不好的教育。)
1806.Iya ta bi pkkdahang ka kana mnswayi.
   (我們兄弟姊妹我們絕不要互相小氣。)
1807.Ini bi pnegdahang ka lutut namu.
   (你們的親戚從不會小氣。)
1808.Pnkdahang dha ka laqi mu o miyah smnru knan da.
   (我孩子回來告訴我他們對他小氣的事。)
1809.Usa sgdahang hi binaw ruun suna da.
   (你和小氣的人一起看看,他會傳染給你。)
1810.Skdahang na bi pksiyuk ka patus na.
   (他的槍絕不借給人。)
1811.Skndahang su bubu su ka dahang bubu mu o mqneuqu su.
   (我把我母親當作你母親那樣小氣是不對的。)
1812.Spkdahang na pksiyuk knan ka pila laqi na.
   (他不讓我借他孩子的錢。)
1813.Tgdahang bi alang nami hi ka seejiq kiya.
   (那人在我們的部落是小氣的人。)
1814.Ttdahang knan do kmdahang su uri da?
   (他們對我小氣時你也要對我小氣嗎?)
1815.Kdhama su seejiq ini kdahang.
   (別對不小氣的人小氣。)
1816.Kmdahang su o kdhamun su dha uri.
   (你小氣別人也會對你小氣。)
1817.Dahaw snalu mu daan rapit ka gaga.
   (那橫木是我為飛鼠路徑而做的。)
1818.Ddahaw misu rapit ka yahun su mkan.
   (你要來吃的飛鼠我為你設陷阱捕捉。)
1819.Saw dhdahaw kmpraan kana ka seejiq alang hiya.
   (那村落的人個個都身材高大。)
1820.Nii ku dmahaw rapit yahun su mkan.
   (我在設套頸陷阱捉飛鼠給你吃。)
1821.Dmnahaw ku ka yaku da.
   (我已經設套頸陷阱了。)
1822.Dmptdahaw rapit kana ka snaw Truku.
   (所有太魯閣族的男人都會設飛鼠的套頸陷阱。)
1823.Kana dnahaw ga o nqbsuran mu snaw.
   (那些設的套頸陷阱都是我哥哥的。)
1824.Empdahaw ku saman ka yaku.
   (我明天要設套頸陷阱。)
1825.Empeedahaw rapit kana ka sipaw gaga.
   (對面會全部是捕捉飛鼠的陷阱。)
1826.Emptdahaw nami paah sayang da.
   (從現在開始我們都要設套頸陷阱了。)
1827.Endahaw mu o ga rrihan swayi mu snaw da.
   (原來是我設的套頸陷阱地方被我弟弟取代。)
1828.Asi kdahaw kana ka dgiyaq ribaq hiya.
   (後山設滿套頸陷阱。)
1829.Kkdahaw kana ka dgiyaq ga o kndkaanay ta dmahaw.
   (若要使那山都是套頸陷阱我們一起去設。)
1830.Kndahaw dha dgiyaq hiya o ungat dhagan da.
   (他們在那山設套頸陷阱多到沒有可設了。)
1831.Maadahaw ka mnslagu.
   (原來彎曲的變直了。)
1832.Mdahaw ku rapit paah saman.
   (從明天我要設飛鼠的套頸陷阱。)
1833.Mgdahaw hnigan na ka snaw gaga.
   (那男人的身材非常高大。)
1834.Mkmdahaw ku bi o asi ku lu mnarux da.
   (我正想要設套頸陷阱時,我突然生病了。)
1835.Mmdahaw ku bi do o asi lu dhuq ka tbiyaxan tmukuy da.
   (我正要去設套頸陷阱時也剛好是忙收割時期。)
1836.Mndahaw ka qhuni gaga.
   (那棵樹原來是橫狀的。)
1837.Mnegdahaw bi sbhuran ka sibus.
   (甘蔗被風吹襲時容易傾斜。)
1838.Msndahaw nami o ini nami ptrnaw mssuri.
   (我們為了設套頸陷阱而互相激烈地嗆聲。)
1839.Tai mtgdahaw o ki ka qtaan bi gaga tjiyal ka rapit.
   (看得到的套頸陷阱被捕的飛鼠看得很清楚。)
1840.Ndahaw su nhari iya jiyax smulu nanak.
   (你應該趕快設套頸陷阱,不要只是想。)
1841.Nkdahaw bi ta ka mkndux bi rapit sipaw ga hki msa ku.
   (我很期待在對面有很多飛鼠的地方設置套頸陷阱。)
1842.Pdahaw bi bubu sqmu ka bgihur smdngu.
   (乾季的風會將玉米吹成傾斜。)
1843.Asi ta pddahaw nanak ka malu.
   (我們各自設套頸陷阱才好。)
1844.Pgdahaw quri nklaan hidaw ka 1 djima gaga.
   (那一隻竹子向東方傾斜。)
1845.Pndahaw manu kana ka djima gaga?
   (那些竹子被什麼傾斜呢?)
1846.Ini bi pnegdahaw ka asi ekan mnhada.
   (從不設套頸陷阱的只會吃而己。)
1847.Ppdahaw su emaan ka dxgal su?
   (你要叫你誰在你土地上設套頸陷阱呢?)
1848.Wada ptgdahaw ka qbsuran mu snaw.
   (我哥哥因設套頸陷阱而死。)
1849.Sdahaw qhuni ka brihut do muda hi da.
   (把木枝斜放松鼠就會經過那裏了。)
1850.Iya sgdahaw seejiq, dhagi nanak!
   (別依賴別人套頸陷阱自己設吧!)
1851.Saw skdahaw dhagan mu ka seejiq gaga.
   (那人很老是佔用我設的套頸陷阱的地方。)
1852.Skndahaw na nanak musa mangal ka rapit tnjiyal dahaw mu.
   (他把我已捕捉到飛鼠的套頸陷阱當作是自己的拿走了。)
1853.Smddahaw bi ka tmrrapit.
   (捕捉飛鼠很需要設很多的套頸陷阱。)
1854.Spdahaw na knan ka bubu bukuh na.
   (他叫我在他木瓜樹折成傾斜。)
1855.Tgdahaw mu ka mgdaya bi.
   (我架設捕捉飛鼠的套頸陷阱比較在上方。)
1856.Mtqhuni siida o tmdahaw bi kana ka snaw Truku.
   (樹木長果子時太魯閣族的男人都會去設套頸陷阱。)
1857.Tmndahaw ku dmudul laqi.
   (我教導孩子設套頸陷阱。)
1858.Tndahaw nii o mhuway bi rapit.
   (設套頸陷阱的主人很慷慨地給飛鼠。)
1859.Ttdahaw na o ini hari tai miyah sapah.
   (他常常去設套頸陷阱很少看到在家。)
1860.Ini namu sai dmahaw do dhganay mu ki da hug?
   (你們不去設套頸陷阱的地方讓我去放好嗎?)
1861.Snalu ima ka dahik gaga?
   (刨刀是誰做的?)
1862.Thngayan dahu na ka alang ta.
   (我們的部落充滿著他的傲慢。)
1863.Ini ku skuxul ka dhdahu dha gaga.
   (我不喜歡他們的傲慢。)
1864.Ana bilaq bi stndahu dha ka seejiq dmptdahu.
   (他們是連小事都愛自誇。)
1865.Malu ka nuda su o emptdahu ku.
   (若你作的好我會稱讚你。)
1866.Gdahu mu seejiq ka huway su.
   (你的慷慨我會在別人面前稱讚。)
1867.Mkla bi gmdahu rmngaw seejiq tndhuun ka bukung nami.
   (我們的領袖很會表揚值得讚賞的人。)
1868.Gndahu mu muuyas tmdahu Tuxan Baraw ka patas uyas nii.
   (我用過這首詩歌來讚美上帝。)
1869.Kana laqi na o mnurug tmaan na asi kdahu kari dha.
   (孩子們學他們的父親很愛自誇。)
1870.Aji su kkdahu nanak o kbalay bi ka nkari su.
   (你若不自吹自雷說話就要落實。)
1871.Yaa su qrasun balay qmita ka kntdahu dha sunan.
   (別人對你的稱讚你應該高興了吧。)
1872.Qnita su manu mgdahu mu ka dahu na ga?
   (你是從那一點看出我像他一樣驕傲呢?)
1873.Hbaraw bi seejiq ka mkmdahu bi hyaan nanak.
   (很多人很想讚美自己。)
1874.Truku sbiyaw o mnegtdahu bi Utux tmninun.
   (以前太魯閣族人很敬畏創造之神。)
1875.Snengatun na mnangal kumay ka tama mu o msntdahu mnangal 1 pada.
   (因他很自豪拿了一隻山羌,就小看我父親獵到黑熊。)
1876.Ntdahu su binaw, kasi su dha ngali rprik.
   (若你自誇看看,別人會把你當作騙人的。)
1877.Seejiq gaga o ini bi pnegtdahu ana malu bi endaan na.
   (那人雖然有很好的經歷,但從不驕傲。)
1878.Bubu dahu ka risaw ga o pntdahu tama na paah laqi.
   (那愛自誇的男人是從小他父親教的。)
1879.Tama na o ini bi ptdahu lqian na.
   (他父親不會讓孩子驕傲。)
1880.Wada bi asi ptgdahu ka kingal yami hiya.
   (我們那裏有人因自傲而死的。)
1881.Paah musa sgdahu hi do o bubu dahu ka laqi na da.
   (自從和驕傲的人在一起後他的孩子成為一個很驕傲的人。)
1882.Saw skdahu kari su o tkluwi ku balay embahang, yasa aji su nkiya.
   (你話中帶傲我聽了非常驚訝,因為你不曾如此。)
1883.Skndahu na kuyuh na ka 1 kuyuh ga o kla su ha dadal na.
   (他把那個女人當作他的妻子一樣稱讚原來是他的妾。)
1884.Seejiq mnegdahu o smddahu bi kari dha.
   (很自傲的人他話中非常自傲。)
1885.Mqsuqi qaras na laqi do sptdahu na ana ima da.
   (他對他的孩子過於自豪就向任何人誇讚。)
1886.Huway Truku o stndahu dha balay.
   (太魯閣的慷慨最為人津津樂道。)
1887.Niqan bi snhiyian na ga ka tgtdahu bi Tuxan Baraw.
   (那有信仰的人比較會讚美神。)
1888.Tmdahu nhiya nanak.
   (他自吹自雷。)
1889.Bitaq sayang tmndahu ku bi drumut su kmtama.
   (我一直到現在很稱讚你對信仰的熱誠。)
1890.Tndahu ku hyaan mdrumut bi matas.
   (我很稱讚他很認真讀書。)
1891.Iya klbay ka ttdahu Tuxan Baraw.
   (不要降低對神的讚美。)
1892.Tndhuan Tuxan Baraw ka sapah prhulan.
   (教堂是讚美上帝的聚會所。)
1893.Tdheanay su brah seejiq ka knmalu su.
   (不要在別人面前誇讚你的優點。)
1894.Qtaan mu ka laqi su o dahung kana hiyi na.
   (我看見你孩子身上都是瘀血。)
1895.Kana dhdahung hiyi su ga o sai psapuh nhari.
   (你身上的瘀血趕快去治療。)
1896.Dmahung msru kuyuh ka snaw na.
   (她的丈夫打妻子打到瘀血。)
1897.Dmptdahung msru laqi ga o saw smiisug taan.
   (那打孩子的人打的非常恐怖。)
1898.Ini su spung msru laqi o empaadahung kana hiyi ka laqi su.
   (你無節制的打孩子他的身上都會有瘀血。)
1899.Tnkuran su ga o emptdahung saman da.
   (你跌撞的明天會瘀血。)
1900.Spriq gdahung ga o nangal su inu?
   (那治療瘀血的葯草你是在那裏拿的?)
1901.Dsani spriq dahung sai gmdahung ka tnkuran bubu su.
   (用瘀傷的葯草塗在你母親跌傷處。)
1902.Gmndahung ku smapuh o wada ini biyaw malu kana.
   (我治療的瘀傷很快就好起來。)
1903.Biqan su na manu ka gndahung su smapuh?
   (你治療他的瘀傷得了什麼東西?)
1904.Snbu tdruy o asi kdahung kana hiyi na.
   (他被車撞的全身都是瘀傷。)
1905.Aji kkdahung ka tnkuran su o sai psapuh nhari.
   (若跌倒不瘀血趕快去看病。)
1906.Miisug qmita kana seejiq ka kntdahung hiyi su.
   (所有的人都怕看見你身上的瘀傷。)
1907.Ana mtakur dowras o ini ktdahung hiyi na ka tama mu.
   (我祖父從懸崖跌倒不會有瘀血。)
1908.Pnsruan dha o maadahung kana hiyi na.
   (被人打到身體都變瘀傷。)
1909.Mdahung ku msru sunan.
   (我要把你打到瘀血。)
1910.Prqun ka pahung o mgdahung taan.
   (膽汁弄破了看起來像瘀血。)
1911.Saang na o gisu mkmptdahung msru kyuhan na.
   (他忿怒想把妻子打到瘀血。)
1912.Ungat bi snngian mnegtdahung bi ka hiyi kuyuh mu.
   (我妻子身體碰不得很容易瘀傷。)
1913.Ini su gealu hug? mntdahung pnsruan su ka laqi ga!
   (把孩子打到瘀血,你不可憐他嗎?)
1914.Msntdahung pnsruan do meysa snahug.
   (為了被打得瘀傷而要賠償金。)
1915.Yaa hnyaan pini mtdahung kana hiyi na ka lupung mu.
   (我的朋友滿身都是瘀傷不曉得怎麼弄的。)
1916.Bsiyaq pspuhan ka mtgdahung ruwan.
   (內部有瘀血要治療很久。)
1917.Ntdahung binaw ka hiyi su, yaa su aji mlingis?
   (若你身上瘀傷看看,你會不會哭起來?)
1918.Msdara do ini paadahung ki da.
   (血流出來就不會瘀血了。)
1919.Ana hyaun o ini pnegtdahung ka baki mu.
   (無論怎麼弄我祖父不會瘀血。)
1920.Pntdahung na msru ka laqi o wada dsun dahung.
   (他把孩子打成瘀傷因而死亡。)
1921.Qulung su mtakur dga, kasi ptdahung kana hiyi su.
   (你若跌到了,你全身一定會瘀傷的。)
1922.Wada ptgdahung ka baki na.
   (他祖父因瘀傷而死。)
1923.Mnkeekan ka seejiq o sdahung ka hiyi dha.
   (打過架的人身體都會有很多瘀傷。)
1924.Mtlawa urat hduq kuyuh mu o skndahung mu qmita.
   (我把我妻子腳腋窩上的筋看做是瘀血。)
1925.Saw sktdahung hiyi na ka seejiq kiya, ungat snngian.
   (那人碰不得身體很容易瘀傷。)
1926.Knteetu mtakur o smddahung balay.
   (常跌倒都會有瘀傷。)
1927.Hmuya ma su spdahung ppsru ka hiyi su?
   (你怎麼讓別人打到身體瘀傷。)
1928.Tgdahung su ka mqsuqi bi mtdahung.
   (你的瘀傷傷的比較嚴重。)
1929.Nii ku tmdahung tnkuran laqi mu.
   (我在為我孩子的瘀傷敷藥。)
1930.Tmndahung ku spriq prnaun mu mhuma.
   (我要繁殖瘀傷的葯草。)
1931.Tndahung spriq nii o hiya ka hmnjiyal na.
   (這個瘀傷葯草是他找到的。)
1932.Dhmun su msru ka laqi o pdsun su dahung.
   (你把孩子打成重傷會因瘀傷而死亡。)
1933.Yami o emppdakar nami bi pstmay kacing qmpahan.
   (我們都會防範牛隻進入田地裏。)
1934.Seejiq meeru mnarux o gndakar mu pstmay sapah paah seuxal.
   (我以前就防範有傳染病的人進到家。)
1935.Mnkdakar nami mimah sinaw.
   (我們互相禁止喝酒。)
1936.Shiga o msnpdakar nami elug uusa qmpahan.
   (昨天我們為了不讓人走田地上的路而吵架。)
1937.Pdkaran su dha pngahi do npdakar su uri da, tayal rangi su.
   (他們阻擋你去釣魚你也應該阻擋他們,你怎麼那麼傻。)
1938.Ini pdakar pstmay sapah na ka rudan wauwa gaga.
   (那小姐的父母親不會拒絕到他的家。)
1939.Ungat pnegdakar nami ka yami, mttmay nami bi sapah.
   (我們不會禁止互相往來。)
1940.Qhuni nhuma mu o empdakil paah sayang da.
   (我種的樹現在開始會長大了。)
1941.Mami ga qpahan ni psaan buraw rnabaw o kkdakil na nhari.
   (整理橘子樹施有機肥是為了使它長的很快。)
1942.Sapah mu o dalih ksaan paah hini.
   (我的家從這裡徒步走路很近。)
1943.Kana ddalih sapah mu o yami nanak.
   (居住在我家裡附近的人,都是我們自己的人。)
1944.Uqun ku puru do asi ku gdalih sapah qmpah ka yaku da.
   (我生了痛風病後就在家附近工作。)
1945.Ana asi kdalih o ungat bnrihan mu ka qmpahan gaga.
   (雖然那個田地距離很近,對我也沒有甚麼代價。)
1946.Ma su kmndalih sapah mu, iyah binaw gaing ksaan o!
   (你怎麼把我的家當作很近,你來看看,要走很遠喔!)
1947.Yami tama mu o mgdalih bi sapah nami.
   (我和父親的家距離很近。)
1948.Eriqan ku bi mnarux do mkmsdalih ku mniq sapah spuhan.
   (我患了病以後,希望我家住在醫院附近。)
1949.Sapah mu o msdalih bi sapah spuhan.
   (我的家很靠近醫院。)
1950.Nkdalih bi ka sapah su hki, kani ku kguraw miyah tuhuy.
   (希望你家就在附近就好了,我就不會懶得去你家玩。)
1951.Mkgbguk ka lukus na ga o pnsdalih na mhalig tahut.
   (她烤焦的衣服是因她把衣服太靠近火來烘乾。)
1952.Ana mtali han sddalih hyaan binaw, empkngangah da.
   (雖然很敏感,多接近牠就會很乖了。)
1953.Hiya ka tndalih qmpahan gaga.
   (那附近田地的主人就是他。)
1954.Sdlihaw mu qmpah yaku ka hngali hiya.
   (我就近在那邊的地工作。)
1955.Sdlihun mu sapah su ka sapah mu.
   (我的家要建築在你的家附近。)
1956.Iya sdlhani empeedawi ka laqi mdrumut qmpah.
   (不要讓認真工作的孩子靠近懶惰的孩子。)
1957.Dhiya ga o dmptdamat ka qpahun dha.
   (他們的職業是廚師。)
1958.Yahan su lupung o empdamat su manu hyaan?
   (你朋友要來你給他吃什麼菜?)
1959.Empeedamat ka hmaun nami qmpahan gaga.
   (我們要在那農地上種菜。)
1960.Emptdamat smbarig ka qpahun na.
   (他的工作是專門賣菜的。)
1961.Asi kdamat kana ka nhuma mu qmpahan.
   (我的農田種的都是蔬菜。)
1962.Kkdamat kana ka hmaun mu o iyah mksadu knan.
   (為了我要種的都是蔬菜你來我這裏打工。)
1963.Kndamat sapah na o hmut mssngari.
   (他家的蔬菜多而有餘。)
1964.Maadamat taan kana ka qmpahan na.
   (他的農田看起來都是蔬菜。)
1965.Miyah ka lupung do npdamat su malu hari, siqa ta bi lupung.
   (朋友來作客你應該招待好些的菜餚,否則我們會不好意思。)
1966.Samat ga o ppdamat mu lupung mniyah.
   (那山肉是我要給朋友當菜吃的。)
1967.Hbaraw ka ruwan sapah o smddamat balay.
   (家口人多,需要很多菜。)
1968.Djima ga o damux mu sapah.
   (那竹子是我要搭蓋屋頂用的。)
1969.Dmptdamux tdruy ka qpahun dha.
   (他們是作車頂的工作。)
1970.Mmah ka bgihur paru o asi ka tdhgan bi ka dnamux sapah.
   (颱風要來時屋頂要固定好。)
1971.Emeedamux sapah mu ka djima qqthur gaga.
   (那些粗的竹子用來蓋我的屋頂。)
1972.Gdamux tdruy bahu smmalu ka isu.
   (你來製造公車頂的。)
1973.Marig ku patas samaw o gndamux mu smmalu sapah qpras.
   (我買電腦的錢是我蓋水泥屋頂賺來的工錢。)
1974.Alang nami o asi kdamux djima kana ka sapah.
   (我們村落的房子屋頂都是竹子搭蓋。)
1975.Kkdamux djima ka sapah su o niqan djima su?
   (如果你要用竹子做屋頂你有竹子嗎?)
1976.Kmdamux ku bngbang ka sapah mu.
   (我想用鐵皮做我家的屋頂。)
1977.Kndamux sapah na o ini bi hbuy.
   (她蓋的屋頂好到都不漏水。)
1978.Bitaq maadamux ka snalu su sapah o maah mkpiya jiyax da?
   (你蓋完屋頂還需要多少天?)
1979.Msalu su sapah o mdamux su manu?
   (你要蓋房子用什麼做屋頂呢?)
1980.Mgdamux mu ka ddamux su sapah.
   (你做房子的屋頂像我的做一樣。)
1981.Smmalu ku sapah o pdamux mu sunan ka dnamux na.
   (我蓋房子的屋頂請你來做。)
1982.Ini bi huya mnlala yahan bgihur ka pndamux mu sunan.
   (我託你蓋的屋頂經過幾次的颱風都沒有影響。)
1983.Biyi su rudux o skndamux mu biyi qmpahan qmita.
   (我把你雞舍的屋頂看作是工寮的屋頂。)
1984.Gisu ku tmdamux sapah rnhqan bgihur.
   (我忙著蓋被風掀起的屋頂。)
1985.Tndamux bngbang nii o emptbngbang ka qpahun na.
   (這蓋鐵皮的主人是專門蓋鐵皮的。)
1986.Dmuxa su gmiya ka sapah.
   (不要用茅草做屋頂。)
1987.Dmuxaw mu yaku ka biyi qmpahan su.
   (你工寮的屋頂我來蓋。)
1988.Dmuxay ta djima ka sapah.
   (我們用竹子來做屋頂。)
1989.Dmuxun mu bngbang ka sapah.
   (我要用鐵皮做屋頂。)
1990.Yaku o empdanga ku rudan paah hkawas da.
   (明年我要開始照顧父母了。)
1991.Ina mu o“ mkmdanga ku bi laqi ”msa psmiyah.
   (我媳婦很期待的說:「我希望養孩子。」)
1992.Paah bilaq pndanga na knan ka laqi na snaw.
   (他的男孩子從小就託我扶養。)
1993.Ini su qeepah do ppdanga su emaan ka laqi da?
   (你不工作孩子要給誰扶養?)
1994.Dmnangar su paah laqi isu ga?
   (你從小設過壓陷阱嗎?)
1995.Mtakur ka sapah su o aji mdangar sunan?
   (你房屋倒下來時不會壓到你嗎?)
1996.Mkmdangar su o iyah dmangar da!
   (你想設壓陷阱就來啊!)
1997.Hmut mtgdangar kana ka siyaw qmpahan bunga na.
   (他地瓜園的周圍都露出所設的壓陷阱。)
1998.Sdangar nami ka pais do miisug miyah kmrmux da.
   (我們設壓陷阱敵人就怕來攻擊。)
1999.Saw skdangar qmpahan seejiq ka hiya.
   (他總是在別人的田裡設壓陷阱。)
2000.Dngarun mu 70 ka qmpahan mu bunga.
   (在我的地瓜園設七十個壓陷阱。)
2001.Knsddangi na ka risaw mu o ini krawah ana manu.
   (我兒子交愛人不在乎任何事。)
2002.Sdngiay ta ka wauwa ga msa ku o ini bi sruwa wah!
   (我想要跟她交往她很不願意!)
2003.Ini srapi o empeedapil huling ka qmpahan su.
   (沒有圍欄你的地就會有很多狗的腳印。)
2004.Endapil mirit kana ka qmpahan mu o wada mu qlangan da.
   (我的田地原來都是羊的腳印所以我把地圍起來了。)
2005.Aji kkdapil kacing ka qmpahan su o asi su ka qlangan.
   (為了不使你的田地有牛的腳印就圍起來。)
2006.Kndapil na ka snaw kiya o asi ka sbarah smmalu ramil kmpraan.
   (那男的腳掌大需要另製作他的拖鞋。)
2007.Mkmpdapil ku sapah su o nkteutux ta bi hki msa ku.
   (很想去你家相親,希望能夠很幸運。)
2008.Muda qhqahur ka samat o ini ptgdapil taan.
   (獵物經過石堆時,看不到腳印。)
2009.Pdpilan kacing ka qmpahan o naqih bi qpahan.
   (牛踐踏過的田地很不好耕作。)
2010.Pdpilay ta sapah wauwa ga ka risaw su.
   (讓你的兒子到那女孩的家走走。)
2011.Pdplanay su qmpahan ga dha spdakar ka laqi su.
   (不要讓你的孩子通過被別人禁止的地方。)
2012.Mqmdaqut ku bi 1 durah su.
   (我很想娶你一個千金。)
2013.Emptdara ku krtun mu erut sapah.
   (我要鋸茄冬樹作為搭建房子的柱子。)
2014.Kmgdara ku rudux mahan mu bgu.
   (我想要殺雞煮湯喝。)
2015.Kndara pusu rudan ta o empsgeegul lqlaqi mnbarah.
   (祖先的血統遺傳到子子孫孫。)
2016.Msndara nami bgilaq rnbgan sinaw ini tuku mahan.
   (我們因果子狸血酒不夠喝而爭吵。)
2017.Smddara bi mirit mahun na ka baki mu.
   (我的祖父需要喝很多羊的血。)
2018.Yahan su lupung o gdraa su kal bi ka rudux ha.
   (朋友來訪你不要只殺一隻雞。)
2019.Yami o dmptdaran ka qpahun nami.
   (我們的工作是製作診斷器。)
2020.Sapah msalu daran o asi kdaran kana ka sduman.
   (製作診斷器的家,屋內架子都是診斷器。)
2021.Kksdaran su knan o maah ku miing sunan.
   (我要找你來診斷。)
2022.Saman o mkmpsdaran ku brah.
   (明天我要去診斷我的胸部。)
2023.Yahi psdaran knan ka mnarux su.
   (你的病到我這裏來診斷。)
2024.Emptdaring ku embahang manu ka sdringan dha?
   (我要傾聽他們要祈求什麼?)
2025.Musa gmdaring embahang ga mnarux ka laqi su.
   (你的孩子只聽病人的呻吟聲。)
2026.Kana djiyun sapah na o gndaring na kana, ana 1 ungat ka nhiya.
   (他家裡的一切所用的東西都是向人要的,他自己連一個都沒有。)
2027.Mkmsdaring ku bi o ini iyah biyax mu da.
   (很想呻吟我卻沒有力氣了。)
2028.Ana ku asi sdaring , rinah mnarux hnlitan na.
   (我再怎麼呻吟,仍被病所刺痛。)
2029.Skndaring mu baki mu embahang ka daring baki su.
   (我把你祖父的呻吟當作是我祖父的呻吟。)
2030.Iya sdringi pqbahang daring mnarux ka baki su.
   (不要讓你祖父聽到你生病的呻吟。)
2031.Gmndaruh ku mkan paah bilaq.
   (我從小就吃半熟的。)
2032.Tqral na qeepah o hmut kmdaruh qmpah.
   (他懶的工作,做的事不徹底。)
2033.Qnqan rbuk qmpahan o ini pnegdaruh tnaqi.
   (因工作勞累的睡得很熟。)
2034.Saw skdaruh qmpah ka mtqral qeepah.
   (懶得工作的人工作常常不切實。)
2035.Dmpsdasan qmpah ka dhiya.
   (他們在月光下工作。)
2036.Empsgdasan ka miyah sapah su.
   (等月光出來我要到你的家。)
2037.Mkmpdaun ku smlaq ka paah hkawas.
   (明年我很想開始種植用來煮的稻穀。)
2038.Pdaani pnkbgurah ka payay su.
   (你把用來煮的稻穀種在新墾地。)
2039.Pdnaanay ta hnmaan qnahur ka payay.
   (我們要在種過綠肥的地種用來煮的稻穀。)
2040.Dmdaung mshjil ka qpahun dha.
   (他們的職業是吊勾重物。)
2041.Gndaung su qmpah jiyax sayang o khnu snbrihan su?
   (你今天作吊勾賺了多少錢?)
2042.Mdaung ku napa mu masu pnkala dnamux sapah.
   (我要吊我揹的小米到屋頂上。)
2043.Msndaung nami lmamu tlahi wana yaku smriqun na pdaung.
   (我們為了採收柚子光叫我採收而吵。)
2044.Aji emphmut miyah mtgdaung sunan ka daung, asi ka saan miing.
   (勾子不會出現在你身邊你必須去尋找。)
2045.Dmpdaus saw dowsun ka qpahun dha.
   (他們的工作是剝平。)
2046.Dmptdaus erut sapah ka qpahun nami.
   (他們的工作是剝平房屋柱子。)
2047.Msalu qngqaya ddaus o asi kdaus ka sapah na hiya.
   (製作剝平工具的人,他的家都掛滿剝平工具。)
2048.Tunun su bahu o “dowsun mu”msa ka tama su.
   (你編衣箱用的,你父親說:「我要幫你剝平。」)
2049.“empdawi ku qmpah”msa ka laqi na.
   (他孩子說:「我要懶惰工作。」)
2050.Gndawi su qmpah o manu bi bnrih su?
   (你懶惰工作的代價是什麼?)
2051.Mgdawi hari qqeepah na ka snaw gaga.
   (那男人有一點像工作懶惰。)
2052.Naqih bi kuxul mu msndawi ku snaw ini qeepah.
   (為了我先生懶惰不工作而非常難過。)
2053.Seedawi qmpah ka laqi do murug hi mdawi uri da.
   (父親給孩子看他工作懶惰他也懶惰了。)
2054.Qulung musa sgdawi ini qeepah ka laqi dga, bitaq na hi ki da.
   (孩子一旦和懶惰的人在一起,也就完了。)
2055.Brax na qeepah o skndawi ku na qmita ka yaku.
   (他以他努力工作而把我看成是懶惰的人。)
2056.Smddawi bi qpahan ka kmlawa mnarux.
   (照顧病人會使人懶惰工作。)
2057.Speedawi na empdawi qmpah ka laqi.
   (他讓孩子與懶惰工作的人在一起。)
2058.Gisu ku tmdawi smmalu sapah.
   (我正隨意的在蓋房子。)
2059.Iya dwaani pqeepah ka laqi snaw.
   (不要讓男孩懶惰工作。)
2060.Paah sayang do empkdawin nami da.
   (從現在我們要同為夥伴。)
2061.Paah sayang maadawin nami.
   (從現在我們立刻成為夥伴。)
2062.Asi usa sgdawin su tbarah.
   (你就遷居去依靠朋友。)
2063.Tdwinay ta mimah sinaw hi ka dhiya gaga.
   (我們在他們那裡和他一起喝酒。)
2064.Dhiya ga o dmptdaya alang qmpah.
   (他們是在部落的上方工作的人。)
2065.Empeedaya sapah su ka sapah mu.
   (我的家要在你家的上方。)
2066.Asaw malu paan tmabuy o emptdaya ku qmpah.
   (為了方便下坡載東西我要在上方耕作。)
2067.Endaya ka sapah na o tbarah truma da.
   (他原來在上方的家遷到下方了。)
2068.Gmdaya su qmpah ni tmbnu alang ka sunu do mhuya su?
   (你選在上方工作而土石流淹埋村落的時候怎麼辦?)
2069.Gmndaya ku dmahaw rapit.
   (我選在上面設飛鼠陷阱過。)
2070.Iya kdaya nanak ka saan namu taalang, iyah taalang hini uri.
   (你們不要只在上方居住,也過來這裡住。)
2071.Wada tbarah ka hiya o ga maadaya bi ka sapah na.
   (他遷居就遷居到最上方的地方。)
2072.Nkdaya bi ka sapah su hki, ddaan mu ensuwil mkrabi.
   (你的家希望在上方,這樣有時我可以路過借宿。)
2073.Ini pnegdaya ssaan na qmpah ka baki na.
   (他的祖父不適合到上方工作。)
2074.Wada sgdaya tbarah ka swayi mu snaw.
   (我弟弟朝上方遷居。)
2075.Ga tmdaya qmpahan mu lmibaw glaqung ka swayi su snaw.
   (你弟弟在我田地的上方設捕野山雞的陷阱。)
2076.Tndaya qmpahan nii o ungat tgtruma ka nhiya da.
   (上方這塊地的主人下方沒有地。)
2077.Tdyaan na qmpah ka sapah mu do mssunu da.
   (他在我家上方開墾地就坍方了。)
2078.Tdyaaw mu mhuma djima ka sapah.
   (我要在家上方種桂竹。)
2079.Iya tdyani qmpah ka pusu qsiya mu.
   (不要在我水源地的上方開墾。)
2080.Tdyaun su qmpah ka pusu qsiya o aji empqstuq ka qsiya?
   (你要在水源地上方開墾水不會斷嗎?)
2081.Tdyaanay ta pdahaw rapit ka dhiya.
   (我們讓他們在上方設捕飛鼠的陷阱。)
2082.Mnegdayak bi seejiq qpahun na.
   (他的工作是喜歡干涉別人。)
2083.Iya iyah pkdayak mnan, yami nanak ka nii.
   (不要來干涉我們,這是我們自己的事。)
2084.Ida na nkiya ka hiya saw skdayak qpahun na.
   (他就是這樣總是干涉別人。)
2085.Smddayak su bi ni! kyaana ungat qpahun su.
   (你很愛干涉很煩呢!因你沒有事做。)
2086.Dmnayaw ku smmalu sapah lupung mu.
   (我幫過我的朋友蓋建房子。)
2087.Dmptdayaw qpahun dha ka dhiya.
   (他們的工作是幫助別人的。)
2088.Kmdayaw bi qmpah sunan ka laqi mu.
   (我的孩子很想幫你工作。)
2089.Kmndayaw ku bi smmalu sapah sunan o ini su kaaguh.
   (我曾想幫你蓋房子,你沒叫我。)
2090.Msddayaw ka qpahun na do ungat bi jiyax na ssangay.
   (他工作緊湊就沒有時間休息。)
2091.Seejiq pndayaw su knan o mdrumut bi qmpah.
   (你請來幫助我的人(工人),工作很認真。)
2092.Wada ptgdayaw qmpah lpungan na ka seejiq kiya.
   (那個人因幫助他朋友而死。)
2093.Ana mu jyagan bi o rinah tbrinah.
   (我再怎麼幫助過反而背叛我。)
2094.Jyaganay ta msakur qmpahan lupung su ka kacing.
   (讓我們帶牛去幫忙你朋友犁田。)
2095.Jyagani dmahaw rapit knan ka risaw su.
   (請你的男孩幫我放套足陷阱。)
2096.Dmci pkparu ka babuy su han, ki ka tmay sapah wauwa da.
   (你先使豬養大再去相親。)
2097.Dmtanay ta tmabug babuy ka psrahuq kari wauwa na.
   (我們拿養大的豬在訂親的時候殺。)
2098.Msndeeda nami babaw ngahu do huya ku riyax hida.
   (我們為了在岩崖上爭相俯視,我險些墜落下去。)
2099.Pdeeda ku kdjiyax ka eiyah su.
   (我每天都在俯視你的來臨。)
2100.Saw skdeeda qmpahan ka rungay yyahan na gmeeguy nhuma.
   (猴子一定會俯視農園準備偷吃農作物。)
2101.Tmaga lpungan o smddeeda balay psmiyah.
   (等朋友時很煩地俯視期待。)
2102.Spdeeda na knan ka laqi na pnaah ptasan
   (他的孩子從學校回來時,他叫我俯視。)
2103.Deedaa su babaw dowras, qlahang.
   (小心,你不要在懸崖上俯視。)
2104.Deedaay misu, sita su ga qmpah inu.
   (我來俯視你,看你在那裡工作。)
2105.Deedai eiyah pais hini ka isu.
   (你在這裡監控敵人行動。)
2106.Deedaani paah tatat sngayan ga ka ssaun su.
   (從那休息處來俯視你要去的地方。)
2107.Yaa hmuya pini marah ku maadgit gupun da.
   (我真沒有想到變成會切齒了。)
2108.Paah mtrajing do mnegdgit bi lmpax waqit ka bowyak.
   (山豬一開始就很會磨獠牙。)
2109.Sbhuran ka qhuni msqapah do pgdgit hmnang.
   (貼在一起的樹木被風吹起會發出磨擦聲。)
2110.Skndgit mu gupun bowyak embahang ka gdgit gupun babuy.
   (我聽豬磨牙當作山豬磨牙的聲音。)
2111.Ida paah bilaq maadgiyal matas ka lupung mu.
   (我的朋友從小念書都會贏。)
2112.Tddgiyal kana o ungat bi ka yaku wah.
   (他們一個個得勝而我沒有。)
2113.Dgyalay ta tmsamat ka hiya msa nami o ungat bi dgyalan wah.
   (我想要跟他比打獵總是比不過。)
2114.Dgylanay su kari nanak ka qmpah.
   (只會想不會工作。)
2115.Dgiyaq Taywang o knlwaan seejiq tnpusu paah sbiyaw.
   (台灣自古是原住民族管轄的。)
2116.Kana ddgiyaq ga o nniqan rudan Truku paah sbiyaw.
   (那些山林是以前太魯閣族人祖先居住的地方。)
2117.Emptdgiyaq nami paah sayang ka yami.
   (我們現在開始要去打獵。)
2118.Gmdgiyaq psapah ka samat.
   (野獸居住在山。)
2119.Ndgiyaq gaing binaw sai su mksa ga, aji su mrahuq smtrung kumay o.
   (你去遠處狩獵看看,你一定會遇到熊。)
2120.Tdgyaqaw mu pdahaw rapit ka laqi snaw.
   (男孩子我讓他們上山放捕飛鼠陷阱。)
2121.Tdgyqanay ta dhyaan pqeepah ka sipaw gaga.
   (我們讓他們去開墾對面的山。)
2122.Dmpsdgril kmrut qcinuh qhuni ka qpahun dha.
   (他們專門鋸窄小木板的人。)
2123.Dmptdgril gmeelug dgiyaq ka qpahun dha.
   (他們是專在山裏開挖小路。)
2124.Endgril hari ka sapah snalu su, khaw namu hbaraw.
   (你應該把房子蓋小一點,反正你們家人不多。)
2125.Wada kiyapan yayung ka qmpahan mu do maadgril da.
   (我的田地被河水沖毀後已變小了。)
2126.Mgdgril nksaan na ka qmpahan su.
   (你田地的上端好像變窄小。)
2127.Pkdgril su smmalu rhngun sapah do mowda inu ka qthur seejiq da.
   (你把房子的門作成窄小那胖的怎麼進去。)
2128.Ini pnegdgril ssalu na sapah ka tama su.
   (我父親不會蓋小的房子。)
2129.Sgnaah thiyaq ka llabang o skndgril qmita.
   (從遠處看會把寬的路看成窄的。)
2130.Spdgril na tminun ka wahug do mnarux tunux paan.
   (他編的頭帶子小了揹起東西頭會痛。)
2131.Sdgrilaw mu tminu yaku ka wahug brunguy paan laqi.
   (孩子揹背簍的揹帶我來織成小的。)
2132.Sdgrilay ta madas ka gasut qmpah.
   (我們進行的工作範圍要做小。)
2133.Sdgrlanay su smmalu ka srakaw dngiyah.
   (別把青少年床舖做成很窄。)
2134.Saman o iyah gmdgsay smluhay knan.
   (明天來我這裏專學理線。)
2135.Dgut isu ka mqrig mahan ta bgu.
   (你把山胡椒磨成我們要喝的湯。)
2136.Dmptgdha ka qpahun nami.
   (我們的工作分成兩份。)
2137.Emptgdha nami ka musa qmpah.
   (我們分兩隊去工作。)
2138.Paah sapah mu o mkdha ksaan ka alang paru.
   (從我們家要去大城市需要二天的路程。)
2139.Mnkdha ku ka musa pngahi qsurux.
   (我去釣魚去了二天。)
2140.Pkdha ka musa su dmayaw qmpah lpungan su.
   (你要幫朋友做二天工。)
2141.Pnkdha ku na pqeepah o ini bgay pila ka seejiq kiya.
   (他叫我做二天工作沒付我工資。)
2142.Kingal sapah o iya bi ptgdha .
   (一個家庭不要分裂為二。)
2143.Iya sddha miyah.
   (別兩個兩個一起來。)
2144.Spddha na smadu ka qmpah.
   (他每次請二個人去工作。)
2145.Spkdha na pqeepah ka 1 libu qmpahan.
   (一分地他要他二天做完。)
2146.Tmndha nami mayus qmpahan shiga.
   (昨天我們把土地劃分為二。)
2147.Kana qpahun ga o empdhiya nanak ka embrih na.
   (那些工作將來帶給他們自己益處。)
2148.Empndhiya ka sapah gaga.
   (那房子要變成他們的。)
2149.Wada dha brigun ka sapah ta do maaendhiya ki da.
   (他們買走我們的房子就是他們的了。)
2150.Spdhiya su nanak ka qpahun kiya o aji dha sngqlingun.
   (你把工作託給他們自己做他們做不來。)
2151.Isu ka tndhiya o ma su ini pstmay sapah?
   (你是他們的主人你為什麼不讓他們進門?)
2152.Msdhriq bi qahan ka btunux sdmliqan.
   (長苔蘚石頭踏下去很滑。)
2153.Sdrhiqun mu kahat walu ka cinun mu qabang.
   (我要用蜂酯擦拭布條。)
2154.Dhug sapah Truku sbiyaw o pneurung.
   (以前固定太魯閣族房屋的是外面支撐架。)
2155.Dmptdhug sapah ka qpahun dha.
   (他們職業是做固定房屋。)
2156.“Laqi snaw o empeedhug ruwan sapah”msa ka kari rudan.
   (老人說男孩是家庭的支柱。)
2157.Saman o emptdhug ku sapah eiyah bgihur paru.
   (明天我要固定房子來防颱。)
2158.Wada mkweela ka endhug sapah hini da.
   (這家的主人已經過逝了。)
2159.Entdhug su nhari ka sapah, qmituy do hana su pkbarah?
   (你應該趕快固定好房子,颱風起雲了才開始做防颱嗎?)
2160.Kkgdhug sapah su o pskrayi bi smmalu paah pusu.
   (為了要使你的房子堅固地基要做好。)
2161.Mddhug bi kana mhmuhing ka smnlaan na sapah.
   (他把房子的四個角落都蓋的很堅固。)
2162.Iya usa mgdhug tluung driq ka isu, glealu tluung brah.
   (為了方便離開,就不要穩坐在最裏面的座位。)
2163.Ini pgdhug bi smalu sapah ka Truku.
   (太魯閣族人不會把房子蓋的很鬆動。)
2164.Pptdhug su knan ka sapah su eiyah bgihur o knuwan?
   (你要我去固定好你的家颱風什麼時候要來?)
2165.Ini ptdhug ka smnlaan su sapah o aji pniqun bgihur.
   (你家沒有蓋好的話就會被颱風吹倒。)
2166.Sbgihur paru o miyah sgdhug sapah mu ka hiya.
   (颱風時他來住我穩固的房子。)
2167.Skntdhug na sapah tmdhug ka rpun.
   (他把倉庫像房屋做的一樣固定。)
2168.Ngungu na bgihur o saw sktdhug sapah ka lupung mu.
   (因怕颱風我朋友必需會固定房子。)
2169.Ttdhug na dnamux sapah o ini llgani bgihur.
   (他所固定的屋頂沒有被颱風搖動。)
2170.Tdhga su mduk sapah ha, tmayan mu.
   (別把家鎖住了,我要進去。)
2171.Aji ttmay empgeeguy o tdhgi bi mrhug ka sapah.
   (若不使小偷進門就把房子鎖好。)
2172.Mkaxa ka ddhuq mu sapah.
   (我後天才到家。)
2173.Empdhuq ku gbiyan ka sapah su.
   (我晚上才到你家。)
2174.Gdhuq mu marig sapah ka smli ku pila.
   (我存錢是為了要買房子。)
2175.Gndhuq mu marig dxgal o hnqilan mu qmpah.
   (我能夠買地是我拼命工作換來的。)
2176.Mqmdhuq bi qmpah uwit na ka snaw gaga.
   (那個男人因身體軟弱做不成工作。)
2177.Pndhuq ppatas sunan ka rudan su o iya tbrnahi.
   (父母讓你讀書不能對他們忘恩。)
2178.Ini su pnegdhuq nhari sapah o mnda su jiyax hmuya?
   (你沒有按時回家你到那裡去了?)
2179.Laqi o mqaras bi sdhuq ta nhari sapah.
   (我們提早到家小孩子很高興。)
2180.Tgdhuq bi plealay ga o seejiq pnaah munan hiya.
   (那個先到的是從你們那邊來的人。)
2181.Dhqa su smdangaw hidaw ka qmpahan.
   (你不要很晚才到田地。(hidaw smdangaw約9~10點))
2182.Miyah su o dhqay saku gbiyan ha.
   (你要來不要到傍晚才到。)
2183.Sapah lupung mu o ini dhqi 1 jiyax.
   (我朋友的家一天的時間無法到達。)
2184.Aji mu dhqun marig ka sapah su tayal kngkrayan.
   (你房子太貴了我買不起。)
2185.Iyah sgdka nnaku ka isu.
   (你來跟我對分。)
2186.Ima tndka na ka tlahi gaga?
   (誰把文旦切成兩半?)
2187.Ya hmuya pini mnegsdma ku balay ka paah snii.
   (不曉得是怎樣最近開始都會作惡夢。)
2188.Jiyax tmdma na smnru do smdangaw hidaw ka musa qmpahan.
   (他因一直說他的惡夢而晚去了田地工作。)
2189.Sdmaaw saku paataqi sapah qndnqan seejiq ha.
   (別讓我在意外死亡人的床上睡會作惡夢的。)
2190.Pngahi qsurux kana o maadmhaw nanak ka yaku ini ku kla pngahi.
   (所有人都釣魚我不會釣只在旁邊觀看。)
2191.Ttdmhaw na sasaw samaw o ini sjiyal mmkay sapah.
   (她因看電視忘了做家事。)
2192.Ana ima ungat maah sgdmrax bsu sunan.
   (你的吝嗇到無論誰都不會向你要一個。)
2193.Kana dmdmux ga o geegi paah hi ka ngalun su ghak.
   (你從所有榖粒中挑選你要種的種子。)
2194.Dmpsdmux beyluh mu gmeeguy ka dmpeedawi ini qeepah.
   (那些懶惰不工作者專門偷我的豆仔。)
2195.Mnegdmux bi beyluh na hmaan ka qmpahan su.
   (你的地種起豆來結實累累。)
2196.Pdmux embanah ka hiyi layat.
   (冇骨消結的果子是紅色的。)
2197.Miyah sgdmux layan mu o wada mqhdu meetung ka nhiya.
   (他來拿我的綠豆,因她的豆全都秕子。)
2198.Ddngdang mu mahun ka ciwi nii.
   (這個水壺是我要用來燒開水。)
2199.Dmpdngdang qsiya mahun ka dhiya.
   (他們是專煮要喝的開水。)
2200.Emptdngdang ka qpahun mu paah sayang da.
   (現在我的工作是燒開水。)
2201.Iya gdngdang nanak ka mahun su , mahi mskuy uri.
   (你不要只喝開水也要喝冷水。)
2202.Taan mu o gmdngdang mimah bgu knrudan ka baki su da.
   (我看你祖父老得只會挑熱的湯喝了。)
2203.Gmndngdang ku mimah dndang laqi ka yaku.
   (我是專喝小孩子燒的開水。)
2204.Gndngdang mu o asi ku salu sapah trmaan.
   (我燒開水賺來的錢就蓋一個浴室。)
2205.Asi kdngdang kana ka trmaan sapah tqian.
   (旅館的浴室都是熱水。)
2206.Kkdngdang mtahu qhuni o asi su ka musa mapa qhuni.
   (用木材燒開水你必須要去搬運木材。)
2207.Mgdndang mu ka ga na mahun gaga.
   (他喝的好像是我燒的開水。)
2208.Mnegdngdang bi mahun ka seejiq mnarux.
   (病人需要喝熱水。)
2209.Tndngdang nii o sapah trmaan ka sapah na.
   (這燒開水的主人,他的家是澡堂。)
2210.Dngdanga su ka qsiya, mahun mu mtleetu.
   (你不要把我要喝的冷開水煮開了。)
2211.Dngdangan na tahut qhuni ka mahun mu.
   (我要喝的開水他用柴火燒。)
2212.Dngdangaw mu ka mahun mnarux.
   (病人要喝的水我來煮開。)
2213.Dngdangun su tahut manu ka mahun ta?
   (我們要喝的水你要用什麼火燒?)
2214.Dmptdngil qpahun dha ka dhiya.
   (他們的工作是製作黏膠。)
2215.Kana dngdngil ga o malu bi spsqapah.
   (那些黏膠都很好黏東西。)
2216.Emptdngil su paah knuwan ka isu?
   (你從什麼時候開始做黏膠?)
2217.Gdngil smmalu ni sbrigi dngil ka sapah su.
   (你的家可以製作黏膠來賣。)
2218.Msndngil nami psqapah qcinuh wada na prdangun.
   (我們U+7232了黏木板的黏膠遺失而爭吵。)
2219.Ini pnegdngil qpahan ka dxgal mnegdngu.
   (乾旱的地做起來不黏。)
2220.Miyah sgdngil sapuh pnsraki ka rngji do tjiyal hida.
   (蒼蠅飛到誘餌藥時被黏起來了。)
2221.Nii ku tmdngil sari qapal, iyah mkan hug?
   (我正在搗芋頭,來吃好嗎?)
2222.Tndngil tlayan rngji nii o hiya ka mnarah na smmalu.
   (這個蒼蠅誘餌黏液是他發明的。)
2223.Dngilun mu mhuma sari bhgay ka qmpahan mu msdgiyaq.
   (我那山坡地要種很黏的芋頭。)
2224.Peetaqi dngiyah ka embbiyax.
   (青少年的床可以作為客房。)
2225.Dmpdngu ka qpahun dha.
   (烘乾是他們的工作。)
2226.Dmptdngu qhuni sungu mhapuy ka qpahun nami.
   (我們的工作是專曬乾柴火來煮飯。)
2227.Iya pkdngu huwaw seejiq ga qmpah, sai mgay qsiya nhari.
   (別讓作工的人口渴,趕快給水喝。)
2228.Pngkdngu mu ka qhuni o yahay su bi mangal ha.
   (我曬乾的柴火別把它拿走。)
2229.Lupung mu o sdngu lala bi lxi ka yahan na mapa.
   (我要曬乾很多竹筍我朋友來背。)
2230.Miyah sgdngu qhuni mu thuun na ka baki mu.
   (我的祖父到我這裡來拿要燒的柴火。)
2231.Gisu ku tmdngu qaraw djima psrajing mu mtahu.
   (我在收集用來起火的乾竹枝。)
2232.Tmndngu ku mhaal dngur qhuni dngrun mu mtahu misan.
   (我背乾樹幹作為冬天的柴火。)
2233.Ttdngu na mayig rhiq qhuni o bitaq embanah dowriq na qnqan qrngul.
   (他烘乾樹皮,眼睛被煙火弄紅。)
2234.Pnaah su sknuwan dmnguq mtaqi da?
   (你從什麼時候開始睡覺打鼾呢?)
2235.Maadnguq kana ka hnang ruwan sapah.
   (家裡面都變成打鼾的聲音。)
2236.Sqndnguq mu tama embahang ka dnguq baki su.
   (我把你祖父打鼾當作是我父親的一樣。)
2237.Malu bi ngalan gnisil qmpahan hrus ka dngur qhuni.
   (被砍下的樹幹很適合做坡地土堰。)
2238.Dmngur bi mtahut plahan ka Truku.
   (太魯閣族常用樹幹烤火。)
2239.Dmpsdngur pradax gnisil qmpahan ka dsnaw gaga.
   (那些男的是用砍下的樹幹在田地做土堰。)
2240.Mskuy do ida su empdngur mtahu uri hay ga?
   (天氣冷了你一定也會用砍下的樹幹烤火對嗎?)
2241.Mskuy o empsdngur ku mtahu malah.
   (冷天時我要燒砍下的樹幹來烤火。)
2242.Emptdngur ku mhaal ddngur mu mtahu misan.
   (我扛砍下的樹幹冬天拿來烤火。)
2243.Ini su psramal o mdngur su manu plahan ka misan?
   (你若不準備樹幹,冬天你要拿什麼來烤火。)
2244.Mkpsdngur su mtahu o ma su ka ini phaal ka dngrun su?
   (你想要燒火你為什麼不扛你砍下的樹幹?)
2245.Mmdngur ku bi mtahu siida, huya ku bi geuqu enseejiq da.
   (我正要拿砍下的樹幹燒的時候,我差點拿錯別人的。)
2246.Truku o mnegpsdngur bi mtahu plahan.
   (太魯閣族習慣用砍下的樹幹烤火。)
2247.Npsdngur su mtahu ka plahan su da, saw ni knskiyan dga?
   (像這麼冷你應該燒砍下的樹幹烤火?)
2248.Pdngur mu plahan baki ni payi ka phaal mu.
   (我扛樹幹是要給我的祖父母烤火。)
2249.Ida pnsdngur mtahu ka malu bi plahan.
   (用砍下的樹幹燒的火比較好烤火。)
2250.Psdngur mtahu o asi ka niqan rowraw na uri.
   (要燒砍下的樹幹也要有枝子。)
2251.Sgdngur pntahu tama malah ka laqi.
   (孩子靠父親用砍下的樹幹烤火。)
2252.Tgdngur sbiyuk ka malu bi sradax qmpahan.
   (赤楊樹砍下的樹幹很好拿來做坡地的土堰。)
2253.Dngran mu mtahu ka mkray seexan.
   (難砍下的樹幹我用來當柴火。)
2254.Dngray ta mtahu misan ka dngur gaga.
   (那樹幹我們在冬天用來作柴火。)
2255.Dngri mtahu ka plahan baki ni payi su.
   (用樹幹當柴火燒讓祖父母取暖。)
2256.Dngrun mu mtahu mayig samat ka nii.
   (這樹幹是我當作燻乾獸肉的柴火。)
2257.Dngranay su mtahu ka malu ngalan qaya sapah.
   (不要把當建材用的樹幹當柴火燒。)
2258.Emptdowras gmeelug ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門在峭壁上開路。)
2259.Paah ga mtgdowras ga do o ungat uda ki da.
   (從看到有懸崖的地方就不能通行了。)
2260.Ini pnegdowras ka dgiyaq o psapah hi ka rqnux.
   (水鹿在沒有懸崖的山棲息。)
2261.Psdowras bi ka dgiyaq o ki ka pspahan rapit.
   (飛鼠喜歡在懸崖樹上築巢。)
2262.Sdowras ka dxgal do ungat qpahun ki da.
   (懸崖多就沒有可耕的地了。)
2263.Sgdowras psapah ka samat.
   (動物依山為家。)
2264.Smddowras bi ka elug uusa qmpahan su.
   (去你農地的路懸崖很多。)
2265.Empgdowriq ku paah bling smkaway sunan.
   (我會從窗口看你離開。)
2266.Barah su bi miyah mtgdowriq , ma wana sayang, pyaha su bi bgihur paru ha!
   (只有現在,難得看到你,可能會帶來颱風!(表驚訝的意思))
2267.Nqdowriq kana ka 1 libu qmpahan tama ta hki msa ku.
   (我心想父親的一分地若都種植龍眼多好。)
2268.Ptdowriq cih miyah mtqita hki msa ku psmiyah sunan.
   (我很盼望你來探望我一下。)
2269.Ttdowriq na rmdrut o embanah ka dowriq na da.
   (他柔眼睛而他眼睛通紅。)
2270.Dmptdqras msping ka qpahun dha.
   (他們的職業是化妝師。)
2271.Dmqras quri nklaan hidaw ka sapah mu.
   (我家的門朝向太陽升起的地方。)
2272.Empdqras ku psspug ka pila qnpahan namu.
   (我要當面數給你工資。)
2273.Gmdqras smngahan knan ka seejiq gaga.
   (那人很會譏笑我的臉像。)
2274.Mkmpdqras ku rmngaw kana endaan na brah seejiq o mdakar ka kuyuh mu.
   (我妻子阻止我別把他作過的事當著別人的面說出來。)
2275.Ma su ungat bi yahan mtgdqras , asi su ka mgay.
   (好像你不讓我來見你,每一次來就送東西使我不好意思。)
2276.Pida muda sapah su ka rudan o ntdqras su cih dhyaan da.
   (碰巧老人家經過你家你應該見一面吧。)
2277.Pndqras ku na pssiqa brah hbaraw seejiq o tuuqu ku balay.
   (他讓我在別人的面前下不了台我非常生氣。)
2278.Ana ku na spdqras smngahan brah seejiq o ini ku siyuk.
   (雖然他們在人的面前說壞話而我不反擊。)
2279.Pdqrasa su brah seejiq pqsiqa snaw su.
   (別在人面前讓你先生丟臉。)
2280.Iya bi pdqrasi brah seejiq msru ka laqi.
   (別當著別人的面打孩子。)
2281.Iya ku ha pdqrsani brah seejiq rmngaw ka bnegay mu, siqa balay.
   (別當著人的面告訴他們我所給的,會不好意思。)
2282.Dmptdriq psapah ka dhiya.
   (他們是專門在山角蓋房子的人。)
2283.Empeedriq dgiyaq ka qmpahan na.
   (他的田地是在山角的地方。)
2284.Lngug ku emptdriq qmpah o “naqih uqun na ka drdriq”sun ku do asi ku alax.
   (我本來要在山角耕作,有人說:「靠山角的作物不好。」我就放棄了。)
2285.Endriq dgiyaq ka sapah na o wada tbrah da.
   (他的家原來在山角已經搬走了。)
2286.Mgdriq bi ga ka sapah lupung mu.
   (我朋友的家像是在山角那邊。)
2287.Asi qdriq dngiyah mtaqi ka isu.
   (你就在大床的床角睡。)
2288.Tdriqa su phiyug sapah.
   (不要在山角下蓋房子。)
2289.Tdriqaw mu driq qmpah ka dgiyaq hiya.
   (山角的地給我耕種。)
2290.Tdriqay ta pqeepah ka dhiya.
   (讓他們在山角耕作。)
2291.Gmdrmul mimah ka qbhni.
   (鳥兒喝露水。)
2292.Mdrmul bi mgrbu ka qmpahan nami.
   (我們的田地早晨很多露水。)
2293.Miyah sgdrmul dxgal nami ka ini sdrmli dxgal dha.
   (田地不結露水的人依賴我們結露水的地。)
2294.Ga tmdrmul mimah ka tkurih.
   (雉雞在喝露水。)
2295.Ttdrmul dha ka qbhni o bitaq ini qlahang rhu.
   (鳥兒為了喝露水而忽略了鷹隼。)
2296.Sdrmlun bi keeman ka qmpahan su gaga.
   (你那田地晚上會結露水。)
2297.Empkdrumut ku matas paah sayang da.
   (從現在開始我要認真讀書。)
2298.Kkdrumut su qmpah o iya stghuy empeedawi.
   (為了使你努力工作絕不要和懶惰的人在一起。)
2299.Mndrumut bi qmpah paah bilaq ka risaw gaga.
   (那年輕人從小就很認真工作過。)
2300.Nkdrumut bi mmkay sapah ka ina ta hki msa ku!
   (我真希望我的媳婦認真做家務事該多好呢!)
2301.Ppkdrumut na pqeepah knan ka tama mu o sksaang na bi ka mdawi.
   (我父親教我認真工作,對懶惰的就會生氣。)
2302.Wada ptgdrumut qqeepah ka kuyuh na.
   (他妻子因工作過勞而死。)
2303.Tddrumut bi qmpah kana o hmut ini klkla jiyax ka risaw gaga.
   (都在一起努力工作而那些年輕人還滿不在乎的。)
2304.Tmndrumut bi tminun brunguy paah krsagun na ka hiya.
   (他從年輕時就認真編織背簍過。)
2305.Kdrmtanay ta qmpah ka laqi, empurug ka dhiya uri da.
   (我們為孩子認真工作,使他們跟著認真工作。)
2306.Dmndudug ku bi aji su ddawi o rinah su mdawi.
   (我曾鼓勵你不要懶惰但你仍更懶惰。)
2307.Dmpdudug drumut qqeepah ka dhiya gaga.
   (他們是鼓勵認真工作的人。)
2308.Emptdudug ku kkmalu seejiq ka qpahun mu.
   (我的工作是鼓勵人向善。)
2309.Mdudug ku sunan, qlahang bi hiyi su.
   (我要鼓勵你,你要保重自己的身體。)
2310.Ddgani bi quri ssalu sapah qpras ka laqi ini usa matas.
   (不念書的孩子鼓勵他們蓋水泥房的工作。)
2311.Mkla bi dmudul qmpah ka seejiq gaga.
   (那個人很會帶人工作。)
2312.Empddudul nami nanak ka musa sapah da.
   (我們互相扶持走回家。)
2313.Gndudul mu pha laqi gasut uuda qmpah ka brunguy nii.
   (這背簍是我沿著工作起止點放置孩子用的。)
2314.Mkmdudul su knan ka musa pngahi o knuwan?
   (你什麼時候帶我去釣魚呢?)
2315.Pndudul su knan ka lupung su o wada dhuq sapah da.
   (你託我帶領你的朋友他已經到家了。)
2316.Ini pnegdudul qmpah lqian do mdawi ka laqi da.
   (沒有教孩子工作就會使孩子懶惰。)
2317.Ddulun mu pmkay sapah ka ina.
   (我要帶媳婦做家事。)
2318.Ddlanay su mimah sinaw ka ruwan sapah su.
   (你不要帶領人在家喝酒。)
2319.Mkddudux nami yayung ka pngahi o lala bi tjiyal ka qsurux.
   (我們沿著河的下游釣了很多魚。)
2320.Pnkdudux na paah ka laqi na o pthici bi dhuq.
   (他讓孩子先出發最晚到達。)
2321.Sddxani kmtuy wahir uqun na ka babuy.
   (豬要吃的給牠摘地瓜葉梢。)
2322.Asi dulus nak djima ka qpahi isu da.
   (你就專門做拉竹子的工作。)
2323.Gndulus mu radax qhuni kacing ka sapah mu.
   (我的房子是用牛拉木頭賺來蓋的。)
2324.Kkdulus su radax qhuni dmudul kacing o qlahang balay.
   (你用牛拉木頭時要小心。)
2325.Wada mddulus pngahi ka laqi nami.
   (我們的孩子相伴去釣魚。)
2326.Msndulus nami lupung ini pkmiyah tuhuy.
   (我們為朋友不能來玩而爭執。)
2327.Brax na o skndulus na lhkah ka mshjil.
   (他的力量把重的拉成輕的一樣。)
2328.Tmndulus ku lqian su mha nami pngahi.
   (我強邀過你孩子去釣魚。)
2329.Kingal babuy nii ka lngu mu pgduma o "aji ku wah!" msa ku ni seasug mu kana da.
   (這一隻豬本來只分配給一些人,我認為不行!因此就發給大家了。)
2330.Dmaa namu ka miyah, kana namu ka iyah.
   (不要只一些人來,大家都來。)
2331.Dmaani paapa lupung ka tlahi su.
   (你讓你的朋友揹一些文旦回去。)
2332.Dumul isu ka tahut gaga.
   (你去催那個火。)
2333.Ddumul na mtahu o ini biyaw sqama.
   (他催火很快就燃燒。)
2334.Dmnumul ku miyuk tahut o mnsuwil mstuq ka hngak mu.
   (我起火吹火種有時氣不足。)
2335.Mkla bi dmumul mtahu ka kuyuh su.
   (你的妻子很會催火。)
2336.Dnumul su mtahu o wada emphing duri.
   (你所催的火又熄了。)
2337.Endumul su nanak ka mtahu, tayal bi ka yaku nanak kana da?
   (你應該自己催火,怎麼全都是我在做呢?)
2338.Gmdumul mtahu gnutu sudu ka qbsuran mu snaw.
   (我哥哥點燃燒堆積的垃圾。)
2339.Gmndumul ku tahut enlaxan pdumul ka yaku.
   (我用丟棄的火種催火。)
2340.Kmdumul su tahut o sai mdumul ka gaga.
   (你想催火就先點燃那個。)
2341.Kndumul na tahut o ini bi kphing.
   (他催的火不會熄滅。)
2342.Mgdumul mu mtahu ka ddumul su mtahu.
   (你催的火像我一樣。)
2343.Mkmdumul su mtahu o tgsaay misu.
   (你想要催火時我來教你。)
2344.Mmdumul ku mtahu do asi lu maq ka quyux, ki nalax mu.
   (當我催火時突然下雨,我就放棄了。)
2345.Mnegdumul bi mtahu psrajing qaraw djima ka Truku.
   (太魯閣族很喜歡用竹枝催火。)
2346.Keerayan nami siida, miyah su pdumul uray mnan o keengata nami lnglungan dhki!
   (我們處在飢荒時你來接濟,我們怎會沒心回報呢!)
2347.Saw skdumul radus mtahu ka bubu mu.
   (我母親總是用乾草催火。)
2348.Gisu ku tmdumul mtahu qhuni msmur ini sqama sgsayang.
   (我在催火濕的木材沒有馬上起火。)
2349.Ttdumul mtahu kana o hmut mksnguhi hiya na.
   (全都在催火他還無動於衷。)
2350.Saw ni tgblaiq su ka sayang o ini saku bi cih dmuli ana 1 pungu waray wah.
   (你現在這麼富足,卻連一把麵都不給我。)
2351.Dmlani mtahu plahan na ka rudan.
   (給老人起一些火取暖。)
2352.Dnungus mu paah laqi ka ptasan tgparu.
   (大學是我從小的目標。)
2353.Gmndungus su manu paah qnlqian ka isu?
   (你從小盼望著什麼?)
2354.Gndungus mu paah qnlqian ka maamsapuh pnrhulan o nii mu dhqan da.
   (我從小盼望成為教會的牧師我達到了。)
2355.Ndungus su cih ka qmpah, dngaun su manu ka laqi?
   (你應該專心點工作,你拿什麼養孩子?)
2356.Tgdungus bi qqeepah ga o aji mhuya hici.
   (那個做事比較有目標的將來一定會沒問題。)
2357.Tmndungus ku quri pseesaun snaw paah laqi ka yaku.
   (我從小就專注在男孩的手藝上。)
2358.Dngusa su quri qmpah ka mha su matas.
   (你要讀書的不專注於勞動。)
2359.Dmptdunuq rnabaw ka qpahun dha.
   (他們是專清理枯葉的人。)
2360.Nqdunuq binaw wahir bunga ga msburaw ka hiyi na da.
   (地瓜葉子枯黃看看地瓜仔也會爛了。)
2361.Saw durah pnspingan na.
   (他裝扮的很亮麗。)
2362.Dmpdurah lukus ka dwauwa gaga.
   (那些女孩都是穿著亮麗衣服的人。)
2363.Dmptdurah lhang ka qpahun dha.
   (他們的職業是製作亮麗的東西。)
2364.Saw drdurah qtaan ga o phpah snegil kana.
   (那些看起來非常亮麗的都是櫻花。)
2365.Wana hiya ka empdurah mlukus alang hini.
   (這個部落只有她的穿著很亮麗。)
2366.Empeedurah qnsjiqan ka laqi su kuyuh gaga.
   (你那女兒將來會長的很漂亮。)
2367.Empsdurah rmisuh dqras ga o wauwa bi ima?
   (那個打扮的很亮麗是誰的女兒?)
2368.Emptdurah qbubu alang hini o ga inu sapah na?
   (這個部落製作亮麗帽子的家住哪裏?)
2369.Ana endurah bi taan ka phpah o ini biyaw empiyung.
   (雖然花看起來很亮麗但很快枯萎。)
2370.Gdurah ta hmaluy ka saman, enta rmigaw alang paru.
   (明天我們穿亮麗的衣服到城市去遊覽。)
2371.Ga gmdurah phpah psping na sapah ka bubu su.
   (你母親挑艷麗的花來裝飾家裏。)
2372.Gmndurah ku slung tminun towkan rqling o pslhkah nksa na mapa ka risaw.
   (我挑鮮艷的毛線織成的背網,年輕人揹起來很輕快。)
2373.Gndurah rmisuh ka towrah o entqun dha marig.
   (著過亮麗顏色的胸兜很快就被人們買走。)
2374.Lukus hmuril snalu bubu su o asi kdurah taan.
   (你母親縫製鈴舞衣看起來非常艷麗。)
2375.Kkdurah taan ka sipaw ga o hmaay ta phpah leylay.
   (為使對面看起來亮麗我們來種些杜娟花。)
2376.Kmndurah qmita dqras rnsuhan ka payi mu.
   (我祖母把上妝的臉看成是自然的亮麗。)
2377.Kndurah dqras wauwa ga o asi geeluk dowriq.
   (那女孩自然亮麗的臉蛋很吸睛。)
2378.Keeman do maadurah taan paah dgiyaq baraw ka alang paru.
   (夜晚從山頂上看城市變成閃亮。)
2379.Mddurah bi taan knhada ka payay su da.
   (你稻米成熟看起來很顯出金黃了。)
2380.Mgdurah dqras bubu na ka laqi na.
   (他孩子的臉像他母親一樣艷麗。)
2381.Mkmdurah smeura dqras su ka laqi mu.
   (我的孩子羨慕你艷麗的臉孔。)
2382.Mkmpdurah bi plukus laqi na kuyuh ka bubu na.
   (他母親想要給女兒穿著的很艷麗。)
2383.Mnegdurah dqras na ga o ima ga na niqan?
   (那臉蛋很亮麗的人她先生是誰?)
2384.Msndurah nami pdagit.
   (我們為了亮麗的綁腿而爭。)
2385.Mtgdurah qtaan dqras ga o risaw hana entaan.
   (那初次見面的男孩看起來很英俊。)
2386.Ana ima o ndurah ta bi qnsjiqan hki msa smeura.
   (每一個人都會羨慕的說如果我們長的漂亮該多 好。)
2387.“nkdurah bi qnsjiqan ka wauwa ta hki”msa ka bubu na.
   (他母親說:「如果我的女兒長的很亮麗該多好。」)
2388.Ini pdurah msping laqi ka Truku sbiyaw.
   (以前太魯閣人不會妝扮孩子亮麗。)
2389.Pndurah msping bowxi o pksnguhi seejiq.
   (百合花開的艷麗使人渾然忘我。)
2390.Ini pnegdurah taan duma ka phpah.
   (有些花看起來不艷麗。)
2391.Ppdurah na msping lqian o wada hi lala bi pila na.
   (他為了給孩子妝扮的亮麗花了他很多錢。)
2392.Psdurah bi ubal na ka tama glaqung dgiyaq.
   (公環頸帝雉的羽毛非常艷麗。)
2393.Wada ptgdurah hkrigun utux ka laqi na.
   (他孩子因非常艷麗遭神明嫉妒而死。)
2394.Sdurah ka wauwa alang hiya.
   (那個部落的小姐都長的很艷麗。)
2395.Musa sgdurah alang paru duma ka Truku sayang da.
   (現在有些太魯閣族人嚮往繁華的城市。)
2396.Iya hari saw skdurah msping, smiyus msa ka kari rudan.
   (俗話說不要總是妝扮的太亮麗會有不祥之事。)
2397.Skndurah na qmita pnspingan ka ida nkiya qnsjiqan.
   (他把自然美的看作是化妝過的亮麗一般。)
2398.Smddurah bi lhang pdagit ka kuyuh Truku.
   (太魯閣族婦女很費心於綁腿布的亮麗。)
2399.Spdurah na msping ka wauwa na bkalun dha.
   (他使要出嫁的女兒妝扮的很亮麗。)
2400.Shdaan ka dgiyaq Klbiyun o tgdurah bi taan.
   (奇萊山雪季時看起來很耀眼。)
2401.Nii ku tmdurah lukus pspingun laqi su.
   (我在縫製漂亮的衣服給你孩子裝扮。)
2402.Tmndurah ku rmangay phpah risah.
   (我在欣賞梅花的艷麗。)
2403.Tndurah qabang nii o seejiq mkeinu?
   (這鮮艷布毯的主人是那裡人?)
2404.Ttdurah na rmangay phpah qlupas o naa hiya ka maaqlupas malu na.
   (他欣賞桃花的艷麗他想成為桃花。)
2405.Draha su laqi ha, hkrigun utux o.
   (別讓孩子長的很漂亮,會遭神明嫉妒。)
2406.Drahan na msping ka laqi do ini qmqeepah da.
   (他給孩子妝扮的很亮麗,孩子就不想工作了。)
2407.Drahaw mu msping ka sapah su.
   (讓我把你家裝飾的很亮麗。)
2408.Drahay ta msping ka biqan bari.
   (讓我們來把感恩祭的場地裝飾的漂亮。)
2409.Mowda mstrung ka wauwa o drahi bi msping.
   (要結婚的新娘給她妝扮的漂漂亮亮。)
2410.Drahun mu lhang mhuma phpah ka llingay sapah.
   (我要把庭院種植非常漂亮的花。)
2411.Dmptdurang smmalu ka qpahun dha.
   (他們的職業是做套頸陷阱。)
2412.Emptdurang smmalu ka qpahun na.
   (他的職業是做套頸陷阱。)
2413.Mha ku gmdurang lmhlah, aji mu lahun ka qlubung.
   (我要去拆卸套頸陷阱而留下套腳陷阱。)
2414.Miyah sgdurang knan ka lupung mu do mangal bi mirit da.
   (我朋友跟著我放套頸陷阱後他常捕到山羊了。)
2415.Drnganay su kuwah ka mirit.
   (你別在寬闊地放捕捉山羊的套頸陷阱。)
2416.Ini su qhjii smmalu sayang ka tdruy su o empeeduri su miyah.
   (你的車子今天沒修好,你還會再來。)
2417.Enduri su miyah hki, empeeki dma su.
   (如果你再過來的話,你會倒楣。)
2418.Ungat na bi ixan do asi kduri miyah.
   (他真沒辦法而又再回來了。)
2419.Saw su aji kkduri miyah o pqhdu sayang ka kari han.
   (如果你不要再回來就把話說完。)
2420.Knduri na miyah o saw smhrngas.
   (他不厭其煩不斷地再來。)
2421.Gnkla mu o ki bi saw mgduri miyah ka hiya.
   (據我了解他好像又來了。)
2422.Ppduri na psalu ubung knan o gduh gduh miyah rmngaw.
   (他為了要我鑿製織布箱來了又來。)
2423.Driay ta dmahaw ka dnhagan na hiya.
   (我們再去他放過套頸陷阱的樹上放。)
2424.Dreanay su piimah sinaw ka ga uqun rumul.
   (不要再給患肝病的人喝酒。)
2425.Dmurun ka lupung su “iyah bi tuhuy”msa.
   (你朋友傳話 :「一定要來玩。」)
2426.Empddurun nami niqan manu uuda paah sayang.
   (從今天有什麼事要做,我們互相傳話。)
2427.Ini pnegdurun txaun ka hiya, miyah nanak.
   (他不會傳話給別人而他會親自來。)
2428.Drunaw mu saman ka maah smntuku jiyax.
   (我明天會傳話給要來還工的人。)
2429.Drunay ta kana ka lupung maah Mgay Bari.
   (我們通知所有要來參加感恩祭的朋友。)
2430.Druni knan ka jiyax eiyah tama su.
   (通知我你父親要來的日期。)
2431.Pusu bi dduuy qmpah ka baga.
   (手是主要用來工作。)
2432.Dmpduuy tpuq qmlahang alang ka dhiya.
   (他們拿著手槍保護家園。)
2433.Isu snaw ga, enduuy su ka mnhungul da, miyah ka pais o mhuya su?
   (你以一個男人應該拿利器,敵人來了你該怎麼辦?)
2434.Asi kdnuuy na nanak ka thngay 1 sapah.
   (他珠寶裝滿了一整個家。)
2435.Kmduuy su lala pila o kdrumut qmpah.
   (你想要很多錢就努力工作。)
2436.Mmduuy ta bi laqi da msa ku o wada ku khrahan da.
   (我正要抱孩子使我流產了。)
2437.Snduuy su Kiristu paah sknuwan ka isu?
   (你什麼時候開始相信基督?)
2438.Jiyun mu qmpah ka tdruy.
   (我用車子來做工。)
2439.Dxgal bnbun ka yahan bi uqun.
   (肥沃地使農作物很容易長。)
2440.Ddxgal qlquluh ga o ini iyah hmaan uqun.
   (光禿的土地種不出農作物來。)
2441.Dntdxgal hini o wada tbarah kana.
   (住在這裏的人都遷出去了。)
2442.Daan rngsux ka qmpahan ga sita empeedxgal manu o qtaay ta?
   (土石流流過的地我們看看會變成怎麼樣的地?)
2443.Gmdxgal su mangal ka kusa na do empqeepah manu ka hiya da?
   (你拿地來抵債那他要耕什麼地了呢?)
2444.Gndxgal mu ka sapah mu.
   (我房子用土地換來的。)
2445.Kndxgal na kiya o yahan bi skuy.
   (他的土地好容易長出箭筍。)
2446.Mgdxgal nami embanah ka dxgal namu uri.
   (你們的土地像我們的一樣紅。)
2447.Miyah ka bgihur paru do mtgdxgal ka bbuyu.
   (颱風過後山成光禿禿的地。)
2448.Sdxgal embanah ka dxgal nami hiya.
   (我們那裏土地都是紅的。)
2449.Miyah tmdxgal tnpusu ka seejiq mniyah.
   (外來的人來侵佔原住民的土地。)
2450.Ini ta patas do sdxala ta qmpah da.
   (我們不念書就從事農業好了。)
2451.Sdxalay su bi ka lukus su bgurah gaga.
   (你那件新衣不要沾上泥土。)
2452.Sdxlanay su bi pqeepah ka laqi, empatas ka dhiya.
   (你不要讓孩子作農事,他們要念書。)
2453.Iya sdxlani pqeepah ka wauwa su, prwayi pcinun.
   (不要讓你女孩作農專心織布就好了。)
2454.Dmpteebung psapah ka seejiq.
   (人們專門在平原地蓋房子。)
2455.Empteebung smlaan sapah ka qpahun nami.
   (我們職業是專門在平原地整地建房子的。)
2456.Mkbeebung dgiyaq pspah ka rqnux.
   (鹿以山的平坦地為棲息的地方。)
2457.Mnsneebung nami ini tuku smlaan sapah.
   (我們曾為了平原不夠蓋房子而發生爭吵。)
2458.Mha ku sgeebung dxgal, ki ka yahan bi uqun.
   (我為了農作物容易生長去平原的地方。)
2459.Smeebung bi ka smlaan lala sapah.
   (要建很多房子需要很多平坦的地。)
2460.Tteebung dha o malax qmpah hrus da.
   (他們經常在平地工作而放棄山坡地了。)
2461.Teebngay ta smlaan alang ka kuwah bi hiya.
   (我們把廣闊的地整地為蓋成部落。)
2462.Teebnganay saku haya ka kyikiyig qmpahan mu hiya.
   (你不要把我田地的周圍整平。)
2463.Teebngani ka pspahan laqi su.
   (為你孩子的田地整平。)
2464.Qlahangi bi qngqaya namu edal bi aangal baga na ka seejiq gaga.
   (那個人扒的很快,你們的東西要小心。)
2465.Mgeedal su ppmkay na sapah ka ina mu.
   (我媳婦像你一樣做家事馬上就做。)
2466.Edalun mu pmkay sapah ka laqi mu kuyuh.
   (我要讓我女兒能即刻的做家事。)
2467.Edlani pqeepah ka kana ruwan sapah su.
   (讓你家裡的人都能即刻的工作。)
2468.Ini eduk sapah ni wada geuya ha ka pila na.
   (他因沒有關門錢被人偷。)
2469.Empeeduk ku sapah mk3 jiyax aji ku meeniq hini.
   (我三天要關門不在家。)
2470.Empteenduk rhngun sapah ka qpahun mu.
   (我專作門扇的工作。)
2471.Saw kkeenduk lihaw kana ka sapah nii o mha bi piya pila?
   (把房子的門扇都裝上玻璃大概需要多少錢?)
2472.Kneenduk bling sapah na o mtqiri kana uyung.
   (房子周圍都是門窗。)
2473.Mnduk sbrigan na ka shiga o ga rmawah ka sayang da.
   (昨天他關店今天有開了。)
2474.Mnegeeduk bi sapah keeman ka alang paru.
   (城市夜晚都會關起門來。)
2475.Mtgeenduk quri baang ka sapah Truku.
   (太魯閣族房子的門很明顯都在正面。)
2476.Needuk su ka keeman da, miyah ka naqih seejiq do mhuya su?
   (晚上你應該關起門來,有壞人來怎麼辦?)
2477.Pneeduk mu sunan ka rhngun mu o mtrawah duri.
   (我請你幫忙關的門又開了。)
2478.Ini hari pnegeeduk sapah ka Truku sbiyaw.
   (以前的太魯閣人不太喜歡關家門。)
2479.Aji ku meeniq hini ka seeduk mu sapah.
   (因我不在這裏我才關門。)
2480.Ma su saw skeeduk sapah ana jiyan?
   (你怎麼老是連白天也要關門?)
2481.Ma su speeduk txaun ka sapah su ga niqan pusu dnuuy?
   (你家有值錢的東西,你為什麼讓別人關門?)
2482.Teeduk bling tdruy kana o mkmrawah bling ka hiya.
   (每個人都在關車窗只有他想開車窗。)
2483.Tgteeduk bi sapah ga o kndngsan na hi kiya.
   (那喜歡關門的人而是他的生活習慣。)
2484.Nii nami tmeenduk smmalu sapah ptasan.
   (我們在專做學校的門扇。)
2485.Tmneenduk ku smmalu rhngun rmawah ni mduk nanak.
   (我曾專做自動門。)
2486.Tneeduk xiluy kmu nii o hiya ka mnarah na smmalu.
   (這家鐵捲門是他自己發明的。)
2487.Tteeduk na sapah ini pthidaw o saw rpla knbhgay hiyi na.
   (他常常關在家裏不出來曬太陽使他身體白皙。)
2488.Dpa su bi sapah mu.
   (別關我家的門。)
2489.Dpan ka sapah do mnkuung da.
   (門窗關起來家裏就暗了。)
2490.Dpun mu nanak ka sapah mu.
   (我要自己關我家的門。)
2491.Kneegaw nhapuy su o pkshiya bi mahan sinaw.
   (你煮的酒麴所釀酒很甜美。)
2492.Miyah sgeegaw snalu mu ka hiya.
   (他因我做的酒麴來我這裡。)
2493.Gisu ku tmeegaw empsinaw ku mahun lupung paru.
   (我在製作酒麴要釀酒給我的親家喝。)
2494.Teeguun mu mhidaw ka dnamux sapah su.
   (我在你的屋頂曬酒麴。)
2495.Iya hari negeegu mspahung ka laqi kuyuh.
   (女孩子不要太過分兇悍。)
2496.Pnsgeegu na pdawi ka laqi o tgluhay ini qeepah da.
   (他使孩子過份的懶惰已經習慣不工作了。)
2497.Ini hari psgeegu psrbuk pqeepah laqi kuyuh ka tama mu.
   (我爸爸不太過份的讓女孩勞累工作。)
2498.Saw skgeegu mkan lumak do uqun brah da.
   (他老是過份的抽煙得了肺病。)
2499.Iya tgeegu mimah sinaw, empkhada rumul su da.
   (酒不要喝得很兇,你會肝硬化。)
2500.Tteegu na lmingis o embanah dowriq na da.
   (他不斷地哭到使眼睛紅腫了。)
2501.Iya sggui tbrinah ka rudan su.
   (你不可過份不順從你的父母。)
2502.Empeegul ku huling rhngun sapah.
   (我要在家門栓住一隻狗。)
2503.Emptegul ta sduuy wahir ka muda dowras sipaw gaga.
   (我們要抓(接)住吊藤通過對面的岩崖。)
2504.Kkeegul su huling rhngun sapah o niqan egul su?
   (你要把狗拴在家門,你有繩子嗎?)
2505.Kneegul sapah na o lala keelgan.
   (他家的繩子有很多種。)
2506.Mggasig namu pngahi o qlhangi bi ka negul ngahi namu mgeegul .
   (當你們坐在一起釣魚時,要小心你們的魚線會相互纏結。)
2507.Ga mgul qhuni bukuy sapah mu ka bgiya.
   (虎頭蜂在我家後院築窩。)
2508.Mnegul ku gasil bhniq ngahi o wada mtucing ska qsiya da.
   (我曾拴住魚竿線時,都掉落到水中了。)
2509.Asi ta pgeegul nanak ka wahug towkan.
   (背網的肩帶我們自己各自拴住。)
2510.Pneegul mu sunan ka rungay o wada mtlhlah da.
   (我請你拴住的猴子已經掙脫了。)
2511.Wada pteegul wahir mtucing dowras ka tama su.
   (你的父親因被蔓藤拴住,墜落山崖而死。)
2512.Skneegul na wahug brunguy smuyuk ka negul wahug paga.
   (他把背架帶當作背簍的肩帶一樣。)
2513.Tteegul na wahir mkddowras o maarungay hari.
   (他能拴住蔓藤通過山崖的技術,簡直像猴子一樣。)
2514.Ula su bi kacing qmpahan seejiq.
   (千萬不可在別人的田地拴牛。)
2515.Ulan na huling ka rhngun sapah.
   (他在家門口拴住了狗。)
2516.Dmpseelih mhapuy cimu ka qpahun dha.
   (他們的工作是製鹽的。)
2517.Mkmlih ku pila qnpahan dha.
   (我希望減少他們的工資。)
2518.Mlih bi pila qnpahan ka hiya.
   (他很會減工資。)
2519.Msneelih nami jiyax qnpahan o msaang ku balay.
   (我們為了減少我的工時我非常忿怒。)
2520.Ma su ini bi peelih ana bilaq bnrigan qngqaya, aji ku maah do o.
   (賣工具你都不會便宜一點,我不再來囉。)
2521.Mkpiya jiyax ka pneelih na pqeepah sunan?
   (他減了你多少的工時呢?)
2522.Sknseelih na qmita paah dgiyaq baraw ka yayung.
   (他從山頂看以為水退了。)
2523.Tneelih yayung ga o ki qpahun na.
   (在溪水築堰堵水的人是他主要的工作。)
2524.Tteelih dha qsurux o ini lu mngahi da.
   (他們常築堰堵水撈魚就不再釣魚了。)
2525.Liha su bi pila qnpahan nami ha!
   (你不要扣我們的工資喔!)
2526.Lihun mu mgay ka pila qnpahan su.
   (我要扣你的工資。)
2527.Ppatas laqi o eelu mu pila paah sayang da.
   (從現在起孩子讀書的費用我要存了。)
2528.Empeelu ku mimah sinaw paah sayang da.
   (從現在開始我少喝點酒了。)
2529.Meelu su pila hug, Saw eimah su ga ni?
   (像你那樣喝酒的樣子,你會省錢嗎?)
2530.Mmeelu ta pila msa ku o ungat bi wah, sgnama laqi.
   (我想開始節省錢孩子等著要沒有辦法。)
2531.Nlu su paah manu ka pila snku su?
   (你存的錢從那裏省下來的?)
2532.Paah musa sgeelu sunan do mlu bi ka sowbaw bi ga uri da.
   (自從那沒出息的人去你那裡學節儉後他也很節了。)
2533.Ga tleelu uqun siqa ga o lupung hana mniyah.
   (那很拘束的人是剛來的朋友。)
2534.Tmneelu ku pnsluhay buan mu paah bilaq ni mssngari jiyun mu da.
   (從小我從母親學習節儉而使我富足有餘了。)
2535.Lua ta dmuuy pila msa ku o rinah smeeliq ka hiya.
   (我想要節省但他更浪費。)
2536.Dmpteelug ka qpahun dha.
   (開馬路是他們的工作。)
2537.Empeelug su qmpahan mu o ini tduwa.
   (你不可以在我田地上開路。)
2538.Empgeelug ku elug qmpahan ka saman.
   (明天我要開田地的路。)
2539.Empggeelug ku ka musa qmpahan.
   (我邊走邊開路到我的田地上。)
2540.Empknleelug ku nhari musa, niqan tbiyaxun sapah mu.
   (我有事忙急著直接回家。)
2541.Aji empneelug uuda na qmpah, ini hari kdrumut.
   (他不認真,工作會比較不順。)
2542.Empteelug ku paah sayang ka qpahun mu da.
   (從現在開始我要從事開路的工作。)
2543.Ungat enleelug dha miyah nhari ka saw ga sglaan uuda.
   (他們被事情耽擱了,不會馬上來。)
2544.Geelug paah hini ni bitaq sipaw ga ka yamu.
   (你們要從這裏到對岸開一條路。)
2545.Kmneelug ku tdruy qmita elug qmpahan.
   (我把田地的路看成的車道。)
2546.Mnsleelug bi rngagan paah bilaq ka laqi na.
   (他的孩子從幼年起就聽話。)
2547.Mnsneelug nami mnlala bi muda gmska qmpahan mu ka elug dha.
   (我為了他們屢次經過我田地中央而爭執。)
2548.Nkeelug bi paru ka muda sapah ta hki msa ku.
   (我很盼望經過我家的路是條大路。)
2549.Pneelug ku muda qmpahan na do meysa snahug knan.
   (我經過他的田地上時他就向我要求賠償。)
2550.Emblaiq bi ka sapah su.
   (你家很幸福。)
2551.Mqmblaiq ku bi o rinah naqih utux mu.
   (我很想得到幸福,但是運氣不好。)
2552.Nqblaiq ta bi uri hki msa ku o rinah ungat wah!
   (我曾希望自己幸福,卻得不到!)
2553.Ini pnegblaiq ka sapah mu, mqraqil ku balay.
   (我的家並不幸福,生活非常困難。)
2554.Qblaiq sapah su o uda mgealu.
   (你要使你家庭幸福,就要相愛。)
2555.Qbliqun su quri manu ka sapah su?
   (你要怎樣讓家庭幸福?)
2556.Qblqani kndsan ka sapah su.
   (讓你家庭幸福人生。)
2557.Kyana bi kbtraw su, khrahan su da.
   (是因為你這樣負氣離家,難怪你就流產了。)
2558.Mnbtraw ku tmaan mu o huya ku na psrui, “usa nhari sapah”msa.
   (我負氣回父親那裡差一點被打,對我說:趕快回家。(忌諱))
2559.Wada ptgbtraw pahung na ka ina mu.
   (我媳婦脾氣很兇負氣離家致死。(忌諱))
2560.Sbtraw su ka knshjil su o yaa su aji empgrahuq laqi?
   (妳懷孕時負氣離家不會讓你嬰兒夭折嗎?)
2561.Tbbtraw saang kana ruwan sapah dha o smiyus wah!
   (家人一個個負氣離家會遭不吉祥。)
2562.Iya btrgani ka pahung su, psaniq.
   (別因妳脾氣而負氣離家,這是禁忌。)
2563.Dmpteemu ka qpahun dha.
   (他們的工作是做糕餅。)
2564.Empteemu ku blbul ka saman iyah mkan wa.
   (明天過來吃我要做香蕉糕。)
2565.Gmeemu hmaqul ka qtahi.
   (螞蟻專挑糖果搬。)
2566.Semu blbul ka sapah na.
   (他家裏有很多香蕉糕。)
2567.Nii nami tmeemu yahun nami hbaraw seejiq saman.
   (我們在做糕餅因為明天有很多人要來。)
2568.Tmneemu su khnu ka yahun su lupung?
   (為了朋友要來你做多少糕餅?)
2569.Tneemu nii o kmsteita bi daan sapah.
   (做糕餅的主人對來訪的人很親切。)
2570.Empeemur ta mtaqi sapah su ka saman.
   (明天我們在你家和你雙腿交插睡覺。)
2571.Geeniq mu hini ka marig ku sapah.
   (我買房子就是要定居在這裏。)
2572.Mmeeniq ku bi rklu ga o tayal dma mu, yahan wah msa ku.
   (我正要住在山漥時我做很多噩夢,我想暫時不住。)
2573.Mnsneeniq nami breenux ni ki ka miyah ku dgiyaq ka yaku.
   (我們為了住在平地而爭吵,我才上山來。)
2574.Mqmniq ku mk5 jiyax sapah su, tduwa?
   (我想要在你家住五天,可以嗎?)
2575.Msneeniq malu pspahan.
   (為了住在好蓋房子地方而吵。)
2576.Ini pnegeeniq siyaw yayung psapah ka Truku.
   (太魯閣族不會在溪邊蓋房子。)
2577.Qqeeniq su alang hiya o smlii nhari sapah han.
   (如果你要住在那個部落就趕快蓋房子。)
2578.Manu bi seeniq su hini ga, ma su ini kla psapah?
   (你到底住這裡做什麼,你怎麼不會選擇蓋房子地方。)
2579.Tgeeniq bi mskuwah ga o mkla bi qmita malu pspahan.
   (那住在寬闊地方的很會選擇蓋房子的地點。)
2580.Ini na nqani sapah ka snaw o mqraqil balay.
   (她不住在家,先生很痛苦。)
2581.Dmeepix mhraw qnduriq ka qpahun dha.
   (他們工作是追捕逃犯的人。)
2582.Dmpteepix ka qpahun dha.
   (他們做擠壓的工作。)
2583.Aji kkeepix sapah ka qhuni ga o qtli tmakur.
   (為了不使那樹木壓倒房屋的話就把它砍倒。)
2584.Mkmeepix ku tapaq btunux dnamux mu yahun bgihur paru.
   (這想要把這偏形石頭壓住屋頂防颱。)
2585.Wada ptgeepix sapah na pntakur bgihur ka laqi na.
   (他的孩子因被颱風吹垮的房子壓死。)
2586.Smeepix bi djima ka wahir.
   (藤蔓常會覆蓋桂竹。)
2587.Tteepix dha tmakur qhuni qmpahan mu o mnlala bi da.
   (他們已經很多次將樹壓在我的田地。)
2588.Pixa bi sapah ka qhuni gaga ha.
   (那樹木可能會壓到房子。)
2589.Pxanay ta qmpahan na ka qhuni.
   (讓我們把木頭壓在他田地上。)
2590.Kana qhuni ereeran ga o psping mu sapah.
   (那些奇木作為我家的裝飾品。)
2591.Mtgeeran pungu ka qhuni o malu bi spsping sapah.
   (樹木的樹瘤是他屋裡絕佳的裝飾品。)
2592.Eranaw ta msping btunux ka llingay sapah.
   (讓我們把庭院擺設奇石。)
2593.Erani msping sapah su ka mreeran qhuni gaga.
   (那奇木拿來當作你家的裝飾物。)
2594.Dmeeru lhang lukus ka qpahun dha.
   (他們的工作是染織。)
2595.Ini su qlahang o eeru su txaun ka mnarux su.
   (你不小心,會把病傳染給別人。)
2596.Hmuya, ma su kmeeru mnarux brah knan?
   (你為什麼想把肺病傳給我?)
2597.Mnreeru ta msaang ka laqi do rinah ini thiyi da.
   (我們一再的責備,孩子就更加不聽話。)
2598.Ini qlahang do mreeru ka mnarux dha da.
   (不小心的話,他們的病就會傳染了。)
2599.Pneeru su knan ka patas qabang o yahi mangal da.
   (你託我染的布毯,可以來拿了。)
2600.Msthiyaq ka sapah o ini hari preeru ka naqih qneepah.
   (家相隔很遠,不太會互相傳染壞的行為。)
2601.Seeru na hyaan ka qnnaqih qneepah.
   (他把壞行為傳染給他。)
2602.Saw skeeru rmisuh ruciq qnabil sapah ka laqi su.
   (你的孩子老是在家的牆上塗髒東西。)
2603.Tneeru lhang lukus nii o ga inu sapah na?
   (這染衣者的家住那裡?)
2604.Ruaw ta mnarux puru ka empsngahan tnan gaga.
   (讓我們把痛風傳給譏笑我們的人。)
2605.Rui naqih qneepah binaw laqi su ga, aji empeelngu seejiq.
   (把壞行為傳給你的孩子看看,做人不像樣。)
2606.Dmpteerut ka qpahun dha.
   (他們的工作是製造柱子的。)
2607.Empterut ku sapah ka yaku.
   (我專門製作房屋柱子的。)
2608.Geerut su sapah o khnu kmbragan?
   (你要用來作房屋柱子的要多長?)
2609.Kmneerut ku sapah gmeuqu erut bubu tdruy kacing.
   (我把牛車的樑當作房子的柱子。)
2610.Kneerut sapah su o mqsuqi mgleepung.
   (你的房屋很多柱子。)
2611.Maaerut ka kgdhug sapah.
   (房屋穩固是靠良好的柱子。)
2612.Mkmperut ku sbsuk sapah ka sayang.
   (我今天想要架設屋簷的撐木。)
2613.Mnegperut bi biyi qmpahan ka lupung mu.
   (我的朋友喜歡架設工寮的撐桿。 )
2614.“nkeerut bi qulit ka erut sapah mu hki”msa ka seejiq kiya.
   (那人說:「如果我房子的柱子用檜木多好呢。」)
2615.Peerut sapah.
   (架設房屋的柱子。)
2616.Ma su ini pnegerut blbul, yahan bgihur o ini huya?
   (你為何不喜歡架設香蕉的撐木,颱風來了沒有問題嗎?)
2617.Seerut ka sapah na.
   (他房子柱子很多。)
2618.Sneerut ta sapah ka qrul o ini ksburaw.
   (筆筒樹當作房屋柱子不會腐朽。)
2619.Teeerut kana ka seejiq ga o msalu sapah paru.
   (所有的都在忙於拿柱子準備蓋大樓。)
2620.Tmneerut ku qulit phiyug mu sapah.
   (我拿過檜木柱子蓋我的房子。)
2621.Tneerut samaw nii o emptsamaw ka qpahun na.
   (這電線桿的主人是電力公司。)
2622.Preeci nhari ka blbul maah bgihur da.
   (趕快架設香蕉的支撐柱子,颱風快到了。)
2623.Prtanay su bi sapah ka djima ha.
   (不要用桂竹當房屋的柱子。)
2624.Empteesur ku qnqaya snaw qmita ruciq mnarux ka qpahun mu.
   (我的工作是專門讓男人陰莖勃起檢查有沒有病。)
2625.Mkmeesur ku bi o qmita ku seejiq do wada embrinah da.
   (我陰莖想勃起,但看到人就縮了。)
2626.Msiqa ku bi mtgeesur brah seejiq.
   (我很害羞在別人面前勃起。)
2627.Teeesur kana o rinah empayung ka nnaku.
   (大家都勃起,我的卻萎縮了。)
2628.Ini ensrani brah seejiq ka kiya, liingun ta.
   (陰莖不能亮在他人面前勃起,要隱藏起來。)
2629.Gneetung mu paah bilaq dmanga o risaw sayang da.
   (我從小照顧的瞎子現在都已經長大了。)
2630.Aji kkeetung o qlahangi bi ka dowriq.
   (為了不使你眼睛瞎了要小心顧好。)
2631.Mneetung paah pncingan ka laqi gaga.
   (那孩子一出生就眼瞎了。)
2632.Pneetung ku paah pncingan ka yaku.
   (我一出生就眼瞎了。)
2633.Seetung na ka seejiq ga o pnaah meegul lutut dha.
   (他眼瞎是他家族的遺傳。)
2634.Teeetung smngahan knan ka seejiq o “ura nak yamu ini keetung”sun mu.
   (他們譏笑我眼瞎而我對他們說:「你們好啊沒有瞎眼。」)
2635.Tteetung dha smngahan o “kaway namu utux”sun mu msaang.
   (他們經常譏笑眼瞎,我罵他們說:「等著神明的咒詛吧。」)
2636.Etngaw ta ka naqih qneepah.
   (我們不要正視壞行為。)
2637.Mniyah hini o uxay lupung mu ga?
   (來過這裡的不是我朋友嗎?)
2638.Miyah ka hiya ga maadas manu?
   (他來的時候要帶什麼?)
2639.Ga o sapah spuhan.
   (那是醫院。)
2640.Ga breenux ka sapah mu.
   (我家這在平地。)
2641.Kmntgaak embahang kmeebrah ka bubu mu.
   (我母親把我難嚥狀當作是打嗝。)
2642.Pptgaak na peekan samat lpungan o ida nkiya paah seuxal.
   (他請朋友吃獵物到打嗝從過去都是這樣。)
2643.Gkaanay su pktngi ka ini qeepah.
   (沒有工作的不要給他們吃飽到打嗝。)
2644.Gkaani peekan lupung mniyah ka butul.
   (我們給來訪的朋友吃糯米飯吃到打嗝。)
2645.Empgaaw ku 5 ka prparu bi tlahi.
   (我要選五個大的柚子。)
2646.Psnegaaw nanak ka embanah ni bhgay.
   (自己選擇白或紅的。)
2647.Geegaw mu han, ki ka yahi mangal da.
   (我先挑好再來拿。)
2648.Kmgabal ku trabus ka paah saman.
   (明天開始我想要拔花生。)
2649.Mkmgabal ku paah saman ka trabus, psbarux ta hug?
   (我想從明天開始要拔花生,我們互相換工好嗎?)
2650.Sknegabal mu sipa busuq ka hru risah.
   (我把梅子樹苗當作是李子苗拔。)
2651.Dmgabul btunux apa tdruy ka qpahun dha.
   (他們的工作是把石頭裝上車。)
2652.Mgabul qngqaya paah knuwan ka tdruy qrngul gaga?
   (那火車什麼時候開始裝貨?)
2653.Sgabul mu lhkah ka apa laqi kuyuh.
   (我為女孩揹的裝輕一點。)
2654.Dmptgaga mhuqil ka seejiq ga o ki qpahun dha.
   (他們是葬儀社的人。)
2655.Ggaaun mu tmiyu ka sapah lupung na.
   (我要指著他朋友的家。)
2656.Empkgagi ku mkslagu ka miyah sapah su.
   (我會空手到你家。)
2657.Muda gmgagi mkksa qmpahan seejiq ka risaw empeedawi kiya.
   (懶惰的年輕人在別人田裏幌來幌去。)
2658.Aji su kknegagi musa sapah lupung su o maadas su manu?
   (為了不空手到你朋友家,你要帶什麼東西呢?)
2659.Iya uda kmgagi mhiyug ga dha tbyaxan qmpah.
   (他們在那裡忙著工作別閒著經過。)
2660.Kmnegagi su musa sapah wauwa o siqa ta balay.
   (你空手到女方家,我們真不好意思。)
2661.Mnkgagi ku musa o mkgagi ku miyah duri.
   (我空手去也空手來。)
2662.Msnegagi nami ungat napa na paah bbuyu.
   (我們為了他打獵回來空無一物而吵架。)
2663.Negagi su ini pqaya ana bilaq binaw musa sapah rudan ga, empqaras su?
   (你空手去你老人的家看看,你過意的去嗎?)
2664.Ini uda ka samat do asi nami bi pggagi ka dhuq sapah.
   (沒有捕到獵物我們就空手回家。)
2665.Sgagi su ka hiyi su o empaahmut su sqbubur hici.
   (若你身體不勞動將來身材會臃腫無力。)
2666.Tggagi bi ga o ida na nkiya paah bilaq.
   (他從小就是兩手空空。)
2667.Pggiay su bi musa sapah lupung ka laqi su, tgruun dha bsu da.
   (你不要讓孩子空手去朋友家他們會譏笑他吝嗇。)
2668.Risaw su mha sapah wauwa o iya bi pggaani ha.
   (不要讓你的兒子空手去女方家。)
2669.Dmptgaing bi musa miying qpahun ka dhiya gaga.
   (他們去很遠的地方去找工作。)
2670.Emptgaing nami rmigaw alang paah sayang.
   (從現在我們要去很遠地方旅遊。)
2671.Negaing bi ka sapah pspuhan o daling bi sayang da.
   (原來醫院在很遠而現在很近了。)
2672.Ini peegaing qnahur na btunux ka risaw mu.
   (我的兒子投的石頭不遠。)
2673.Ppgaing mu ptbarah duma ka laqi mu snaw.
   (我讓有些孩子遷到遠一點。)
2674.Sgaing ka qmpahan seejiq kiya.
   (那人的田地大部分在遠方。)
2675.Saw skgaing pngahi ka lupung mu.
   (我朋友很喜歡到遠的地方釣魚。)
2676.Smggaing bi ka sapah ptasan nami.
   (去我們的學校遠的很費力。)
2677.Spgaing na pngahi ka laqi na.
   (他讓孩子到遠一點的地方釣魚 。)
2678.Ima ka tnegaing bi sapah gaga?
   (那距離遠的房子是誰的?)
2679.Kana saw dtgakat sapah ga o snalu ima?
   (個個佇立在那裏的房屋誰蓋的?)
2680.Ggakat mu pbiyi qmpahan ka erut nii.
   (這柱子我要挑高搭建山上的工寮。)
2681.Gmgakat bi smmalu sapah ka baki mu.
   (我爺爺挑高搭建房子。)
2682.Gmnegakat ku sapah o murug kana da.
   (我把房子挑高搭建他們隨之模仿。)
2683.Gnegakat su smmalu ka srakaw dngiyah o malu bi tqian.
   (你把床舖挑高搭建很好睡。)
2684.Mnegakat ku mhiyug babaw ngahu pdeeda sunan.
   (我在峭壁邊挺身俯視過你。)
2685.Mtgakat qtaan ka pnhyigan mu sapah da.
   (我興建的房子已佇立可見了。)
2686.Pntgakat ku ptluung tama mu paah laqi do tgluhay ku da.
   (從小我爸爸叫我蹲坐我已經習慣了。)
2687.Saw skgakat mhiyug brah seejiq ka ungat mnegaya.
   (喜歡在人面前佇立的人沒有規矩。)
2688.Gka su mhiyug brah seejiq.
   (不要在別人前佇立著。)
2689.Gkaday ta phiyug ka sapah.
   (我們把房子挑高搭建。)
2690.Gkdaanay su mhiyug rhngun ka lupung mniyah.
   (不要讓客人佇立在門口。)
2691.Iya gkdaani phiyug ngangut ka lupung, pstmay sapah.
   (不要讓客人佇立在門外,請他們進來。)
2692.Galuk rapit ka wahir gaga.
   (那藤蔓是飛鼠用來爬到另一邊的線。)
2693.Dmptgaluk lmaung ini lahang tntakan ka dhiya gaga.
   (他們不作防火線使焚燒的火波及到另外一邊。)
2694.Empeegaluk rapit ka wahir gaga.
   (那個蔓藤會成為飛鼠爬到另一個地方的線。)
2695.Empggaluk nami paah sayang ka yami da.
   (我們從現在開始要相互關聯了。)
2696.Empsgaluk elug su ka elug qmpahan mu.
   (我往田裡的路要接續往你田裡。)
2697.Entgaluk bi sapah dha binaw lnaung su ga, sita su dha hyaun!
   (如果你燒的火波及到別人的家,看他們怎麼對你!)
2698.Asi kgaluk rapit kana ka dnahaw mu.
   (我所做的飛鼠要爬的木頭都變成飛鼠爬到另一地方。)
2699.Elug qmpahan mu o maagaluk uusa dha tmsamat.
   (我田裡的路成為他們接續狩獵的路。)
2700.Mkmptgaluk nami lmaung mmaku qbrangan nami samat miyah tmbsuring.
   (我們想要焚燒波及芒草作伏擊來吃芒草芽的獵物。)
2701.Msnegaluk nami elug qmpahan mu shtur mu powda.
   (我們為了路接續到我的田地被我封住而發生爭執。)
2702.Gaga mssgaluk wahir mkddowras ka rungay.
   (猴子沿著峭壁上的藤蔓接續爬到另一個地方。)
2703.Saw skgaluk kari seejiq ka qapah gaga.
   (那毫無主見的人老是跟別人的意見走。)
2704.Sptgaluk na qmpahan mu ka tahut na o msaang ku balay.
   (他燒的火波及到我的田地,我很生氣。)
2705.Tgaluk ka tahut.
   (火已經波及到另一個地方了。)
2706.Ga sqama ka mmaku ga o tnegaluk paah lnaung na tntakan.
   (那燒起來的草原是由他砍過的草所波及的。)
2707.Gluba su bi psqama sapah mu.
   (你燒火千萬不要波及到我的家。)
2708.Glubun ta kana ka elug uusa qmpahan.
   (讓我們把往田裡的路都連接起來。)
2709.Pqgaq rudux sapah mu hi o kjiraw.
   (老鷹使我家的雞發出「gaq」地叫聲。)
2710.Sqnqgaq mu rudux embahang ka waq ruru.
   (我把鴨「waq」叫聲當作雞的「gaq」叫聲。)
2711.Grgaran bi hmnang hrguan djima ka qhqahur.
   (在石頭地溜運竹子很容易發出「gar」聲。)
2712.Grgaraw mu hmrgu powda grgar qahur ka djima.
   (我要把竹子在小石子地上溜運發出「gar」聲。)
2713.Hmut mknegara sdahar tleengan ga uqun tngi ka hiya.
   (他因吃太飽而依偎在椅子上張開四肢。)
2714.Smggara bi sdahar buan ka laqi.
   (孩子纏著母親伸張四肢仰睡。)
2715.Tnegara msangay hini o wada qmpah da.
   (曾在此伸張四肢仰睡的人已經去工作了。)
2716.Gmnarang kari Utux Baraw paah sknuwan ka tama na?
   (你爸爸什麼時候開始傳上帝的話。)
2717.Ini tduwa ngalan sapah qpras ka bnaqig mnegarang pnlaq gsilung.
   (堆積的海沙不能作水泥屋的建材。)
2718.Dmpggasig mkug tleengan mddungus ka qpahun dha.
   (他們的工作是安排椅子使夫妻坐在一起。)
2719.“kmtgasig ku sunan psapah”msa ka kmsteita kiya.
   (那很親切的人說:「我想在你旁邊蓋房子。」)
2720.Knegasig dha o mdka ga msqapah.
   (他們靠在一起像是粘起來。)
2721.Mggasig ka qmpahan nami ga, mggkla nami bi.
   (我們的田地相鄰,我們彼此很熟悉。)
2722.Mkmgasig ku sunan phiyug sapah.
   (我想和你相鄰蓋房子。)
2723.Manu pusu na sgasig su qmpah hyaan?
   (你在他旁邊工作到底是什麼原因?)
2724.Tmnegasig ku pbiyi qmpahan tama su.
   (我在你父親工寮旁邊蓋工寮。)
2725.Dmptgasil ka qpahun dha.
   (他們的工作是編繩子的。)
2726.Emptgasil nami sapah ka yami.
   (我們專門做房子屋頂的樑木。)
2727.Kkgasil nuqih kana ka siyukun su o empaah inu ka nuqih su?
   (你要編的都是麻繩的話,苧麻纖維要從那裏來呢?)
2728.Knegasil sapah mu o qqthur ni rrqling.
   (我家屋頂的樑木很多有粗的有細的。)
2729.Msnegasil nami urat egul bhniq ngahi.
   (我們為綁在魚竿上的筋線而爭吵。)
2730.Sgasil qlubung ka sapah na.
   (他家大部分是套腳陷阱的線。)
2731.Sknegasil mu bsiyaw qmita ka wahir qmgi.
   (他把藤蔓當作是月桃樹的繩子。)
2732.Tnegasil wahug gaga o hiya ka smnuyuk.
   (背帶是他編的。)
2733.Tgsilay ta psuyuk wahug brunguy ka baki.
   (我們請祖父編背簍頭帶。)
2734.Dmpsgasut uuda qmpah ka dhiya.
   (他們照進度工作。)
2735.Dmptgasut enseejiq ga o ini kla smgasut qpahun.
   (那取代別人工作進度的人是不會從起點工作的。)
2736.Ga nami mssgasut qmpah ka laqi su.
   (我和你孩子工作的起點相互為鄰。)
2737.Miyah sggasut mu ka laqi su.
   (你的孩子依靠我工作的段落起工作。)
2738.Saw skgasut seejiq kuxul na qmpah.
   (他總是喜歡做別人工作段落。)
2739.Mnegat ku miyah ni ki ka sklaan misu.
   (是我快速過來我才趕上你。)
2740.Pnegat ku na psluhay likaw kksa paah laqi ka tama mu.
   (我父親從小就訓練我快速走路。)
2741.Ppgat tmutuy paah tnqian mmgrbu ka tama mu o ki pllayun na.
   (我父親每天第一個做的事是早上即刻叫醒起床。)
2742.Sknegat na dmijil lhkah ka mshjil.
   (他把重物當作輕的快速舉起。)
2743.Spgat na psluhay ptutuy paah tnqian ka laqi na snaw.
   (他磨練他的男孩即刻起床。)
2744.Ima tnegat hmgliq ka lukus mu bgurah gaga?
   (我那新衣服是誰撕裂的?)
2745.Dmptgatuk rudux ka qpahun dha.
   (他們是專門給雞做配種的工作。)
2746.Emptgatuk rudux ni glaqung ka qpahun mu.
   (我專門做雞和野雞配種的工作)
2747.Gmatuk ka rudux hiyug su do yahun mu pgatuk ka bubu rudux mu.
   (你鬥雞可以配種時我拿母雞來交配。)
2748.Gmnatuk paah sknuwan ka tama rudux kawa su?
   (你的公火雞什麼時候開始交配?)
2749.Mmgatuk bi ka 1 tama o paah bukuy mkan ka kingal.
   (一隻公雞正要交配時被一隻公雞從背後攻擊。)
2750.Saw kkgaus kana ka psaun su qmpahan o empkhnu gaus ki da.
   (若你土地都要覆蓋剮麻後的餘皮需要多少的量。)
2751.Gnegaya mu Utux Baraw qmlahang ka kneudus mu.
   (我用上帝的誡命來規範我的生活。)
2752.Saw kkgaya Truku ka djiyun laqi mnbarah o asi ka tgsaan bi.
   (如果使太魯閣的後代子孫遵守祖訓就必須要教導他們。)
2753.Gaya mniyah ka nii maagaya knegxalan sayang o smeeliq bi gaya Truku.
   (後來統治者的法律對現代的太魯閣的規範破壞很大。)
2754.Ini pgaya qmuci siyus brah seejiq ka wauwa o klhbnun dha.
   (小姐在別人面前不禮貌放屁,會對她很嘔心。)
2755.Seejiq mniyah o sgaya nanak ni ini purug gaya.
   (外來者有法而不遵守。)
2756.Sknegaya Truku ka gaya mniyah o mnegraqil.
   (現代的法律當作是太魯閣族的法律是會衝突。)
2757.Seejiq mniyah ga o tmggaya bi ni dhiya ka empkhmut gaya.
   (外來統治者定很多法律規章然而他們知法玩法。)
2758.Pgyaan na bi mtmay ka sapah tama su.
   (他很忌諱進你爸爸的家。)
2759.Gayaw isu ka tahut gaga.
   (你把那火打散。)
2760.Dmpkgayaw smaax btunux ka qpahun dha.
   (他們的工作是切開石頭。)
2761.Empgayaw ku tahut duhan mu siyang bangah na.
   (我要把火打散用它的火炭烤肉。)
2762.Ima mha gmayaw ka embngbing tahut gaga?
   (誰要去把烈火打散?)
2763.Kkgayaw elug ka uusa qmpahan o kndkaanay ta kana.
   (開闢往田地的路我們一起動員。)
2764.Mgayaw ku tahut mqsuqi lala pntahu mu.
   (火太大了我要打散一些。)
2765.Msnegayaw nami gmeelug uusa qmpahan mdawi ka hiya.
   (我們為了他懶得開田地的路而爭吵。)
2766.Negayaw su nhari ka tahut sqrul idaw su da.
   (你應該趕快把火打散飯會燒焦了。)
2767.Smggayaw bi ka tahut lala giyagun.
   (要打散很多的火很費力。)
2768.Giyaga su gmeelug qmpahan mu.
   (別在我的田地上開路。)
2769.Giyagan ku na ha ka tahut.
   (他幫我把火打散。)
2770.giyagi nhari ka pntahu su gaga, duhan ta siyang bangah na.
   (趕快把火打散,我們要用它的火炭烤肉。)
2771.Dmpgbalay gmeelug ka qpahun dha.
   (他們的工作是開平緩路。)
2772.Empgbalay ka elug qmpahan mu.
   (我田地的路會是平緩的。)
2773.Gmnbalay dgiyaq sipaw ga ka dahaw mu rapit.
   (我放置過捕捉飛鼠的陷阱在對面的山麓成一條水平線。)
2774.Knegbalay dahaw na ga o mdka bnlbil gasil knslagu.
   (他放置的捕捉器水平如拉過水平線一樣直。)
2775.Sknegbalay mu elug dmahaw ka dahaw rapit.
   (我把捕捉飛鼠的捕捉器像開平緩路一樣設置。)
2776.Spgbalay dgiyaq ka dmahaw rapit.
   (設置捕捉飛鼠的陷阱是一直線設置。)
2777.Tgmbalay bi gnisil ga ka qmpahan nami.
   (那比較直的土堰是我的土地。)
2778.Gblayan mu dmahaw ka sipaw gaga.
   (我在對面橫著一直線放置陷阱。)
2779.Gblayay ta gmeelug ka qpahan ta.
   (我們在要工作的地方開一條平路。)
2780.Dmtgbing saw gbingun ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門切要切塊的東西。)
2781.Emptgbing yahan runug ka btunux paru gaga.
   (那大石頭會被地震震碎。)
2782.Mntgbing nanak mntucing paah tdruy ka sagas.
   (西瓜自己從車上掉下來碎裂了。)
2783.Msnegbing nami tlahi prqdug bilaq knan.
   (我們為了切柚子我被施小惠而發生爭執。)
2784.Mntucing paah dowras ka btunux o mtg5 mtgbing da.
   (從懸崖掉下來的石頭碎成五塊。)
2785.Ana mtucing paah baraw ka tlahi o ini ptgbing .
   (柚子雖從上面掉下不會裂開。)
2786.Tmnegbing ku sagas uqun lupung mu niyah.
   (我切過給客人吃的西瓜。)
2787.Maah ku sapah su gbiyan saman.
   (明天傍晚我要來你家。)
2788.Dmpsgbiyan malax qmpah ka dhiya.
   (他們是工作做到很晚的人。)
2789.Empsgbiyan ku qmpah ka sayang.
   (今天我要工作到傍晚。)
2790.Emptgbiyan ku qmpahan hini ni mrbu ku mgsbu rapit ka miyah sapah.
   (我在工地呆到傍晚夜間要去打飛鼠才回家。)
2791.Gbgbiyan miyah sapah mu ka lupung.
   (我朋友每個傍晚會到我家。)
2792.Gmgbiyan miyah qmiyut ka kuwi labis.
   (蚊子都挑夜晚咬人。)
2793.Mnegrbu nami paah sapah o mnkala nami dgiyaq do ki knegbiyan da.
   (我們一大早從家裏出發而到了山上就已經傍晚了。)
2794.Ksgbiyan na qmpah o mdka nami balay.
   (他跟我一樣工作到傍晚。)
2795.Mkmpsgbiyan ku qmpah o niqan laqi negghun mu miyah sapah.
   (我想工作到傍晚但我有孩子要急著回家。)
2796.Mnegbiyan bi dhuq sapah ka lala tbyaxun.
   (繁忙的時候就會到傍晚才到家。)
2797.Msgbiyan ta qmpah ka lala endaan.
   (工作到傍晚才會做很多。)
2798.Msnegbiyan nami qmpah uqun uwit.
   (我們為了工作到傍晚而勞累起爭執。)
2799.Mtgbiyan do ki ka hana malax qmpah drumut na.
   (他認真工作看到傍晚才停止。)
2800.Pnsgbiyan ku na pqeepah paah bilaq ka rudan mu.
   (我父母從小就讓我工作到傍晚。)
2801.Iya psgbiyan bi ka qmpah, ma su saw qrhqun muudus!
   (工作不要做到傍晚,你會長生不老嗎!)
2802.Wada ptgbiyan qmpah rbuk ka 1 yami hiya.
   (我們那裏有一個因工作到傍晚過勞而死。)
2803.Mniyah ku sapah su sgbiyan o ungat su hiya.
   (昨天傍晚我來過你家而你不在。)
2804.Spgbiyan na peeniq sapah mu ka laqi na.
   (他把孩子寄放在我家一直到晚。)
2805.Tmnegbiyan ku tminun tawkan paah bilaq.
   (我從小就在傍晚編背網。)
2806.Sbgiyana su bi ka qmpah.
   (工作不要做到傍晚。)
2807.Sbgiyanaw ta qmpah ka snduan.
   (讓雇工工作到傍晚。)
2808.Iya sbgiyani matas ka laqi keeman ka dhuq sapah da.
   (不要讓孩子上課到傍晚回家就會太晚了。)
2809.Sbgiyanun ta qmpah o ki ka empqhdu ta.
   (我們把工作做到傍晚就會完成。)
2810.Sbgyanay su dhuq sapah ka laqi, meiying buan da.
   (不要讓小孩子傍晚回家,會找媽媽。)
2811.Sbgyani ku tmaga ida ku maah.
   (要等我到傍晚我一定會來的。)
2812.Rahuq na gbiyuk kiya o niqan duri ka empeegbiyuk hug?
   (除了那峽谷以外還有會成為峽谷的嗎?)
2813.Gmnegbiyuk ku weela seejiq mniyah musa rmigaw ka yaku.
   (我是作旅客峽谷的導遊。)
2814.Gnegbiyuk mu weela mniyah o ki ka sbrihan mu.
   (我當峽谷的導遊就是我收入來源。)
2815.Miyah sggbiyuk dmmhaw ka kana seejiq.
   (很多的人為了欣賞峽谷而來。)
2816.Ttgbiyuk nami qmita o ini nami kmiyah sapah.
   (我們因觀賞峽谷而不想回家。)
2817.Dmptdgut qpahun dha ka dhiya gaga.
   (那些人的職業是做研磨的工作。)
2818.Kkgdgut su puyun ka hlama o iyah gmdgut gdgdan mu.
   (你要磨來煮米糕的用我家的研磨機磨。)
2819.Ppdgut mu sunan ka btunux mu embanah.
   (我請你磨我的玫瑰石。)
2820.Empgdma hari qqeepah na ka snaw gaga.
   (那個男人的工作很遲鈍。)
2821.Knegdma na o tgngangah hari.
   (他遲鈍的有一點傻傻的。)
2822.Mgdma qqeepah na ka snaw gaga.
   (這男人工作慢慢吞吞的。)
2823.Iya pgdma ka qmpah, ktrtraw hari.
   (做事不要遲鈍,輕快點。)
2824.Saw skgdma qqepah dha ungat tgaan.
   (他們工作的進度很慢不能等。)
2825.Spgdma su uuda ka laqi su o maah manu?
   (你讓孩子動作遲鈍會有什麼出息嗎?)
2826.Tggdma kana ka dhiya ga o saw smeuwit thiyan qmpah.
   (他們都是做事遲鈍的人跟他們一起工作很累。)
2827.Iya gdmaay quri qmpah ka laqi snaw.
   (不要讓男孩工作遲鈍。)
2828.Qmgdunuq su kumay o iyah knan.
   (你想得殺熊的靈氣就到我這裡來。)
2829.Miyah sggdunuq bhring mu ka hbaraw bi seejiq.
   (很多的人向我要靈氣。)
2830.Pida tbyaxan o iya gdurug sapah.
   (農忙時不要閒在家裡。)
2831.Dmpgdurug sapah ini qeepah ka dhiya gaga.
   (他們是閒在家裡不工作。)
2832.Wada qmpahan kana o emptgdurug su sapah ka isu?
   (都去工作了你還要閒在家嗎?)
2833.Gndurug na ini qeepah ka skbnat na qthur.
   (他因閒著不工作而肥胖。)
2834.Asi kgdurug sapah hini ka isu ni asi naalu mkan pnshada.
   (你就閒在家等著飯吃好了。)
2835.Knegdurug na o saw smeuwit qtaan ita mqeepah.
   (他閒著沒事我們工作的人看來是很累。)
2836.Msnegdurug nami ungat qpahun ana bitaq sayang.
   (我們為了到現在閒著沒有工作而吵架。)
2837.Pnegdurug ka laqi o ini qmqeepah.
   (讓孩子閒著就不會想工作。)
2838.Ppgdurug bi sapah knan ka mnarux.
   (生病會使我常在家閒著。)
2839.Saw skgdurug ka ini qmqeepah seejiq.
   (不想工作的人常閒著沒事做。)
2840.Jiyax su tmgdurug isu na, khaya qpahun nii ga!
   (工作那樣多你還在閒著!)
2841.Tmnegdurug ku mdawi o ptgeeru ku seejiq “empgdurug sapah”sun ku dha.
   (我懶惰的閒著被人批評說:「在家無所事事。」)
2842.Gdrga su mdawi sapah.
   (別閒著在家沒事做。)
2843.Dmptgduyung ka qpahun dha.
   (他們是做培土的工作。)
2844.Emptgduyung sibus ka qpahun nami.
   (我們專門做甘蔗的培土。)
2845.Mnhdu ku gmduyung do asi kgduyung kana ka qmpahan.
   (我做過培土後整片田地都成了培土。)
2846.Kkgduyung kana ka 1 lituk qmpahan ga o asi ka sduuy kacing.
   (為了使一甲農地做培土一定要用牛來耕犁。)
2847.Malu bi sgduyung ka qngqaya triya qeepah.
   (農機很適合用來做培土。)
2848.Spgduyung su knan ka qmpahan su o mha mu bi mk3 jiyax.
   (你託我犁培土的田地需要三天的時間。)
2849.Dmptgeabu hiyi ka qpahun dha.
   (他們的職業是按摩師。)
2850.Tgeabu bi mahu lukus ga o ki ka qbsuran na kuyuh.
   (那個很會揉洗衣服的人就是他的姊姊。)
2851.Geebuan mu mahu ka lukus.
   (我用揉的洗衣服。)
2852.Ggealu mu sunan o empaah sayang.
   (從現在開始我要愛你。)
2853.Seejiq kiya o asi kgealu nanak ka qpahun na.
   (那個人的工作只專注在愛的工作上。)
2854.Mggealu bi ka mdngdungus o qmbliqan sapah.
   (家庭的幸福是夫妻相愛。)
2855.Sapah spuhan hiya o hbaraw bi seejiq ka saw smgealu ga kgguun mnarux.
   (醫院裡有很多病危值得可憐的人。)
2856.Tmnegealu ku qmpah dngaan rdrudan ka yaku.
   (我在老人安養院工作的人。)
2857.Ngalay ta geeluan ka sapah.
   (我們把家當作愛的家。)
2858.Miyah sgeaway cinun qabang snurug knan ka lupung mu.
   (我的朋友來向我要織粗線布毯的緯線。)
2859.Mkla bi qmbahang spgeaway kari ka rudan.
   (老人很會聽懂拐彎抹角的話。)
2860.Emptgeeguy ku gmraka ka qpahun mu.
   (我的工作是保全人員。)
2861.Pnegeeguy na paah bilaq ka laqi na o paru ggeeguy da.
   (他讓孩子從小開始偷而長大成為慣竊了。)
2862.Sai cih psgeeguy embahang ka kari na, sita msa manu.
   (去竊聽一點他講的話,他究竟在講甚麼。)
2863.Tggeeguy miyah tluung kiyig mu ka 1 wauwa.
   (有一位小姐偷偷地來坐在我旁邊。)
2864.Dmgeeluk dxgal rudan ta ka seejiq mniyah gaga.
   (那外來的人就是搶奪我們祖先的土地。)
2865.Dmptgeeluk kmlawa dxgal Taywang ka seejiq mniyah.
   (外來統治者侵佔治理台灣的土地。)
2866.Kana dgeygay lukus ga o qrinut bi sapah dha.
   (那些穿破裂衣服的人他們家很窮。)
2867.Dmptgeygay galiq ka qpahun dha.
   (他們的工作專門回收破舊的衣服的。)
2868.Emptgeygay ku galiq hadun mu sapah emptgaliq.
   (我要專收破舊的衣服送到布料廠。)
2869.Knssayang maageygay ka nbgurah bi lblak.
   (很新的紙張立刻就破碎。)
2870.Pntgeygay paah bilaq ka seejiq o ana misan ini uqi knskiyan.
   (人從小穿破衣服時冬天就不受冷。)
2871.Tggeygay lukus kana o wana hiya ka psbgurah lukus.
   (每個人都穿破衣服只有他穿新衣服。)
2872.Tnegeygay lukus nii o drumut na qmpah ka saw ki lukus na.
   (他衣服破舊成這樣是因他認真工作。)
2873.Dmghak basaw ka dhiya o yahan bi basaw ka dxgal dha.
   (他們種小黍因為他們的地很適合長小黍。)
2874.Dmptghak pajiq ka qpahun dha.
   (採菜種子是他們的工作。)
2875.Gghak su qmpahan inu ka ghak pajiq?
   (你要把蔬菜種子撒在哪個田地?)
2876.Kana ghghak ga o sbrigun na seejiq dmqeepah.
   (那些種子他要賣給農夫。)
2877.Mghak su knuwan ka phpah, yahun misu dmayaw.
   (你什麼時候要撒花的種子,我會來幫忙。)
2878.Saang na o sghak na qmada ngangut ka qngqaya sapah.
   (他氣的把家裏的東西往庭院外丟棄。)
2879.Ghpan na lumak ka qmpahan gaga.
   (他把農地種植煙草。)
2880.Ghpay su bi spriq utux ka qmpahan mu.
   (不要把昭和草種子撒在我的土地上。)
2881.Ghpi spriq utux binaw qmpahan ga, ki hqilun ta qmpah.
   (把農地撒昭和草看看,我們就會很辛苦地除草。)
2882.Ghpun mu uyung sapah ka phpah.
   (我要把花種子撒在房子後面。)
2883.Msaang su ga, iya ghpani qmada ka qngqaya sapah, smiyus o!
   (你生氣的時候,不要把家裏的物品往外丟會招來厄運!)
2884.Dmptghguh rkrak bukuy ka qpahun dha.
   (他們是做背部抓癢的工作。)
2885.Gghnuk mu smbarig ka sapah mu, ngalun su?
   (我要把我的房子賣便宜,你要嗎?)
2886.Gmnghnuk ku brigan o ki ka msngari cih ka pila mu wah!
   (我找賣東西便宜的地方,這樣我的錢才會剩一點呢!)
2887.Kkghnuk su smbarig qngqaya qeepah o mqaras bi kana.
   (大家都很高興你賣的農具很便宜。)
2888.Kmnghnuk brigan sapah gnkray mu smbarig ka hiya.
   (我賣給他貴的房子當作很便宜。)
2889.Tgghnuk bi brigan sinaw alang hini o ga inu sapah na?
   (這個部落酒賣的比較便宜的是哪一家?)
2890.Ghnkay ta gmbarig ka qngqaya smluun sapah.
   (要蓋房子的建材我們便宜的賣。)
2891.Gmnegigit ku matas paah bilaq ka yaku.
   (我從小就堅持讀書。)
2892.Ppgigit mu pstmay sapah wauwa ga ka risaw mu.
   (我堅持讓我兒子進到那小姐的家。)
2893.Sknegigit mu qmpah ka mseusa uri.
   (我也把手工藝堅持做工作一樣。)
2894.Tggigit qmpah kana o peyruh msdjiyan mtaqi ka dawin gaga.
   (每個人都邁命的工作了而他像死人一樣沉睡到白天。)
2895.Ggidun mu pqeepah ka laqi mu.
   (我要讓我孩子堅持工作到底。)
2896.Baka saan sapah dgih !
   (可以回家了呢!)
2897.Dmpsgihat qmpah ka dmbbiyax gaga.
   (那些年輕人工作都很急忙。)
2898.Ggihat na mmkay sapah ga, saw bgu mring hiyi na o ini na klai.
   (他因忙著做家務事而不知道全身都是汗水。)
2899.Kmnegihat ku mimah bgu do sqama ku quwaq da.
   (我急著喝湯時燙到嘴巴了。)
2900.Saw mgihat kari na ini klai embahang?
   (他說話很快聽不懂他在說什麼?)
2901.Mkmgihat ku qmpah qduun mu nhari.
   (為了想要做完我急急忙忙的做。)
2902.Mneggihat bi qqeepah dha ka dhiya gaga.
   (他們那些人工作做得很快。)
2903.Mnegihat ku miyah ni mha ku nhari duri.
   (我急著來還要急著回去。)
2904.Msnegihat ku rqbxan dha qmpah ka qmpahan mu.
   (我因他們匆匆忙忙草率的做我田地的工作而起爭執。)
2905.Tbiyax na qmpah ka sgihat na mgrbu mhapuy.
   (為了急著工作而早上急急忙忙地煮飯。)
2906.Sknegihat mu mimah ka bgu mtalux do sqama ku quwaq da.
   (我急著喝熱湯而燙到嘴巴。)
2907.Smmgihat bi ptbiyax ka lala pmkayun sapah.
   (家事多就會使我們急急忙忙的。)
2908.Spgihat ta psalu ka sapah o sliqan dha smmalu.
   (我們急著把家蓋好而會被他們做壞了。)
2909.Manu sun namu haya tmggihat pngahi, knhuway hari.
   (你們怎麼急著釣魚,慢慢來。)
2910.Ghatan na muyak keeman ka kacing, grbuan na musa qmpahan.
   (為了一大早要去田裡工作,他急著在晚上宰殺牛。)
2911.Msnegihu nami hnjilan napa, lhkah bi ka napa na hiya.
   (我們為了揹的重量不一樣,他背的很輕而爭吵。)
2912.Ghuan na mimah ka qsiya do uqun huaw ka duma da.
   (他把水多喝了別的人會口渴了。)
2913.Dmptgikus cinun qpahun dha ka dlupung mu.
   (我朋友們是做編織用梭的工作。)
2914.Ana asi kgikus kana ka siyaw qmpahan na o ungat tjiyal ana 1 ka bowyak.
   (雖然他在田地旁設置刺樁陷阱但連一隻山豬都沒有捕獲。 )
2915.Knegikus qmpahan na o asi qbriqax.
   (他在山上設置的刺樁是相互交錯。)
2916.Pgikus mu sunan ka qmpahan mu.
   (我請你在我田地上設置刺樁陷阱。)
2917.Ini hari pneggikus qmpahan ka tama mu “tlayun seejiq da”msa.
   (我爸爸不愛在田地上設置刺樁陷阱說:「會刺傷人。」)
2918.Ini tduwa spsgikus txaun ka gmikus qmpahan ta nanak.
   (不能讓別人在我們的田地上設置刺樁陷阱。)
2919.Tnegikus cinun nii o hiya ka mnarah na smmalu.
   (這梭的主人是發明者。)
2920.Ttgikus dha cinun o miyah empgeeluk snalu tama mu.
   (她們用的梭都來搶著要我父親做的。)
2921.Gkusan na ka qmpahan na.
   (他在他農地設置刺樁陷阱。)
2922.Dmgimax sapuh mdayaw msapuh ka qpahun dha.
   (他們是醫師的藥師。)
2923.Dmpgimax emu btunux msalu sapah qpras ka dhiya gaga.
   (他們是攪拌水泥來蓋房子的人。)
2924.Ggimax mu mkan sapuh mgqlmahung ka qmsiya nii.
   (這個糖我要配苦藥吃。)
2925.Ppgimax na emu btunux smmalu sapah qpras o aji malu.
   (他蓋水泥房所配的水泥不好。)
2926.Dmptgirang xiluy ka qpahun dha.
   (他們的工作撿生銹鐵)
2927.Nsgirang binaw puniq su ga, mha saw smkrawah o!
   (你的槍若生銹看看,真得很可惜喔!)
2928.Ensaan su psgirang inu ka bgurah bi limuk ni da?
   (你把這新的鍋子在什麼地方弄銹的?)
2929.Xiluy ini sgirang ka erut sapah mu.
   (我房柱是不銹鋼。)
2930.Sknegirang mu qmita ka xiluy mgbanah.
   (我把銅看成是生銹。)
2931.Tggirang kana ka xiluy ini rsuhi gluq embanah.
   (沒有用紅漆防銹的鐵都會生銹了。)
2932.Tmnegirang ku sminaw xiluy sgrangan ni rsuhan mu gluq embanah o 3 hngkawas da.
   (我專擦紅漆防銹的工作已經三年了。)
2933.Sgrangay ta hi ki da msa ku o krwahun mu duri.
   (我說就給它生銹後來又覺得很可惜。)
2934.Gisil qnlahan hini ka isu.
   (你在這裡做防波土堰。)
2935.Empgisil ku pradax qrul knbgrahan ka yaku saman.
   (明天我將用筆桐樹幹做新田地的土堰。)
2936.Emptgisil ka qpahun nami, niqan gsilun namu o plawa mnan.
   (我們是專做土堰的人,若你們要做土堰就叫我們做。)
2937.Mnhdu ta gmisil do asi kgnisil malu bi taan ka qmpahan hi da.
   (我們做成的土堰在田地上非常地好看。)
2938.Kkgnisil radax qrul ka qmpahan su hrus ga o asi su ka mlawa taxa ka mdayaw sunan.
   (你要將筆桐樹幹在你山坡地做土堰需要別人來幫忙。)
2939.Mkmgisil ku paah mkaxa ka yaku.
   (我將在後天想做土堰。)
2940.Mneggisil bi qmpahan ka dmqeepah hrus.
   (在山坡地工作的人要做土堰。)
2941.Pgisil mu lupung mu ka qmpahan mu tuma hiya.
   (我下面的田地要請我朋友做土堰。 )
2942.Ini pneggisil qmpahan ka qmpahan breenux.
   (在平原地不適合做土堰。)
2943.Pnegisil su mnan ka qmpahan su o mk5 nami jiyax.
   (你託我們做你地的土堰我們花了五天的時間。)
2944.Ppgisil su knan knuwan ka qmpahan su o wlai ku mk3 jiyax rmngaw.
   (你什麼時候要請我做你的土堰,你要前三天告訴我。)
2945.Miyah sggisil qmpahan mu o nangi na ppgisil qmpahan na knan hici.
   (他來我田地跟我做土堰,他以後有意要我去做他田地的土堰。)
2946.Malu bi sgisil qnlahan ka wahir bunga, asi ka pteetuan bngrux.
   (地瓜籐很好用來做土堰,但必需要用大芒草莖當樁。)
2947.Saw skgisil ka empqeepah hrus.
   (在山坡地工作的人一定要做土堰。)
2948.Sknegisil mu qmita ka elug ga gmbalay ska qmpahan.
   (我把橫在田地上的路徑看作是土堰。)
2949.Smggisil bi ka qmpahan hrus.
   (山坡地需要做土堰。)
2950.Gisu nami tmgisil ka sayang o tai ta tgila ku mk2 jiyax miyah ka yaku.
   (我們正在做土堰我可能要托兩天再過來。)
2951.Tnegisil qmpahan nii o 2 lituk ka qmpahan gsulun na.
   (做這個土堰的人他有兩甲地要做土堰。)
2952.Gsila ta ka qmpahan da.
   (我們把地做土堰了。)
2953.Gsilan na qrul ka qmpahan na bgarah.
   (在他新土地上用筆桐樹幹做土堰。)
2954.Gsilaw ta radax qhuni ka qmpahan hrus hiya.
   (山坡地我們要用大樹幹做土堰。)
2955.Gsili isu ka qnlahan hiya.
   (收完地瓜的地你去做土堰。)
2956.Gsilun mu aji biyaw ka qmpahan mu.
   (我的地我快要做土堰。)
2957.Gisu tmabuy paah daya.
   (從上方下來。)
2958.Dmpsgiya taalu smahug payay ka Truku suuxal.
   (以前太魯閣族用小簸箕盛穀子。)
2959.Dmptgiya ka qpahun dha.
   (他們的工作是編小簸箕。)
2960.Empsgiya ku taalu smahug trabus.
   (我要用小簸箕來盛花生。)
2961.Emptgiya qpahun na ka tama na.
   (我爸爸的工作是專編小簸箕。)
2962.Saw kkgiya nanak tunun su do iya cinun rahuq na hi da.
   (你為了只編小簸箕其它的就不要編了。)
2963.Uqun mnarux ka rudux do hmut mknegiya pahing na.
   (雞病了翅膀就鬆散了。)
2964.Msnegiya nami wada na riyuxun smudal ka naku bgurah bi.
   (我們為了我新的小簸箕被換成舊的回來而爭吵。)
2965.Miyah sggiya knan ka laqi mu.
   (我孩子向我要小簸箕。)
2966.Saw skgiya dsun na qmpahan ka bubu su ptleengan na laqi.
   (你媽媽到山上老是帶小簸箕要給小孩子坐的。)
2967.Smggiya bi ka taalu smahug payay.
   (要盛稻米很需要用小簸箕。)
2968.Tmnegiya ku tminun o ini dha pniqi miyah marig.
   (我編過的小簸箕供不應求。)
2969.Tyaaw ta smahug ka payay.
   (我們用小簸箕來盛米。)
2970.Tgyaanay ta smbarig ka sapah su.
   (你的家我們來賣小簸箕。)
2971.Dmptgiyik ka qpahun dha.
   (專門切短的是他們的工作。)
2972.Yahan bgihur do emptgiyik ka qhuni gaga.
   (颱風來時那樹木會被摧斷。)
2973.Ungat qpahun na do asi kgiyik qhuni sqriun na sru.
   (他沒工作就切短木頭削製木杵。)
2974.Mkmgiyik ku djima damux mu sapah.
   (我想要切短竹子來蓋屋頂。)
2975.Negiyik su nanak saw kuxul su ka gmbari sapah.
   (你應該切短自己喜歡的橫樑。)
2976.Nkgiyik bi smuk ka ngalan erut sapah hki msa ku.
   (我很希望切短杏葉石櫟做房子的柱子多好。)
2977.Ppgiyik mu sunan niqan krut paru ka krtun mu erut sapah.
   (我要請你來切短做房屋柱子因為你有大鋸子。)
2978.Wada sggiyik djima tmaan na damux na sapah ka hiya.
   (他為了去切短他爸爸要蓋屋頂的竹子。)
2979.Saw skgiyik dngur qhuni dngrun na mtaahu ka rudan Truku.
   (太魯閣族老人總是切短原木來燒火。)
2980.Smggiyik bi djima ka smmalu sapah.
   (蓋竹屋需要切短很多竹子。)
2981.Tggiyik erut sapah kana do gmiyik nami erut hakaw ka yami.
   (每個人都切短立房子的柱,我們切短立橋的柱子)
2982.Gykanay saku ha smlbu ka djima qabil mu sapah.
   (你不要把我要做房子牆壁的竹子切短。)
2983.Emptgiyug nami gmeelug ka paah sayang da.
   (從現在我們要在懸崖的縫隙上開路。)
2984.Aji kkgiyug miyiayug ka qmpahan su o sai psrijil pawda isil ka rngsux.
   (為了不使你的田地被土石流弄成山谷的縫隙,你就引土石流經過別的地方。)
2985.Sgiyug ayug ka dxgal o saw krwahun.
   (土地變成陡峭的山谷令人覺得惋惜。)
2986.Ini su srjili isil ka rngsux ga spgiyug su rngsux o empgmeenu ka qmpahan su?
   (你沒有把土石流引到別處而讓他通過你的田地,你的田地會變成怎麼樣?)
2987.Tgiyug bi dowras o ga sipaw sapah mu.
   (最陡峭的懸崖是在我家的對面。)
2988.Tneggiyug bi dxgal ga o ungat hari ka malu dxgal qpahan dha da.
   (那土地陡峭的人他們的土地很少好的。)
2989.Dmgkala biyax mspung o pnaah alang inu?
   (那些優秀的摔角選手是從哪一個部落來的?)
2990.“empgkala ku sunan biyax paan mshjil” msa su o knbiyax wah!
   (你說你會揹的比我重那就加油喔!)
2991.Gmnegkala pngahi qsurux ga o ki tbhringun na.
   (很會釣魚是他的靈氣。)
2992.Ppgkala su ddawi qmpah lqian su o ki malu su?
   (你讓孩子很懶惰工作你認為好嗎?)
2993.Saw skgkala likaw tmapaq ga o ida tmnqsiya paah bilaq.
   (那個總是游泳最快的是從小就游水。)
2994.Tggkala bi eimah sinaw ga o tggkala bi mnarux mhada rumul uri.
   (那些很會喝酒的也都肝硬化了。)
2995.Gklaun su kngkla smmalu sapah hiya ga?
   (你會比他更會蓋房子嗎?)
2996.Gksa su knuwan ka qmpahan su?
   (你何時完成工作?)
2997.Dmpgksa qmpah ga o ura nanak.
   (我很羨慕那些完成工作的人。)
2998.Gmgksa su do o iyah dmayaw knan dhug?
   (你做完後過來幫忙好嗎?)
2999.Gngksa mu shiga ka qmpahan o mnkeeman ka klbus duri.
   (我昨天完成田裡的工作起點的雜草又叢生。)
3000.Mgksa mu likaw gksa na qmpah ka hiya.
   (他工作完成的速度像我一樣。)
3001.Ana ima mkmgksa nhari ka qmpah.
   (任何人都想把工作早一點做完。)
3002.Gksai nhari ka qmpah gaga.
   (那工作快做完。)
3003.Gksaun su knuwan ka qmpah payay?
   (妳什麼時候要除好稻田?)
3004.Gksaanay ta nhari ka qmpah sqmu.
   (我們趕快把玉米園清理完成。)
3005.Dmptglang ka qpahun dha.
   (他們是專門製作插銷。)
3006.Empglang ku ka qahan mu mkaraw musa smawas qhuni.
   (我要在樹幹上做樹梯爬上去砍樹枝。)
3007.Emptglang erut smluun sapah ka qpahun nami.
   (我們的職業是專作房子樑柱的插銷。)
3008.Gmlang erut sapah o tai saw mha pkiyux mrmux gnblingan.
   (要做房子柱子的木栓必須要很緊密的插入銷口。)
3009.Mkmpglang ku sunan ka elug nkala sapah rima tntunan o iq ksa hug?
   (你可不可以答應幫我做五層樓房子的樓梯。)
3010.Ppglang su smmalu knan ka sapah su 7 tntunan o biqun saku piya pila?
   (你要託我做你七層樓房子的樓梯要給我多少工錢?)
3011.Ini tduwa skneglang erut kulu lukus gmlang ka erut sapah.
   (製作衣櫃的插銷不能像製作房子的插銷一樣。)
3012.Smgglang bi ka erut sapah qhuni.
   (木屋的柱子需要製作很多插銷。)
3013.Gisu nami tmgglang elug nkala sapah 10 tntunan.
   (我們在做十層樓房的樓梯。)
3014.Glangan na ka qahan na musa mkaraw smawas qhuni.
   (他做了樹梯上去修剪樹木。)
3015.Glangay misu ha ka erut sapah su.
   (我來幫你做你房子柱子的插銷。)
3016.Glnganay su bi haya ka elug nkala sapah 5 tntunan.
   (不要做他五層樓房的樓梯。)
3017.Dmptgluq lnglungan alang ka qpahun dha.
   (他們的工作是專挑部落的壞習慣。)
3018.Gmluq seejiqun ka tgla sinaw do tglqan eimah sinaw.
   (一染上酒精就會酒精中毒。)
3019.Msnegluq eimah na sinaw ka tama na o ungat thrian.
   (他爸爸一沾上酒就不能招惹他。)
3020.Negluq lnglungan na o wada na brahun da.
   (他改掉心裏的壞習慣了。)
3021.Qrngul pnthuan sapah o pgluq rkruk dnamux.
   (燒火的煙使天花板污黑。)
3022.Qmnegluq qmita ruciq sapah mu ka seejiq ga o ini tmay sapah.
   (那人看我家很髒就不進來。)
3023.Tggluq naqih qneepah ka seejiq do ungat kkmalu lnglungan dha da.
   (一直做壞人心裏就不會好起來了。)
3024.Tmnegluq ku rusuq psamaw o hbaraw bi ka miyah smluhay ssalu dha uri.
   (我做蠟燭就有很多人來向我學。)
3025.Tglqanay bi qnnaqih qneepah ka laqi.
   (小心孩子別習慣做壞事。)
3026.Ngalun mu gmbari sapah ka nii.
   (這是我用來做房子的橫樑。)
3027.Empgmlux ku qmbahang tnegsa emptgsa.
   (我要安靜地聽老師的教導。)
3028.Msru kari knan ka rudan o ggmlux mu embahang.
   (長輩教訓我是要我安靜的領聽。)
3029.Paah rnngagan mu do asi kgmlux ka laqi ga da.
   (那個孩子自從被我說了以後就很安靜了。)
3030.Mggmlux bi mggasig tluung tkpiyung embahang kari Utux Baraw ka tama ni bubu mu.
   (我的父母並排坐著傾聽上帝的話。)
3031.Mkmgmlux ku bi embahang o stnxan ku laqi.
   (我很想安靜的聽但被孩子吵。)
3032.Sknegmlux mu kari kuyuh mu embahang ka kari laqi uri.
   (我把孩子的話當作像太太的話一樣靜靜地聽。)
3033.Smgmlux mu bi embahang ka kari na o klaun mu cih da.
   (我用心地靜聽他的話時稍微了解了。)
3034.Pgmlxay ta msa ku o rinah da.
   (我想使他們安靜但反而更吵。)
3035.Pgmlxanay ta brah seejiq ka laqi.
   (讓孩子在別人面前安靜。)
3036.Dmptgmrangan hmakaw ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門架梯的人。)
3037.Krian do empeegmrangan ka uyung sapah mu.
   (挖了之後我家後面就成為土牆。)
3038.Maagmrangan ka qmpahan mu hiya o endaan rngsux paru snii.
   (我那個田地變成土牆是上次被洪水沖過。)
3039.Nkgmrangan binaw qmpahan su ga, yaa su aji laxun?
   (你的地若都是山壁看看,你不會拋棄嗎?)
3040.Smgmrangan bi daan ka elug qmpahan su.
   (在你田地的路上要跨過很多的階梯。)
3041.Psgmranga su kmari qmpahan mu ha!
   (你別在我田地上挖土牆!)
3042.Psgmrangan bi ka uyung sapah mu.
   (我房子後方有土牆。)
3043.Emptgnuwin ku yayung smluhay tmapaq paah sayang ka yaku.
   (我從現在要在漩渦中練習游泳。)
3044.Msngnuwin nami bgihur naqih kuxul wada hmurah sapah.
   (我們為龍捲風摧毀房子而傷心。)
3045.Dmpgqguq kmari pusu sapah ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門挖房子的地基。)
3046.Empgqguq nami kmari phyigan mu sapah.
   (我們要挖深用來蓋房子。)
3047.Mqmqguq ku bbaraw hari ka phyigan mu sapah paru.
   (我想蓋大房子的地基挖深一點。)
3048.Qmita ku mtgqguq ka elug do embrinah ku mgriq tdruy da.
   (開車時我看到馬路上露出坑洞就折返了。)
3049.Nqgqguq binaw rhngun sapah su ga, yaa su aji emptrbuq hiya?
   (你房子前若有坑洞看看,看你會不會掉下去?)
3050.Saw aji qqgqguq daan rngsux ka qmpahan mu hiya ga, naa huya ksun o tgsai ku hug?
   (為了使我的田地不被土石流沖成坑洞,怎麼做請你U+654E我好嗎?)
3051.Spgqguq na kmari knan ka daan qsiya mtqiri sapah na.
   (他讓我挖他房子周圍的水溝。)
3052.Sqnegqguq na kmari phyigan sapah ka phyigan rpun.
   (他把倉庫的地基挖成像房子的地基一樣。)
3053.Tmnegqguq ku kmari ka qpahun mu bitaq sayang.
   (我一直到今天開挖溝渠的工作。)
3054.Gqgqay ta bbaraw ka pusu sapah paru.
   (我們建大樓的地基要挖深。)
3055.Gqgqanay su pstatah ka pusu sapah paru.
   (不要把要建大房子的基地挖的很淺。)
3056.Gqgqani ha nhari ka elug qsiya uyung sapah tama su.
   (你趕快替你爸爸房子周圍水溝挖好。)
3057.Dmgqi smipa qulit ka qpahun dha.
   (他們職業是插檜木苗的人。)
3058.Empgqi ku plutut ka qpahun mu yaku.
   (我的工作是要接枝的。)
3059.Ggqi mu plutut apu rungay ka apu mnarah nii.
   (我要把這改良的柿子接在原生柿子上。)
3060.Mmgqi ku bi plutut snegil do yahan ku smqnarat lupung da.
   (我正要接枝櫻花時朋友就來打攪。)
3061.Gqiay ta smipa qulit pungu ka qmpahan su hug?
   (我們可以在你田地上插杉木苗嗎?)
3062.Gqiun mu nanak busuq ka qmpahan mu.
   (我的地我要自己插枝李子苗。)
3063.Emptgqur daan rngsux ka qmpahan ta gaga.
   (我們的田地會被洪水沖成溝渠。)
3064.Hmut mggqur knrian bowyak ka qmpahan nami.
   (我們田地遍地都是山豬挖的坑洞。)
3065.Msnegqur nami kmari phigan erut sapah mqsuqi msthiyaq.
   (我們為了挖立房子的柱子距離大而爭吵。)
3066.Smggqur bi kmari ka lala sapah smluun.
   (要蓋的房子多很需要時間開挖。)
3067.Saw sqgqur qmpahan ka bowyak.
   (山豬很會挖翻田地。)
3068.Sapah gqran na hnyigan utux ka sapah gaga.
   (那個家是他用來雕神像的地方。)
3069.Gqray ta saman ka phyigan sapah su da.
   (明天我們再來挖你要蓋房子的地方。)
3070.Gqraani haya kmari ka phyigan erut sapah tama su.
   (幫你父親挖豎立房子柱子的洞。)
3071.Mrabun ku bluhing saman o iyah ptgsa.
   (明天我要滾簸箕的邊,過來學。)
3072.Iya grahuq ka masaw su nhapuy.
   (你端飯時手不要鬆掉。)
3073.Gngraqil na marig sunan ka sapah o gkrayan na gmbarig knan.
   (他向你亂開價買的房屋他很貴的賣給我。)
3074.Aji su qqgraqil smbarig o iyah tuhuy smbarig knan.
   (不使你做生意亂開價就來跟著我做生意。)
3075.Msngraqil nami miyah mangal wauwa nami.
   (我們為了不按規矩娶我們的小姐而發生爭執。)
3076.Iya paagraqil smmalu sapah dha ka isu.
   (你不要成為蓋他們的家偷工減料的人。)
3077.Wada ptggraqil smmmalu hakaw laxan qmpah ka seejiq kiya.
   (那個人因建橋偷工減料被開除。)
3078.Tmnegraqil ku aangal samat o niqan nuda sapah mu.
   (因我家觸犯了禁忌所以我獵不到獵物。)
3079.Tggraqil smmalu sapah kana do smmalu ta nanak ka nuqu malu.
   (大家蓋的房子都偷工減料時最好是自己蓋。)
3080.Iya grilani ha mgay ka pila qnpahan dha.
   (不要隨意扣他們的工資。)
3081.Grgar nak btunux ka qmpahan mu.
   (我的田地全都是碎石子。)
3082.Ungat ka dxgal nami do gmgrgar nami qmpahan da.
   (我們因沒有土地就用貧瘠礫土耕作。)
3083.Saw aji kkgrgar ka qmpahan su o usa miying malu dxgal.
   (為了不使你的土地成為碎石地就去找平原地。)
3084.Kmngrgar qmpahan mu ka hiya o quru bi ka nhiya.
   (他把我的田地當作是礫土但他的地比我的更多。)
3085.Pxalan qmuyux paru ka qmpahan mu do maagrgar nanak da.
   (下了一陣大雨後我的田地就變成礫土了。)
3086.Ana mnegrgar ka dxgal o ida miyah ka masu.
   (雖然是礫土但小米能夠長出來。)
3087.Mtgrgar taan ka qmpahan do empgsmay ta qmdrux msa ku.
   (我想一旦土地有很多碎石我們必會辛苦地把它堆成石牆。)
3088.Negrgar ka qmpahan mu o smayan mu qmdrux.
   (我原來很多石頭的田地我很辛苦地堆成石牆。)
3089.Negrgar binaw qmpahan su ga, empeungat brihan mkadang ka parih su.
   (若你的田地為礫土看看,你工作用的鋤頭將會不鋒利。)
3090.Pgrgar bi qmpahan ka rngsux.
   (洪水容易使田地變成礫土。)
3091.Tnegluhay qmpah grgar ka seejiq o saw skgrgar kuxul dha tmukuy masu.
   (習慣在礫土上耕作的人總是喜歡在礫土上播種小米。)
3092.Smgrgar bi qpahan ka dxgal nami.
   (我們耕種的地堆石子很費時。)
3093.Kneungat dxgal mu o spgrgar na pqeepah knan ka grgar dxgal na.
   (因我沒有土地他就讓我在他礫土上耕種。)
3094.Tggrgar bi qmpahan ga ka nnaku.
   (那礫土就是我的土地。)
3095.Ga grgaran rngsux ka qmpahan su.
   (你的田地被洪水沖成礫土。)
3096.Grgaraw mu qmpah yaku ka grgar gaga hug?
   (讓我在那礫土上耕作好嗎?)
3097.Grgari pqeepah ka ungat dxgal na.
   (沒有地可耕作的人就去礫土上工作。)
3098.Grgarun mu nanak qmpah ka dxgal mu.
   (我要自己的礫地上耕作。)
3099.Grgranay su qmpah ka lupung su.
   (別讓你朋友在礫地上耕作。)
3100.Iya grgrani pqeepah ka rudan.
   (別讓老人家在礫地上耕作。)
3101.Dmptgring smmalu ka qpahun dha.
   (他們工作是製造鈴鐺。)
3102.Sgring na phnang ka smbarig mahun mtleetu.
   (他搖鈴賣冷飲。)
3103.Gringan na phnang ka smbarig mahun.
   (賣飲料搖鈴作響。)
3104.Grngani phnang eiyah dha psapang limuk ka nii.
   (這搖鈴是叫人補破鍋。)
3105.Mtlmu knegrung na ka lihaw sapah.
   (房子的玻璃破碎。)
3106.Mkmgrung ku cih sida mqrig su dsun mu sapah.
   (我想摘斷一些你的山胡椒樹枝拿回家。)
3107.Nkgrung bi ka baga su hki, sita su tduwa qmpah da.
   (你手斷看看,你會不會再工作。)
3108.Sgrung mu sibus bagah ka uqun baki.
   (我替爺爺折斷甘蔗吃。)
3109.Saw skgrung qnqaya qqeepah na ka risaw gaga.
   (那男青年工作時很容易弄斷工具。)
3110.Miyah sgsak mu ka ungat gsak dha.
   (沒有剮麻器的依賴我的剮麻器。)
3111.Knrudan na ka payi ga o kmnegsgas qmita lukus mu bgurah bi.
   (那祖母因年紀老把我的新衣服看成是撕裂了。)
3112.Lukus su bgurah bi ga o endan su pgsgas hmgliq manu?
   (你那新衣服是被什麼撕裂的?)
3113.Pnegsgas su bgbaw knan ka qwarux o yahi mangal da.
   (你託我削薄的籐你過來拿吧。)
3114.Smggsgas bi qcinuh ka qmabil sapah.
   (房屋的牆壁很需要鋸很多的木板。)
3115.Gisu ku tmgsgas qcinuh qabil mu sapah ka sayang.
   (今天我要鋸木板來釘牆壁。)
3116.Tmnegsgas ku bgbaw btunux liwas ka qpahun mu.
   (我的工作是專門裁切大理石板。)
3117.Dmptgsgus qpahun dha ka lupung mu.
   (我的朋友是製造剉絲器的人。)
3118.Miyah sggsgus mu ka ungat gsgus tbihi na.
   (沒有剉絲器剉絲蘿蔔的人來依靠我的剉絲器。)
3119.Yahan quyux paru do empgsilung yayung kana ka rbuq paru gaga.
   (下大雨後那些窪地都將成為深潭。)
3120.Alang ga mniq rbuq ga o empsgsilung qsiya ka ruwan sapah dha.
   (那住在窪地的村落他們的房子會淹水。)
3121.Gmnegsilung nami smrahug qsurux ka yami.
   (我們是以海網魚的。)
3122.Gnegsilung mu pngahi ka qsurux prparu gaga.
   (這些大的魚是我在海中網的。)
3123.Qulung miyah ka bgihur paru ga, asi kgsilung qsiya ka breenux gaga.
   (颱風一來,那平原都會變成湖。)
3124.Aji kkgsilung qsiya ka ruwan sapah namu o iya psapah rklu.
   (為了不使你們房子淹水就不要在蓋在低漥處。)
3125.Knegsilung paru brah alang nami o ini dhqi qmita klbangan.
   (我們住家前的海一望無際。)
3126.Nqmpahan mu breenux ga o maagsilung yayung da.
   (我那原是平原的地變成湖了。)
3127.Mneggsilung bi qixan paru ka qmpahan nami.
   (我們的地,下雨容易積水。)
3128.Msnegsilung nami empgeeluk smrahug qsurux.
   (我們為了在海上爭著下網捕魚而吵。)
3129.Ini psgsilung yahan quyux paru ka alang o ana rabang.
   (下雨不會淹水的村落真幸運。)
3130.Sglunga bi qsiya ka ruwan sapah ta msa ku slhbun.
   (我很擔心我的房子會被水淹。)
3131.Ga mggsngut bi dha risaw mu ka wauwa su o ma ki bi wah! msa ku.
   (我的男孩和你的女孩正在互相戀慕我認為這樣好啊!)
3132.Ma su pgsngut risaw su ida jiita nanak, suluh wah.
   (你怎麼讓你的男孩暗戀自己親戚,會近親結婚。)
3133.Emptgsuwit ku smluhay paah sayang uri da.
   (我從現在也要專門練習吹口哨。)
3134.Kmnegsuwit ku embahang uyas pgagu.
   (我把藪鳥的鳴叫聲當作是口哨聲。)
3135.Miyah ku sgsuwit sunan nangi mu slhayan.
   (我靠向你是為了要學吹口哨。)
3136.Saw skgsuwit ka seejiq mkbbuyu qmlahang phnang samat.
   (獵人老是用口哨聲不使獵物驚嚇。)
3137.Sknegsuwit mu gsuwit tama embahang uyas kjiyraw do lngu ku mha smtrung tmaan mapa samat da.
   (我把鷹隼的聲音當作爸爸的口哨聲,就要去接我爸爸背獵物了。)
3138.Gswitay ta ka baki msa ku o ini qbahang birat na.
   (我想用口哨聲叫我爺爺但他耳朵聽不到。)
3139.Gtgut mu ka sapah na.
   (他家是我的鄰居。)
3140.Gmgtgut mtmay sapah ka risaw gaga, ini tmay sapah mu.
   (那個年輕人只挑鄰居家進門,不進我家。)
3141.Gmnegtgut ku mtmay sapah na o“tmayi ka sapah mu uri”sun ku na.
   (我進了他鄰居的家,他對我說:「也應該進到我家。」)
3142.Kkgtgut ta ka ita o pltudaw ta ka sapah ta.
   (我們為了要成為鄰居,讓我們把房子連在一起。)
3143.Negtgut mu ka hiya o wada tbarah isil da.
   (他曾是我的鄰居搬走了。)
3144.Paah nami mgkla ka seejiq kiya o sknegtgut ku na kmsteita da.
   (那個人從我們認識時他親切地把我當作是鄰居。)
3145.Spgtgut na smmalu sapah ka laqi.
   (他讓孩子在旁邊蓋房子。)
3146.Gtgta su pbiyi kacing sapah ha.
   (不要把房子蓋在牛舍旁。)
3147.Gtgtan na biyi rudux ka sapah do sqquci rudux knux.
   (他把房子蓋在雞舍旁時有雞糞的味道。)
3148.Gtgtaw ta sapah ka rpun.
   (把榖倉蓋在房子邊。)
3149.Gtgtay ta ka sapah ta.
   (我們把房子蓋在一起。)
3150.Gtgtanay su bqrus ka sapah rudan.
   (不要把老人的房子蓋在墳墓邊。)
3151.Gtgtani sapah su ka tama su.
   (把你的父母的家蓋在你家旁邊。)
3152.Gmntuwit ku galiq embanah sipaw ga ka tmaus sunan.
   (我在對面用紅布揮著向你招手。)
3153.Ga knrxan ka sapah o ini sruwa pgtuwit trak rmgrig ka rudan, smiyus msa.
   (家裡有人生病,老人不準揮著毛巾跳舞,說是忌諱。)
3154.Gmgukung qmatar malah tahut.
   (U+88B4股烤火。)
3155.Asi kgukung kana ka sapah msalu gukung.
   (製作鍋子的地方鍋子堆積如山。)
3156.Mneggukung bi qmatak malah ini hjiq txaun ka sawbaw bi gaga.
   (那沒出息的人很喜歡U+88B4股烤火而不讓人烤火。)
3157.Miyah sggukung mu mhapuy ka ungat gukung na.
   (沒有飯鍋的人來到我這裡煮飯。)
3158.Ttgukung na o sgukung ka sapah na.
   (他常常做飯鍋,他家到處都是。)
3159.Gkunga su qmatak malah ka plahan seejiq.
   (別U+88B4股別人要烤火的地方。)
3160.Dhiya ga o dmptgukut ka qpahun dha.
   (他們的工作是做鍋墊。)
3161.Kmnegukut qaqay smngahan knan o hiya ka balay bi mgukut qaqay.
   (譏笑我腳向內彎的他才是腳向內彎。)
3162.Miyah sggukut mu meysa kana ka laqi mu ungat gukut.
   (我所有沒有鍋墊的孩子都來向我要。)
3163.Nii ku tmggukut yahun mangal lupung mu paru.
   (我在做鍋墊因我親家要來拿。)
3164.Gkuday su isu nanak ka malah ha.
   (別獨自跨股烤火的地方。)
3165.Gkudun rulung ka ququy dgiyaq do empsqquyux ta qmpah da.
   (烏雲罩著山頂時我們就要冒雨工作了。)
3166.Mneggumu uqun ka pahing rapit.
   (飛鼠的翅膀咬起來像橡皮一樣。)
3167.Sgumu ka sapah msalu gumu.
   (塑膠工廠有很多塑膠。)
3168.Tmgmua su mtahu, sknux.
   (不要燒塑膠,很臭。)
3169.Tmgmuaw mu smbarig ka sapah su hug?
   (你的家我要用來專賣塑膠品好嗎?)
3170.Tmgmaani smmalu ka sapah su.
   (你的房子用塑鋼來蓋。)
3171.Dmgumuk tutu qsurux ka prwayun dha qmpah.
   (他們的工作是專門蓋魚罐頭的人。)
3172.Dmptgumuk ka qpahun dha.
   (他們的工作是製造蓋子。)
3173.Kmnegumuk bahu gumuk plian ka baki mu.
   (我的祖父把木箱蓋當作是籐編衣箱蓋。)
3174.Mmgumuk ku bi tbaqa o“yahan, iya gmuki han”sun ku bubu mu.
   (我正要蓋甕時,我媽媽說「等一下,暫時別蓋。」)
3175.Saw pgumuk quwaq na mspahung saang ka laqi kuyuh gaga.
   (那女孩常嘟著嘴生悶氣。)
3176.Emptgupun psaun ka qpahun mu.
   (我的工作是專門做假牙的。)
3177.Tmnegupun ku samat lhugun mu msping sapah.
   (我收集獵物的牙齒掛在家裏妝飾。)
3178.Tgpunan na smapuh ka sapah na.
   (他把家當成牙醫診所。)
3179.Dmptgupuq ga o pnaah alang namu kana.
   (編飯盒的人都來自你們村落。)
3180.Gnupuq su dmamux sapah mu o ini bi hbuy qixan.
   (你用公竹片壓蓋我的屋頂從未露雨。)
3181.Miyah sggupuq mu ka lupung mu ungat nhiya.
   (我朋友因沒有飯盒就向我要。)
3182.Mguquh masir btunux phigan sapah ka qpahun nami.
   (我們的工作是鑿石蓋房子的地方。)
3183.Ini pnegguquh ka qmpahan na ungat smnrngsux.
   (她的田地沒有被洪水衝過留下的坑洞。)
3184.Qmguquh ku kmari phigan mu sapah ka sayang.
   (今天我想要挖掘坑洞立房屋的基地。)
3185.Saw aji qqguquh daan qsiya ka qmpahan o naa huya sun ka malu?
   (不曉得如何是好,使田地被水沖過後不留下坑洞?)
3186.Maah ku sgguquh gnquhan su giya.
   (我要用你編小簸箕的凹形坑。)
3187.Smgguquh bi qmpahan ka enteetu qmuyux.
   (常常下雨會使田地坑坑洞洞。)
3188.Embhang pnlawa mrata o asi saw ‘gur’ miyah.
   (軍人聽到召集令時一下子都一起「gur」到達。)
3189.Aji na kkguraw qmpah o sbyaxi balay.
   (為了不使他懶得去工作要常鼓勵他。)
3190.Nkguraw bi miyah qmita knan ka risaw ga hki msa ku, yaasa aji mu kuxul.
   (我很希望那年輕人不願意來向我提親,因為我不喜歡他。)
3191.Skneguraw na qmpah ka mseeusa do emputut da.
   (他不願作手工藝像不願意工作一樣就變得笨拙了。)
3192.Bubu su o gaga tmgguraw wauwa na ini kmpmkay sapah.
   (你媽媽在教訓她的女兒不願意家事。)
3193.Kgrganay su pqpah ka laqi, empaadawi da.
   (你不要讓孩子不樂意去工作,他會變懶。)
3194.Ini pkmiyah dakil na ka babuy mu o gnegusug mu sari tmabug.
   (我飼養的豬長不大是因我用老化的芋頭餵養。)
3195.Tggusug mnarux kana ka kyikyig sapah mu o empeita uri ga msa ku slhbun.
   (我附近住家都得了癌症使我擔心自己也會生同樣的病。)
3196.Tggut blbil gasil ngahi tjiyal ka qsurux.
   (魚被釣到正拉扯魚線中。)
3197.Empaagut blbil tjiyal ngahi ka qsurux.
   (魚釣到時會拉扯釣線。)
3198.Dmptgutu qngqaya smluun sapah ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門堆積建材。)
3199.Ggutu su inu ka erut sapah gaga?
   (那房子的柱子你要堆積在什麼地方?)
3200.Gmnutu ku bnaqig smluun mu sapah qpras.
   (我堆過沙子用來蓋水泥屋。)
3201.Mkmpgutu ku sunan ka btunux qqdrux mu mtqiri sapah.
   (我想請你堆積石頭我要用來做房子周圍的石牆。)
3202.Mntnegutu nami mtaqi sapah tama su ka shiga.
   (昨天我們都在你父親的家睡一堆。)
3203.Hmut mtggutu ini usa sapah knlala ka qngqaya na.
   (他傢俱多得無法堆放在家裏面。)
3204.Asi pggutu nanak uqun dha misan ka qqpuring qtahi.
   (螞蟻一群一群的各自收藏冬天要吃的食物。)
3205.Miyah sggutu qngaya na sapah mu ka ungat sapah.
   (沒有房子的人靠我的房子來堆放他的東西。)
3206.Asi ka sgutu sapah ka qngqaya.
   (東西必須堆放在房子裏面。)
3207.Saw skgutu marig lala sapah ka seejiq gaga.
   (那人老是收購很多房屋。)
3208.Ga tmgutu qcinuh msalu sapah ka seejiq gaga.
   (那人在堆放要蓋房子的木板。)
3209.Tmnegutu nami qngqaya smluun sapah paru ka bitaq shiga.
   (我們一直到昨天堆放蓋大房子的材料。)
3210.Gtua su btunux qmpahan mu.
   (你別把石頭堆積在我田地上。)
3211.Gtui lala ka btunux qqalang sapah.
   (要做房屋的石牆要去堆積很多石頭。)
3212.Dmptguyuq ka qpahun nami o ana ima mkla.
   (任何人都知道我們的工作是專門做刺腳陷阱。)
3213.Empguyuq ku empgeeguy qmpahan mu.
   (我要在田地上設置刺腳陷阱防小偷。)
3214.Gmnuyuq ku mami mu do ini dha yahi gmeeguy da.
   (我在橘子園設刺腳陷阱後就不再被偷了。)
3215.Mgguyuq nami ka qmpahan do ki ka ini tmayi empgeeguy da.
   (我們各自把田地設置了刺腳陷阱後就不再有小偷進來了。)
3216.Mqmguyuq ku miyah gmeeguy rudux mu ka empgeeguy.
   (我想為來偷我雞的人設刺腳陷阱。)
3217.Qqguyuq kana qmpahan su o rngagi ku.
   (你在你所有的田地上設置刺腳陷阱要告訴我。)
3218.Sguyuq o mndka na hi ka ini qbahang rngagan.
   (對不聽話的人要設置刺腳陷阱是合理的。)
3219.Smgguyuq bi ka geuyan ta nhuma qmpahan.
   (田地上的農作物被小偷光顧很需要設置刺腳陷阱。)
3220.Empgxal ku dha ka yaku paah sayang.
   (從現在開始要和他們作伙伴。)
3221.Kana gxgxal mu ga o pnaah gaing ka duma.
   (我所有的親戚當中有的是來自遠方。)
3222.Mkmtgxal ku qmpah sunan o tduwa?
   (我想跟你一起工作可以嗎?)
3223.Msnegxal nami naqih tgxalan qmpah.
   (我們為工作不和而吵架。)
3224.Sknegxal mu pntryian ka gxal mu qmpah.
   (我也讓和我一起工作的人參加我的筵席。)
3225.Tggxal bi qmpah knan ka risaw ga o kla su ha ga gmsngut wauwa mu.
   (喜歡跟我一起工作的那青年原來在愛慕我的女孩。)
3226.Ttgxal na knan musa pngahi o spdka ku na mnswayi.
   (他把我當作兄弟一樣邀去釣魚。)
3227.Tgxalay mu qmpah ka lupung su.
   (讓我跟你朋友一起工作。)
3228.Iya tgxali qmpah ka empdawi.
   (別跟懶惰的人一起同伙工作。)
3229.Gxiyux kana ka erut sapah mu.
   (我家的柱子都是堅硬的樹心。)
3230.Empeegxiyux kana ka peurung mu sapah.
   (我要用樹心來支撐房子。)
3231.Gmnegxiyux ku drsiq gmutu yahun dha mangal.
   (我堆積別人要來拿的漆樹樹心。)
3232.Asi kgxiyux dara kana ka ngalan mu pusu sapah.
   (我要用茄苳樹的樹心來做房子的柱子。)
3233.Sapah snalu na o mgxiyux ini ksburaw sgsayang.
   (他蓋的房子的像樹心一樣不會很快腐壞。)
3234.Mkmpgxiyux ku drsiq peurung sapah.
   (我想要用漆樹的樹心來支撐房子。)
3235.Negxiyux drsiq kana ka gneurung sapah baki mu.
   (我爺爺用漆樹的樹心來支撐房子。)
3236.Nkgxiyux kana ka erut sapah ta hki msa ku.
   (我希望我房子的柱子都是樹心該多好。)
3237.Smggxiyux bi ka peurung ta sapah.
   (支撐房子很需要很多樹心。)
3238.Nii nami tmgxiyux smuk eerut nami sapah.
   (我們正在砍杏葉石櫟樹心用來做房子的柱子。)
3239.Gxyuxan na mtahu do ungat ka ggeurung da.
   (他把樹心燒光後就沒有用來支撐房子的樹心了。)
3240.Gxyuxaw ta peerut ka sapah na.
   (我們用樹心來做他房子的柱子。)
3241.Gxyxani haya ka drsiq tama su geurung na sapah.
   (去幫你的爸爸砍漆樹的樹心用來做房子的支柱。)
3242.Dhiya ga o dmpthabuk ka qpahun dha.
   (他們的工作是專做腰帶。)
3243.Empaahabuk snaw ka nii mu tunun nii.
   (我在編的是要成為男孩的腰帶。)
3244.Hhabuk su ima ka habuk embanah gaga?
   (那紅色腰帶你要給誰的?)
3245.Hmnabuk ku wahir ka laqi ku siida.
   (我孩童時是束上藤蔓腰帶。)
3246.Maahabuk mu ka habuk negay lupung mu.
   (朋友給我的腰帶變成我的。)
3247.Manu sun namu ha msnhabuk , nii nnaku yahi mangal.
   (你們為什麼為了腰帶起爭執,我這裡有來拿。)
3248.Iya psnhabuk brah seejiq siqa namu balay.
   (不要在別人面前為了腰帶而爭吵真丟臉。)
3249.Sknhabuk na gasil hmabuk ka wahir.
   (他把藤蔓當作繩子來束腰。)
3250.Ida paah smkaxa ga tmhhabuk ka kuyuh su.
   (從前天你的妻子製腰帶。)
3251.Hbkan na wahir ka laqi na.
   (他給他的孩子束上藤蔓製腰帶。)
3252.Hbkun mu smbut ka laqi mu ini qbahang rngagan.
   (我要用腰帶打我不聽話的孩子。)
3253.Hbkanay su laqi empatas ka wahir, hlisun dha da.
   (你不要讓學生束上藤蔓,他們會笑他的。)
3254.Hbkani isu ka habuk embanah gaga.
   (你束上那紅色的腰帶。)
3255.Hhabung mu mubung psbangah ka qngqaya nii.
   (這工具是我用來封木炭窯的口。)
3256.Ini bi tgbruq hnabung na psbangah ka mkla bi psbangah.
   (很會燒窯炭的人做的封窯口不會坍塌。)
3257.Saa su kmhabung bqrus qmpahan mu hiya.
   (你不要在我田地那裏做墓地。)
3258.Maahabung knrian bowyak ka dxgal mu breenux hiya.
   (在我平原的地上被山豬挖成一堆一堆的土堆。)
3259.Smkuxul bi phabung ska qmpahan trabus ka qibu.
   (小田鼠很喜歡在花生園挖土堆。)
3260.Rahuq na qibu o ini pneghabung kmari tqian na ka qowlit.
   (除了小田鼠外其餘的老鼠就不會挖土堆。)
3261.Pnhabung ska qmpahan sibus hi ka qowlit o wada mu qrapun da.
   (在我甘蔗園上挖土堆的老鼠被我抓到了。)
3262.Asi ka shabung mubung ka psbangah.
   (木炭窯必須要封土堆。)
3263.Smhabung bi qmpahan sibus ka qowlit tmssibus.
   (專吃甘蔗的老鼠常會在甘蔗園做土堆巢穴。)
3264.Hbunga su bqrus qmpahan mu.
   (別在我田地上蓋墓地。)
3265.Hbungaw ta mubung saman ka pnsbangah hiya.
   (那裏的木炭窯明天我們覆蓋成土堆。)
3266.Hbungi nanak mubung ka pnsbangah su, khaw paru.
   (你的木炭窯不大,你自己覆蓋土堆就好了。)
3267.Dmpshada mhapuy ga o pnaah alang inu?
   (那些廚師是從那一個部落來的?)
3268.Dmpthada gmeeguy apu nami ka dhiya ki o pnaah alang namu?
   (專偷我熟柿子的那些人是從你們部落的人嗎?)
3269.Kkhada na nhari ka nhapuy su o psbiyaxi ka tahut su.
   (為使你煮的食物趕快熟,你就必須摧火。)
3270.Mtmhada uwit qqeepah ka risaw ga o aji empeedhuq dmanga kuyuh na.
   (那青年工作軟弱無力沒有能力養太太。)
3271.Nkhada uwit qqeepah binaw laqi su ga, sita su hmuya!
   (你孩子若工作軟弱無力看看,看你怎麼辦!)
3272.Pnshada bbuyu ka hiyi samat o ini dhuq sapah wada sbgay seejiq strung elug.
   (在山上煮熟的山產不會留到家裏因為在路上遇人就給他們吃了。)
3273.Tmnhada nami lmamu tlahi ka shiga o asi kmaxal tdruy.
   (昨天我們採熟的柚子有十台車。)
3274.Pshdaanay su emputut pshada ka uqun lupung mniyah.
   (不要讓笨拙的人煮朋友要吃的東西。)
3275.Iyah mkan hadur.
   (請你來吃馘首宴。)
3276.Dmpthadur ka qpahun daha.
   (他們是做馘首宴的工作。)
3277.Msnhadur nami ini iyah mseupu mkan hadur.
   (我們為了沒有人來參加吃馘首宴而爭吵。)
3278.Ppkhadur mu mimah ka sinaw masu gaga.
   (那小米酒是我用來馘首宴喝的。)
3279.Dmhadut qngqaya ka qpahun dha.
   (他們的工作是送貨員。)
3280.Gneguyan na kacing mu o emphhadut nami sapah knsat.
   (他偷我的牛我們一起去警察局。)
3281.Sgniyah mu driq dgiyaq gnhadut mu siyaw pnlaq mhraw ka pais.
   (我把敵人從山邊追趕到海邊。)
3282.Hndhadut sapah mhraw mnan ka pais.
   (敵人追殺到家。)
3283.Mkmhadut ku buwax sapah su ka saman o taga hiya ha.
   (我明天想要送米到你家你要等喔。)
3284.Phadut bi rsagan mu musa sapah ka wauwa na.
   (他女兒常請我兒子送她回家。)
3285.Mha ku sghadut laqi mu hyaan mha qmpah skuan pila.
   (我要靠他送我的孩子去銀行上班。)
3286.Tmnhadut ku patas kngkingal rhngun sapah ka qpahun mu.
   (我曾送過書信到每一家是我的工作。)
3287.Haji lala nhapuy ka ga qmpah.
   (去送很多的飯給工作的人。)
3288.Laqi empatas ga o emphhagat msbkug ni emptmay sapah ptasan.
   (學生在排隊進到教室。)
3289.Qpahun mu o empthagat mkug tleengan matas laqi.
   (我的工作是排列學生的椅子。)
3290.Kmhagat ku qmdrux qmpahan mu hrus daan bi rngsux.
   (我想要在常常被土石流沖刷的斜坡田地上做一排石牆。)
3291.Hnegadan msbkug laqi ptasan tgska ga o maahagat hnegadan mrata.
   (中學生所排列的隊伍正像部隊隊伍一樣。)
3292.Qpahun mu sayang o mhagat ku psbkug skuan bqrus seejiq.
   (我做的是排列墓地的工作。)
3293.Ini paahagat hnegadan na msbkug ka mrata su.
   (你的部隊排列的不整齊。)
3294.Sibus pnhagat su mhuma knan o yahi qmita da!
   (你請我排列種的甘蔗,過來看吧!)
3295.Iya iyah sghagat malu bi pnsbkgan nami hini, usa nanak hmagat msbkug ka yamu.
   (別來我們已經組好的隊伍,你們自己去組隊。)
3296.Smmalu sapah o shagat mkug ka malu bi taan.
   (排列整齊所建的房子會很好看。)
3297.Mrata ga, mmaah ka paru mdudul dha o asi thhagat msbkug kana.
   (部隊指揮官蒞臨時部隊都列隊迎接。)
3298.Mha ku tmhhagat psbkug smmalu sapah alang paru.
   (我要到都市蓋一排排的房子。)
3299.Qpahun mu o tmnhagat psbkug asu gsilung.
   (我的工作是在港口安排船隻停泊。)
3300.Hgadan nami mkug smmalu ka sapah.
   (我們要整排搭建的房子。)
3301.‘hahuy ’msa mhulis ka kuyuh su.
   (你太太「hahuy」如此地大笑。)
3302.Dhiya ga o dmhahuy mhulis ini sneiyax qmita seejiq.
   (那些人「hahuy」叫著瞧不起人。)
3303.Kana kyikuyuh ga o dmpthahuy mhulis qrasan.
   (那些婦女們在讚美中「hahuy」大聲笑。)
3304.Mqaras ku qmita sunan o emphahuy ku mhulis.
   (看到你高興的會叫「hahuy」。)
3305.Ana nami empthahuy mhulis o ida ini sntuku ka qnnaqih kuxul mu.
   (雖然我們「hahuy」的笑聲但掩不住我的痛苦。)
3306.Mkan pntrian do ghahuy maku hulis qaras mu.
   (在喜宴中我要「hahuy」地為你們慶賀笑聲。)
3307.Ga jiyax gmhahuy embahang hulis kuyuh ka swayi mu snaw.
   (我弟弟只聽婦女叫「hahuy」 地笑聲。)
3308.Gmnhahuy ku embahang hulis kyikuyuh o aji hmut saw hulis bhangan.
   (我只聽到婦女們在叫「hahuy」的笑聲跟一般的笑聲不一樣。)
3309.Wada mqqaras bi kana ka seejiq mstrung hiya o gnhahuy na mhulis.
   (他發出了「hahuy」的笑聲,讓所有在那裏相遇的人高興。)
3310.Hhahuy na mhulis o wana nhiya ka bhangan balay.
   (他叫的「hahuy」聲非常清楚。)
3311.Mreurat waru na hmahuy mhulis ka kuyuh su.
   (你太太「hahuy」的笑時脖子暴筋。)
3312.Hmnhahuy ku mhulis pxal o kseengun ku tama da.
   (有次我曾「hahuy」地笑著被我爸爸斥責。)
3313.Ana su asi khahuy mhulis pnnais bi ka kiya.
   (雖然你會 發出「hahuy」 的笑聲那只是短暫的。)
3314.Pmahi lala sinaw kkhahuy na mhulis ka kuyuh gaga.
   (給她喝多一點酒那婦女就會「hahuy」地笑著。)
3315.Qulung msa kmhahuy mhulis ka kuyuh ga o mdngu nami hulis kana da.
   (那婦女發出「hahuy」地笑聲時我們都笑死了。)
3316.Mkan ta pntrian shiga o kmnhahuy su mhulis.
   (昨天我們吃婚宴時你發出 「hahuy」的笑聲。)
3317.Knhahuy na mhulis o powsa bi lnglungan muuyas ta.
   (所發出的「hahuy」 笑聲會使我們盡情的唱歌。)
3318.Hmuya maahahuy ka hulis su da!
   (你怎麼笑的變成「hahuy」聲呢!)
3319.Hulis na o mghahuy hulis mu.
   (他發出「hahuy」的笑聲像我一樣。)
3320.Mhahuy su mhulis siida o qita seejiq ha, siqa ta balay.
   (當你要發出「hahuy」笑聲時看看有沒有人會不好意思的。)
3321.Ana ku mkmhahuy o hbaraw seejiq dga, msiqa ku da.
   (我想要發出「hahuy」的笑聲但看到人多時就不好意思了。)
3322.Mkmphahuy ku hulis wauwa mu o ini bi sruwa.
   (我想使我女孩子發出「hahuy」 的笑聲,但她不願意。)
3323.Qulung qmita seejiq do mneghahuy mhulis ka kuyuh gaga.
   (那婦女看到人時就會「hahuy」的笑著。)
3324.Miyah su sapah mu shiga o mnhahuy su qaras mhulis.
   (昨天你來我家時你高興的發出「hahuy」地笑聲。)
3325.Naqih bi kuxul mu msnhahuy nami hulis kuyuh mu saw smiqa.
   (我心裏很難過我為了我太太 「hahuy」 的笑不好意思而爭吵。)
3326.Ga mtghahuy hulis kingal sapah su ka nii hmbragan kuyuh.
   (有很多婦女在你家中發出「hahuy」地笑聲。)
3327.“nhahuy su mhulis”sun ku dha o ini ku bi sruwa.
   (他們說你應該發出 「hahuy」 的笑聲但我不願意。)
3328.Ini skuxul phahuy laqi na ka tama su.
   (你爸爸不喜歡讓孩子發出「hahuy」的笑聲。)
3329.Ini pneghahuy knseesu na ka ina mu.
   (我媳婦文靜不適合發出「hahuy」地笑聲。)
3330.Pnhahuy hulis pxal swayi mu ka lupung na o manu sun namu haya msa ka bubu mu.
   (有次我弟弟使他的朋友發出 「hahuy」地笑聲,我媽媽就說你們在做什麼。)
3331.Pphahuy bi laqi na ka bubu na.
   (他的母親會使孩子發出「hahuy」 的笑。)
3332.Asi ka niqan saw sklwiun o ki ka pshahuy hulis ka bubu mu.
   (我媽媽要有驚奇的事她才會發出 「hahuy」 地笑聲。)
3333.Kmhahuy kana do sghahuy ku uri da.
   (所有人都發出「hahuy」地笑聲時我也跟著笑了。)
3334.Ini tduwa shahuy ka ga nbsiian, kiya o paru bi smiyus.
   (不可以在哀悼中發出 「hahuy」地笑聲那是很嚴重的忌諱。)
3335.Kykuyuh alang namu o saw skhahuy mhulis qaras.
   (你們村子的婦女喜歡在歡笑中發出「hahuy」 的笑聲。)
3336.Sknhahuy dha embahang ka saw baraq hulis.
   (他們聽狂笑聲當作 發出「hahuy」 笑聲。)
3337.Kuyuh kiya o smhhahuy bi bhangan hulis na.
   (那個婦女常聽到她 發出「hahuy」 的歡笑聲。)
3338.Ini bi tduwa snhahuy ka mkan hadur.
   (在馘首祭中不能發出「hahuy」 地笑聲。)
3339.Masu sphahuy phulis ka laqi su.
   (你怎麼讓你孩子發出「hahuy」 地笑?)
3340.Tghahuy bi hulis ga o kuyuh su ga uqun qaras.
   (你太太因高興而發出「hahuy」地笑聲。)
3341.Ga tmhahuy embahang hulis hi ka kana lqlaqi.
   (孩子們都在那裏聽 發出「hahuy」 的歡笑聲。)
3342.Tmnhahuy nami embahang hulis na ka shiga o embahang nami lingis na ka sayang da.
   (昨天曾聽到她的發出「hahuy」笑聲而今天卻聽到她的哭聲。)
3343.Tnhahuy hulis ga o knlgan na hi hulis na.
   (那發出「hahuy」笑聲的人也就是他自然的笑聲。)
3344.Kuyuh ga o bitaq sqhaan tthahuy na mhulis.
   (那婦女 不斷地發出「hahuy」地笑到聲音沙啞。)
3345.Dmpthakaw qpras ka qpahun nami sayang.
   (我們現在的工作是建水泥橋。)
3346.Yaku o empthakaw ku iyiayug uusa qmpahan.
   (我是專門建通往田地的各個橋樑。)
3347.Nhakaw qcinuh o maahakaw qpras sayang da.
   (原來是木橋現在變成水泥橋了。)
3348.Paah sayang yami o mhakaw nami bbaraw bi hakaw tdruy qrngul.
   (我們從現在要建火車要通過的長長鐵橋。)
3349.Tama mu o mneghakaw dahaw rapit.
   (我爸爸喜歡搭梯設置捕飛鼠的陷阱。)
3350.Hkaga ta nhari ungat uuda ta musa qmpah da.
   (趕快造橋我們去工作就沒有地方可以過了。)
3351.Yami ka dmhalig tahut mnhuriq lukus.
   (我們是專用火烘乾淋濕的衣服。)
3352.Dhiya o dmphalig mntleetu bunga siyaw tahut.
   (他們是使涼地瓜烘熱在火旁的人。)
3353.Tahut nii o ghalig mu psdngu qabang.
   (這火是我要烘乾布毯用的。)
3354.Gnhalig mu psdngu tahut ka qabang o sttahut knux.
   (我用火烘乾過的布毯有煙燻味。)
3355.Kkhalig su psdngu hmalig lukus siyaw tahut o qlahang bi kgbguk na.
   (為了在火旁烘乾衣服要小心不然會褶皺了。)
3356.Mnegphalig bi pshnuk hlama siyaw tahut ka Truku.
   (太魯閣族人喜歡在火旁將年糕烤軟。)
3357.Nirih na knaguh rkrak hiyi na o saan na phalig tahut.
   (當作抓癢就讓他身上的癢處烘燙。)
3358.Wada ptghalig mrmux tahut pphalig na bkiluh ka baki na.
   (他爺爺因在烘熱他的疥癬而掉進火裏而死。)
3359.Miyah sghalig hligan mu ka ungat djima ngalan na hligan.
   (沒有竹子做曬竿的人依靠我的竿子曬衣。)
3360.Mahu lukus o smhhalig balay.
   (洗衣服很費時日曬。)
3361.Malu bi sphalig pseuxul siyaw tahut ka wawa rudux qnqan quyux.
   (被雨淋濕的小雞很適合放在火旁取暖。)
3362.Hligi siyaw tahut ka lukus su.
   (把你的衣服在火旁烘乾。)
3363.Hligun mu siyaw tahut ka mtleetu bunga.
   (我要把冷地瓜在火旁烘熱。)
3364.Qpahun dha o dmpthalus quyu.
   (他們是專門採取蛇毒液的工作。)
3365.Hapung nii o gnhalus mu smrus quwaq mnarux brah, iya bi jiyi ha.
   (這個毛巾是我擦過肺病患者的口水,絕對不要使用。)
3366.Qnqan mnarux do maahalus quwaq ka laqi ga da.
   (孩子因生病變成嘴流口水。)
3367.Brah kana seejiq ga npslhalus su rmngaw binaw, aji meekan ka seejiq da.
   (如果你在人的面前說話不斷的流口水看看,他們就吃不下飯了。)
3368.Iya ptghalus brah wauwa ka risaw, siqa ki da.
   (男孩子別在女孩子面前流口水,很丟臉的。)
3369.Sapah nami o dmpthaluy lowyan.
   (我們的家人專門做長衣服。)
3370.Yami o emphaluy nami embanah gaga.
   (我們要穿那個紅色的。)
3371.Sapah mu o empthaluy haluy snaw.
   (我們的家要製作男裝。)
3372.Pnaah su sknuwan ka gmhaluy kuyuh smbarig.
   (你何時開始專賣婦女的服裝。)
3373.Tunun ka waray nuqih do maahaluy da.
   (苧麻線編織成服裝。)
3374.Msnhaluy nami bgurah ka yami swayi mu kuyuh.
   (我和我妹妹為了穿新衣而發生爭執。)
3375.Ma su jiyax tmhhaluy, mha su qmpah knuwan da?
   (妳怎麼還是為了衣服忙著,妳何時要去工作呢?)
3376.Dmhana meiyah ga o ki ka hbaraw bi.
   (初次來的人會比較多。)
3377.Gmnhana ku pbaya qmpah dmudul dhyaan o saw smeuwit wah!
   (我帶領初學者工作很累!)
3378.Gnhana mu mniyah psramal ka srakaw o iya tqii yamu kiya.
   (你們別睡在我預備給剛到的人睡的床舖。)
3379.Aji su khana miyah ka alang nami o iyah cih mtqita han.
   (為了不使你有初次來的感覺就到我們部落來看看。)
3380.Kkhana su miyah mtqita o smiyahun su dha balay.
   (他們很期待你初次的來到。)
3381.Ma su kmnhana qmita knan, luhay mu eiyah sapah su ga?
   (你把我當作初次來到,我常來你家不是嗎?)
3382.Napa ssamat knux ga o tnhana dhuq pnaah bbuyu.
   (身上帶有獵物味道的人剛剛狩獵回來。)
3383.Ttghana dha mqqita o asi bi ptqrak mkkdamat wah!
   (他們才一見面就互相思念擁抱。)
3384.Hnaan na yahan mtqita ka tama na bsiyaq knrxan na.
   (病了很久的爸爸他剛剛才來看。)
3385.Qpahun dha o dmpthangan seejiq.
   (他們的工作是專為人命名。)
3386.Sapah nii o empeehangan su.
   (這寓所會成為你的名字。)
3387.Saman o empthangan nami laqi sapah pnrhulan.
   (明天我們要在教會給孩子命名。)
3388.Enthangan su hangan Truku ka laqi su, ma su thnganan seejiq mniyah?
   (你應該給孩子取原住民名字,為什麼取外來名字呢?)
3389.Kmnhangan kuyuh tmngahan laqi na snaw ka hiya.
   (他以女孩的名字取名給他的男孩。)
3390.Tbbuyu na o maahangan na kana ka llhngaw.
   (他為了狩獵使每個洞穴都變成他的名字。)
3391.Saw skhangan nanak ni ungat qnpahan ka duma ita hini.
   (我們這裡有些人只要名聲不做事。)
3392.Thnganaw su bi hangan seejiq mniyah ka laqi mu.
   (別給我孩子取外來人的姓名。)
3393.Thnganun su knuwan ka sapah su?
   (你什麼時候取你寓所的名字?)
3394.Thnenganay su hangan su ka sapah mu ha.
   (我的寓所不要取你的名字。)
3395.Kana saw hnghangas na ga o paah ki da.
   (那些被他咬過的交給我吧!)
3396.Knhangas na sqmu ka brihut o sgnaah na sukay.
   (松鼠從嫩的玉米開始咬。)
3397.Qpahun dha o dmpthangut damat.
   (他們的工作是專門燙菜的。)
3398.Qpahung mu o empthangut ku saw hyhiyi.
   (我是專門煮肉類的工作。)
3399.Miyah ka lupung o smhhangut bi rudux.
   (朋友來時很費時煮雞來招待。)
3400.Manu sun su haya tmhangut wawaq, yahun su ima?
   (你怎麼忙著煮獸肉,你的什麼人要來呢?)
3401.Tmnhangut ku waray ni yahan ku smdjiyax da.
   (我曾忙著煮麵的時候有人來打攪了。)
3402.Tnhangut glaqung nii o mhuway bi daan sapah.
   (煮這野雞的人到他家裏作客很慷慨。)
3403.Hngdanay misu pngusul gmaxan sangas ka miyah su sapah mu.
   (你來我家作客我會為你煮食茱萸蝸牛。)
3404.Dhiya ga o dmhapuy waray ka qpahun dha.
   (他們的工作是煮麵。)
3405.Dmpsnhapuy ga o pnaah alang namu.
   (為了煮的東西爭吵的人是從你們的部落來的。)
3406.Mneghapuy bi psrbu ka seejiq mtbiyax qmpah.
   (大忙人喜歡在早上煮東西。)
3407.Puyan mu ka sapah gaga.
   (那是我的廚房。)
3408.Puyi lala ka sayang ha, maah ka lupung paru.
   (親家來今天要煮多一點。)
3409.Puyun su knuwan ka tutu hlama, maah ka lupung su uri.
   (你的朋友也要來你何時要煮竹筒飯呢。)
3410.Dhiya o dmhaqul qngqaya ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門搬運貨物。)
3411.Dmphaqul qhuni ga o seejiq pnaah munan hiya.
   (那些專門搬運木柴的人是從你們那裏來的。)
3412.Emphhaqul nami nanak ka qngqaya smluun sapah.
   (我們各自搬運蓋房屋的建材。)
3413.Gnhaqul mu qngqaya ka sapah mu nii.
   (我的家是我搬運貨物賺來的錢買的。)
3414.Kana qngqaya smluun sapah ga o hnaqul ima?
   (那些蓋房子的建材是誰搬運的?)
3415.Mhaqul nami uqun ga gmeelug dgiyaq ka paah saman.
   (從明天我們要搬運食物給在山上開路的人。)
3416.Qtahi o mneghaqul bi uqun dha misan ka rbagan.
   (螞蟻在夏天喜歡搬運冬天的食物。)
3417.Djima pnhaqul su mnan o yahi smpug da.
   (你託我們搬運的竹子可以過來數一數了。)
3418.Asi qhaqul nanak erut sapah ka sayang han.
   (現在只搬房屋的柱子就好。)
3419.Mtahu qhuni mhapuy o smhhaqul bi qhuni.
   (用木材燒飯要用很多木材。)
3420.Nii nami tmhaqul djima damux sapah ka sayang.
   (我們正在搬運搭蓋房子的竹子。)
3421.Tthaqul na mapa mshjil o wada ptgbrah mnarux da.
   (他因常常搬運重物而得肺病。)
3422.Dmptharis tmabuy gmeelug ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門開斜下坡路面的人。)
3423.Ssharis mu tmabuy gmeelug o slusan mu qhuni dngrun mu mtahu.
   (我會開斜下坡的路用來拉原木生火。)
3424.Tgharis bi ka dahaw rapit o ini dai rapit.
   (飛鼠不會經過太斜的獵徑。)
3425.Harung o sqama bi jiyun psrajing mtahut.
   (松木很容易生火。)
3426.Gnshas na msaang ka sknarux na brah.
   (他肺病是因他激烈生氣引起的。)
3427.Kana hhshas brah ga o ga uqun mnarux.
   (那些氣喘的都在生病。)
3428.Ini hari kshhas brah na ka tama su.
   (你爸爸肺比較不會喘氣。)
3429.Ga mtgshas msnkala brah na uqun mnarux ka tama su.
   (你爸爸因肺病露出喘氣不停。)
3430.Laqi ga o ida paah bilaq ppshas na pksaang rdanan na.
   (那孩子從小使他父母衝動罵到大。)
3431.Wada ptgshas saang ni mnarux brah ka seejiq kiya.
   (那個人因衝動生氣及肺病而死。)
3432.Saw skshas msaang ana brah hbaraw seejiq ka ungat mneggaya.
   (總是在別人面前生氣的人真沒有禮貌。)
3433.Spshas na mapa mshjil steetu do mnarux ka brah na da.
   (肺病是因他揹重東西上坡喘氣而得。)
3434.Hshasay su mapa mshjil steetu ka brah su knrtan.
   (你動過胸腔手術不要上坡喘氣揹重的東西。)
3435.Hshsanay su seejiqun ka nghak su mnarux brah.
   (你的肺病不要在別人面前喘氣。)
3436.Iya hshsani pqbahang rdanan ka mnarux.
   (不要衝動的讓老人聽到生病的喘氣。)
3437.Ini dhuq qmpah hasaw uwit.
   (精神不繼的在工作。)
3438.Seejiq alang nami hini o hbaraw bi ddhasaw ini qmqeepah.
   (我們部落這裡的人很多精神萎靡不振不想工作的人。)
3439.Saw smeuwit thiyan qmpah ka dhasaw gaga.
   (與精神萎靡不振的人一起工作很累人。)
3440.Ghasaw kmeuruy risaw ka isu, qqlahang su drsagan.
   (妳就只看好那些精神萎靡不振的男人。)
3441.Yami o gmnhasaw nami dmudul laqi saw empkdrumut qmpah hici.
   (我們曾勸過精神萎靡不振的孩子使他們以後勤勞工作。)
3442.Tama mu ga, gnhasaw na msru kari o asi gqsahur lqian na.
   (我父親對他精神不振的孩子訓誡直入人心。)
3443.Knhasaw qqeepah snaw mu o ungat bi stmaan.
   (我先生工作精神不振的樣子沒有辦法依賴。)
3444.Snaw ka maahasaw o ungat bi stmaan.
   (男人變為懶散式無法倚靠。)
3445.Taan mu o mkmhasaw qmpah ka laqi su.
   (我看你的孩子很想精神不振的工作。)
3446.Tngqsuqi mimah sinaw ka seejiq o mneghasaw uwit hiyi dha.
   (喝酒過量的人他們的身體會精神不振工作。)
3447.Manu bi iyah na hici pkhasaw su rsagan su ga?
   (你使你的兒子精神不振以後對他有什麼用?)
3448.Pnkhasaw su qqeepah ka laqi o rudan su dga, ima mdanga sunan?
   (你讓孩子懶惰工作你老了以後誰會供養你呢?)
3449.Iya bi usa sghasaw ddawi qmpah hi ka yamu ha, laqi nini!
   (你們這些孩子!別跟懶惰工作的人在一起。)
3450.Iya ququ ungat pnegalang ka qmpahan su hki, shasaw su uwit ga!
   (當然你田地沒有農作物是你很懶惰工作!)
3451.Saw skhasaw uwit pphaal qhuni ka rbagan o mdngur mtahu manu ka misan?
   (夏天懶得扛木材,冬天時要用什麼原木燒火?)
3452.Sayang ga, ki klaun su da, sphasaw su paah bilaq ka laqi.
   (你從小讓他懶散的孩子,現在你知道後果了。)
3453.Hswaun su ka smmalu sapah o empcsasaw su manu?
   (你要是懶得蓋房子你要住什麼?)
3454.Sbgihur paru do maahaur mssipaw ka yayung.
   (颱風就會河水變暴漲。)
3455.Tthaur dha rmangay mssipaw yayung o ini kmiyah sapah.
   (他們觀賞河水暴漲不想回家了。)
3456.Dmpthaut ka qpahun dha.
   (專門編捆繩是他們的工作。)
3457.Negul wahug towkan o gnhaut mu brunguy.
   (背網的捆繩是我取自背簍。)
3458.Hmnaut nami wahir ka yami o ida mdka bi hnaut gasil wada dhuq sapah ka napa nami.
   (我們用過藤蔓來捆緊東西跟捆繩一樣地能揹到家裏。)
3459.Kkhaut gasil nuqih ka syukun su o iyah mangal nuqih mu.
   (你要編捆繩用的苧麻纖維就來拿我的。)
3460.Kmnhaut qmita eegul mu wahug ka hiya.
   (他把我要綁肩帶的繩子當作是捆繩。)
3461.Bhkaw qwarux o maahaut uri.
   (黃藤內莖也可以當作捆繩。)
3462.Ungat ka gasil do mhaut ku wahir.
   (沒有捆繩的話我就用藤蔓來綁了。)
3463.Mkmphaut ku mapa wahir bunga su.
   (我很想要捆緊揹你的地瓜葉。)
3464.Nhaut su lala ka wahir uqun babuy, tuku ki da ga ni?
   (豬要吃的地瓜葉你應該綁很多,這樣夠了嗎?)
3465.Pnthaut sluwil wahir ka rapit snbu nu o snmayan mu dmaqut.
   (我很邁力地勾下被我射而懸掛在藤蔓上的飛鼠。)
3466.Pphaut mu paapa sunan ka wahir bunga.
   (我要請你綑緊揹的地瓜葉。)
3467.Hawdaw mu mapa yaku ka wahir babuy gaga.
   (讓我來捆緊揹豬要吃的地瓜葉。)
3468.Ana whwihi kmnhawan na smmkul djiyun sapah ka payi mu.
   (我祖母連家裏用的湯匙都很珍惜把它收起來。)
3469.Lngu mu qada ka kuyuh mu o maahawan bi ungat llaxan ka sayang da.
   (我原本要拋棄太太,但現在成為捨不得拋棄她了。)
3470.Yahan bgihur paru ka uqun o smhhawan balay.
   (農作被颱風侵襲,常常使人說可惜。)
3471.Wada ssnuan ka kana sapah o thhawan qmita kana.
   (所有被土石流沖毀的房子大家都說可惜。)
3472.Gisu nami tmhhawan qmita qmpahan wada mssunu.
   (我們正在看坍方的農地因而說可惜。)
3473.Hwaun mu bi ka qmpahan mu wada saapa rngsux.
   (被土石流沖毀的田地我覺得很惋惜。)
3474.Embahang bi hay sun ka kacing.
   (牛用「hay 」聲叫牠很馴服。)
3475.Aji empeehaya ka qpahun su.
   (你的工作將不是那樣。)
3476.Aji nhaya ka pucing mu, bgurah bi ka naku.
   (我的刀應該不是這樣,是全新的。)
3477.Dmhayuh qmpah ga o saw smeuwit tgxalan qmpah.
   (和那些做事中途而廢的人一起工作很累。)
3478.Pnnais bi gghayuh na qmpah ka empeedawi gaga.
   (那懶惰的人只做一下就不做了。)
3479.Iya ghayuh ka smmalu sapah, mhuya ta da.
   (蓋房子不要半途而廢不然我們怎麼辦。)
3480.Gmnhayuh ku smbu bowyak ka shiga o tayal rawah mu.
   (昨天我射過山豬未中,我感覺非常可惜。)
3481.Aji su kkhayuh mtmay sapah wauwa o psramal balay.
   (為了不讓你去女方家相親不成你就要準備好。)
3482.“mhayuh ku qmpah ni mowsa ku matas”msa ka laqi su.
   (你孩子說:「不想做完工作想去念書。」)
3483.Manu sun namu haya mkmhayuh qmpah, mhuya namu?
   (你們為什麼做事想半途而廢,你們想做什麼?)
3484.Pphayuh mu ppatas lqian o seeriqan ku bi mnarux wah!
   (我沒有讓孩子念完書是因為我被病纏身!)
3485.Ma su saw shayuh qmpah manu lnglungun su?
   (你工作怎麼老是半途而廢你到底在想什麼?)
3486.Hyuhan su matas ka kiya o yaa su aji krwahun hici.
   (你在那裡讀到半途而廢,以後你會不覺得可惜。)
3487.Hyuhun su ka qpahun kiya o hawan bi.
   (你把事做到一半好可惜。)
3488.Gnhbal bgihur ka sapah nii.
   (這棟房屋是被颱風吹得龜裂過了。)
3489.Maahbal ka ngangut o asi ka tbnaan.
   (庭院外形成龜裂必須要填平。)
3490.Mghbal dxgal mu ka qmpahan su.
   (你田地龜裂的情形像我的一樣。)
3491.Hmut mkhhbal kana ka dgiyaq ga namu pspahan hiya o klaun namu?
   (你們蓋房子的那山遍地都龜裂你們知道嗎?)
3492.Mneghbal bi sbhuran ka sapah na.
   (他的家颱風時容易龜裂。)
3493.Nhbal kana ka qmpahan su binaw, qpahun su na?
   (若你的田地都龜裂看看,你還要耕種嗎?)
3494.Nkhbal binaw ruwan sapah su ga, smiyus o!
   (你屋裏如果龜裂了,是禁忌喔!)
3495.Ini su hmai qhuni ka qmpahan su o ki su bi saw sphbal sunu hay ga?
   (你的田地若不種樹你似乎是要讓土地龜裂崩塌不是嗎?)
3496.Tghbal bi qmpahan ga o nnima?
   (那比較容易龜裂的田地是誰的?)
3497.Tnhbal qmpahan ga o laxan na ka qmpahan na da.
   (那土地龜裂的主人把田地放棄了。)
3498.Hbala bi ka sapah mu ha!
   (當心我的家會龜裂!)
3499.Ana ququ hbalaw ta hi ka qmpahan gaga.
   (那地就讓它龜裂沒有關係。)
3500.Hbali binaw ruwan sapah su ga, smiyus o!
   (你屋內若龜裂看看,是禁忌喔!)
3501.Dmpthbalut btunux ka qpahun dha o yaa dha hyaun pini?
   (他們專採鋒銳的石頭不知道要做什麼?)
3502.Endaan rngsux paru ka hrus hi do maahbalut btunux da.
   (土石流沖刷過的山坡地變為尖銳的石頭。)
3503.Dhbaraw bi gaga o pnaah inu?
   (那成群的人從那裏來?)
3504.Dmthbaraw qmpah ga o ga mssbarux.
   (那一群一群的人是互相換工的。)
3505.Paah sayang do empthbaraw ta mseupu qmpah uri da.
   (從現在開始我們也會有很多人一起工作了。)
3506.Kkhbaraw ta musa pngahi o pllamu ta kana alang.
   (為了使很多人去釣魚就召集部落的人參與。)
3507.Knhbaraw mrata pais ga o mdka pupu qtahi hnurah.
   (敵人的數目就像窩螞蟻那樣多。)
3508.Aji wana maahbaraw ka tmgjiyal, maarmun uri.
   (打仗不只人要眾多也要有勇氣。)
3509.Ga mtghbaraw bi mgrahul ga o ga mqaras Mgay Bari.
   (看到很多人在那裡聚集是在舉行感恩祭。)
3510.Niqan paru qpahun o mthbaraw ta ka malu.
   (有大的工程我們應該人多比較好。)
3511.Nkhbaraw namu hari ka miyah, mkrut ta kacing o!
   (你們應該多一點人來,我們要殺牛喔!)
3512.Pnhbaraw mu tmabug ka kacing o ki kana yahan dha marig.
   (我繁殖很多的牛隻讓他們來購買。)
3513.Saw skhbaraw miyah qmapur mkan basaw ka purut.
   (山麻雀老是成群來吃小黍。)
3514.Nii ku tmhbaraw lupung mniyah, ungat bi jiyax mu.
   (我在招待很多客人我沒有空。)
3515.Khbrganay ta haya dmayaw ka smmalu sapah lupung su.
   (讓我們很多人蓋你朋友的房子。)
3516.Krtun ka babuy nii o maahbay kana qraqil na liwang.
   (宰殺這隻豬時,瘦的都變成肚皮一樣。)
3517.Nkhbay liwang binaw speekan su lupung ga, hbay sun su dha tmngahan da.
   (你若拿瘦肚皮給朋友吃,就會被他們譏笑成瘦肚皮。)
3518.Gisu ku tmhhbay 3 rqnux, yahi ku dmayaw?
   (我忙著切三隻水鹿的肚皮,請來幫我?)
3519.Empthbhuk mkan nhapuy paah rqda ungat mnegaya ka drisaw hiya.
   (那些男青年專門吃剛剛出爐的飯一點禮貌都沒有。)
3520.Rwahan ka gnumuk nhapuy o asi khbhuk msnkala ka qrngul.
   (鍋蓋一打開蒸氣就噴出來。)
3521.Saw aji kkhbhuk ka rmawah su nhapuy o psleetu han ni kika rwahi da.
   (你打開飯時為了不使蒸氣噴出來就讓它涼後再打開。)
3522.Ma su kmnhbhuk qmita qrngul tahut da?
   (你怎麼誤把火的煙看作是蒸氣?)
3523.Kntlxan nhapuy mnkala kulu luan o maahbhuk da.
   (煮食的熱氣冒出蒸桶變成了蒸氣。)
3524.Mhbhuk bi sriyu yudun qrngul ka pntahu mu.
   (我生的火使煙囪冒出很多煙。)
3525.Nkhbhuk binaw sapah su ga, empeemring su nanak o!
   (若你家悶熱看看,你全身都是汗!)
3526.Iya usa sghbhuk mkan paah rqda hi ka isu.
   (你別在爐灶上吃著冒著熱氣的食物。)
3527.Shbhuk kntlxan do ini biyaw miyah ka bgihur paru.
   (天氣悶熱時接著就會有颱風。)
3528.Saw skhbhuk kntlxan ka rbagan, mqraqil bi qpahan.
   (夏天總是很悶熱,做起事來很辛苦。)
3529.Sknhbhuk mu nhapuy qmita ka hbhuk tahut snwiqan qsiya.
   (我把用水熄火所冒的煙看作是煮飯的蒸氣。)
3530.Sphbhuk na prawah knan ka nhapuy na.
   (他讓我冒著蒸氣打開他煮的食物。)
3531.Hbhbaw su dmngu tahut ka lukus, emptgbguk da.
   (你別把衣服用火烤乾,衣服會燙皺了。)
3532.Hbhbanay su peekan paah rqda ka risaw.
   (別讓男孩子在爐灶上吃冒熱的食物。)
3533.Tayal hbuy sapah su.
   (你的房子漏很多的水。)
3534.Dmthbuy sapah smmalu ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門修補漏雨的房子。)
3535.Empthbuy ku dnamux smmalu ka qpahun mu.
   (我的職業是專修漏雨的屋頂。)
3536.Hmbuy sapah su.
   (你的家漏雨。)
3537.Ida ki ka isu hmnbuy snduray na ka sapah o laxan su hiya.
   (你就是那樣家已經漏雨了你還不理會。)
3538.Sbhuran paru ka sapah mu o asi khbuy quyux ka ruwan sapah.
   (我的房子遇到颱風時就漏雨了。)
3539.Aji na kkhbuy ka sapah o enduwai bi dmamux.
   (為了不使房子漏雨屋頂要好好蓋。)
3540.Kmnhbuy sapah mu pnlaqan mu qsiya ka lupung mu.
   (我的朋友把我澆濕的房子當作是在漏水。)
3541.Qixan bgihur paru do maahbuy kana ka lhngaw.
   (颱風雨水侵襲時所有的穴洞都漏水了。)
3542.Mghbuy biyi qmpahan mu ka biyi rudux su.
   (你的雞舍漏水像我的工寮一樣。)
3543.Saw mhbuy ka tutu mahan qsiya o lxani ki da.
   (好像會漏的杯子就不要用了。)
3544.Mkmphbuy ku cih peimah qsiya ga lungaw su, mhuaw ku balay.
   (我很渴,想要喝一點你瓶子裡的水。)
3545.Maah ku phbuy cih qalu siyang su ha.
   (我過去要一些你的豬油。)
3546.Pnhbuy mu psrajing mtahu ka ayang o asi sa ‘towp’ sqama.
   (我用來起火的煤油,馬上就「towp」著了。)
3547.Wada sghbuy sapah hiya sngkxlan na wauwa ka risaw kiya.
   (那年輕男子因喜歡這女孩而去她漏雨的家。)
3548.Baki mu o sknhbuy na sapah qmita ka tujiq.
   (我爺爺把屋簷滴水看成房子在漏水。)
3549.Naqih dnmuxan ka sapah o smhhbuy bi qixan.
   (屋頂沒蓋好的房子很會漏雨。)
3550.Hbiyi biyuq unuh ka dowriq laqi ga embanah gaga.
   (孩子的眼睛紅了給他滴母奶。)
3551.Dhiya ga o dmpthndayu ka sapah na.
   (那人的家是做便當的。)
3552.Empthnhdayu ka qpahun nami.
   (我們是做便當的工作。)
3553.Tmnhdayu ku paah krsagun mu ka yaku.
   (我從年輕時就做過便當。)
3554.Hjyaanay ta lala ka ga muuray qmpah gaga.
   (工作肚子餓的人帶多一點便當。)
3555.Gmhdhik ku embahang o ungat bi wah!
   (我等待凱旋歡呼的聲音,沒有呢!)
3556.Hnhdhik dha ga, qbahangan o mn2.
   (他們聽到兩次的凱旋歡呼聲。)
3557.Kmnhdhik nami embahang ga mlawa kmjiyax qmpah.
   (我們誤把呼叫工作的人吃中飯當作是凱旋歡呼的聲音。)
3558.Mkmhdhik ku o ini iyah hdhik mu sqhaan ku.
   (我想凱旋歡呼因沙啞叫不出來。)
3559.Tmhdhik nami embahang nngalan dha 3 tunux pais ka kana alang.
   (我們專門聽他們將三個敵人馘首凱旋歡呼的聲音。)
3560.Tmnhdhik nami psmiyah wada mdkrang.
   (我們專門期待他們馘首凱旋歡呼過的呼聲。)
3561.Tthdhik nami embahang do tdjiras nami qaras.
   (當我們聽到馘首的凱旋呼聲我們非常興奮。)
3562.Dhiya ga o dmpthdur uuda seejiq ka qpahun dha.
   (他們專門反對別人做事的人。)
3563.Empthdur namu hiya na, asi iyah da.
   (你們還要猶豫不決嗎,回來啦!)
3564.Hndur su knan o ini qneuqu wah!
   (你不同意我真的沒錯!)
3565.Kkhdur ta hyaan o yasa brihun na nanak ka qpahun na.
   (我們不支持他是因為那工作對他有利。)
3566.Dmnayaw bi tnan o maahdur sayang da.
   (曾幫助我們的現在變成不支持了。)
3567.Yaku o mkmhdur ku sunan aji su uusa tbarah hiya.
   (我想反對你搬到那裏。)
3568.Msaa su bi ptghdur alang hiya ha, qlahang!
   (要小心!你別去因與那部落意見相左而遭害。)
3569.Ma su saw skhdur qpahun seejiq.
   (你怎麼老是反對別人的事。)
3570.Smhhdur bi kana qpahun ka seejiq gaga.
   (那個人任何工作都反對。)
3571.Tthdur na ana manu qpahun o ki sqrinut na.
   (他因一直反對做任何工作所以他很窮。)
3572.Hdray su pqeepah tuhuy knan ka laqi su.
   (別反對你孩子和我一起工作。)
3573.Dmhghaw euda dha qmpah ka dhiya gaga.
   (他們專門為了要做的事悄悄的說。)
3574.Dmpthghaw qqrak dha naqih seejiq ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門悄悄的商討要抓犯人。)
3575.Ghghaw na o ini klai embahang.
   (他悄悄的說話聽不清楚。)
3576.Gmhghaw embahang o ini mu klai ka duma.
   (我竊聽別人悄悄的說話有些聽不董。)
3577.Gmnhghaw ku embahang o lala ka ini mu klai.
   (我聽過別人悄悄的說話有很多聽不懂。)
3578.Msnhghaw ku ini pqbahang knan meekan babuy ka dhiya.
   (我為了他們悄悄的說話不讓我知道要殺豬而發生爭執。)
3579.Pphghaw mu lqian sunan o enduwai bi embahang.
   (我託孩子小聲對你說的要聽好。)
3580.Bilaq hnang kari mu o sknhghaw na embahang.
   (他誤將我說話小聲當作是悄悄的說話。)
3581.Tmnhghaw ku embahang o lala bi ka kari aji hmtun rmngaw.
   (我悄悄的聽過後有很多話是不能隨便說的。)
3582.Tneghghaw nii o mdka saw empqduriq paah sapah.
   (這悄悄說話的人好像要逃家的樣子。)
3583.Dmpthghug bbulan qsiya ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門鑿水井。)
3584.Asi khghug bbulan qsiya kana ka ngangut sapah dha.
   (他們家的庭院都是水井。)
3585.Mkmhghug ku qsiya mahun kacing.
   (我想要打水牛喝的水。)
3586.Maah ku sghghug bbulan su ha?
   (我要去依靠你的水井提水好嗎?)
3587.Jiyax ku tmhghug bubul do smdangaw hidaw ka musa ku qmpahan sayang.
   (我因為打水太陽昇高了才去工作。)
3588.Hghgi qsiya mahun kacing ka isu.
   (你去提牛要喝的水。)
3589.Qpahun dha o dmthgliq lblak.
   (他們的工作是專門撕毀紙張。)
3590.Qaras dha o maahgliq quwaq mhulis kana.
   (他們都高興的裂嘴而笑。)
3591.Ngaha quwaq na mhulis o mdka ga mhgliq quwaq.
   (他張嘴笑起來嘴巴像撕開了一樣。)
3592.Smhhgliq bi lukus ka qmpah.
   (工作時常常會撕破衣服。)
3593.Dhuq ssaan mu do empshgluq ku nanak musa paah hmbragan seejiq hiya.
   (我時間到了,我自己會從眾人抽身離去。)
3594.Ga mlawa ka tama na do asi pshgluq paah ska nami wada tmalang ka laqi na.
   (他父親在呼叫時,他的孩子馬上從我們當中拔腿離開。)
3595.Miyah su o qnhgluq nak miyah, iya ptqita seejiq.
   (你來的時候自己悄悄的來不要給人看到。)
3596.Smhhgluq bi erut ka hmurah ta qnalang.
   (拆籬笆時需要拔很多柱子。)
3597.Sqnhgluq mu erut sapah ka erut biyi kacing.
   (我拔牛舍的柱子像拔家的柱子一樣。)
3598.Nii nami tmhgluq hmurah qnabil sapah.
   (我們專門在拆房子的牆。)
3599.Tmnhgluq ku aga prihun mu bgurah putus.
   (我專門拔掉三叉箭過換新的箭頭。)
3600.Kmhgut su payay o iyah hmgut nnaku.
   (你想去抽取稻子來要抽取我的。(古代農收方式))
3601.Mkmhgut ku nghak o seyng msa mnarux ku brah mu.
   (我想呼吸,但我的胸部卻痛的很厲害。)
3602.Hmaun mu phpah ka llingay, pphgut dowriq knmalu qtaan.
   (為了吸引觀賞,我的庭院要來種花。)
3603.Sphgut mu spriq dahung ka dara mtmumul.
   (我用吸血草來抽除瘀血。)
3604.Nii ku jiyax tmhgut langu sapah mu.
   (我正忙著抽取我家的積水。)
3605.Hgtaw ta saman ka langu sapah su.
   (我們明天來抽取你家的積水。)
3606.Kana dmphhuni ga o iya dai sapah dha.
   (別經過那些施法詛咒的人家。)
3607.Mggkla ta bi kiya o ga maahhuni sayang da.
   (我們很熟悉的那個人現在成為施法詛咒的人。)
3608.Shhuni na o ki ka qpahun na.
   (作為施法詛咒的人是他的工作。)
3609.Tnhhuni nii o ensaan na paangal paah Pais.
   (這施法詛咒的人是他從阿美族那裏學來的。(Pais是指阿美族))
3610.Iya pnegmaani qlqahan ka hibaw pucing.
   (不要把刀刃放置在腳踏之處。)
3611.Dmpthibaw ka sapah dha.
   (他們家是專門製作刈耙。)
3612.Nhibaw kana binaw qmpahan su ga ni, naaki sbrihan su.
   (若你的田地都是種楊桃看看,你會因此賺到錢。)
3613.Ungat hibaw nhuma na do miyah sghibaw mu da.
   (他沒有種楊桃就來跟我要。)
3614.Gisu ku tmhhibaw yahun ku hbaraw lupung.
   (有很多客人要來我忙著摘很多楊桃。)
3615.Emphibik ku smbut qaraw laqi mu ini qbahang rngagan.
   (我要用竹枝鞭打不聽話的孩子使他身上有鞭紋。)
3616.Ini su qbahang rngagan o empthibik kana hiyi su snbtan.
   (你不聽話身上都會有被鞭打的鞭紋。)
3617.Hmibik bi qmiri qhuni ka wahir qmgi.
   (藤蔓環繞樹使樹長凹紋。)
3618.Knthibik smbtan na qwarux laqi o bsiyaq mtdahung.
   (他用藤鞭打孩子使身上鞭打的瘀青長很久。)
3619.Skur pntbiyax kntbnaw laqi ka maahibik .
   (孩子因過胖身上變成胖紋。)
3620.Asi pthibik qnrian wahir ka rbuqil mu.
   (我的梧桐樹被藤蔓繞著而有繞紋。)
3621.Tghibik bi pnsruan ga o laqi mgmirit ini qbahang.
   (那個鞭紋很明顯的是麻木不仁不聽話的孩子。)
3622.Iya jiyax tmhibik laqi ka mha qmpahan, yahi rmangay gbiyan.
   (要去工作前不要忙於玩孩子的胖紋,晚上再回來玩。)
3623.Tmnhibik ku msru laqi o tayal laqi msa ku psbrinah duri.
   (我後悔毒打孩子所造成的鞭紋。)
3624.Hbikaw ta pqiri wahir ka qhuni ngalun msping.
   (拿來當妝飾的樹我們讓藤蔓繞著有紋路。)
3625.Yaha bi han! sqdug misu tmaan do hbikun suna smbut qwarux ni!
   (等著瞧!我要告訴父親他會用藤條打你到有鞭痕!)
3626.Dmhici laqi sapah musa qmpahan ka dbubu ga o niqan payi dha emklawa laqi.
   (那些去工作的母親把孩子留在家裏有婆婆照顧。)
3627.Dmphici tbrinah dmnanga ka lutut dha.
   (他們的親戚都是忘恩負義的人。)
3628.Gmhici ku gmbrinah 1 mneudus babuy o “tayal ki da”msa msiqa bi ka empaama.
   (我回報一頭豬時我的準女婿不好意思地說: 「太多了。」)
3629.Gnhici mu mangal ka nasug gnbrinah na o ini mu uqi nanak.
   (我後來拿的那份我沒有獨吃。)
3630.Mmhici ku bi qmada laqi o “pgealu laqi wah”msa ku sbrinah duri.
   (正當我要遺棄孩子時,我後悔的說:「孩子會很可憐。」)
3631.Tama mu o sknhici na sapah hmici ka dxgal uri.
   (我爸爸將房子像土地一樣留給我。)
3632.Dmhidaw uqun ka dmqeepah.
   (農夫們曬榖物。)
3633.Dmpthidaw qmpah ga o luhay dha.
   (那些人習慣頂著大太陽工作。)
3634.Maahidaw paru ka babaw qmnuyux.
   (雨過後會變成大太陽。)
3635.Mtghidaw mnkala paah pusu ka hidaw.
   (從東方露出太陽上昇。)
3636.Tnhidaw lukus nii o pnsquyux qmpah shiga.
   (曬衣服的主人因他昨天淋著雨工作。)
3637.Ga hika sapah mu.
   (我家在那邊。)
3638.Mghika ka nyahan mu pngahi seuxal.
   (那裏好像是我曾經釣魚的地方。)
3639.Dmphilaw qabang suyah ka snaw Truku.
   (太魯閣族的男人專門用披肩的布來當被子。)
3640.Dmpthilaw ka qpahun sapah dha.
   (他們家是專門製造被子的工廠。)
3641.Hbaraw ka seejiq maah sapah su o mhilaw manu?
   (很多人要來你家你有被子蓋嗎?)
3642.Pphilaw su emaan ka qabang bgurah gaga?
   (那新的被子你要讓誰蓋呢?)
3643.Saw skhilaw qabang sugah ka baki mu.
   (我祖父一定用披肩當被子蓋。)
3644.Hlagi isu ka qabang balay bgurah gaga.
   (你去蓋那新的被子。)
3645.Maah ku gmhili bi bru babuy su tbgun mu.
   (我要來挑你小的豬來養。)
3646.Tama mu o asi khili bi ka laqi na kuyuh ga dha yahan tksiyuk.
   (我父親就把最小的女兒讓人入贅。)
3647.Nparu bi o maahili ini kdakil duma ka tnbgan.
   (原來是最大的牲畜卻長不大變成最小了。)
3648.Mgdurug ka kuyuh o spklug dha hmilit knrxan kmnbiyax peiyah ka laqi.
   (當婦女生產陣痛時就是用力讓孩子生出。)
3649.“Nasi biqan utux ka ama o mkmphilit ku cih qsahur na”msa ka bubu.
   (我媽媽說:「若女婿運氣好獵到獵物想要叫他要取一些內臟。」)
3650.Msnhilit nami asi gska mneudus babuy do ki niyah mu sapah yaku da.
   (我們為了他拿半隻的豬肉發生爭執,我就生氣回家了。)
3651.Hlitaw mu cih qmpah ka dxgal su hug?
   (我要佔一些你的地來工作好嗎?)
3652.Iyah hini saman ha!
   (明天來這裏!)
3653.Empeehini ka yahun nami taalang hici.
   (以後這裏要成為我們的部落。)
3654.Hhini mu mhuma ka tlahi nii.
   (這柚子是我在這裡種的。)
3655.Asi khini ka pspahan su da, mha su inu duri?
   (你就在這裏定居,你還要去那裏呢?)
3656.Kkhini ka nniqun su o pmblux nhari, yahun dha da.
   (如果你要在這裏定居趕快佔有,不然會被人佔去。)
3657.Knhini na ka hiya o asi iyah kiyig mu.
   (他為了來此地程度就來我旁邊。)
3658.Nhiya ka qmpahan na o maahini ka sayang da.
   (他的田原來在那裡現在變成這裡了。)
3659.Miyah ptghini ka siyusan mu o saw smnaqih kuxul.
   (我父親因來這裡而死,我很感傷。)
3660.Hnia su tbarah ha.
   (你別遷到這裡。)
3661.Dmpthipay kmrut qcinuh ka qpahun dha.
   (他們的職業是鋸薄木板。)
3662.Emphipay smmalu lblak ka qpahun dha.
   (他們的工作是做薄的紙。)
3663.Mnkndux o maahipay da.
   (原來厚的變成薄了。)
3664.Iya csqii pshipay ka smmalu su bngbang ddamux sapah.
   (你蓋屋頂的鐵皮不要太薄。)
3665.Smhhipay bi lpaxan ka pdahik qcinuh.
   (鉋木板的鉋刀很費時磨薄。)
3666.Nii nami tmhhipay tapaq btunux damux nami sapah.
   (我們正在專門取薄的石板來蓋屋頂。)
3667.Gmnhiq ku mhulis sunan o srwai ku, brahaw su.
   (我曾經「hiq」的譏笑過你求你原諒我。)
3668.Mqmhiq ku mhulis o ini iyah hulis mu, naqih kuxul mu sayang.
   (我想「hiq」的笑但笑不出來,因我今天心裏難過。)
3669.Msnhiq nami hulis, wana yaku hlisan na brah seejiq.
   (我們為了他在別人面前「hiq」的譏笑我而發生爭執。)
3670.Sqnhiq na hulis dangi na embahang ka hulis dangi mu.
   (他對我女友「hiq」的笑聲當作是他女友的笑聲。)
3671.Tghiq bi mhulis ka wauwa ga o pnaah alang namu.
   (那比較會「hiq」的笑的女孩是你們部落的人。)
3672.Gisu nami tmhhiq embahang hulis laqi hana pbaya mhulis.
   (我們正在專門在聽嬰兒剛剛會發出「hiq」笑聲。)
3673.Hniqur su brah mu o bsiyaq ku musa psapuh.
   (你用手肘攻擊過我的胸部我去治療很久。)
3674.Mqmphiqur ku gmeelug cih siyaw qmpahan su, tduwa?
   (我想要在你田地上開一點彎路可以嗎?)
3675.Nasi phiqur qmpahan su hi ka elug mu do asi uda elug mu ka isu da.
   (如果使我的路在你的田地上轉彎你可走我的路了。)
3676.Pnhiqur su qmpahan mu ka elug o wada mssunu da.
   (你在我田地上開過的彎路已經坍塌了。)
3677.Qlahang hiqur na qhiqur na sunan.
   (你要小心他用手肘攻擊你。)
3678.Shiqur ka seejiq ga o pnaah inu?
   (大手肘的人從那裏來的?)
3679.Qnhquran ku na do mnarux ku brah da.
   (他用手肘攻擊我使我胸部受傷了。)
3680.Kmnhir glu qmbahang huling gaga seeriqan ka payi mu.
   (我祖母聽到狗嘔吐聲當作是「hir」氣喘聲。)
3681.Maahir glu mnarux knrudan na ka baki mu.
   (我的祖父因老變成喉嚨發出「hir」的氣喘聲。)
3682.Pnaah manu ka mnarux phir glu?
   (是什麼讓你的喉嚨發出「hir」氣喘聲?)
3683.Sknhir mu glu baki embahang ka glu tama su.
   (我聽你父親的「hir」氣喘聲當作是我祖父的氣喘聲。)
3684.Phra su mnarux dguq brah seejiq ha.
   (你別在別人面前發出「hir」氣喘聲。)
3685.Empaahiraw ka meegul knan, mksaw ku baki mu.
   (咳嗽要成為我的老毛病,像我祖父一樣。)
3686.Gmnhiraw ku smapuh o hbaraw ka ulan brah da.
   (我專門治療過咳嗽有很多人患肺病。)
3687.Kmnhiraw ku embahang ga kmeebrah ka bubu mu.
   (我把我母親悶氣的聲音當作咳嗽聲。)
3688.Bsiyaq ka snhragan na do maahiraw ka meegul na da.
   (他因咳了很久而咳嗽變成他的了老病。)
3689.Mkmshiraw ku o ini ku tduwa mshiraw, mnarux brah mu.
   (我想咳而咳不出來,因我胸口很痛。)
3690.Ma su ini spung mshiraw , ida bi niqan mnarux brah su.
   (你怎麼咳得不停,你可能得肺病。)
3691.Shiraw binaw qmburang su ga, sita manu miyah hiya.
   (埋伏中發出咳嗽聲看看,會有什麼獵物來。)
3692.Sknhiraw na baki na embahang ka hiraw tama su.
   (他把你爸爸的咳嗽聲像他祖父的咳嗽聲一樣。)
3693.Shragi nhari ka hiraw su aji maah ka rudu na da.
   (趕快去咳出來不然你的痰咳不出來。)
3694.Dmpthiru ka qpahun sapah dha.
   (他們家是製造燈的。)
3695.Emphiru ku tutu ayang ka miyah sapah su.
   (我要用煤油燈的光來你家。)
3696.Empthiru tutu samaw ka qpahun mu sayang.
   (我現在的工作是製造手電筒。)
3697.Gmnhiru tutu samaw enlaxan ni smluun duri ka qpahun mu.
   (我專門收集過舊手電筒再修的工作。)
3698.Maahiru ka ini kphing.
   (不會熄滅照明要看怎麼點。)
3699.Mkmhiru su o iyah mangal mdngu harung mu.
   (你想照明就過來拿我的乾松木。)
3700.Miyah sghiru knan ka ungat hhiru dha.
   (沒有照明燈的人來依靠我。)
3701.Nquri daya o maahisug sayang da.
   (原來在上面的人現在變成在那個地方了。)
3702.Nhisug ka isu o manu ka yahan su hini da?
   (若你是那個地方的人你來這裡做什麼?)
3703.Pnhisug nami ka hiya o embrinah duri.
   (原來我們讓他在那個地方又搬回來了。)
3704.Tghisug bi sapah na ga o lutut nami.
   (那個地方最露出的家是我的親戚。)
3705.Thhisug kana do asi ku taalax paah dhyaan da.
   (他一直談那個地方我就離開他們。)
3706.Empaahiya ka dangi na da.
   (她要成為他的女朋友了。)
3707.Kmnshhiya ku bi hyaan ka yaku o ini bi kskknan ka hiya wah!
   (我對他很親切但他對我不親切。)
3708.“Aji empaahiya ka baki mu da” msa ku o maahiya duri.
   (我認為我祖父已經沒有希望了,但是他又活過來了。)
3709.Ini paahiya ka tama na da.
   (他的爸爸已經不行了。)
3710.Emphiya ka saun mu pngahi.
   (我要往那裡釣魚。)
3711.Gmnhiya ku pngahi ka yaku, ini ku seupu dhyaan.
   (我曾在那裡釣魚沒有跟他們一起。)
3712.Asi khiya ka pspahi yamu da.
   (你們就在那裡居住。)
3713.Kkhiya ka saun su tbarah o usa kmaalu han.
   (你去遷移的話,就在那裡準備開墾種東西。)
3714.Ma su kmnhiya knan, hini ka sapah mu.
   (你為什麼把我當作是那裡的人,我是這地方的。)
3715.Nhini ka alang na o wada maahiya da.
   (他的部落原來在這裡,現在變成在那裡了。)
3716.Asi paahiya ka sai qmpah isu da.
   (你乾脆在那裡工作就好了。)
3717.Peehiya ka hiya, iya pyahi quri hini.
   (把他派到那裡不要派到這裡。)
3718.Ga tghiya bi ka qmpahan sibus mu.
   (我的甘蔗園在最那邊。)
3719.Tmnhiya ku mhuma ngiraw o ini ku dha yahi kmiyux.
   (我專門在那裡種香菇,他們沒有來跟我擠。)
3720.Hyaanay su ptbarah ka laqi mqita rudan.
   (別讓孩子到那裡遷居要照顧父母。)
3721.Krtun ka babuy ga o empaahiyi ka lala, ungat siyang na.
   (那隻豬殺了會瘦肉多肥肉少。 )
3722.Ini hari knarux ka laqi su o maahiyi na nanak kiya.
   (你的孩童不會生病是要看他自己身體。)
3723.Prajing mghiyi ka tlahi ga da.
   (那些柚子開始結果了。)
3724.Ini pneghiyi ka tlahi o maabaga uri.
   (柚子不會結果是看種的手氣。)
3725.Emphiyu bitaq knuwan ka sulay qtahi gaga?
   (那螞蟻的屁股翹起到什麼時候?)
3726.Empshiyu sulay na saw mqiyut ka qtahi.
   (螞蟻屁股翹起像要攻擊。)
3727.Qtahi o ghiyu na qmiyut ka sulay na.
   (螞蟻屁股翹起攻擊。)
3728.Hhiyu na hmuya ka sulay qtahi.
   (螞蟻屁股翹起做什麼?)
3729.Pshiyu sulay kmnbiyax qmiyut ka qtahi.
   (螞蟻豎起屁股用力刺。)
3730.Lngu na sphiyu knan ka qngqaya na o acix mu tmaqi qmqah.
   (他的陰莖本來要在我面前勃起我差一點把它踩下。)
3731.Hiyua su qngqaya brah kuyuh, siqa su bi.
   (別在女人面前勃起你的陰莖,丟臉。)
3732.Dmphiyug sapah ka qpahun dha.
   (他們的工作是蓋房子的人。)
3733.Miyah su o ghiyug misu tmaga pusu hakaw hiya.
   (你要來的時候我會站在橋頭等你。)
3734.Mkmphiyug ku sapah aji biyaw.
   (想要很快就蓋房子。)
3735.Mneghiyug bi brah seejiq kuxul na ka risaw gaga.
   (那男青人常喜歡站在別人面前。)
3736.Mnhiyug brah mu ka hiya.
   (他站過我前面。)
3737.Saw skhiyug muuyas brah seejiq ka wauwa uqun qhnga.
   (非常頑皮的女孩老是站在別人面前唱歌。)
3738.Tmbiyaxan nami qmpah o thhiyug nami mkan nhapuy.
   (我們工作忙到都站立吃飯。)
3739.Tthiyug dha brah bubu o empglingis empgeeluk ka laqi.
   (孩子彼此哭鬧爭著要站在媽媽身旁。)
3740.Higan mu kiyig qmlahang ku payi mu.
   (我站在祖母身旁照顧她。)
3741.Higaw ta hmjiq tleengan ka mniyah.
   (讓位子給客人坐。)
3742.Higun mu bukuy qmlahang ka laqi mu.
   (我要站在孩子後方照顧他。)
3743.Dmpthjil sapah ka qpahun dha.
   (他們的工作是移動家的人。)
3744.Gmnhjil nami kari Truku paah kari Amirika o 3 hngkawas da.
   (我們把英文翻成太魯閣族語已經三年。)
3745.Hhjil namu kari Truku paah kari mniyah o malu balay.
   (你們把外來語翻成太魯閣族語非常好。)
3746.Sphjil su knan ka biyi qmpahan su o biqi ku cih ka jiyax mu ha.
   (你要託我遷走你的工寮給我一點工錢。)
3747.Hdlay ta haya kiyig sapah na ka rpun na.
   (我們把他的倉庫搬移靠近他家。)
3748.Dmhjiq msriqu qpahan ka dhiya gaga.
   (他們那些人把難做的事讓給別人做。)
3749.Ghjiq mu lqian ka sapah mu.
   (我的家要讓給孩子。)
3750.Hhjiq mu sunan ka qpahun mu da.
   (我的工作要讓給你了。)
3751.Ini bi phjiq knan pqeepah quri breenux ka rudan mu.
   (我父母堅決不讓我到平地工作。)
3752.Smndahang su dga, miyah su sghjiq knan duri.
   (你嚐了好處,又來我這裡想讓給你什麼。)
3753.Smhhjiq bi srakaw tqian ka lupung mniyah.
   (訪客很需要讓給他們床舖睡。)
3754.Sphjiq na pqeepah knan ka payay na 1 lituk.
   (他一甲地的稻田讓給我做。)
3755.Tghjiq bi tleengan ga o niqan bi mnegaya na sjiqun mniyah.
   (那很會讓座位給來訪的客人很有禮貌。)
3756.Tnhjiq bi pspahan ga o ima hug?
   (蓋房子的寬曠地的主人是誰?)
3757.Hjiqaw ta dngiyah ka tqian embbrax.
   (我們把大床舖讓給年輕人。)
3758.Hdqani lupung mniyah ka hlama gaga.
   (那個米糕給來的客人吃。)
3759.Maahjiyal ka malu hnlayan.
   (找到好的東西就要看找的方法。)
3760.Lngu mu pphjiyal hiyaan ka rangah rapit o yaku nak duri ka hmjiyal.
   (本來要讓他找的飛鼠洞還是我自己找到了。)
3761.Miyah sghjiyal lala bi pngusul knan hi bubu su.
   (你母親來這裡跟著我找到很多蝸牛。)
3762.Saw skhjiyal malu bi pnghian ka luhay dha pngahi.
   (釣魚專業的人很容易找到很好的釣場。)
3763.Sknhjiyal na malu qpahan ka hmjiyal pila.
   (他賺錢像找到好的工作一樣。)
3764.Thhjiyal nami qpahun kana do mqaras nami balay.
   (我們各自都找到工作就很高興。)
3765.Nii ku tmhjiyal qngqaya mu mneydang do aji ku maah sapah su han.
   (我找到遺失的東西就暫時不去你家。)
3766.Hjyani nami yahan nami mniq alang su hiya hug?
   (幫我們在你村落找到住的地方好嗎?)
3767.Ghkraw mu mhiyug paah hini ka lmamu mami.
   (我要從這裏伸手用來摘橘子。)
3768.Gmnhkraw ku babaw ngahu ka psmiyah tmaga sunan.
   (我在峭壁前緣上伸著身等著你回來。)
3769.Wada ptghkraw mtaqi babaw ngahu dowras ka snaw na.
   (他先生因睡在崖邊而伸著身掉落而死。)
3770.Gmnhkrig ku nuda seejiq o rinah mblaiq ka seejiq.
   (我嫉妒過別人反而別人更幸福。)
3771.Hhkrig na seejiq o ki qpahun na.
   (嫉妒人是他的癖好。)
3772.Hnkrig na ka seejiq kiya o rinah wada mrana.
   (他所嫉妒的人越發興旺。)
3773.Knhkrig na o ini sjiyal qmpah.
   (他嫉妒的行為使他沒有時間工作。)
3774.Maahkrig su ga, aji malu lnglungan su.
   (你光是嫉妒你的心不怎麼好。)
3775.Paah musa sghkrig do hmkrig bi uri da, laqi ga ni!
   (那孩子自從去跟會嫉妒的人在一起後他也會嫉妒了。)
3776.Ida wana hiya ka saw skhkrig ga, yahan bi han!
   (只有他老是嫉妒,等著瞧哈!)
3777.Tthkrig na thkrig qpahun seejiq o huya dha psrui.
   (他經常侵佔別人的工作,差一點被他們毒打。)
3778.“hkrigay ta”msa su o emprinah mrana ka hiya.
   (你說「我們去嫉妒」但他越來越好。)
3779.Emphksaw ku smdaring nangi mu sngayan qmpah.
   (我要裝著呻吟為了休息不工作。)
3780.Gnhksaw mu lmingis do ini iyah baga na msru knan ka snaw mu.
   (我裝著哭我先生就不伸手打我。)
3781.Hhksaw mu psramal mangal brunguy ka miyah smgila knan.
   (我裝著預備拿背簍來面對耽誤我工作的人。)
3782.Mkla bi ka risaw o hmksaw mgseesu brah wauwa.
   (聰明的年輕人在女孩子面前裝穩重。)
3783.Hnksaw mu treeru dxgal bsukan ka ini ku dha pmahi da.
   (他們不給我酒喝,是我裝著酒醉在地上打滾。)
3784.Maahksaw malu kuxul na ka seejiq kiya.
   (那個人裝著心情平靜。)
3785.Pphksaw na msping brah sjiqun wauwa na o ki kuxul na.
   (她喜歡在人面前裝著給女兒打扮。)
3786.Ini bi pthksaw brah seejiq lqian na ka bubu mu.
   (我母親在別人面前決對不使孩子虛偽。)
3787.Tnhksaw ku ini kla ana manu o ini ku dha ptduwai smngahan.
   (我裝著什麼都不知道時他們任意批評我。)
3788.Hksagan na plingis ka laqi nangi na pyahan puunuh.
   (他裝著使孩子哭為了給孩子吃奶。)
3789.Hksgani mtakur binaw risaw ga ni, sita su na yahun psjijil.
   (你去裝著跌倒看看,那個年輕人會不會扶你。)
3790.Dmpshlak sibus ka qpahun dha.
   (他們的工作是削甘蔗葉片的人。)
3791.Dmpthlak qhuni ka dhiya psrajing dha mtahu.
   (他們是撿木削片起火的人。)
3792.Emphlak pahing na empskaya ka cyaqung gaga.
   (那烏鴉要展翅起飛了。)
3793.Empthlak qcinuh ka sapah mu.
   (我家專門製作薄片木板。)
3794.Ramus hiyi mu nii o gnhlak mu sibus embanah.
   (我身上的傷是剝紅甘蔗葉片時割傷的。)
3795.Saw hlhlak na ga o paah ki da, tabug mu huling.
   (那些所有的碎片給我,餵狗好了。)
3796.Hmlak pahing skaya ka saw empskaya.
   (要飛的展起翅膀了。)
3797.Duma qhuni mdngu o maahlak mtucing ka rhiq na.
   (有些樹木枯萎樹皮會脫落。)
3798.Mkmpshlak ku rhiq qhuni qmpahan mu ka saman.
   (明天我想要在我田地上剝取樹皮。)
3799.Msnhlak nami btunux empgeeluk llibu nami hmaan phpah.
   (我們為了搶圍花圃的石片而爭執。)
3800.Phlak pahing trima langu ka ruru.
   (鴨子在水池展翅洗澡。)
3801.Pnhlak pahing do skaya ka kjiraw.
   (老鷹展翅就要飛了。)
3802.Pphlak na pahing ka ciyaqung o mdka rhu.
   (老鷹展開的翅膀像鷹隼一樣。)
3803.Skaya ka saw empskaya o saw skhlak pahing.
   (要飛的一定要展開翅膀飛翔。)
3804.Smhhlak bi lblak ayang ka dnamux sapah mu.
   (我家的屋頂需要很多油紙片。)
3805.Sphlak na sskaya ka pahing.
   (牠用翅膀來飛翔。)
3806.Gisu ku tmhhlak btunux qapang mu qnabil sapah.
   (我正在忙著貼我家牆壁的磁磚。)
3807.Hlaka su pahing rudux ga mgrung.
   (別展開翅膀斷裂的雞。)
3808.Hlakan na ka pahing ruru do miying skyaan da.
   (鴨使牠的翅膀展開好像要飛的樣子。)
3809.Dmhlakuk mubung pnhdagan uqun ka dmqeepah.
   (農人覆蓋日曬的農作物。)
3810.Gmhlakuk pahing smeemur balung ka bubu rudux.
   (母雞用翅膀來孵蛋。)
3811.Hmnlakuk pahing smeemur wawa ka bubu rudux gaga.
   (那母雞用翅膀孵小雞。)
3812.Maahlakuk mubung ka ini qhuriq qnixan.
   (下雨不淋濕是要看覆蓋的技巧。)
3813.Saw skhlakuk mubung dqras qmpah ka kuyuh.
   (女人老是遮臉工作。)
3814.Tghlakuk bi tbubung embanah ga ka wauwa su.
   (你女兒比較喜歡用紅色的遮蓋物。)
3815.Pthidaw ku qmpah o hlkbun mu mubung ka dqras.
   (我頂著太陽工作時把臉包起來。)
3816.Dmpthlama ka qpahun nami.
   (我們的工作是搗米糕。)
3817.Ga na tkanun hiya o empaahlama manu.
   (他搗的會是什麼米糕?)
3818.Emphlama ku ka saman, iyah mkan ha!
   (我明天要做米糕,請來吃哈!)
3819.Gnhlama mu psrahuq kari ka wauwa gaga.
   (那個女孩是我用米糕訂親的。)
3820.Tkanun ka butul do maahlama da.
   (把糯米飯搗了以後就變成米糕。)
3821.Mkmphlama ku sunan yahun ku hbaraw lupung.
   (我有很多朋友要來想託你做米糕。)
3822.Ini paahlama tcikan na hlama.
   (他搗的不成米糕。)
3823.Iyah phlama saman, ki ha niqan jiyax mu.
   (趁著我有空,明天過來做米糕。)
3824.Tmnhlama ku bitaq shiga, peekan mu lupung mniyah.
   (要給來訪客人吃的米糕,一直忙到昨天。)
3825.Dmpshlawax hnyigan ka qpahun dha.
   (他們的職業是美體。)
3826.Emphlawax ta msa ku o rinah ku qthur.
   (我想要苗條卻越來越胖。)
3827.Ura su nanak isu wada su maahlawax dga!
   (你變苗條了真讓人羨慕。)
3828.Mkmhlawax bi ka wauwa ga o rinah saw bnat qnthran.
   (那女孩的很想變苗條反而變得很肥胖。)
3829.Pnshlawax su manu ka mnbabah su qnthran?
   (你用什麼方法使肥胖的身體變成苗條?)
3830.Tnhlawax wauwa nii o ga kiyig sapah mu hiya.
   (這苗條女孩的父母住在我隔壁。)
3831.Hlwaxa su gnbari sapah na.
   (別用細的木頭做為他家的橫樑。)
3832.Hlwaxun mu dmaus ka ngalan gasil sapah.
   (我要把屋頂的橫木削細一點。)
3833.Hlwxanay su ha ka knuruh sapah tama su.
   (別用細木做你爸爸屋脊的橫木。)
3834.Kana dhlmadan na ga o iya bi hmci smuling brah na psaniq o!
   (不要在他面前對他所有的姊妹(表、堂)們隨便說下流的話,會遭災喔!)
3835.Maahlmadan mu ka hiya o smparu bi qbsuran na.
   (他作我的姊妹(表、堂)很尊重我是她的兄長。)
3836.Mkmhlmadan su mnan o iya pshngani seejiq ka sapah ta.
   (你想要成為我們的姊妹(表、堂)不讓別人污辱我們的家。)
3837.Ini paahlmadan aji lngu laqi kuyuh ka hiya.
   (她不尊重姊妹(表、堂),行為很隨便。)
3838.Dmhlpa elug ka qpahun dha.
   (他們的工作是整平道路的人。)
3839.Dmpshlpa pdahik qcinuh ka yami.
   (我們是刨木板的人。)
3840.Empshlpa ku dxgal phigan mu sapah ka paah sayang.
   (從現在開始我要整平蓋房子的地。)
3841.Gmhlpa bngbungu elug ka qpahun mu.
   (我的工作是挑凸出的道路來整平。)
3842.Hmlpa ku pspahan mu o yahi ku dmayaw hug?
   (當我要整平蓋房子的地時來幫我好嗎?)
3843.Kmnhlpa qmita mbrbuq knrian na nanak ka bubu dahu gaga.
   (那愛吹虛的看自己挖過凹凸不平當作是整平的地。)
3844.Nhrus o maahlpa da.
   (原本斜坡而變成平坦了。)
3845.Mghlpa dxgal su ka pspahan gaga.
   (那要蓋房子的地好像平坦。)
3846.Npshlpa su nhari ka pspahan su, knuwan ki isu nini!
   (蓋房子的地你應該趕快整平,要到什麼時候了。)
3847.Ini pneghlpa pnslhpan na pdahik ka hana pbaya.
   (學徒剛開始刨時不平滑。)
3848.Msdhriq bi ppshlpa na mdahik qcinuh ka tama su.
   (你爸爸刨的木板很平滑。)
3849.Usa sghlpa ptgsa tmaan ka pslhpa mdahik qcinuh.
   (去跟著你爸爸學刨平木板。)
3850.Sknhlpa na smlaq ka pslhpa pspahan na uri.
   (他整平水田地像整平蓋房子的地一樣。)
3851.Slhpaun su knuwan ka smlaan su sapah?
   (蓋房子的地你什麼時候要整平呢?)
3852.Dhlpis pdahung ka mnswayi nami.
   (我們兄弟姊妹是嘴唇薄的人。)
3853.Dhiya o dmphlpis smmalu bngbang ka qpahun dha.
   (他們的工作是做鐵皮。)
3854.Mnkdux o maahlpis da.
   (厚的變成薄的了。)
3855.Pphlpis na emu btunux smmalu sapah o rmngat kana.
   (他蓋房子用的水泥不足,別人都怨聲載道。)
3856.Pshlpis bi gmimax emu btunux gmimax bnaqig smmalu sapah qpras ka seejiq gaga.
   (那個人常用攪拌砂石不足的水泥來蓋房子。)
3857.Tghlpis knwahan mhidaw trabus ga ka aji biyaw mdngu.
   (那花生曬的散開比較乾的很快。)
3858.Dxgal hluluy ka qmpahan mu.
   (我田地的土質是會滑動的。)
3859.Dmpthluluy dxgal ka qpahun dha.
   (他們的工作是推土的。)
3860.Emphluluy bi ka qmpahan su ga uri.
   (你那田地也會滑動。)
3861.Gmnhluluy ku hluluy qmpahan ka yaku.
   (我耕作的田地是滑動的田地。)
3862.Hmnluluy ku dxgal smmalu qmpahan hmaan mu payay ka shiga.
   (昨天我耙要種稻的田地。)
3863.Kmnhluluy qmita qmpahan mu ka dhiya o yaasa ungat dxgal dha.
   (他們把我的地看成是滑動的,是因為他們沒有地。)
3864.Knhluluy na ka qmpahan mu o maahluluy ka dxgal na.
   (我田地滑動的程度是土質很鬆動。)
3865.Mghluluy qmpahan mu ka qmpahan su.
   (你田地像我的地一樣滑動。)
3866.Mkmphluluy ku sudu qmpahan mu sunan.
   (我想要請你耙我田地上的草。)
3867.Mneghluluy bi ka dxgal o tmbnu bi payay qpahan.
   (容易滑動的土會淹埋田地的稻子。)
3868.Mnshluluy ka dxgal o tmbnu sapah mu.
   (滑動下來的土石淹沒了我的房子。)
3869.Msnhluluy nami qmpahan ungat malu dxgal na ka snaw mu.
   (我為了先生沒有好地而只有滑動的地和他發生爭執。)
3870.Nhluluy binaw btunux daya ga ni, kasi epux sapah su o!
   (若上面的石頭滑落下來看看,會壓到你的房子喔!)
3871.Ini pneghluluy qpahan ka dxgal o saw seeraun.
   (不會滑動的田地令人羨慕。)
3872.Ungat hari seejiq ka musa sghluluy qmpahan.
   (很少人跟著去會滑動的田地工作。)
3873.Smhluluy bi qmpahan ka quyux.
   (雨常使地滑動。)
3874.Tghluluy bi qpahan ka hrus.
   (坡地做起來比較會滑動。)
3875.Nii ku tmhluluy qmpahan tkuyan mu masu.
   (我正在忙著耙地要播種小米。)
3876.Tmnhluluy ku qmpahan hrus o mgsmay ku kmnlkuh.
   (我在坡地耙土我很賣力地撐著。)
3877.Tnhluluy qmpahan nii o ungat dxgal na breenux.
   (這個會滑動的田地的地主沒有平坦的田地。)
3878.Tthluluy na qmpah hrus o luhay niya.
   (他在會滑動的坡地工作習慣了。)
3879.Hlluya bi qmpahan mu ka rudux su.
   (不知你的雞是否會在我的田地上翻土。)
3880.Hlluyan su ka qmpahan do ki ka tduwa hmaan da.
   (你把田地耙土後就可以種植了。)
3881.Hlluyun mu nhari ka qmpahan mu emphuma ku da.
   (我要趕快耙地我準備要種植了。)
3882.Kkhluug su mhiyug qmpah kana ka seejiq o ini su qsiqa?
   (每個人都在工作而你站著像竹竿一樣你不會不好意思嗎?)
3883.Ga maahluug dmmhaw qmpah ka empaadawi.
   (懶惰的人像竿子一樣站立看別人工作。)
3884.Dmphluyuq smmalu knuruh sapah ka qpahun dha.
   (他們的工作是建屋脊成尖形的人。)
3885.Dhiya ga o dmpthluyuq dgiyaq pdaka ka pqahun dha.
   (他們的工作是專門在山脊搭蓋瞭望台的人。)
3886.Empthluyuq smmalu tunux asu gsilung ka qpahun nami.
   (我們的工作是專門做輪船鼻尖。)
3887.Hnluyuq tminun ka rawa o ki ka maahluyuq da.
   (背籃編的圓錐形狀變成圓錐形。)
3888.Smhhluyuq bi smlaan ka turul hmaan phpah.
   (種花需要很多的圓錐形花瓶。)
3889.Gisu ku tmhluyuq tlahi negay lupung mu.
   (我正在忙著採朋友給我的圓錐形的文旦。)
3890.Hlyuqay mu smmalu ka knuruh sapah su.
   (讓我把你的屋脊建尖一點。)
3891.Malu bi rnngaw kari o maahma ni maaquwaq.
   (說話很清晰暢通的是在乎好的舌頭和口。)
3892.Saw skhma gmhuriq pdahung na ka tama su.
   (你父親老是用舌頭濕潤嘴唇。)
3893.Thmaay su ka lupung ha, gmrahuq su lupung ki da.
   (你別對朋友伸舌頭,你會讓朋友嘔氣的離開。)
3894.Hnili sunu kana ka btunux ga qmpahan mu.
   (我田裡的石頭都是土石流挪移造成的。)
3895.Pnhili na qmpahan mu ka knringan na kmari o tmbnu payay mu.
   (他挖過的泥土挪移覆蓋到我種的稻米。)
3896.Ma su shili quri qmpahan mu ka kana bbtunux gaga?
   (你怎麼把那些石頭搬移在我田地上呢?)
3897.Saw skhili sudu sngksikan ngangut mu ka kiyig sapah mu.
   (我鄰居老是把垃圾挪移到我院子裡。)
3898.Hlii na btunux ka qmpahan mu binaw, mk5 ku jiyax ka qmada.
   (他把石頭搬移在我田地上,我花了五天的時間丟棄。)
3899.Dmpthmuk mtaqi sapah ka dmpaadawi.
   (懶惰的人是關著門在家睡覺的人)
3900.Empthmuk ta sapah ka mnegeisug han.
   (戒嚴時期要關在家裡。)
3901.Entghmuk su sapah siqa ka isu ga ni!
   (你應該關在家裡羞於見人!)
3902.Hhmuk kulu ka lmnaung sapah su da.
   (燒你房子的人要被關在監獄了。)
3903.Hnmuk kulu 5 hngkawas o srawah sayang da.
   (關過五年的現在出獄了。)
3904.Mnegeisug siida o asi khmuk dnpan kana ka sapah.
   (戒嚴時期所有的家門成為關的門。)
3905.“kmthmuk ku cih sapah ka yaku han”msa ka risaw su o mkla su da?
   (你的兒子說:「我想暫時在家閉門」你知道了嗎?)
3906.Knthmuk na teeduk sapah o ungat taan mlatat.
   (他閉門在家裡的情況都看不見他出門。)
3907.Kthmuk su mtaqi sapah o baka da!
   (你一直關在家裡睡覺夠了!)
3908.Mkkhmuk sapah ini psixal ka alang hiya sayang.
   (現在那邊的部落各個都關起門不來往。)
3909.Qpahan ka llingay do asi ta phhmuk nanak ka tnbgan ha!
   (周圍都種植農作時我們的家畜各自要關起來喔!)
3910.Miyah sghmuk hmkan mu tmabug ruru ka laqi mu.
   (我的孩子依靠我關鴨養的地方。)
3911.Qpahan ka llingay o smhhmuk bi tnbgan.
   (家裡周圍田地種植農作時很煩地要把家畜關著。)
3912.Laqi na bhragun naqih seejiq o sphmuk na ptgliing sapah mu.
   (他孩子被壞人追逐時他請我把孩子隱藏在我家。)
3913.Tmnhmuk ku kacing mhurah ka qnalang na.
   (我忙於關牛因牛欄鬆開了。)
3914.Hmkanay su sapah ka huling, mquci sapah da.
   (別把狗關在屋裡,會在屋內拉屎。)
3915.Gmhmut su mklealang rmigaw ini qeepah o aji su mhuya?
   (你隨便沿路遊蕩不工作嗎?)
3916.Gnhmut mu qmpah ka phiyug ku sapah.
   (我隨便工作賺來的錢用來蓋這棟房屋。)
3917.Mnegseesu bi ka laqi na o maahmut sayang da.
   (他孩子原本很文靜現在變成很隨便了。)
3918.Ini pneghmut mnegaya bi ka rudan ta o ini klai laqi mnbarah sayang.
   (現代的孩子不知道我們祖先很保守不喜歡隨便亂來的生活。)
3919.Tthmut na mimah ka skpuru na!
   (他痛風是經常隨便亂喝!)
3920.Hmtan ku na smngahan o ini mu si manu.
   (他隨便毀謗我但我不介意。)
3921.Hmtay su pribu qmpahan dha ka mirit su.
   (別隨便把你的羊放牧在別人的田地上。)
3922.Gghnang ta embahang ka birat.
   (我們用耳朵來聽聲音。)
3923.Ghnang uyas qbhni embahang ka isu.
   (你去聽鳥的聲音。)
3924.Gmhnang nami uyas rapit embahang ka keeman.
   (晚上我們聽飛鼠的叫聲。)
3925.Gmnhnang su uyas dha embahang o uyas ima ka malu bhangan?
   (你聽了他們的歌,誰的歌聲比較好聽?)
3926.Gnhnang su manu embahang ka birat ni mqpuhir su da?
   (你耳朵聾是聽了什麼聲音?)
3927.Kmnhnang puniq pnspruq mu mtahu djima ka bubu su.
   (你母親把我燒竹子的爆破聲當作是槍聲。)
3928.Maahnang nanak kari ungat qneepah na ka seejiq kiya.
   (那個人光說不練。)
3929.Nhnang paru binaw paayasan kiyig sapah su ga, mha tnaqi su?
   (如果你家隔壁的歌廳聲音很大看看,你睡得著嗎?)
3930.Ini bi phnang tmikan hlama ka ga kiyig sapah mu.
   (我鄰居搗糯米糕時一點都不出聲音。)
3931.Csdamat su o iyah sghnang muuyas hini.
   (你寂寞時來這裡一起唱歌。)
3932.Tmhnang bi phnangan uyas ka mnegbahang bi uyas.
   (喜歡聽歌的人忙著放音響。)
3933.Tmnhnang ku embahang, sita mnpiya msqar ka ga maduk msa ku.
   (我仔細的聽,追獵的人擊發幾次槍聲。)
3934.Phnnganay su lmubug ka ga tgseesu embahang kari Utux Baraw.
   (在傾聽神話語的人別發出彈奏聲。)
3935.Phnngani pqbahang mnan ka uyas su malu bi bhangan.
   (你將美妙的聲音唱給我們聽。)
3936.Dmpthngak ribaw tdruy ka qpahun dha.
   (他們的工作是輪胎打氣的人。)
3937.Empthngak nami tahut ka yami.
   (我們製造煤氣。)
3938.Ghngak tahut smmalu ka yamu.
   (你們只製造煤氣。)
3939.Ini ptahu qhuni asi khngak tahut kana ka jiyun mhapuy sayang da.
   (現在的人已不再用木柴燒而都改用煤氣煮飯了。)
3940.Kkhngak tahut ka sphapuy ta o smppila balay.
   (我們都使用煤氣煮飯要花很多錢。)
3941.Kmnhngak ku huling embahang hngak mirit.
   (我聽到山羊呼吸聲當作狗的呼吸聲。 )
3942.Bsiyaq muudus ka seejiq o maahngak na nanak.
   (人活的很久視其呼吸的能耐。)
3943.Smhhngak bi ka miyuk tahut.
   (生火需要大量的吹氣。)
3944.Tmnhngak ku qmita mnarux brah ka yaku.
   (我專門診斷肺病。)
3945.Tthngak dha tahut o ki brihan dha.
   (他們為了賺錢經常做煤氣的工作。)
3946.Shngapa su knan ka mnarux su brah.
   (你得肺病別向我這裡呼氣。)
3947.Shngapun mu tahut dmngdang ka trmaan.
   (我要用煤氣燒洗澡水。)
3948.Dmpthngali sapah smmalu saan ngangut ka Truku sbiyaw.
   (太魯閣族人是把茅廁蓋在住屋外邊的人。)
3949.Empeehngali sapah su ka sapah mu.
   (我的家要在你家的那一邊。)
3950.Gnhngli mu sapah su mangal ka ina mu.
   (我的媳婦是從過你家那一邊娶過來的。)
3951.Kkhngali su yayung psapah o qlahang ka yayung paru o!
   (如果你要在過河的那一邊蓋房子要小心河水暴漲喔!)
3952.Smnkiyig ku hyaan o maahngali ku sayang da.
   (我原住在他隔壁,現在我變成住那一邊。)
3953.Nhngali qmpahan su ka qmpahan na.
   (原來他的田地在過你田地那一邊。)
3954.Nkhngali ka hiya hki mnsa ku paah seuxal na.
   (我早就想他應該在過那一邊。)
3955.Ini bi pneghngali sunu hi psapah ka baki mu, miisug sunu.
   (我的祖父不喜歡在過土石流那一邊建房屋,很害怕。)
3956.Sphngali mu mdrumut bi qmpah ka laqi mu.
   (我讓我的孩子到那一邊認真工作。)
3957.Tghngali bi ga ka sapah wauwa mcinun pniri.
   (織布紋少女的家是在最那一邊的那個。)
3958.Tmnhngali ku qrunang namu ka qmlubung o ungat wah! Asi ku bi kdngu.
   (我在過你們獵場的那一邊放陷阱,什麼都沒有捉到呢!)
3959.Hnglaani sunu ka sapah su.
   (讓你的家蓋在過土石流的那一邊。)
3960.Mndrumut bi tminun o maahngras ttlung ubung sayang da.
   (原來很認真織布的現在變成了很厭倦摸經軸。)
3961.Mneghngras su ssalu sapah o meeniq su inu?
   (你感覺很厭煩的蓋房子,那你要住那裡呢?)
3962.Nkhngras su ka mimah sinaw da, tayal su balay!
   (你應該對酒喝膩了,你真是的呢!)
3963.Sknhngras na mkan ka mimah uri.
   (他喝膩當作吃膩一樣。)
3964.Smhhngras bi klwaan ka rungay miyah mkan sqmu.
   (猴子來吃玉蜀黍非常的厭煩。)
3965.Ga ku gmhnu qmpahan mu ka sayang mtbiyax ku balay.
   (今天我真的很忙,我正在田裡做那個工作。)
3966.Wada maahnu ka laqi do lwaun su hi na?
   (孩子已經變成……那個了(禁忌),你還要托嗎?)
3967.Msnhnu nami quri ppmkay sapah ka lala balay.
   (我們為了……做家務的事爭執比較多。)
3968.Raraw bi ka mtghnu brah seejiq ha.
   (絕對不要在別人面前露出……那個。)
3969.Iya paahnu seejiqun hiya ha.
   (不要被那裏的人受影響了。)
3970.Tghnu bi baga na ga o ida nkiya paah pncingan.
   (那位手……的那個從出生就是這樣。)
3971.Msaa namu tmhhnu sapah dha hiya ha.
   (你們別去別人的家做……那個事。)
3972.Tthnu dha qmpahan mu o ini sa enseejiq.
   (他們……我的田地他們無視是別人的地。)
3973.Empkhnuk brigan paah sayang ka ayang da.
   (汽油現在開始會很便宜了。)
3974.Tayal knhnuk brigan ka sapah na!
   (他買的房子很便宜呢!)
3975.Psmhdaun muduh ka xiluy o maahnuk tcingun da.
   (烤紅的鐵敲打起來變軟。)
3976.Sphnuk na pbarig knan ka dxgal na o kla su ha mha tbarah.
   (他託我便宜賣的地原來他要遷移。)
3977.Ma saw hrahu taan dqras na laqi su.
   (你的孩子臉部很亮麗。)
3978.Dmpshrahu dqras ka dwauwa gaga.
   (那些小姐是美容師。)
3979.Dmpthrahu lukus smmalu ka qpahun dha.
   (她們的工作是專門製作U+9C9C艷衣服的。)
3980.Empeehrahu taan ka phpah gaga.
   (那朵花顏色會U+9C9C艷。)
3981.Wauwa ka laqi do ida empshrahu dqras kana.
   (少女的臉部一定會成為亮麗。)
3982.Empthrahu ku mhuma phpah ka yaku.
   (我要專門種植U+9C9C艷的花。)
3983.Ghrahu dha rmisuh dqras nii o balay bi malu.
   (這化妝品化在她們臉上非常的鮮豔。)
3984.Gmhrahu ku rmangay phpah siida, klaun mu aji seejiq ka pnhrahu phpah.
   (我觀賞U+9C9C艷花時,就知道使花U+9C9C艷的不是人。)
3985.Gmnhrahu ku phpah mhuma llingay sapah o ki yahan smkila klaway.
   (我在庭院種植U+9C9C艷的花引來蝴蝶駐住。)
3986.Gnhrahu mu phpah smbarig ka niqan cih hbangan mu.
   (我賣鮮豔的花才有一點錢。)
3987.Tgaaw saw hhrahu ka laqi su o hmnuya su nanak?
   (妳的孩子個各都長得很漂亮是怎麼來的?)
3988.Hmhrahu bi msping lqian na ka bubu na.
   (她媽媽給她的孩子化妝得很亮麗。)
3989.Hmnhrahu ku smmalu lukus sbrigun mu.
   (我做U+9C9C艷的衣服拿來賣。)
3990.Hnhrahu na hmaluy ka laqi na kuyuh o ini skuxul hmut lukus.
   (她一直給她的女孩穿U+9C9C艷的衣服,她就不喜歡普通的衣服了。)
3991.Kphpahan qhuni siida do asi khrahu qtaan ka dgiyaq.
   (當樹開花的季節時山看起來都很亮麗。)
3992.Kkhrahu taan ka dgiyaq ga o hmaay ta leylay ni snegil hug?
   (那座山善起來會U+9C9C艷,我們來種杜鵑和櫻花好嗎?)
3993.Kmnhrahu su knan? niqan duri mgkala knan ha!
   (你以為我很漂亮嗎? 還有比我更漂亮的人!)
3994.Knhrahu dwauwa alang hiya o asi saw pnsdka.
   (那部落的小姐漂亮的好像都是一時之選。)
3995.Maahrahu taan ka dgiyaq o pnspingan Utux Baraw.
   (山看起來很艷麗是上帝所裝飾的。)
3996.Mghrahu laqi su ka laqi na.
   (她的孩子像妳的孩子一樣漂亮。)
3997.Mkmhrahu ku bi o ini bi nkala ka knhrahu mu.
   (我很想漂亮但還是不夠漂亮。)
3998.Mkmphrahu su msping laqi o hyaun su?
   (你想要把孩子妝扮的漂亮要做甚麼?)
3999.Mneghrahu bi qtaan ka dqras na o nasi saw ki ka qnseejiq na uri ha.
   (她的臉看起來很漂亮的,如果她的人格也是這樣的話該多好。)
4000.Msnhrahu lukus empgeeluk ka laqi mu kuyuh.
   (我的女孩為了搶漂亮衣服而發生爭執。)
4001.Nangi na mtghrahu ka laqi na kuyuh do uqan na siyang da.
   (她的女孩正直青春期時就讓她出嫁了。)
4002.Nhrahu taan ka phpah o mkrung sayang da.
   (原來U+9C9C艷的花朵現在枯萎了。)
4003.Nkhrahu qnsjiqan binaw wauwa su ga, sita khnu ka risaw pdowriq hyaan ga.
   (如果你的小姐長得漂亮,看看引起多少年輕男子的注目。)
4004.Utux ka phrahu seejiqun.
   (神使人漂亮。)
4005.Ini pneghrahu ka lutut nami.
   (我們的家族都不怎麼漂亮。)
4006.Pnhrahu Utux Baraw ka hmnru o mgkala pnspingan seejiq.
   (上帝創造亮麗的自然界比人造的更漂亮。)
4007.Pnthrahu Utux Baraw o ana bitaq knuwan ini kaamah.
   (上帝亮麗的創造是永遠不會退色。)
4008.Pphrahu na karat ni babaw dxgal ka Utux Babraw o ima empeedhuq?
   (上帝使天地亮麗,誰能做到呢?)
4009.Wada ptghrahu hkrigun utux ka laqi na.
   (他的孩子因太漂亮遭神明忌妒而夭折。)
4010.Sghrahu phpah ka klaway o tqqaras skaya.
   (蝴蝶隨著豔麗的花朵翩翩起舞。)
4011.Hmut shrahu phpah qtaan kana ka dgiyaq hiya.
   (那邊的山看起來遍滿U+9C9C艷的花。)
4012.Saw skhrahu lukus plkusun na ka wauwa na.
   (他的女兒只穿U+9C9C艷的衣服。)
4013.Payi mu o sknhrahu na qmita kana ka dwauwa.
   (我的祖母看小姐都當作很亮麗。)
4014.Smhhrahu bi phpah ka smkaway seejiq sayang da.
   (現在送葬時需要很多U+9C9C艷的花。)
4015.Sphrahu na msping lqian na kuyuh ka bgurah bi lukus.
   (他把新的衣服給他女兒裝扮成光U+9C9C亮麗。)
4016.Bukuh tghrahu bi ga o nnima?
   (比較U+9C9C艷的木瓜是誰的?)
4017.Rubang ku saw musa tmhrahu bi wauwa o ini bi sddalih knan.
   (我原想去找漂亮的小姐但她不接近我。)
4018.Tmnhrahu ku mkan embanah mami puwa ka yaku.
   (我吃了U+9C9C艷的土生橘子。)
4019.Tnhrahu bi kalat ga o seejiq mkeinu?
   (那U+9C9C艷鳳梨的主人是那裡人?)
4020.Tthrahu na mkan supar o ini kmkan nhapuy.
   (他經常吃了U+9C9C艷的梨子而不想吃飯。)
4021.Hrhuan phpah ka sayang.
   (現在正直艷麗的花季。)
4022.Hrhui plukus msping ka laqi kuyuh binaw, aji meeqpah da.
   (女孩給她裝扮艷麗的衣服看看她就不工作。)
4023.Hrhaun mu phpah ka llingay mu.
   (我要在我的庭院種U+9C9C艷的花。)
4024.Kmnhramay tmndahu laqi na ka bubu na.
   (他的母親以孩子的皮膚光滑讚美。)
4025.Maahramay ka tnbgan o maattabug kiya.
   (家畜長得皮膚光滑要看飼養者的方法。)
4026.Mkmhramay ku bi qnsjiqan o ini bi iyah knhramay na.
   (我很想長得皮膚光滑,但不會。)
4027.Iya hrmai tmndahu ka laqi su.
   (別去讚美你孩子的皮膚光滑。)
4028.Dhiya o dmpthrapas dmhagun ka qpahun dha.
   (他們的職業是表演的人。)
4029.Kkhrapas dha Mgay Bari ga, mlukus pala rmgrig ka kyikuyuh o asi saw hrahu knmalu qtaan.
   (他們為了表演感恩祭的舞,婦女們穿傳統衣服跳起舞來很艷麗。)
4030.Kmnhrapas ku bi uri o asi ku lu mnarux ni “ah!”msa ku kmrawah!
   (我也很想表演但我突然病了,「啊!」我覺得好可惜!)
4031.Knhrapas Mgay Bari ga, kmbrih saw nuda Truku sbiyaw o saw sndamat wah!
   (感恩祭儀表演的意義是恢復過去太魯閣族的生活很值得懷念的!)
4032.Nhrapas namu ngangut sapah, manu ka hrpasan namu elug paru da?
   (你應該在住家的庭院玩耍,為什麼在馬路上玩呢?)
4033.Pnhrapas na dmhagan paah bilaq ka laqi na o malu bi taan hhrapas na.
   (他讓孩子從小在舞台上表演,他演起來很好看。)
4034.Shrapas su pqeepah ka laqi o empeekla manu ki da?
   (你讓小孩子做表演的工作能學到什麼呢?)
4035.Iya hrpasi ka qmpahan ga hmaan.
   (不要在種過的田地玩耍。)
4036.Gmhrghaw spriq qmpah kslkagan na ka hiya.
   (為了快點他只找草少的地方工作。)
4037.Knhrghaw na ka pngrah skeeman o 1 gaing gaing.
   (昨晚的星星少的遠遠才出現一個。)
4038.Mnkndux bi o maahrghaw sayang da.
   (本來很密的現在變成稀少了。)
4039.Mha ku sghrghaw hari seejiq tbarah ka yaku.
   (我要跟著遷到人煙稀少的地方居住。)
4040.Dmpthrgu qhuni ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門溜運木材的人。)
4041.Empthrgu sudu qmpahan ka dhiya.
   (他們是專門溜動田地雜草的人。)
4042.Qmpahan mu o asi khrgu endaan kacing su.
   (我的田地被你的牛走過後會滑動了。)
4043.Aji kkhrgu qmpahan su o iya pdai kacing.
   (為了不使你的田地滑動不要讓牛通過。)
4044.Kmnhrgu qmita qmpahan mu o yaasa msblaiq bi ka nhiya.
   (他看我的田地當作是滑動的,因他的田地很平穩。)
4045.Maahrgu btunux endaan rngsux snii ka qmpahan na.
   (他的田地被上次的洪水通過成為滑動石頭地。)
4046.Mghrgu sunu ka knhrus qmpahan mu.
   (我斜坡的田地好像坍方滑動地一樣。)
4047.Mhhrgu nami nanak ka qhuni dngrun mtahu misan.
   (冬天要燒的原木我們各自溜運。)
4048.Mhrgu ku qrul ngalun mu erut sapah ka sayang.
   (現在我要溜運蛇木拿來蓋屋的柱子。)
4049.Mkmhrgu ku bowyak ini mu tklai mapa muda qmpahan su o tduwa?
   (我把揹不動的山豬溜運通過你的田地可以嗎?)
4050.Mshrgu bi qpahan ka qmpahan hrus.
   (坡地的田地很容易滑動。)
4051.Msnhrgu nami qhuni pdaan na qmpahan mu.
   (我們為了他溜運木材過我的田地而爭執。)
4052.Phrgu bi kacing qmpahan mu ka seejiq ga o sgikus mu do ini da.
   (那個人使牛通過使我的田地滑動,我放了長刺陷阱時就不過了。)
4053.Ini pneghrgu djima qmpahan dha ka mnegaya seejiq.
   (守法的人不會溜運竹子通過別人的田地。)
4054.Pnhrgu na qmpahan ka kacing na o wada mtakur dowras shiga.
   (他用來滑動田地的牛昨天跌落山崖了。)
4055.Pphrgu na tnbgan qmpahan o bi na ini hmkani.
   (他使牲畜通過田地造成地滑動,因他放縱牠不關。)
4056.Miyah sghrgu qhuni thuun na ka laqi mu.
   (我的孩子為了他要燒的木材跟著去溜運。)
4057.Shrgu bi daan ka elug qhqahur hiya.
   (那邊石子路通過的時很容易滑動。)
4058.Saw skhrgu mirit muda qmpahan mu ka seejiq ga o sgkhaya ka bunga mu mkgabal.
   (那個人趕羊老是通過我的田地造成滑動連帶很多地瓜被拔出。)
4059.Smhhrgu bi ka djima smluun sapah.
   (要蓋房子的竹子需要費時的溜運。)
4060.Tnhrgu radax ga o krtan qhuni ka sapah na.
   (溜運木材的主人他家是鋸木行。)
4061.Hrgua su qhuni qmpahan mu.
   (別在我農地上溜運木頭。)
4062.Hrguan su btunux ka qmpahan do empmanu ki da?
   (你把石頭滾落田地上會是怎麼樣呢?)
4063.Dmpthrhir ka qpahun dha.
   (那人製作銼刀的人。)
4064.Empthrhir ka sapah na.
   (他家是專門製造銼刀的。)
4065.Maahrhir na ka hrhir negay mu hiyaan.
   (我送給他的銼刀就變成他的了。)
4066.Dmphrhur risah ni lmuun dha ka dhiya gaga.
   (他們是撿梅子熟落的人。)
4067.Endaan bgihur paru do asi khrhur kana ka tlahi nami.
   (我們的柚子被颱風侵襲後都掉落下來了。)
4068.Mghrhur busuq ka hrhur risah.
   (梅子掉落就像李子掉落一樣。)
4069.Sknhrhur mu busuq qmita ka hiyi risah.
   (我看掉落的梅子當作是李子。)
4070.Hrhuraw ta ka risah ni lmuaw ta.
   (讓我們把梅子拍打下來撿。)
4071.Dmhrig qsiya phpah ka dwauwa gaga.
   (那些小姐們是澆水的人。)
4072.Dmphrig sinaw wauwa ka dmeimah sinaw gaga.
   (那些喝酒的人要陪酒小姐倒酒。)
4073.Dmpthrig hrigan ayang ka qpahun dha.
   (他們的工作是在加油站。)
4074.Empthrig nami hrigan ayang asu skaya ka qpahun nami.
   (我們的工作是在飛機加油站。)
4075.Gmnhrig sinaw mahan sinaw ka wauwa ga o niqan ka hmrapas hiyaan.
   (在酒店倒酒的小姐有人戲弄她。)
4076.Kingal tdruy gnsal nii o hhrig mu qmpahan.
   (這一台車的稻草我要傾倒在田裏。)
4077.Hmrig su sudu qmpahan mu o mqaras ku balay.
   (你在我田裏傾倒垃圾,我很高興。)
4078.Hnrig mu ka sudu trbus ga qmpahan su hiya.
   (在你的田裏我倒過花生殼。)
4079.Maahrig mahan sinaw ka wauwa o hrpasan dha balay.
   (成為酒店倒酒的小姐,他們常會戲弄。)
4080.Ga mhhrig mimah sinaw ka dha tama mu ni tama su.
   (你爸爸和我爸爸在相互倒酒喝。)
4081.Mkmhrig ku sqqlit tutu ka sinaw mahaun na o hrgani ku smka sun ku na.
   (我想倒滿杯子的酒給他喝,但他說一半就好了。)
4082.Mkmphrig ku buraw sudu qmpahan mu sunan, aji niqan hug?
   (我想請你在我田裏倒堆肥,有嗎?)
4083.Mmhrig ku bi btunux qmpahan na siida plgun ku dha da.
   (我正要倒石頭在他田裏時被發現了。)
4084.Mneghrig bi qsiya peimah lupung mniyah ka wauwa na.
   (他女兒很會倒杯水給客人喝。)
4085.Msnhrig nami grung lungaw qmpahan mu o hiya ka bubu saang knan.
   (我們為了他把碎瓶傾倒在我田裏發生爭執他反而對我很生氣。)
4086.Ini phhrig mimah sinaw ka mntteuqu shiga gaga.
   (昨天相互嘔氣的人不互相倒酒。)
4087.Isu laqi kuyuh o iya bi usa sghrig mmahan sinaw hiya ha, brahaw misu.
   (妳一個女孩子,求妳絕不要進到那個酒店倒酒。)
4088.Saw skhrig btunux qmpahan ka seejiq kiya.
   (那人老是在田地上倒石頭。)
4089.Smhhrig bi qsiya mahun ka rudux tbgan ta rawa.
   (在雞籠裏飼養雞需要倒很多水喝。)
4090.Tghrig bi peimah qsiya lpungan ga o wauwa kmslupung bi.
   (比較會倒水給客人喝的那小姐很好客。)
4091.Tmnhrig ku bnaqig smmalu sapah qpras ka yaku.
   (我忙著倒沙子蓋水泥屋。)
4092.Tthrig na smmalu sapah qparas o asi duuy tdruy niqan yudun alu.
   (他經常灌水泥漿蓋房子時,他就用有管子的灌漿車。)
4093.Hriga su qsiya tahut plahan mu.
   (別把我要烤的火倒水。)
4094.Hrigay su qmpahan mu ka mnegrung lungaw.
   (別把碎瓶倒在我田地上。)
4095.Hrigi qsiya mahun ka rudux gaga.
   (去倒水給雞喝。)
4096.Hrigun mu inu ka bnaqig smluun su sapah?
   (你要蓋房子的沙子我要倒在那裏?)
4097.Hrgani qmpahan mu ka buraw sudu gaga.
   (把堆肥傾倒在我的田地上。)
4098.Ini kslikaw ka dhiya do asi khrinas miyah ka isu da.
   (他們走不快的話你就超過他們。)
4099.Ini biyaw pphrinas na kari ni ungat qnpahan na ka seejiq kiya.
   (那人很快出大話而沒有做到。)
4100.Mtgeaguh ku ka shrinas mu sapah su.
   (我為了急急忙忙地越過你家而不入。)
4101.Sknhrinas na likaw qmpah knan ka mhuma slaq uri.
   (他也把插秧當作工作超過我一樣。)
4102.Tnhrinas knlala napa samat ga o seejiq pnaah inu?
   (那揹超重獵物的主人從那裏來的?)
4103.Iya hrnasi ka sapah mu, uda bi phapuy.
   (別越過我家,一定要進來吃飯。)
4104.Hrnsanay saku rbagan ka miyah sapah mu.
   (別過了夏天才來我家。)
4105.Gnhrngul mu madas paah pnkkixan hbaraw seejiq ka lupung su.
   (你的朋友是我從很擁擠的眾人中帶出的。)
4106.Mhrngul ku pakung empririh ku pneurung sapah ka sayang.
   (現在我要拔掛釘更換家的撐木。)
4107.Mkmprhngul ku rijig pupu sunan pririh mu bgurah rijig.
   (我很想請你的斧頭柄,我要抽換新柄。)
4108.Nsrhngul binaw qlubung su rqnux ga, aji su empkrawah?
   (如果被你陷阱捉到的鹿鬆脫看看,你不會覺得可惜嗎?)
4109.Hhiru su o iyah prhngul kingal mdngu djima bnkuy mu.
   (你要用來照明的來抽一根我捆綁的乾竹子。)
4110.Sprhngul na knan ka samu pnsamu na erut sapah.
   (他請我拔他家柱子上的釘子。)