PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bhruy

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

mriqi ini kslagu [彎曲、不直]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

grung na [彎曲的中心點]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bbhruy
   (所有彎曲)
2.bnhruy
   (被弄彎)
3.dbhruy
   (……彎曲者)
4.dmptbhruy
   (弄彎者)
5.embbhruy
   (很多曲狀)
6.embhruy
   (彎曲狀)
7.empbhruy
   (會彎曲)
8.emptbhruy
   (專弄彎的)
9.gbhruy
   (用來彎曲)
10.gmbhruy
   (挑彎曲)
11.gmnbhruy
   (挑彎曲)
12.gnbhruy
   (用……彎曲)
13.kbhruy
   (彎曲)
14.kkbhruy
   (為了彎曲要)
15.kmnbhruy
   (當作是彎曲……)
16.knbhruy
   (彎曲的樣子)
17.mgbhruy
   (像……一樣彎曲)
18.mhruy
   (扭曲)
19.mkmbhruy
   (想弄彎)
20.mkmpbhruy
   (想託……弄彎)
21.mnegbhruy
   (正直)
22.mnhruy
   (一直彎曲)
23.msnbhruy
   (為彎曲而吵)
24.mtgbhruy
   (露出彎曲的)
25.nbhruy
   (原來彎曲的)
26.nkbhruy
   (若彎曲)
27.pbhruy
   (使彎曲)
28.pkbhruy
   (使彎著)
29.pmbhruy
   (叫……彎曲)
30.pnegbhruy
   (易彎曲)
31.sbhruy
   (使……彎曲的)
32.sgbhruy
   (為……彎曲而去)
33.skbhruy
   (彎曲的)
34.sknbhruy
   (當成是彎的)
35.smbbhruy
   (需要彎曲的……)
36.spbhruy
   (託……彎曲)
37.tgbhruy
   (較彎曲的……)
38.tmbhruy
   (忙著弄彎……)
39.tmnbhruy
   (曾彎曲……)
40.tnbhruy
   (弄彎者)
41.ttbhruy
   (弄彎……)
42.bhriya
   (別弄彎)
43.bhriyan
   (弄彎了)
44.bhriyaw
   (來弄彎)
45.bhriyay
   (要弄彎)
46.bhriyi
   (讓……弄彎)
47.bhriyun
   (要弄彎)
48.bhryanay
   (不要弄彎)
49.bhryani
   (讓……弄彎)
   
目前無相關詞語
1.Lala bhruy na ka putus su nii.
   (你這隻箭桿彎的很多。)
2.Kana bbhruy qnawal ga o qdeani ki da.
   (所有彎曲的鐵絲都丟棄。)
3.Seejiq dbhruy baga.
   (手彎曲的人。)
4.Dmptbhruy xiluy ka qpahun dha.
   (他們的工作是弄彎鋼筋。)
5.Embbhruy ka qwarux nii.
   (這黃藤彎曲的很多。)
6.Embhruy ka qhuni.
   (木頭是彎曲的。)
7.Empbhruy ka elug nii.
   (這條路是彎彎曲曲的。)
8.Emptbhruy qnawal ka qpahun nami.
   (我們的職業是專弄彎鐵器。)
9.Gbhruy mu xiluy ka qngqaya nii.
   (這工具是我用來弄彎鐵器的。)
10.Gmbhruy gmluqi.
   (修直彎曲的。)
11.Gmnbhruy su manu ka isu shiga?
   (昨天你挑什麼弄彎曲?)
12.Gnbhruy mu xiluy ka nii o malu bi jiyun.
   (我用這個來弄彎鐵器很好用。)
13.Iya kbhruy nksa su.
   (你走路不要彎彎曲曲。)
14.Kkbhruy na o qlhangi.
   (要注意它的彎曲。)
15.Nasi su kmnbhruy gnluqi mu o glqii ku haya hug?
   (你如果覺得我修直的還是彎曲請你為我修直好嗎?)
16.Naqih bi knbhruy na ka puniq gaga.
   (那個槍非常彎。)
17.Mgbhruy elug mu ka elug gaga.
   (那條路彎彎得像我的路一樣。)
18.Mkmbhruy ku bunur brunguy ka sayang.
   (現在我想弄彎背簍的龍骨。)
19.Mkmpbhruy ku xiluy sunan.
   (我想請你弄彎這個鐵條。)
20.Mnegbhruy bi lnglungan na.
   (他的心很不正直。)
21.Msnbhruy nami bunur brunguy.
   (我們為了背簍的龍骨彎曲發生爭執。)
22.Ga mtgbhruy ka putus buji na o ini na klai gmluqi.
   (他那露出彎曲的箭桿他不知如何修直。)
23.Nbhruy djima ka nii mu shukut.
   (我用的柺杖原來是彎曲的竹子。)
24.Nkbhruy bi ka puniq na hki sita na klaun gmluqi?
   (若他的槍彎曲不知是否他能修直?)
25.Pbhruy bi dduuy na qngqaya ka laqi.
   (孩子使用器具很容易弄彎曲。)
26.Pkbhruy hiyi na rmgrig.
   (她彎著身體跳舞。)
27.Pmbhruy mu txaun ka putus mu.
   (我的槍請人修直。)
28.Ini pnegbhruy ka djima mniq rklu.
   (長在山窪裡的竹子不會彎曲。)
29.Saw sbhruy qnawal ka laqi.
   (孩子喜歡弄彎鐵絲。)
30.Wada sgbhruy xiluy kana ka seejiq.
   (所有的人為了彎曲的鐵條而去。)
31.Skbhruy na o rniqi dha.
   (它會彎曲是別人弄彎的。)
32.Sknbhruy na smpug ka mslagu.
   (他把直的當作是彎的清點。)
33.Smbbhruy bi qnawal ka ptgmiya dmamux.
   (壓綁屋頂很需要弄彎鐵絲。)
34.Spbhruy na tmucing ka sowki.
   (他把鐮刀打造成彎的。)
35.Tgbhruy gaga ka naqih na.
   (那些彎曲的是不好的。)
36.Ga tmbhruy xiluy ka emptbhruy xiluy.
   (專弄彎鋼筋的人正在弄彎鋼筋。)
37.Ima ka tmnbhruy xiluy o ki ka sduun mu mhruy xiluy.
   (誰在弄彎鐵條我就要付他工資。)
38.Tama su ka tnbhruy bunur brunguy nii.
   (弄彎這背簍的龍骨是你的父親。)
39.Ttbhruy na bunur brunguy o mslikaw balay.
   (他弄彎背簍的龍骨很快。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang