PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bhgay

lhang(顏色)
中文翻譯
詞性
(1)

klgan lhang [白色]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

ini sruciq [乾淨]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

quji sneunux [白髮]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(4)

knmalu lnglungan [純潔的心]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dbhgay
   (……白的人)
2.dmptbhgay
   (製造石灰的人)
3.embhgay
   (像是白色)
4.empbhgay
   (愛乾淨)
5.empeebhgay
   (會……白的)
6.empkbhgay
   (會變成白)
7.emptbhgay
   (會……乾淨)
8.gbhgay
   (用……清洗)
9.gmbhgay
   (專……白色的)
10.gmnbhgay
   (挑過……白色)
11.gnbhgay
   (賺……白)
12.kbhgay
   (都成白色)
13.kkbhgay
   (若要乾淨就……)
14.kmnbhgay
   (看成白色)
15.knbhgay
   (白色的程度)
16.maabhgay
   (變白色)
17.mgbhgay
   (像白一樣)
18.mkmbhgay
   (想變白色)
19.mnbhgay
   (原來白的)
20.mnegbhgay
   (很乾淨)
21.msnbhgay
   (為了……白色而吵)
22.mtbhgay
   (乾淨)
23.nbhgay
   (原來白)
24.nkbhgay
   (希望……白的)
25.pkbhgay
   (使……成白色)
26.pnegbhgay
   (適合乾淨)
27.pnkbhgay
   (因……白)
28.pnsbhgay
   (使……潔白)
29.ppbhgay
   (叫……白的)
30.psbhgay
   (……乾淨)
31.ptbhgay
   (……乾淨)
32.sbhgay
   (使……乾淨)
33.sgbhgay
   (為了……乾淨去)
34.skbhgay
   (變乾淨)
35.sknbhgay
   (看成白色)
36.smbbhgay
   (喜好白色)
37.smbhgay
   (愛乾淨)
38.spbhgay
   (託……乾淨)
39.tgbhgay
   (比較白)
40.tmbbhgay
   (偏愛白色)
41.tmnbhgay
   (專……白)
42.tnbhgay
   (白色……主人)
43.ttbhgay
   (美容師)
44.tbhgaya
   (別……白)
45.tbhgayan
   (愛漂亮)
46.tbhgayaw
   (讓……乾淨)
47.tbhgayay
   (讓……乾淨)
48.tbhgayi
   (……乾淨)
49.tbhgayun
   (要讓……水泥)
50.tbhgyanay
   (幫……白)
51.tbhgyani
   (替……白)
 
1.Maaamah ka nbhgay.
   (白色的變成淡色。)
2.Neamah bhgay ka pnlukus nami snduray.
   (上次我們穿的衣服原來是淡色的。)
3.Dmbahu lukus ga o bhgay bi bnhaan dha.
   (那些洗衣服的人洗的很白。)
4.Tgbahu bi qabang ga o psbhgay bi qabang.
   (那位比較會洗布毯會把布毯洗的很乾淨。)
5.Ttbanah na o ini skuxul bhgay.
   (他愛紅色的個性不喜歡白色的。)
6.Bhgay bi ka huda.
   (雪很白。)
7.Dbhgay ka lutut dha.
   (他們親戚的膚色是白的。)
8.Dmptbhgay emu btunux ka dhiya.
   (他們的工作是製造石灰的。)
9.Embhgay taan ka rulung.
   (雲看起來是白色的。)
10.Empbhgay nanak hici ka laqi da.
   (以後孩子會自己愛乾淨的。)
11.Empeebhgay bi hiyi na ka laqi su.
   (你孩子的皮膚會很白的。)
12.Empkbhgay ka laqi nii.
   (這孩子會變的很白。)
13.Prajing risaw do emptbhgay ka risaw gaga.
   (青春期的男人會愛乾淨。)
14.Gbhgay mu lukus mahu ka masaq nii.
   (我用這肥皂來清洗衣服。)
15.Gmbhgay gmaaw ka hiya.
   (他專選白色的。)
16.Gmnbhgay ku tmabug mirit qpaan mu unuh o brigun dha balay.
   (他們很喜歡買我所飼養的白色羊奶。)
17.Gnbhgay mu sbirat gmbarig o mtuku bi sdanga mu laqi.
   (我賣白兔賺來的錢夠養育孩子。)
18.Asi kbhgay huda kana ka dgiyaq.
   (山都被白雪覆蓋。)
19.Kkbhgay na o iya srciqi.
   (若要使乾淨別弄髒了。)
20.Kmnbhgay qmita lukus mu mgqbulit ka baki mu.
   (我祖父把我灰色衣服看成白色。)
21.Knbhgay na o mdka huda.
   (他像雪一樣白。)
22.Maabhgay tunux na ka rudan da.
   (老人頭髮變白髮了。)
23.Mgbhgay lhang na.
   (他像白的顏色一樣。)
24.Mkmbhgay ku bi dqras.
   (我很想使我臉變白。)
25.Mnbhgay han.
   (原本是白的。)
26.Mnegbhgay bi sapah niya.
   (他的家很乾淨。)
27.Msnbhgay lukus.
   (為了白色的衣服而爭吵。)
28.Mtbhgay bi ka laqi kuyuh.
   (女孩很愛乾淨。)
29.Nbhgay ka babuy tnbgan mu o tmabug ku mqalux sayang da.
   (我原來養的是白豬而現在養黑豬了。)
30.Nkbhgay bi dqras na ka laqi ta hki msa ka bubu na.
   (他母親說很希望孩子的臉是白的。)
31.Pkbhgay bi waray cinun ka qbulit rnguung.
   (山黃麻的火灰使麻線漂白的乾淨。)
32.Ini pnegbhgay sapah na.
   (他的家不適合乾淨。)
33.Pnkbhgay na qbulit rnguung mhapuy ka waray cinun.
   (織布的線她因用山黃麻的灰煮變白的。)
34.Pnsbhgay na mahu ka lukus na bhgay.
   (她的白衣服洗得很潔白。)
35.Ppbhgay bi phapuy waray cinun wwaan na ka bubu.
   (母親叫她的女兒把織布的麻線煮到很白。)
36.Psbhgay bi ka seejiq Truku.
   (太魯閣族很愛乾淨。)
37.Ini ptbhgay ka risaw gaga.
   (那男青年不愛乾淨。 )
38.Kkmalu na taan ka sbhgay na.
   (他為了好看他使身體乾淨。)
39.Wada sgbhgay hi ka hiya.
   (他去身體潔白的人那裏去。)
40.Skbhgay sbahu lukus ka masaq.
   (肥皂使衣服洗乾淨。)
41.Sknbhgay na qmita ka mgdagay.
   (他把灰白色看成白色。)
42.Smbbhgay bi lukus ka laqi smkuxul mlukus bhgay.
   (孩子喜好白色衣服就要白色的。)
43.Smbhgay bi sminaw uqan ka kuyuh.
   (婦女愛把餐廳洗乾淨。)
44.Spbhgay na pbahu ka lukus na.
   (他把衣服託人洗乾淨。)
45.Tgbhgay ka kuxul mu.
   (我比較喜歡白的。)
46.Tmbbhgay bi lukus ka laqi kuyuh.
   (女孩偏愛白色衣服。)
47.Tmnbhgay ku kjiraw mgsbu o kingal bi ka buun mu.
   (我專射白老鷹只射到一隻。)
48.Tnbhgay qbubu nii o risaw ima?
   (白色帽子的青年人是誰的兒子。)
49.Ttbhgay na rmisuh dqras o ki qpahun na.
   (他的工作是美容師。)
50.Tbhgaya su mlukus ka musa qmpah.
   (你去工作不穿白衣服。)
51.Tbhgayan na bi sayang ka risaw gaga.
   (那個年輕人是愛漂亮時期。)
52.Tbhgayaw mu mahu yaku ka lukus bhgay.
   (讓我把白衣服洗的很乾淨。)
53.Tbhgayay ta bi sminaw ka uqan.
   (讓我們把餐具洗的很乾淨。)
54.Tbhgayi bi trima ka laqi rbnaw.
   (嬰兒一定要洗的乾乾淨淨。)
55.Tbhgayun mu psalu emu btunux ka laqi mu.
   (我要讓我孩子製造水泥。)
56.Ima ka tnsbirat bhgay gaga?
   (誰是那白兔的主人?)
57.Blxun mu saman ka sari bhgay.
   (明天我要整理白芋頭。)
58.Mgbngux taan ka rulung bhgay.
   (白雲看起來像煙灰一樣。)
59.Ini paabngux ka rulung bhgay.
   (白雲不像灰塵。)
60.Psbhgay bi ka seejiq o ini psbngux knux na txaun.
   (愛乾淨的人不會使人聞到體味。)
61.Tbrui babuy bhgay ka yamu.
   (你們讓母豬生小白豬。)
62.Maabtriq kuyuh kmbhgayan btriq na ka risaw gaga.
   (那男人的大腿像女人的大腿一樣雪白。)
63.Bbungun mu galiq bhgay ka kulu bqrus.
   (我要用白布來蓋棺木。)
64.Kmnbuur sari brayaw buur sari bhgay ka hiya.
   (他把南洋芋的皮當作是白芋頭的皮看。)
65.Sknbuur mu sari bhgay ka buur munang.
   (我把白莖芋的皮看成山芋的皮了。)
66.Pkbhgay bi bnhaan lukus ka buwa masaq.
   (肥皂泡使衣服清潔。)
67.Empsbuwan ku sari bhgay ka yaku.
   (我只取白仔芋。)
68.Kmnbuwan sari bhgay buwan sari qluqun ka laqi su.
   (你的孩子把白仔芋當作是里仔芋。)
69.Mgbuwan sari bhgay ka buwan munang.
   (野仔芋像白仔芋一樣。)
70.Tmnbuwan ku sari bhgay ni 10 brunguy waqa knlala na.
   (我取白仔芋多到裝滿十個大口背簍。)
71.Ga na sbwanan ka sari bhgay da.
   (他取了母白芋頭的仔芋。)
72.Tgbuwax tnikan su ka bhgay bi.
   (你搗的白米比較白。)
73.Tgtncikan tkanan ka bhgay bi buwax na.
   (碾米廠碾米的比較白。)
74.Mgcimu taan ka qmsiya bhgay.
   (白糖看起像鹽巴。)
75.Gcina sari bhgay ka isu.
   (你取白芋頭的母芋。)
76.Mkmpscina ku sari bhgay ka sayang.
   (我現在想要取白芋頭。)
77.Tgcina sari bhgay ka tabug mu rudux.
   (我比較會取白芋頭的母芋來養雞。)
78.Pstnaaw mu ka sari bhgay.
   (我來取白芋頭的母芋。)
79.Pkdngil bi baga ka tmlung ta biyuq kabu bhgay.
   (摸稜果榕的汁會使手黏黏的。)
80.Dngilun mu mhuma sari bhgay ka qmpahan mu msdgiyaq.
   (我那山坡地要種很黏的芋頭。)
81.Bhgay bi dqras na ka risaw su.
   (你兒子的臉白白嫩嫩的。)
82.Ttdxgal dha mrrawa ka laqi o sdrxalan rucinq wana bi dowriq ka bhgay.
   (孩子玩到一身都是灰土只有眼睛部份是白的。)
83.Tteeduk na sapah ini pthidaw o saw rpla knbhgay hiyi na.
   (他常常關在家裏不出來曬太陽使他身體白皙。)
84.Psnegaaw nanak ka embanah ni bhgay.
   (自己選擇白或紅的。)
85.Msgluq bi paqun ka kabu bhgay.
   (砍了白榕樹會流出很多黏液。)
86.Ini pneggluq ruciq ka risaw gaga mtbhgay bi.
   (那愛乾淨的年青人身體沒有一點污垢。)
87.Gtwitun mu galiq bhgay gmlawa ka purut tmbbasaw mu.
   (我要揮著白布驅趕吃我小黍的山麻雀。)
88.Mmhabuk ku bi do “naku ka habuk bhgay gaga”sun ku kuyuh mu.
   (當我要束上腰帶時,我妻子對我說:「那是我的腰帶。」)
89.Tghabuk bhgay ga ka kuxul bi laqi na.
   (他的孩子比較喜歡那白色的腰帶。)
90.Haluy isu ka bhgay gaga.
   (妳穿那白色的衣服。)
91.Tghlama tnikan su ka bhgay bi.
   (你做的米糕比較白。)
92.Mghuda kmbhgayan dqras na ka wauwa gaga.
   (那小姐的臉像雪白一樣。)
93.Shdaan ka dgiyaq do asi kbhgay taan.
   (山頂下雪就一片雪白。)
94.Gmjijil bubu rudux mu ka kjiraw bhgay.
   (白鷹隼專抓我的母雞。)
95.Bhgay bi sneunux na ka payi mu.
   (我祖母的頭髮很白了。)
96.Bhgay bi sneunux na ka payi mu.
   (我祖母的頭髮很白了。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang