PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bhbih

samat(動物)
中文翻譯
詞性
(1)

nniqan lala samat ni tnlayan samat [很多野獸地方、野獸掙扎的地方]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

hmut hmayuh qmpah qmpahan [工作做得不完整]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

tmabuk msru [毒打]
----------------------------------------------

psping(副詞)
(4)

knriwa [很嚴重]
----------------------------------------------

psping(副詞)
(5)

tgtmaq [重重的跌倒 ]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Tnlayan manu ka paru bi bhbih daya hiya?
   (在那上面被陷阱挾住掙扎的是哪類的野獸?)
2.Dmbhbih msru kuyuh ka lutut dha.
   (他們家族是毒打妻子的人。)
3.Dmpkbhbih qmpah ka dmpeedawi.
   (懶惰的人工作不完整。)
4.Empbhbih qmpah ni maalax ka hasaw uwit qeepah.
   (工作不完整的人時爾工作時爾放棄。)
5.Nasi tjiyal hini ka rungay o empeebhbih kana ka bbuyu nii.
   (若猴子被挾在這裏會有掙扎的痕跡。)
6.Empkbhbih niqun samat ka nii.
   (這地方會是獵物所在的地方。)
7.Gbhbih mu msru quyu ka sbut nii.
   (這個棍子是我用來打蛇的。)
8.Gmbhbih ku smbut bhngil ini ekan sowki mu ka shiga.
   (昨天我用不利的鐮刀砍亂芒草。)
9.Gmnbhbih ku smqit uraw naqih sowki mu.
   (我砍碎高山細竹因我的鐮刀不利。)
10.Gnbhbih mu smipaq bowyak ka qhuni nii.
   (這木棍我用過毒打山豬。)
11.Asi kbhbih nrwaan laqi.
   (被孩子玩得變成荒廢。)
12.Kmbhbih qmeepah ka empdawi.
   (懶惰的人工作不完整。)
13.Kmnbhbih cih ni wada srhngul ka mirit mu.
   (我捉的羊掙扎一下就鬆脫了。)
14.Knbhbih na o asi pktadus.
   (他掙扎的變成荒涼。)
15.Mkbhbih nniqan wada dha geuyun ka bowyak mu.
   (我捉的山豬有掙扎的痕跡被別人偷走了。)
16.Mnbhbih hini ka bowyak.
   (山豬在這裡掙扎過。)
17.Mnegbhbih bi mtakur ka tama su.
   (你父親容易重摔。)
18.Msnbhbih nami mtakur ku o hlisan ku na.
   (我們為了他笑我跌倒發生爭執。)
19.Mtbhbih nniqan samat ka bbuyu.
   (野外有明顯的野獸走過零亂的痕跡。)
20.Mtgbhbih ku mtakur ka shiga o asi ku bi tgaak.
   (昨天我重摔致使我產生打嗝。)
21.Mnda ku pbhbih mtakur elug.
   (我在路上重摔跌倒過。)
22.Pnbhbih na mtakur mqapi ka brunguy.
   (她因重摔跌倒造成她的背簍被壓扁。)
23.Ini hari pnegbhbih mtakur ka empplaq seejiq.
   (動作靈活的人比較不會重摔跌倒。)
24.Ptgbhbih mtakur mgrung hwinuk ka tama na.
   (他父親因重摔跌倒致使他的腰部斷裂。)
25.Sbhbih ku na tmsbut.
   (他把我重重的摔下。)
26.Saw skbhbih mtakur qnqan na kasig.
   (他因吃鍋巴使他老是重摔。)
27.Sknbhbih na msru knthuk ka bru do mtgluqi da.
   (他把小豬當作公豬重重的摔下致使腦漿溢出。)
28.Smbbhbih bi ka smbut payay.
   (打稻穀是很費時。)
29.Spbhbih ku na msru seejiq.
   (他叫我毒打別人。)
30.Stbhbih tmsbut.
   (被重重的摔下。)
31.Tbhbih ku mtakur.
   (我摔得很重。)
32.Iya uda tmbhbih qmpahan mu.
   (不要專門經過我的田地打亂。)
33.Tmnbhbih ku tmsbut mmanang seejiq.
   (我曾肩摔過強壯的人。)
34.Tnbhbih ku mtakur.
   (我曾重摔跌倒過。)
35.Ttbhbih na msru kuyuh o ki skbusug na.
   (他經常毒打妻子造成他成為沒有出息。)
36.Bhbiha su msru laqi ha.
   (不要重重的毒打孩子。)
37.Bhbihan na msru ka quyu.
   (他重重的打蛇。)
38.Bhbihaw mu qmpah ka payay.
   (讓我來隨隨便便地除稻穀的草。)
39.Bhbihay su msru ka kuyuh ha, skbusug o.
   (不要常常毒打妻子會成為沒有出息的人。 )
40.Asi mu bhbihi tmsbut ka tmhri knan.
   (挑釁我的人我就把他重重的摔倒。)
41.“bhbihun misu tmsbut”sun ku na o ini tkla dmijil knan.
   (他對我說:「要把我摔倒。」但他無法舉起我。)
42.Nkeiyu nanak mtkowri tnbhbih mntakur ga.
   (衝撞跌倒的人當然會躺在地上掙扎。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang