PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bgus

samat(動物)
中文翻譯
詞性
(1)

tunux qngqaya mneudus [動物生殖器的頭部]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

shmu [尿 ]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

seejiq uqun sinaw [喝很多酒的人]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bgbgus
   (動物的龜頭)
2.dbgus
   (酒鬼)
3.dmpsbgus
   (尿床的)
4.empeebgus
   (會成尿)
5.empsbgus
   (要使……尿)
6.emptbgus
   (專……尿)
7.gbgus
   (用來……龜頭)
8.gmbgus
   (專挑……龜頭)
9.gmnbgus
   (已……龜頭)
10.gnbgus
   (用……龜頭)
11.kbgus
   (都是尿)
12.kmnbgus
   (當作……酒鬼)
13.knsbgus
   (尿的程度)
14.maabgus
   (變成酒鬼)
15.mgbgus
   (像尿……一樣)
16.mnegsbgus
   (很會尿)
17.mnsbgus
   (曾……酒鬼)
18.msnbgus
   (為了尿……而吵)
19.mtgbgus
   (明顯……尿)
20.nbgus
   (被……尿)
21.nkbgus
   (如果……尿)
22.paabgus
   (變成酒鬼)
23.pbgus
   (使……尿)
24.pkbgus
   (使……尿)
25.pksbgus
   (使……尿)
26.pnsbgus
   (會……尿)
27.psbgus
   (會尿……)
28.ptbgus
   (會尿)
29.sbbgus
   (尿味)
30.sbgus
   (大龜頭)
31.sgbgus
   (跟著酒鬼去)
32.skbgus
   (老是尿)
33.sknbgus
   (當作……龜頭)
34.smbbgus
   (常尿床)
35.smbgus
   (撒尿……)
36.spbgus
   (把……尿尿)
37.sptbgus
   (撒尿……)
38.tbbgus
   (都尿尿)
39.tgbgus
   (比較幼小的)
40.tmbbgus
   (忙於尿布)
41.tmnbgus
   (曾……尿)
42.tnbgus
   (撒尿者)
43.ttbgus
   (經常……尿)
44.sbgsa
   (別撒尿)
45.sbgsan
   (把……撒尿)
46.sbgsaw
   (不要撒尿)
47.sbgsay
   (可能被……灑尿)
48.sbgsi
   (在……撒尿)
49.sbgsun
   (要撒尿)
50.sbgsanay
   (不要讓撒尿)
51.sbgsani
   (讓……撒尿)
 
1.Bgus mruyang o ini tduwa uqun.
   (黃鼠狼的龜頭不能吃。)
2.Kana bgbgus ga o seanak isil.
   (那些動物的龜頭另外放在一起。)
3.Dbgus ka dmeimah nii.
   (這些都是酒鬼。)
4.Dmpsbgus mtaqi srakaw ka lqlaqi ga, prparu sayang da.
   (尿床的孩子現在長大了。)
5.Mgrbu do empeebgus laqi kana ka qabang hnilaw dha.
   (到了早上布毯都是孩子的尿。)
6.Saw aji empsbgus ka laqi su o pslwili kmux hwinuk dha.
   (要使你的孩子不會尿床請在他們的腰部吊胎U+85D3 。(kmux:岩石上的植被植物))
7.Emptbgus ku galiq laqi rbnaw mahu ka qpahun mu.
   (我的工作是專洗嬰孩的尿布。)
8.Gbgus mu bowyak mangal ka yayu nii.
   (這把刀是我用來割取山豬的龜頭。)
9.Gmbgus mangal.
   (專挑取豬龜頭。)
10.Gmnbgus bowyak mkan ka baki mu ga, tglhayun na mkan da.
   (我祖父已習慣吃山豬的龜頭。)
11.Gnbgus mu mruyang kmrut ka yayu o sbbgus mruyang knux na.
   (我用來割黃鼠狼的龜頭的刀都是黃鼠狼的龜頭味。)
12.Asi kbgus kana ka qabang.
   (布毯都是尿。)
13.Kmnbgus su qmita knan ini usa bbuyu msa su o yaa ka nii ku mnarux.
   (因我病了,你把我當作酒鬼不去打獵。)
14.Knsbgus na o bitaq psburaw srakaw.
   (他的尿直到使床爛了。)
15.Ma su maabgus ka isu uri da.
   (你為什麼也變成酒鬼。)
16.Mgbgus rudan knux na ka bgus laqi gaga.
   (那個孩子的尿味好像老人尿的味道。)
17.Mnegsbgus bi ka laqi mu.
   (我的孩子很會尿。 )
18.Mnsbgus ku seuxal han.
   (過去我是酒鬼。)
19.Msnbgus knux ka dhiya.
   (他們為了尿味而吵。)
20.Snbgus ima kana ka trasi ga mtgbgus gaga?
   (那些明顯有尿的草蓆是誰尿的?)
21.Nbgus laqi ka qabang o asi ka bhaan.
   (被孩子撒尿的布毯必須要洗。)
22.Nkbgus kana binaw qabang ga, ki pxaun su mahu.
   (所有的布毯都被尿尿看看,你會發整天的時間來洗。)
23.Iya paabgus snaw su uri hug?
   (不要叫你先生變成酒鬼?)
24.Hmici pbgus lukus mu.
   (他留尿味在我的衣服。)
25.Nii pkbgus qabang mu.
   (他使我的布毯有尿。)
26.Pksbgus na mtaqi ka laqi ki o ungat tgsigan mtaqi.
   (那個孩子睡覺尿床不能和他一起睡。)
27.Pnsbgus ta kana ka laqi han.
   (我們在孩童時都會尿床。)
28.Ini psbgus laqi, mdka namu balay ka hiya.
   (和你的孩子一樣不怎麼會尿床。 )
29.Ptbgus srakaw ka hiya.
   (他會尿床。)
30.Sbbgus shmu.
   (尿的味道。)
31.Sbgus ka tbuwax.
   (種公豬是大龜頭。)
32.Wada sgbgus ka hiya da.
   (他跟著酒鬼去。)
33.Asi saw skbgus ka laqi smhmu tnqian.
   (小孩子老是尿床。)
34.Sknbgus mu bowyak smknux ka bgus babuy.
   (我把豬的龜頭當作山豬的龜頭來聞。)
35.Smbbgus bi qabang ka laqi, msmay ta bahu.
   (常常尿布毯的孩子,很辛苦地拿來洗。)
36.Hmici smbgus huling ka bowyak dga, malax mhraw ka huling da.
   (山豬撒尿留下尿味時狗就放棄不追了。)
37.Spbgus na laqi ka sla niya.
   (他把外衣給孩子尿尿。)
38.Sptbgus na sjiqun ka bgus na.
   (他撒尿在別人身上。)
39.Tbbgus kana ka seejiq.
   (人們都尿尿。)
40.Tgbgus gaga ka nangal mu.
   (我獵的就是那個比較幼小的。)
41.Ga jiyax tmbbgus laqi.
   (忙於她忙於處理孩子尿尿。)
42.Tmnbgus mahu galiq laqi kana ka bubu.
   (所有的母親都洗過孩子的尿片。)
43.Ima tnbgus ka nii.
   (這是誰撒的尿。)
44.Ttbgus na mahu galiq laqi o ensuwil tgsaang.
   (她經常洗小孩子的尿布有時候埋怨生氣。)
45.Nkbili shmaan binaw lukus su ga, sbbgus knux o.
   (若你的衣服被尿淋濕都會有尿味。)
46.Kmncicis hbuy sapah bgus laqi ka bubu mu.
   (我的母親把孩子的「cis」撒尿當作房子漏雨。)
47.Wada ptghubug sinaw ka bgus busuk ki da.
   (那酒鬼因貪酒喝而死。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang