PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bbruq

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

mllabu niqan qsiya [起水泡]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Tayal bbruq ka baga su.
   (你的手有很多水泡。)
2.Dmbbruq qaqay mksa ka dhiya.
   (他們是走路腳會起泡的人。)
3.Pbaya qmpah ka laqi mu o ini biyaw embbruq baga na.
   (我的孩子不熟悉工作,他手很快就起水泡。)
4.Gbbruq mu smapuh snqmaan ka sapuh nii.
   (這個藥是我要用來治療灼傷起水泡的。)
5.Gmbbruq ku mruq nalaq esig ga, sbburaw knux ka duma.
   (我擠破的濃瘡,有些爛的發臭了。)
6.Gnbbruq su mruq ka qumi o qdaani ki da.
   (你用來擠破水泡的針就丟掉了。)
7.Maabbruq sngqmaan qbulit patus ka kana hiyi na do, yaa ima ini klai qmita da.
   (他被火藥灼傷使全身起水泡,認不清他是誰。)
8.Mgbbruq qaqay mu ka bbruq qaqay na.
   (他起水泡的腳像我的一樣。)
9.Mnbbruq ka qaqay mu o wada empruq da.
   (我起水泡過的腳,已經破了。)
10.Mnegbbruq bi seeksa ka qaqay mu.
   (我的腳走起來容易起水泡。)
11.Msnbbruq ku snqmaan dqras mu o naqih bi kuxul mu.
   (我為了我的臉被灼傷起水泡我很難過。)
12.Nbbruq kana binaw dapil su ga, sita su mksa?
   (若你的腳掌都起水泡看看,看你能不能走路?)
13.Pbbruq bi hirang ka hana ta prajing mhaal.
   (我們初次扛東西,肩膀很會起水泡。)
14.Pnbbruq su manu ka baga su?
   (你的手做什麼起水泡?)
15.Ana mksa thiyaq o ini pnegbbruq qaqay na ka baki na.
   (他的祖父既使走遠路,他的腳不容易起水泡。)
16.Wada ptgbbruq snqmaan dndang ka laqi na.
   (他的孩子因為滾水燙傷起水泡而死。)
17.Npaan mu mshjil napa o asi qbbruq ka hirang.
   (我背得很重的東西使肩膀起水泡了。)
18.Qmnbbruq ku qmita ngahut baga lupung mu.
   (我把朋友手上的肉繭看成是水泡。)
19.Qnbbruq sngqmaan dqras na o saw smtali qtaan.
   (他被火灼傷起水泡的臉看起來很恐怖。)
20.Aji qqbbruq qaqay su o krmili ramil galiq.
   (為了不使你的腳起水泡就穿布鞋。)
21.Smbbruq bi baga ka gmqhuni.
   (砍樹很會使手起水泡。)
22.Sqbbruq baga ka smaax qhuni.
   (劈木頭的手會起水泡。)
23.Sqnbbruq mu qmita ka luqih laqi ga msnalaq.
   (孩子出濃的瘡我看成是起水泡。)
24.Tbbruq baga qqeepah kana o saw hrahu baga na tgblaiq ka hiya.
   (所有人的手都因工作起水泡,他的手光滑。)
25.Tgbbruq bi baga na ga o drumut na qmpah.
   (那手比較會起水泡的是因他很認真工作。)
26.Nii ku tmbbruq smapuh sngqmaan.
   (我在治療因燙傷起的水泡。)
27.Tmnbbruq ku qaqay kuyuh mu mruq o yaku ka pweela pkkran.
   (我擠破我妻子腳的水泡時,我先發抖。)
28.Ttbbruq na smapuh o mkla balay.
   (他很會治療水泡。)
29.Tbbrqi mruq bbruq qaqay tama ka isu.
   (你去幫你父親擠破腳的水泡。)
30.Gmbeyhuy ku xiluy ga, embbruq ka baga mu.
   (我弄彎鋼筋時我的手起泡了。)
31.Bbruq wada trbung gsilung ka ruru hiyug.
   (企鵝「bruq」一一潛入海裏。)
32.Smbbruq bi bhangan ka qlu kacing kmnru mskan.
   (牛反芻吃的時候「bruq」聲音很大。)
33.Tbbruq trima yayung kana ka laqi o saw rngayun.
   (孩子都同時「bruq」聲進入河水中洗澡很可愛。)
34.Gnbqbuq mu erut qnalang o embbruq baga mu da.
   (我搖動圍籬的柱子使我的手都起泡了。)
35.Tggaing dha mkksa o embbruq qaqay dha da.
   (因為走比較遠的路他們的腳都起泡了。)
36.Tteiril na dmuuy sakur o embbruq ka baga na.
   (他常用左手握犛而起水泡。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:20955人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang