PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bngci

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

[]
----------------------------------------------

()
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
目前無相關詞語
1.Ykuwa ka bngci na.
   (大的給我。)
2.Kana bbngci o psgaaw nanak isil.
   (所有大塊的另外放一邊。)
3.Gaga msgaaw hi kana ka dbngci .
   (所有大塊頭的人都聚在那裏。)
4.Dmpsbngci mangal samat bhring ka dhiya.
   (他們有獵巨大獵物靈氣的人。)
5.Dmptbngci gmaaw ka kuxul dha.
   (他們是喜歡專挑巨大的人。)
6.Empeebngci niya ka nii.
   (這將會成巨大的。)
7.Empsbngci ku gmaaw ka baun yahun su mapa.
   (你要來揹的南瓜我要挑巨大的。)
8.Hiya o emptbngci rudux.
   (他是專拿巨大的雞。)
9.Gbngci mu gmaaw rudux ka bgay mu bkian.
   (我要找巨大的雞送給我的祖父。)
10.Wada saan gmbngci baki mu ka pais.
   (我的祖父挑巨大的敵人殺。)
11.Gmnbngci ku mangal bgiya ka shkawas.
   (去年我拿了專取巨大的虎頭蜂巢。)
12.Pnbhring na knan o gnbngci ku mangal bowyak da.
   (他傳給我打獵的靈氣使我獵到巨大的山豬。)
13.Asi kbngci ga ka brxi isu da.
   (那你就單獨取那巨大的。)
14.Kkbngci kacing o sgaaw ta ghak bngci.
   (如果要使牛巨大我們就挑巨大的種牛來配。)
15.Kmnbngci su kacing mu o aji haya ka bngci o.
   (你把我的牛看作是巨大的,這還不是最大的。)
16.Knbngci na ka risaw ga o ki kana dowriq seejiq.
   (身材巨大的年青人引起大家的注目。)
17.Sayang na maabngci ka nbilaq.
   (小的很快變巨大。)
18.Mgbngci tnbgan mu ka babuy na.
   (他養的豬像我的一樣巨大。)
19.Mkmtbngci ku samat o ungat saw ki bhring mu.
   (我想獵到巨大的獵物但我沒有那樣的靈氣。)
20.Mnbngci o maahili da.
   (原來巨大的變成最小的了。)
21.Mnegbngci bi samat na ka qrunang mu.
   (我的獵場遍地是巨大的獵物。)
22.Msnbngci nami sagas mssuri.
   (我們為了巨大的西瓜互相嗆聲。)
23.Ga mtgbngci hi kana ka sangi na o ini bi spiq mgay ana 1.
   (他那邊露出巨大的胡瓜連一個也不送給人。)
24.Nbngci ka nii o wada maabilaq da.
   (這原來巨大的變小了。)
25.Nkbngci bi 1 ka laqi ta hki msa ku psmiyah.
   (我期待有一個孩子長的非常巨大。)
26.Pbngci ptghdu tmabug ka kacing su.
   (使你的牛養到巨大。)
27.Pkbngci bi tnbgan baga na ka dmtabug gaga.
   (他們養家畜的技巧使家畜非常巨大。)
28.Pnbngci na tmabug ka kacing ga, ki ka speekan na wauwa.
   (他養巨大的牛來宴請女方親家。)
29.Ini pnegbngci ka lutut nami.
   (我們的家族身材不容易長得巨大。)
30.Wada ptgbngci samat ka hiya.
   (他因巨大獵物的攻擊而死。)
31.Sbngci samat ka qrunang namu.
   (你們獵場的獵物很巨大。)
32.Sgbngci samat ka emptsamat.
   (獵人為了巨大的獵物而去狩獵。)
33.Saw skbngci kalat pgsaun na ka baki mu.
   (我的祖父老是要巨大的鳳梨。)
34.Tgbngci o sdgiyal tgbilaq seejiq.
   (巨大的人被矮小的人打敗了。)
35.Gaga jiyax tmbbngci bowyak ungat ngngalan saang.
   (忙著抓不容易抓到的凶猛巨大的山豬。)
36.Tmnbngci mangal rqnux bhring na ka baki su.
   (你的祖父專門獵捕巨大的水鹿。)
37.Ima ka tnbngci rungay gaga?
   (那個巨大的猴子是誰的?)
38.Ttbngci na samat o nhiya kana qrunang.
   (經常捕獵巨大的獵物所有的獵場都是他狩獵的地方。)
39.Gbngcia su gmaaw ka sagas.
   (你不要只挑巨大的西瓜。)
40.Gbngcian na mangal ka baun do ungat mangal ka blbilaq na da.
   (他挑巨大的南瓜拿,小的沒有人要了。)
41.Gbngciaw ta mgay rudux ka lupung paru.
   (我們要挑選巨大的雞送給親家。)
42.Gbngciay ta rmangi ka bru babuy tbgun ta.
   (我們要選巨大的豬仔留下來養。)
43.Gbngcii gmaaw ka cina sari phapuy ta lpungan.
   (我們專挑巨大的芋頭煮給朋友吃。)
44.Bhring na o ida na gbngciun mangal ka samat hiya.
   (他有靈氣一定會獵到那裡的巨大獵物。)
45.Sbngci binaw qmburang su samat ga, mqita su bi samat hi da.
   (如果你在埋伏獵物打噴嚏看看,你別想捕到野獸了。)
46.Pkhrghaw ku hiyi supar o kkbngci na.
   (我要梨子結的稀少一些使它長得肥大。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang