PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Tqian bawa

()

中文翻譯
詞語屬性
彈簧床
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Pnbawa bkraw qnawal ka tqian bawa.
    (沙發床是彈簧來撐的。)

2. Spbawa na ptaqi lpungan ka tqian bawa.
    (他把沙發床讓給朋友睡。)

3. Gmnbkraw ku tqian bawa smmalu ka yaku.
    (我專門做過彈簧床。)

 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang