PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Tleengan bawa

()

中文翻譯
詞語屬性
沙發椅
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Sknbawa na tqian mtaqi ka tleengan bawa.
    (他把沙發椅當作沙發床睡。)

2. Tbwaaw ta smmalu tleengan bawa ka sapah ta.
    (我們家作為製造沙發椅的工廠。)

3. Tbwaun mu smbbarig tleengan bawa ni bawa tqian ka sapah mu.
    (我家要作沙發椅和彈簧床的店。)

4. Mtgbkraw ka tleengan bawa ga da.
    (那個沙發椅露出彈簧了。)

 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang