PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
ngangut sapah

(住屋的庭院)

中文翻譯
詞語屬性
家的庭院
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Asi khghug bbulan qsiya kana ka ngangut sapah dha.
    (他們家的庭院都是水井。)

2. Nhrapas namu ngangut sapah, manu ka hrpasan namu elug paru da?
    (你應該在住家的庭院玩耍,為什麼在馬路上玩呢?)

 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang