PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Ana manu.

()

中文翻譯
詞語屬性
任何東西。
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Ana manu.
    (任何東西。)

2. Knsddangi na ka risaw mu o ini krawah ana manu.
    (我兒子交愛人不在乎任何事。)

3. Empblaiq su bi hici ka isu, mkla su ana manu.
    (你懂的很多,以後你會很幸福。)

 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang