PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
bunga qhuni

()

中文翻譯
詞語屬性
樹薯
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Dgdaw mu pruq bngbang ka bunga qhuni gaga.
    (那個樹薯我來用有洞的鐵板刷。)

2. Dgdun su kana ka bunga qhuni gaga?
    (所有的樹薯你都要磨嗎?)

3. Asi kgsgus nak bunga qhuni ka isu.
    (你只剉絲木薯就好了。)

4. Mmgsgus ku bi bunga qhuni do hbagan ka baga da.
    (我正要開始剉絲木薯時我的手受傷了。)

5. Spgsgus na mnan ka bunga qhuni na.
    (他的木薯託我來剉絲。)

6. Sgsay ta haya ka bunga qhuni na.
    (他的木薯我們來幫他剉絲。)

 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang